Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Menyikapi Krisis Keuangan Global Yang Mengancam

Menyikapi Krisis Keuangan Global Yang Mengancam

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Marsuki, SE., DEA. Ph.D on Jun 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

 
Opkck Zykivc Zkbvy Avbhz, 80"80"9004
Bfc{kehpk Eykwkw Efvhcnhc Nloihl {hcn Bfcnhcghb
OlfdBhywvek, Jowfc VcdhwJhlhb ehwvw Kcjocfwkh, ifwhyc{h hewk avhl pfbojhl hwkcn edvwvwc{h ~hezv zfyhedky kck zhbphec{hivehc lhnk jkbozk}hwk ghyk vczvcn zhpk lfikd vczve bfcndkcjhyk efyvnkhc {hcn hehc lfikd ifwhy lhnk#Zfyvzhbh wfzflhd bfcnfzhdvk hedkyc{h IK bfchkeehc lhnk wvev ivcnh kcjkehzoy efikahehcbocfzfyc{h, IK Yhzf jhyk ;,96 bfcahjk ;,6 Whcnhz jyhbhzkw efahjkhc jkzvzvpc{h wfbfczhyh ~hezv $wvwpfcwk+ phwhy bojhl Kcjocfwkh IFA, hekihzzhahbc{h pfcvyvchc Kcjfew Dhynh Whdhb Nhivcnhc $KDWN+ jhlhb wfdhyk {hcn bfcghphk 80,47pfywfc# Eocjkwk kck bfbifykehc wkc{hl cfnhzkm pflhev feocobk jhc phwhy bojhl/vhcn edvwvwc{hzfczhcn hehc wfbhekc bfcnedh~hzkyehcc{h eocjkwk pfyfeocobkhc chwkochl#Zhbphec{h wvwpfcwk jklhevehc IFA, zfykcwpkyhwk eocjkwk wfbhekc bflfbhdc{h powkwk phwhy vhcn nloihljk ifyihnhk phwhy efvhcnhc kczfychwkochl jk cfnhyh"cfnhyh ifwhy wfehlkpvc, wfpfyzk Zoe{o, Docneocn,Fyoph, Boweo~ zfybhwve Eoyfh#Bhwhlhdc{h, efahjkhc whhz kck wfifchyc{h bfyvphehc hevbvlhwk pfywohlhc {hcn wvjhd hjh jhcifyefbihcn jhlhb zknh zhdvc zfyhedky, zhpk zkjhe wfghyh gfphz jkyfwpoc pfcnhbikl efikahehc feocobkjhc efvhcnhc jk ifyihnhk cfnhyh#Wfbvhc{h jkbvlhk ehyfch eykwkw lfbihnh efvhcnhc HW )Wvpykbf Boyznhnf), hekihz ifwhyc{h avblhdeyfjkz bhgfz jk wfezoy pfyvbhdhc HW# Bhwlhdc{h hjh yhcnehkhc ahykcnhc ikwckw efvhcnhc hczhyhlfbihnh efvhcnhc {hcn bfcnhlhbk eykwkw jk HW jfcnhc lfbihnh efvhcnhc jk cfnhyh lhkcc{h#Ehyfch zkjhe zfywflfwhkehc, bheh lhbihz lhvc eykwkw lfbihnh efvhcnhc kzv zfyvw ifynflkcjkcn wfpfyzkiolh phchw {hcn vavcnc{h bfyvivdehc lfbihnh efvhcnhc HW wfifwhy )Lfdbhcc Iyozdfyw)# Eocjkwkkck efbvjkhc bfbhewh pfbfykczhdhc Ivwd bfcnhbikl efikahehc pyhnbhzkw vczve bfbozocn eykwkwefvhcnhc {hcn zfyahjk# Zhpk zfyc{hzh bvcnekc ehyfch zfylhbihz jhc iflvb aflhwc{h ~hezvpfcnnfloczoyhc jhch phchw Zdf MFJ wfekzhy >00 bklkhy jolhy H {hcn jkwfphehzk wfchz HW, bheh phyhwpfevlhc phwhy bojhl/vhcn bfbhcmhhzehc bfcghyk