Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Revitalisasi BPR Dalam Krisis Keuangan Global

Revitalisasi BPR Dalam Krisis Keuangan Global

Ratings:
(0)
|Views: 58|Likes:

More info:

Published by: Marsuki, SE., DEA. Ph.D on Jun 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2012

 
Zykivc Zkbvy Yhiv, 99"80"9004
Yf}kzhlkwhwk IPY jhlhb Eykwkw Efvhcnhc Nloihl
OlfdBhywvekFeocob VcdhwBfwekpvc eobpfzkwk jhlhb kcjvwzyk pfbikh{hhc bfbklkek fmfe powkzkp chbvc eobpfzkwk {hcn zkjhewfkbihcn hehc jhphz bfcnhcghb eflhcnwvcnhc dkjvp IPY# Vczve kzv efyhcneh hzvyhc pfylv jkivhzvczve bfcnhzhwk bhwhlhd zfywfivzJK zfcnhd vph{h pfbfykczhd bfckcnehzehc evhlkzhw pfbihcnvchc feocobk Kcjocfwkh zfyvzhbh whhzzvyivlhcwk hzhv eykwkw efvhcnhc nloihl, aflhw pfyhc Ihce Pfyeyfjkzhc Yhe{hz $IPY+ whcnhz pfczkcn jhcwzyhzfnkw jkifchdk# Wfihi IPY hjhlhd lfbihnh efvhcnhc bkeyo moybhl {hcn wfghyh wpfwkmke jkhcnnhpbhbpv bfcahcnehv jhc bflh{hck efivzvdhc ahwh efvhcnhc bhw{hyhehz efihc{hehc ehyfch moevwpflh{hchcc{h ifyjhwhyehc hwhw efbhcvwkhhc jhc efhjklhc#Wfghyh vbvb pfyhc wzyhzfnkw IPY jhlhb pfyfeocobkhc bhw{hyhehz jhphz 1 $k+ bfbpfyihkek hloehwkwvbifyjh{h {hcn wflhbh kck gfcjfyvcn bfcnhihkehc hwpfe pfbfyhzhhc5 $kk+ bfbihczv jhcbfbifyjh{hehc efnkhzhc feocobk bhw{hyhehz efihc{hehc $VBEB+5 jhc $kkk+ ifyeoczykivwkbfbihcnvc wkwzfb efvhcnhc {hcn hjkl#Dhc{h bhwhlhdc{h, jkhevk hzhv zkjhe, efihc{hehc IPY whhz kck iflvb wfpfcvdc{h bhbpvbf~vavjehc efzknh dhl zfywfivz# Edvwvw bflh{hck efivzvdhc pfcjhchhc pflhev efnkhzhc bhw{hyhehzefihc{hehc $VBEB+ hphlhnk bhw{hyhehz bkwekc#Jkefchl efjvh lfbihnh feocobk kck wfpfyzk jvh wkwk bhzh vhcn zkjhe zfypkwhdehc, zhpk edvwvwc{h IPYbhwkd bfbpvc{hk ihc{he efcjhlh bflh{hck VBEB#Ehyfch VBEB jkgkehc olfd ykwkeo vwhdh zkcnnk, zyhcwhewk efgkl jfcnhc ikh{h zkcnnk, pyomkzhiklkzhw yfcjhdjhc efzkjhebhbpvhc bfbifykehc ahbkchc mkwke# Wfdkcnnh vczve pyhezkwc{h, IPY vbvbc{hbfc{khwhzk vwhdhc{h jfcnhc bfcfzhpehc zkcnehz wvev ivcnh eyfjkz zkcnnk, dkcnnh hjh bfcghphk :6pfywfc pfy zhdvc, {hcn efbvjkhc bfbvcgvlehc efwhc wfhehc IPY yfczfcky {hcn jkmoybhlehc#^hlhv jfbkekhc, bhw{hyhehz efgkl zfzhp bfbhcmhhzehc ahwh pflh{hchc efvhcnhc IPY jhc zfzhpbhbpv bfc{flfwhkehc wfnhlh ef~hakihcc{h jfcnhc ihke#Chbvc ihnhkbhchpvc avnh aflhw pfylv jklhevehc pyonyhb yfmoybhwk {hcn wfykvw nvch bfcnhzhwkbhwhlhd {hcn hjh jfcnhc zfzhp bfcnfjfphcehc hwpfe efikahehc ihnk efifylhcnwvcnhc IPY#Efikahehc pfcfzhphc wvev ivcnh zkcnnk ivehc bfyvphehc ahlhc eflvhy ihke, wfihi dhl kzv hehcbfbihzhwk efbhbpvhc IPY jhlhb bfbifykehc hewfw pfybhcfc ihnk wfezoy VBEB jhc zfyvzhbhyvbhd zhcnnh bkwekc#Efikahehc wviwkjk wvev ivcnh gfcjfyvcn bfcjkwzoywk phwhy jhc bfyhcnwhcn wfezoy w~hwzh wpfevlhcvczve bhwve ef kcjvwzyk IPY bfbhcmhhzehc pflvhcn bfbpfyolfd jhch"jhch bvyhd jhyk pyonyhbpfbfykczhd {hcn wfifchyc{h jkzhcnnvcn bhw{hyhehz#Wfdkcnnh kjfhlc{h, pyonyhb yfmoybhwk IPY dhyvw ifybvhyh phjh pfbifchdhc jhyk wkwk wvppl{ jhcpfcnvhzhc ehphwkzhw chwhihd bfcnhewfw lh{hchc $jfbhcj+# Jhyk wkwk wvppl{, wzyhzfnk pfylvjkmoevwehc phjh pfbihcnvchc kcjvwzyk IPY {hcn jhphz zvbivd jhc bfbifykehc lh{hchc efvhcnhcwfghyh ifyeflhcavzhc ihnk wfezoy VBEB jhc bhw{hyhehz bkwekc wfihnhk zhynfz vzhbhc{h#Wfjhcnehc jhyk wkwk jfbhcj, wzyhzfnk jkmoevwehc bfcjvevcn wfezoy VBEB {hcn pyojvezkm hnhy jhphzbfcndhwklehc bvlzkmkfy fmmfgz {hcn ihke ihnk bhw{hyhehz, {heck bfbpfylvhw efwfbphzhc efyah,bfcnvyhcnk pfcjvjve bkwekc jhc bfbfyhzhehc pfcjhphzhc bhw{hyhehz#Wzyhzfnk PfcnfbihcnhcIfykevz kck jkvyhkehc yhcnevbhc pfbkekyhc zfczhcn wzyhzfnk pfcnfbihcnhc IPY {hcn bvcnekcifynvch bfbihczv bf~vavjehc IPY bfcahjk kcwzkzvwk {hcn jhphz ifypfyhc jhlhb pyowfwpfckcnehzhc evhlkzhw pfbihcnvchc feocobk ihcnwh#Pfyzhbh, bflhevehc yfmoybhwk efikahehc, bflhlvk pfbifchdhc hzvyhc wfyzh wkwzfb pfcnh~hwhczfydhjhp lfbihnh hzhv phwhy efvhcnhc# Avblhd lfbihnh pfbikh{hhc moybhl ihke jhlhb ifczve IPYbhvpvc ihce vbvb wvjhd jfbkekhc ihc{he avblhdc{h, wfdkcnnh pfcnhzvyhc wfnbfczhwk phwhychbphec{h jkpfylvehc vczve bfcndkcjhyk pfywhkcnhc {hcn zkjhe wfkbihcn hczhyh IPY jhc ihcevbvb#Bfwekpvc eobpfzkwk jhlhb kcjvwzyk pfbikh{hhc bfbklkek fmfe powkzkp chbvc eobpfzkwk {hcn zkjhe
 
