Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
631ebook PL

631ebook PL

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,832|Likes:
Published by Roman Targosz

More info:

Published by: Roman Targosz on Sep 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2011

pdf

text

original

 
Uziemienia i EMC 
6.3.1
Uziemienia – Podstawy oblicze
ń
i projektowania
 U  z  i   e  m i   e  n i   a i  M C 
 
 Niniejszy Poradnik zosta
ł
opracowany jako cz
ęść
europejskiego programu edukacyjnego i szkoleniowego Jako
ść
 Zasilania Inicjatywa Leonardo (LPQI), wspieranego przez Komisj
ę
Europejsk 
ą 
(w ramach Programu Leonardo daVinci) i Mi
ę
dzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi. Dla uzyskania bli
ż
szych informacji odwied
ź
stron
ę
LPQI
www.lpqi.org
.
Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. (PCPM Sp. z o.o.)
Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. jest organizacj
ą 
non-pro
Þ
t,
Þ
nansowan
ą 
przez dostawców miedzi oraz producentów pragn
ą 
cych zach
ę
ci
ć
odbiorców do stosowania miedzi i jej stopów oraz promuj
ą 
cych ich prawid
ł
owei efektywne zastosowanie. Dzia
ł
alno
ść
Centrum obejmuje zapewnienie technicznego doradztwa i informacji tym, którzy s
ą 
 zainteresowani wykorzystaniem miedzi w jej wszystkich aspektach. Centrum równie
ż
zapewnia
łą 
czno
ść
mi
ę
dzy jednostkami badawczymi a przemys
ł
em wykorzystuj
ą 
cym mied
ź
w produkcji oraz utrzymuje blisk 
ą 
 
łą 
czno
ść
z innymi organizacjami zajmuj
ą 
cymisi
ę
rozwojem miedzi na ca
ł
ym
ś
wiecie.
Europejski Instytut Miedzi (ECI)
Europejski Instytut Miedzi jest spó
ł
ą 
joint venture Mi
ę
dzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi(ICA) i IWCC. ECI, dzi
ę
ki swoim cz
ł
onkom, zajmuje si
ę
w imieniu najwi
ę
kszych producentów miedzina
ś
wiecie i czo
ł
owych europejskich producentów - promocj
ą 
miedzi w Europie. Powsta
ł
y w styczniu1996 roku Europejski Instytut Miedzi jest wspierany dzi
ę
ki sieci dziesi
ę
ciu Towarzystw Rozwoju Miedzi (CDA) w krajach Beneluksu,we Francji, w Niemczech, Grecji, na W
ę
grzech, we W
ł
oszech, w Polsce, Skandynawii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Towarzystworozwija swoj
ą 
dzia
ł
alno
ść
podj
ę
t
ą 
przez CDA powsta
łą 
w 1959 roku oraz dzi
ę
ki INCRA (Mi
ę
dzynarodowemu Towarzystwu Bada
ń
 Miedzi) powsta
ł
emu w 1961 roku.
Zrzeczenie si
ę
odpowiedzialno
ś
ci
 Niniejszy projekt nie musi odzwierciedla
ć
stanowiska Komisji Europejskiej ani nie nak 
ł
ada na Komisj
ę
Europejsk 
ą 
 