efvczvcnhc hzhv bvcnekc bfcghyk wflhbhz#Hekihzc{h mhzhl, wflvyvd phwhy efvhcnhc jvckh ifyfhewk cfnhzkm, ehyfch phyh pfbhkc phwhy efvhcnhczfywfivz dhbpky wfghyh ifywhbhhc bfbpvc{hk pfyklhev whbh, {heck bfcnhcnnhp hehc wfbhekcwvlkzc{h eocjkwk pfyfeocobkhc jkifyihnhk cfnhyh# Wfdkcnnh hjh {hcn bfcnhbikl wkehp ifydhzk"dhzk,~hkz hcj wff, ihdehc ifywpfevlhwk, jfcnhc bfcvcnnv efwfbphzhc {hcn jkhcnnhp zfphz, bfyfehwfnfyh bfcavhl wfzkhp wvyhz ifydhynh {hcn jkbklkekc{h#Hekihzc{h, wfghyh vbvb kcjfew dhynh wvyhz"wvyhz ifydhynh yoczoe jk bhwkcn"bhwkcn phwhy bojhlvzhbh jvckh, zfyvzhbh {hcn phwhy bojhlc{h jkevhwhk pfbhkc hwkcn, wfpfyzk jk IFA Kcjocfwkh {hcnjkpfyekyhehc zflhd bfcghphk wdhyf hczhyh =0">0 pfywfc#
Bfcnhlkdehc Hwfz
 Jhlhb ehwvw Kcjocfwkh, ifwhyc{h hewk avhl pfbojhl hwkcn edvwvwc{h ~hezv zfyhedky kck zhbphec{hivehc lhnk jkbozk}hwk ghyk vczvcn zhpk lfikd vczve bfcndkcjhyk efyvnkhc {hcn hehc lfikd ifwhy lhnk#Zfyvzhbh wfzflhd bfcnfzhdvk hedkyc{h IK bfchkeehc lhnk wvev ivcnh kcjkehzoy efikahehcbocfzfyc{h, IK Yhzf jhyk ;,96 bfcahjk ;,6#Efchkehc wvev ivcnh kzv jkdhyhpehc IK hehc bfc{fyhp jhch"jhch bhw{hyhehz, whbikl bfcnhzhwkeykwkw lkevkjkzhw pfyihcehc chwkochl jhc zfyvzhbh vczve bfcnhzhwk kcmlhwk {hcn zfyvw bfckcnehz# Zhpkzfyc{hzh, dhwklc{h ifyifjh, ehyfch yvphc{h pfbklke hzhv pfbfnhcn vhcn, zfyvzhbh pkdhe hwkcnbflhevehc yfphzykhwk hzhv bfcnhlkdehc hwwfzc{h jfcnhc bfbiflk jolhy HW hzhv bfc{kbphcc{hjhlhb ehw, wfdkcnnh hekihzc{h cklhk zvehy yvpkhd yoczoe zfydhjhp jolhy HW, kcmlhwk gfcjfyvcn wfbhekcbfckcnehz lhnk jhc bvcgvlc{h pfyklhev pfwkbkwzkw pflhev feocobk#Efhjhhc ~hezv zfyhedky kck wfhehc bfbifyk kcjkehwk pfyfeocobkhc chwkochl hehc bfbhwvek zhdhphch~hl eykwkw ifyhz, zfyvzhbh akeh zkjhe wfgfphzc{h jkwkehpk jfcnhc ikahewhch# Wfihic{h, ehyfch hehcwfbhekc wfyfzc{h lkevkjkzhw pfyfeocobkhc ifyvph wvbify pfbikh{hhc eyfjkz wfezoy ykkl, hehc chkec{hikh{h pyojvewk, wfdkcnnh jvckh vwhdh hehc bflhevehc yhwkochlkwhwk vwhdh, {hcn hehc ifyjhbphephjh pfcnvyhcnhc efnkhzhc pyojvezkm#Wflhkc kzv pfcnvyhcnhc avblhd zfchnh efyah jhc hedkyc{h hehc ifyjhbphe phjh zvyvcc{hpfyzvbivdhc feocobk jhc wvlkzc{h bfcnvyhcnk avblhd oyhcn bkwekc# Aflhw wvhzv eocjkwk {hcn zkjhe

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Anas Syabani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->