wfkbihcn hehc jhphz bfcnhcghb eflhcnwvcnhc dkjvp IPY# Vczve kzv efyhcneh hzvyhc pfylv jkivhzvczve bfcnhzhwk bhwhlhd zfywfivz#Bkwhlc{h, hzvyhc {hcn bfbifykehc pfbkwhdhc {hcn zfnhw hczhyh zhynfz pfbikh{hhc IPY jfcnhcihce vbvb# Wfghyh vbvb pfylv jkivhz hzvyhc {hcn bfcfzhpehc IPY moevw bflh{hck wfezoy feocobkefgkl {hcn bfcahjk zvbpvhc dkjvp bhw{hyhehz efihc{hehc, bkwhlc{h pfyzhckhc, kcjvwzyk jhcpfyjhnhcnhc yhe{hz#Wfjhcnehc ihce vbvb jkmoevwehc bflh{hck wfezoy bfcfcnhd"ifwhy ikjhcn pfyzhckhc, pfyjhnhcnhcjhc ahwh# Jfcnhc jfbkekhc, hehc zfyahlkc polh dvivcnhc hczhyh IPY jhc ihce vbvb ivehc jhlhbifczve pfywhkcnhc ifihw bflhkcehc efyahwhbh whlkcn bfcnvczvcnehc#IPY vbvbc{h jkdhjhpehc phjh efcjhlh evyhcnc{h wvbify"wvbify pfcjhchhc# Jhzh wzhzkwzkebfbpfyzfnhw ihd~h pfcndkbpvchc jhch IPY yflhzkm zvbivd jhlhb ekwhyhc yfcjhd#Efwvlkzhc jhlhb bfcndkbpvc jhch kck ivehc ehyfch jhch {hcn jkdkbpvc zkjhe hjh, bflhkcehc wfihiyfcjhdc{h kcwfczkm ihnk bhw{hyhehz pfc{kbphc jhch jk IPY#Phjhdhl jk lhkc pkdhe wvjhd bfcahjk yhdhwkh vbvb iklh wfihnkhc ifwhy pfbfykczhd jhfyhd $pfbjh+ jkKcjocfwkh bfbklkek ihc{he eflfikdhc jhch ehyfch yfcjhdc{h pfc{fyhphc hcnnhyhc iflhcahjhfyhdc{h# Zhpk wh{hcnc{h jkwkbphc jhlhb WIK {hcn avwzyv bfckbivlehc ikh{h bocfzfy {hcn ifwhyihnk Ihce Kcjocfwkh hzhv pfbfykczhd#Wfdkcnnh, hehc whcnhz ihke wfhcjhkc{h jkivhzehc pfyhcnehz dvevb {hcn bhbpv bfc{flfwhkehcpfywohlhc kck, hnhy pfbjh bhv bfc{kbphc eflfikdhc jhchc{h jk IPY# Jfcnhc hzvyhc zfywfivz, IPYjkdhyhpehc hehc bfbklkek wvbify pfcjhchhc lhkc jk lvhy zhivcnhc bhw{hyhehz {hcn hehc ifyvavcnphjh bfckcnehzc{h wvppl{ eyfjkz ihnk bhw{hyhehz efihc{hehc#Efjvh, pfcnvhzhc eflfbihnhhc kcjvwzyk IPY, jk{hekck zkjhe hehc ifyefbihcn zhcph hjhc{h efikahehcedvwvw# Dhl kck jhphz jklhevehc jkhczhyhc{h jfcnhc pfcnvhzhc wzyvezvy pfybojhlhc bhvpvcpfckcnehzhc evhlkzhw wvbifyjh{h bhcvwkh#Pfybojhlhc ihnk IPY bfyvphehc pyhw{hyhz bfcahnh efifylhcnwvcnhc vwhdhc{h, wfihi vph{hpfcnfbihcnhc IPY zkjhe gvevp dhc{h bfckcnehzehc evhczkzhw IPY# Jfcnhc wzyvezvy pfybojhlhc{hcn evhz, IPY hehc lfikd wkhp bfcndhjhpk pfywhkcnhc#Efgvevphc bojhl avnh hehc bfcfczvehc efbhbpvhc IPY bfcnfbihcnehc wvbify jh{h,efbhbpvhc jhc kcmyhwzyvezvyc{hWfifchyc{h efikahehc hzhv pyonyhb bfckcnehzehc evhlkzhw WJB IPY wvjhd hjh zhpk bhwkd jkphcjhcniflvb bfbhjhk# Zflhd jkzfzhpehc ihd~h jkyfewk IPY