Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jacaranda Jg 2009 Nr 1

Jacaranda Jg 2009 Nr 1

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by A_vanwyk_spark

More info:

Published by: A_vanwyk_spark on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2011

pdf

text

original

 
De nieuwe president van Zuid-Afrika, JacobZuma, heeft bij zijn eerste feestelijke toespraaktot de natie gezegd dat hij van de strijd tegen dearmoede het centrale thema van zijn politiek wilmaken.Het land bevindt zich eveneens in een recessie,maar toch beloofde hij tegen 2014 vier miljoennieuwe jobs. In tegenstelling tot zijn voorgangersKgalema Motlanthe en Thabo Mbeki maar in delijn van de eerste president Nelson Mandela riephij opnieuw op tot de eenheid van Zuid-Afrika.
“Dit land behoort aan allen toe, zwarten, blan- ken, mensen van Indische origine of kleurlingen.Wij moeten samenwerken.” 
, aldus Zuma.
“Door samen te werken zullen we een regering voor alle Zuid-Afrikanen vormen.” 
Hij stelde ook dathet Afrikaans een taal is van Zuid-Afrika en deAfrikanen deel zijn van Zuid-Afrika. In hun taal – de taal van de Boeren – zei hij
“de tijd is geko- men om harder te werken.” 
Meer sociale hulp
De stimuleringspolitiek voor de benadeelde zwar-te bevolking zal in stand gehouden worden netzoals de sociale hulp voor de armen, die onge-veer 13 miljoen of 35% van de bevolking treft.Reeds tegen het einde van het jaar al beloofdeZuma de creatie van 500.000 nieuwe jobs.Ook zullen het onderwijs, het veiligheidssysteemen de gezondheidszorgsterk verbeterd worden.Vooral de strijd tegen AIDS. Tegen 2011 zal 80%van alle aids-patiënten gratis levensverlengendeantiretrovirale geneesmiddelen (ARU) krijgen.Dit alles realiseren is erg ambitieus. Het onge-duld bij vooral de zwarte bevolking in de ‘plak-kerskampen’ is erg groot. Dat ondervond Zumain de voorbije weken. Er braken stakingen uit ende zwarte bevolking kwam op straat om haareisen kracht bij te zetten. Ze verweten de presi-dent dat er in de voorbije weken nog niet veel temerken was van de beloofde aanpak.Bovendien wordt het probleem van de werkloos-heid scherper gesteld door de aanwezigheid vanongeveer 10 miljoen migranten uit andereAfrikaanse landen – vooral Zimbabwe en Congo.Dat verhoogt de spanningen. De arme Zuid-Afrikanen zien hun aanwezigheid als een bedrei-ging voor hun jobs. Dit probleem tikt verder alseen tijdbom en president Zuma zal hier ter degerekening mee moeten houden.
WK voetbal
Met het oog op Afrika’s eerste organisatie vanhet wereldkampioenschap voetbal in 2010,benadrukte hij dat het land klaar staat.
“We zitten met al onze verplichtingen op schema en zijn vastberaden om de wereld het allerbeste WK ooit aan te bieden.” 
Een bedreiging werd evenwel de recente stakingvan de bouwvakkers die 15% meer loon eisten,maar die gelukkig van korte duur was.
ANC geen absolute winnaar
De regeringspartij ANC behaalde bij de recenteverkiezingen 65,9% van de stemmen. Dat bete-kent 264 van de 400 zetels, en net niet de nage-streefde tweederdemeerderheid. Voorheen hadhet ANC nog 279 zetels (69,7%).De partij van de Kaapse burgemeester, HelenZille, de Democratische Alliantie is de tweede endus de grootste oppositiepartij. Zij is goed voor16,68% van de stemmen en 67 zetels. Voorheenwas dat 12,8% en 50 zetels. Evenwel blijft de DAde regeringspartij in de West-Kaap, waar hetANC in de oppositie zit.Op de derde plaats komt Cope (Volkscongres).Een jonge partij opgericht door een aantal exANCers. Zij stapten op uit onvrede met de afzet-ting van Mbeki en het beleid van de ANC topo.l.v. Zuma. Cope behaalde 7,42% van de stem-men en 30 zetels. Dit in tegenstelling tot de ver-wachte 10%.Het opkomstcijfer 77,4% bij deze vierde lande-lijke verkiezingen na de Apartheid, toont aanhoe de Zuid-Afrikanen geloven in hun democra-tische rechten.Zuid-Afrika is door het meerpartijensysteem ende open- en vrije verkiezingen alvast een leer-school voor vele andereAfrikaanse landen.Het goed functioneren van dedemocratie is een wissel op deverdere toekomst van Zuid-Afrika.Johan Beke
Redactioneel
JACARANDA jg 2009 - nr 1 - 1
President Zuma belooft Zuid-Afrikaeen strijd tegen de armoede
 