ż
adnejodpowiedzialno
ś
ci.Europejski Instytut Miedzi, Deutsches Kupferinstitut i Polskie Centrum Promocji Miedzi zrzekaj
ą 
si
ę
wszelkiej odpowiedzialno
ś
ciza wszelkie bezpo
ś
rednie lub po
ś
rednie skutki jak równie
ż
nie przewidziane szkody, które mog
ą 
by
ć
poniesione w wyniku u
ż
yciainformacji lub nieumiej
ę
tnego u
ż
ycia informacji lub danych zawartych w niniejszej publikacji.Copyright© European Copper Institute, Deutsches Kupferinstitut and Polskie Centrum Promocji Miedzi.Reprodukcja materia
ł
u zawartego w niniejszej publikacji jest legalna pod warunkiem reprodukcji w ca
ł
o
ś
ci i po dania jej
ź
ród
ł
a.
Promocja LPQI w Polsce prowadzona jest w ramach Polskiego Partnerstwa Jako
ś
ci Zasilania:
 Politechnika Wroc
ł 
awska Akademia Górniczo-Hutnicza Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska Medcom Sp. z o.o.
Uziemienia i EMC 
Uziemienia – Podstawy oblicze
ń
i projektowania
Prof. Henryk Markiewicz i Dr Antoni KlajnPolitechnika Wroc
ł
awska Czerwiec 2003
 
1
Uziemienia i EMC 
Uziemienia – Podstawy oblicze
ń
i projektowania
Wst
ę
p
Dzia
ł
6.1 niniejszego Poradnika zawiera przegl
ą 
d wymaga
ń
dotycz
ą 
cych uk 
ł
adów uziemie
ń
oraz omawia potrzeb
ę
syste-matycznego podej
ś
cia do ich projektowania, w odniesieniu do uziemienia instalacji w budynku. Zeszyt ten jest po
ś
wi
ę
co-ny podstawowym informacjom z zakresu projektowania uk 
ł
adów uziomowych, natomiast zeszyt 6.5.1 zawiera praktycz-ne informacje dotycz
ą 
ce projektowania i oblicze
ń
uziomów.Przez uk 
ł
ad uziomowy, zwany cz
ę
sto krótko uziemieniem, rozumie si
ę
zespó
ł
 
ś
rodków s
ł
u
żą 
cych do po
łą 
czenia metalo-wej cz
ęś
ci przewodz
ą 
cej z ziemi
ą 
. Uk 
ł
ad uziomowy jest zasadnicz
ą 
cz
ęś
ci
ą 
instalacji, tak po stronie wysokiego jak i ni-skiego napi
ę
cia. Dobre uziemienie jest konieczne dla zapewnienia:
!
 
ochrony budynków i instalacji przed skutkami wy
ł
adowa
ń
atmosferycznych,
!
 
 bezpiecze
ń
stwa ludzi i zwierz
ą 
t przez ograniczenie napi
ęć
dotykowych i krokowych do bezpiecznych warto
ś
ci,
!
 
odpowiedniego poziomu kompatybilno
ś
ci elektromagnetycznej (EMC), t.j. ograniczenia wp
ł
ywu zak 
ł
óce
ń
elek-tromagnetycznych,
!
 
 poprawnej pracy uk 
ł
adu elektroenergetycznego i po
żą 
danej jako
ś
ci energii elektrycznej.Wszystkie te funkcje s
ą 
realizowane zwykle przez jeden uk 
ł
ad uziomowy, który powinien spe
ł
nia
ć
odpowiednie wyma-gania odno
ś
nie ka
ż
dego wymienionego zadania. Wybrane elementy uk 
ł
adu uziomowego mog
ą 
by
ć
przystosowane dospe
ł
nienia okre
ś
lonego zadania, lecz nie mog
ą 
one stanowi
ć
odr 
ę
 bnej cz
ęś
ci uk 
ł
adu uziomowego. Zgodnie z wymaga-niami norm wszystkie elementy uziemienia powinny by
ć
po
łą 
czone ze sob
ą 
galwanicznie razem tak, aby stworzy
ć
jedenuk 
ł
ad uziomowy.
Podstawowe de
Þ
nicje [1,2]
Uziemienie lub uk 
ł
ad uziomowy
to ogó
ł
 