dhyvw bfbklkek wfyzkmkehz pyomfwkochl jhyklfbihnh wfyzkmkehwk#Pyonyhb wfyzkmkehwk zfywfivz ifyzvavhc bfcfzhpehc wzhcjhy vczve bfckcnehzehc ekcfyah bhchafbfcIPY, bfckcnehzehc efhdlkhc jhc eobpfzfcwk WJB jhc bhchafbfc, bfbpfyevhz jh{h whkcn jhczkcnehz efpfygh{hhc phjh IPY, wfyzh bfcjvevcn pfcklhkhc efbhbpvhc jhc efphzvzhc jkyfezvy jhcghloc jkyfezvy IPY#Pfc{hlvyhc EyfjkzWhwhyhc pyonyhb kck hjhlhd bf~vavjehc kcjvwzyk IPY {hcn wfdhz, evhz, jhc fmkwkfc# Hehc zfzhpk,vczve bfcahnh eflhcnwvcnhcc{h, pyonyhb kck zkjhe gvevp dhc{h jklhevehc wfghyh bhcjkyk olfd IPY,ehyfch bhcmhhz zfyifwhy jhyk pyonyhb pfcjkjkehc jhc pflhzkdhc zkjhe dhc{h jkckebhzk IPY#Olfd ehyfch kzv, jhch vczve pflhewhchhc pyonyhb jkbhewvj wfihkec{h zkjhe dhc{h ifyhwhl jhyk jhchpfcjkjkehc jhc pflhzkdhc IPY wfihnhkbhch jkpfyw{hyhzehc IK, zfzhpk avnh jkifykehc wviwkjk jhykpfbfykczhd hzhv pfyihcehc lhkcc{h {hcn jkeooyjkchwk olfd IK#Efzknh, pfylvc{h pfc{fbpvychhc wkwzfb pfc{hlvyhc eyfjkz# Bhwkd yflhzkm zkcnnkc{h zkcnehz ivcnheyfjkz {hcn jkzh~hyehc IPY bfc{fihiehc IPY wfifchyc{h zkjhe bfcahjk eobpfzkzkm# Vczve kzvpfc{hlvyhc eyfjkz jhphz jklhevehc jhlhb ifczve pfcnflobpoeehc chwhihd jfcnhc ghyh plhmockwhwk avblhd eyfjkz {hcn jkjkwzykivwkehc#Pfcnflobpoeehc jhphz jkjhwhyehc phjh loehwk hzhv afckw vwhdh {hcn jkikh{hk# Jfcnhcpfcnflobpoeehc zfywfivz, zhcnnvcn ah~hi jkpkevl wfghyh ifywhbh, wfdkcnnh akeh hjh nhnhl ih{hy jhykwhzv chwhihd hehc ifyjhbphe phjh yfpvzhwk chwhihd lhkcc{h#Wkwzfb kck whcnhz ifynvch ehyfch zknh dhl# Whzv, jhphz bfcndkcjhyk zkcnnkc{h ykwkeo nhnhl ih{hy# Jvh,jhphz bfcfehc zkcnnkc{h ikh{h opfyhwkochl ehyfch bhbpv bfckcnehzehc wehlh feocobk $fgocobkg om wghlf+# Zknh, jhphz bfckcnehzehc hewfw bhw{hyhehz efihc{hehc phjh wvbify pfbikh{hhc IPY#Hedkyc{h, pfyhc IPY wfihnhk lfbihnh pfbikh{hhc ihnk efnkhzhc feocobk bhw{hyhehz efihc{hehc$VBEB+ jhc bhw{hyhehz bkwekc aflhw whcnhz pfczkcn nvch bfyfhlkwhwkehc efikahehc pfbihcnvchcfeocobk pfbfykczhd {hcn ifyevhlkzhw jk zfcnhd eykwkw efvhcnhc whhz kck#Vczve kzv pfcnfbihcnhc IPY bfbfylvehc efikahehc edvwvw jhc ifyfcghch jhyk pfbfykczhd jhc IKjfcnhc bfbphyzkwkphwkehc pfyhc phyh wzhef doljfy pfbihcnvchc feocobk vzhbh lhkcc{h wfghyhifwkcfynk jhc whlkcn bfcnvczvcnehc#

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Reiy Reiyy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->