JACARANDA jg 2009 - nr 1 - 2
Economie
Aminata Traoré is een van de meest uitge- sproken en gerespecteerde stemmen uit het Afrikaanse middenveld. Zij vindt het de hoog- ste tijd om een écht nieuwe wereld te beden- ken, maar vreest dat bankiers en politici toch opteren voor business as usual.
Bamako, Mali. We praten op de binnenkoervan het vormingscentrum dat ze jaren gele-den heeft opgezet. Terwijl de ochtend middagwordt en de zon uiteenvalt in brokken scha-duw en licht, praat ik met Aminata Traoré overde wankele stand van economie en beleid inde wereld.Traoré studeerde sociale psychologie en psy-chopathologie, doceerde aan de universiteit inIvoorkust en was van 1997 tot 2000 ministervan Cultuur en Toerisme in Mali. Sindsdiengeldt Traoré als een gewaardeerde of gevrees-de stem in het sociale en politieke debat inMali, in Afrika, in de wereld. Ze formuleerthaar analyses scherp en met het gezag vaneen vrouw die de kaap van zestig al even metheel veel gratie gerond heeft. Aminata Traoré is hét gezicht van Afrika opinternationale fora van andersglobalisten ensociale bewegingen. Ze publiceerde vier boe-ken over de nefaste gevolgen van de mondia-lisering in Afrika en over de noodzaak om deeigen verbeelding te herwinnen.Bij wijze van aanloop vraag ik haar wat zeervan vindt dat de financiële wereld –die ze zovaak bekritiseerd heeft– in de diepste crisissinds meer dan vijftig jaar is beland.Traoré: ‘De Masters of the Universe hebbenons altijd afgedaan als dromers, terwijl zijzogezegd met twee voeten op de grond ston-den. Intussen is duidelijk dat deze “realisten”de wereld aan de rand van de totale afgrondgebracht hebben. Hun zelfingenomenheid enarrogantie zijn nog steeds niet verdwenen.Vandaag zijn het opnieuw de meest kwetsba-re en arme mensen die de mislukkingen vanhun neoliberale beleid betalen. In oktoberdachten we dat de situatie zo ernstig was datde machthebbers ons niet langer kondenbeliegen; dat ze wel verplicht zouden zijn toete geven dat die fameuze onzichtbare handvan de vrije markt een te hoge sociale en eco-logische kostprijs heeft. Niet dus.’
De mondiale aanpak van de crisis wordtuitgetekend door de G20, met de grote ont-wikkelingslanden mee aan tafel. Geeft dathoop?
Afrika-boegbeeld Aminata Traoré:‘Afrikanen zijn niet arm,ze zijn beroofd’
Aminata Traoré 
www.medafrique.info
 
JACARANDA jg 2009 - nr 1 - 3
Economie
Aminata Traoré: Ik zie niet waarom ik optimis-tisch zou moeten zijn wanneer dezelfde mon-diale beslissers aan zet blijven, beslissers diein het verleden nooit enige verantwoordelijk-heidszin tegenover arbeiders of armen in huneigen landen getoond hebben, laat staantegenover migranten of landen in het Zuiden.Zij willen op de eerste plaats hun vel redden,al is dat niet makkelijk op een moment dat demaatschappelijke positie van geld in vraaggesteld wordt. Geld was de enige basis waar-op hun macht steunde om de wereld te rege-ren. Om opnieuw met volle koffers te kunnenbesturen, zullen ze doorgaan met rijkdommente plunderen in het Zuiden. Dat betekent datvooral Afrika weer in het vizier komt, wantnergens worden de natuurlijke rijkdommenslechter beschermd dan daar.
De aanwezigheid van de Braziliaanse pre-sident Lula in de G20 stelt u niet gerust?
Aminata Traoré: Lula werd gezien als “eenvan de onzen”. Het is niet voor niets dat deWereld Sociale Fora begonnen zijn in – enverbonden blijven met – Brazilië. Maar derealiteit van de macht dwingt hem tot com-promissen om politiek te overleven. Zijn rege-ring maakt een aantal keuzes die ook eennegatieve impact hebben in Afrika, met namede inzet op biobrandstoffen en ggo’s. Het feitdat Brazilië een van de opkomende machtenis, bezorgt Lula bijna automatisch spreek-recht voor de Derde Wereld. Maar in werke-lijkheid spelen die opkomende landen de rolvan kleine broer van de oude machten. Zedenken binnen de lijnen van dezelfde exclu-sieve marktlogica.
Waarom klinkt de stem van Afrika niet lui-der?
Aminata Traoré: Op de eerste plaats omdat wijniet spreken. Er zou veel meer rumoer moetenkomen vanuit het middenveld, maar we zijnaltijd bezorgd over wat de donoren zullen den-ken over onze standpunten. Alles draait altijdrond de mening en de vereisten van donoren.Die afhankelijkheid voedt de politieke en eco-nomische corruptie in dit land, want tegenoverde miljoenen euro’s die de Europese overhe-den beloven, weegt de stem van een actieveen kritische civiele samenleving natuurlijk nietdoor. Die afhankelijkheid verklaart ook waar-om onze overheden het kapitalisme niet zullenafvoeren, ook al ligt het systeem op sterven.Dat is jammer, want het is nu dat we moetenbenoemen wat er fout gegaan is in onzegeschiedenis en waarom, en wat we daar inde toekomst aan zullen doen.
Wie moet die analyse maken?
Aminata Traoré: Ik breng honderden vrouwensamen om over de crisis te praten –iets watniemand anders met hen doet, omdat zeongeletterd zijn. Ze reageren altijd heel nieuws-gierig en betrokken. Ze willen weten hoe definanciële crisis in elkaar zit en waarom ze zichvoordoet. Ze praten over de voedselcrisis enover de vraag hoe ze zich op een anderemanier kunnen voeden. Ze zoeken een ant-woord op de vraag hoe ze opnieuw gezamen-lijk in de toekomst kunnen investeren...
Verwacht u meer van vrouwengroepen danvan intellectuelen?
Aminata Traoré: Neen, dat bedoel ik niet. Wehebben af te rekenen met een intellectueelterrorisme dat uitgaat van arrogante donorendie geloven dat ze alle wijsheid bezitten. De
G20 TOP 
10toes.wordpress.com/2009/04/ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->