ś
rodków i przedsi
ę
wzi
ęć
wykonanych w celu uziemienia, czyli po
łą 
czenia zziemi
ą 
cz
ęś
ci elektrycznie przewodz
ą 
cych przez instalacj
ę
uziemiaj
ą 
c
ą 
. Instalacja uziemiaj
ą 
ca, to lokalnie ograniczonyuk 
ł
ad po
łą 
czonych elektrycznie uziomów lub metalowych cz
ęś
ci wykorzystywanych dla celów uziemienia (np. funda-mentów s
ł
upów, zbroje
ń
lub metalowych pow
ł
ok kabli), przewodów uziemiaj
ą 
cych i przewodów wyrównawczych. Uzie-miane cz
ęś
ci elektrycznie przewodz
ą 
ce to zwykle okre
ś
lone cz
ęś
ci uk 
ł
adu elektrycznego, dost
ę
 pne cz
ęś
ci przewodz
ą 
ceurz
ą 
dze
ń
elektrycznych, b
ą 
d
ź
dost
ę
 pne zewn
ę
trzne elementy przewodz
ą 
ce.
Uziom
, to przewodz
ą 
cy element metalowy, b
ą 
d
ź
zestaw wzajemnie po
łą 
czonych elementów metalowych, lub innychobiektów metalowych spe
ł
niaj
ą 
cych podobn
ą 
funkcj
ę
, pogr 
ąż
onych w gruncie i maj
ą 
cych dobr 
ą 
styczno
ść
z ziemi
ą 
, b
ą 
d
ź
  pogr 
ąż
onych w betonie maj
ą 
cym styczno
ść
z ziemi
ą 
na du
ż
ej powierzchni (np. fundament budynku).
Przewód uziemiaj
ą 
cy
, to przewód
łą 
cz
ą 
cy z uziomem cz
ęść
nale
żą 
c
ą 
do instalacji, która powinna by
ć
uziemiona, lub przewód
łą 
cz
ą 
cy uziomy i który jest uk 
ł
adany nad ziemi
ą 
lub pogr 
ąż
ony w gruncie ale od niego izolowany.
Ziemia odniesienia
, to obszar ziemi znajduj
ą 
cy si
ę
poza stref 
ą 
wp
ł
ywu uziomu lub uk 
ł
adu uziemiaj
ą 
cego, tj. obszar, wktórym ró
ż
nica potencja
ł
ów dwóch dowolnych punktów nie zmienia si
ę
pod wp
ł
ywem pr 
ą 
du uziomowego. Generalnie przyj
ę
to tak traktowa
ć
powierzchni
ę
ziemi. Potencja
ł
ziemi odniesienia jest przyjmowany jako równy zeru.
Napi
ę
cie uziomowe (potencja
ł
uziomowy)
 
 E 
to napi
ę
cie pomi
ę
dzy uk 
ł
adem uziomowym a ziemi
ą 
odniesienia, wy-st
ę
 puj
ą 
ce podczas przep
ł
ywu pr 
ą 
du uziomowego
 I 
 E 
.Pr 
ą 
d uziomowy
 I 
 E 
jest pr 
ą 
dem p
ł
yn
ą 
cym do ziemi przez impedancj
ę
uk 
ł
adu uziomowego.
Rezystywno
ść
gruntu
 ρ
, to rezystancja w
ł
a
ś
ciwagruntu, czyli rezystancja wycinka gruntu o kszta
ł
-cie sze
ś
cianu, o boku 1 m, mierzona pomi
ę
dzy je-go dwoma przeciwleg
ł
ymi bokami (rys. 1). Jednost-
ą 
rezystywno
ś
ci jest
m.
Potencja
ł
na powierzchni gruntu
 
 ϕ
 x
, to potencja
ł
  punktu
 x
na powierzchni gruntu wzgl
ę
dem potencja-
ł
u ziemi odniesienia.
 Rys. 1. Szkic ilustruj
ą 
cy sens
  Þ
 zyczny rezystywno
 ś
ci gruntu
 ρ
.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kret42 liked this
Balwierz liked this
Lucjan Szulik liked this
Emilian Legun liked this
mick555 liked this
diar01 liked this
biesy23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->