Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Philippine Collegian Tomo 89 Issue 2

Philippine Collegian Tomo 89 Issue 2

Ratings: (0)|Views: 445 |Likes:
Issue 2
Thursday, 23 June 2011 | 12 pages


C O N T E N T S

Editorial
Kalakal na pag-aaral

News
BOR OKs new and higher fees in UPV
SC orders AFP to release missing UP students
Problema sa sahod, daing ng ilang janitor at guwardiya
Pagpapatupad ng bagong sistema sa paggrado ng mga kawani, ipinahinto
CHEd to impose cap on miscellaneous fees
NEWSBRIEFS

Features
Huling yugto

Kultura
Paano pinasasarap ang mapapait na alaala?
Footnotes to history

Graphics
Pinoy combo meal

Opinion
Our sincerest apologies, freshmen
Free the fireflies
Terminal Cases: Killing time
Issue 2
Thursday, 23 June 2011 | 12 pages


C O N T E N T S

Editorial
Kalakal na pag-aaral

News
BOR OKs new and higher fees in UPV
SC orders AFP to release missing UP students
Problema sa sahod, daing ng ilang janitor at guwardiya
Pagpapatupad ng bagong sistema sa paggrado ng mga kawani, ipinahinto
CHEd to impose cap on miscellaneous fees
NEWSBRIEFS

Features
Huling yugto

Kultura
Paano pinasasarap ang mapapait na alaala?
Footnotes to history

Graphics
Pinoy combo meal

Opinion
Our sincerest apologies, freshmen
Free the fireflies
Terminal Cases: Killing time

More info:

Published by: Philippine Collegian on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2012

pdf

text

original

 
SC orders AFP to release missing UP students — Page 3
Philippine Collegian
Opisyal na lingguhangpahayagan ng mgamag-aaral ng Unibersidadng Pilipinas - Diliman23 Hunyo 2011Taon 89, Blg. 2
Killing timeBOR OKs new andhigher fees in UPVisayas
BalitaPahina 3
Kwento at kuro-kuro sapaghihiwalay ng mag-asawa
LathalainPahina 9
Kalakal napag-aaral
EditoryalPahina 2
Terminal CasesDeln Mercado
Dibuho ni Nico Villarete
T
he books I bough on impulselas summer proved o be almosuseless. They were purchased aa bargain shop, where books aboudies and conspiracies are sacked inhe same pile. I could jus predic heuure or hese books: re-shelvedin anoher bargain bookshop—mybedroom back home.One book, however, go me readingill he end o he rs chaper. Wha isime, he book asked. Is i he hours,he minues, he seconds ha pass?More imporanly, how do we perceivei? The book said ha we do noperceive ime in isel – we only knowwhen ime passed. We know when hebells chime, he leaves alls o herees, when we sar losing riendsand begin making new ones. Imporanevens mark he passage o ime—Iundersood his much rom he book Ialmos regre buying.The book go me hinking o allhe hings I did, or didn’. I go mereminiscing: he nigh I ercely oughwih my moher, he aernoon I rsheld somebody’s hand, he day Iclimbed he our ighs o sairs andook he Kulé exam. The later houghhad been a burden or some daysnow.Since he release o his year’s rsissue, riends have been batering meor pleasure. They say he illusraionor his column was oo handsome obe me—he aris only go he glassesrigh. Ohers exed o conrm i iwas really me hey were reading on heron page. We didn’ know you had iin you, hey all said, rying heir bes omake i sound like a complimen. Whahey said hur my ego, bu I knew heyhad valid reasons o doub me.Luckily, he people in his ofcecare less abou who I am han heydo abou my abiliy o churn ouwords. They don’ mind i I am acollege dropou or a prodigal son;wha maters is ha I can ll upspaces in his paper. There is only onehing ha people in his paper careabou: deadlines. In here, we markhe passage o ime wih an edied orrevised dra; we coun hours by henumber o cigarete subs ha literhe oor.This is how I mark he passage oime now—a line-up or his week’sissue, anoher line-up or nex week.The ime in beween, he now, is aninerval spen on hinking abou whereI am headed, i indeed I wan o gesomewhere. I is marked by randomhoughs on he passage o ime, andwhy, always, I do no eel as i ime hasmoved a all.
 
Paano pinasasarapang mapapait naalaala?
Ang timpla ng ilusyon atpangarap sa mga pelikulang Nestlé
 
2 •
Kulê
Opinyon
Huwebes 23 Hunyo 2011
Kalakal na pag-aaral
QUOTED
EditoryalPhilippine Collegian
www.philippinecollegian.org
Punong Patnugot
Marjohara S. Tucay
Kapatnugot
Pauline Gidget R. Estella
Tagapamahalang Patnugot
Dianne Marah E. Sayaman
Panauhing Patnugot
JaysonD. Fajarda
Patnugot sa Lathalain
Mila Ana Estrella S. Polinar
Patnugot sa Grapiks
Nicolo Renzo T. Villarete, Chris Martin T. Imperial
Tagapamahala ng Pinansya
 Richard Jacob N. Dy
Kawani
Ruth Danielle R. Aliposa
Pinansiya
Amelyn J. Daga
Tagapamahala sa Sirkulasyon
Paul John Alix
Sirkulasyon
Gary Gabales, Ricky Kawat,Amelito Jaena, Glenario Ommalin
Mga Katuwang na Kawani
Trinidad Gabales, Gina Villas
Pamuhatan
Silid 401 Bulwagang Vinzons, Unibersidad ng Plipinas Diliman,Lungsod Quezon
Telefax
981-8500 lokal 4522
Email
kule1112@gmail.com
Website
philippinecollegian.org
Kasapi
Solidaridad: UP Systemwide Alliance o StudentPublications and Writers Organizations, College Editors Guild o the Philippines
Defnitely, walasa akin.
—Retired Gen.Jovito Palparan,
on the rulingo the High Court orderinghim and the military torelease missing UP studentsKaren Empeño and SherlynCadapan, interaksyon.net,June 20
We are not enemieso the state. Weare God’s servants.
—Bishop Dulce Pia Rosel,
aerfling a civil complaint againstPresident Gloria Macapagal-Arroyo or tagging the UnitedChurch o Christ in thePhilippines as a communistront, bulatlat.com, June 17
The VIP treatment received by uswas given by [theother] prisonersthemselves. As inany place on earthand in heaven,they are not allthe same. Thereare angels, and there are [those] higher than angels
—Zamboange del NorteRep. Romeo Jalosjos,
in aninterview on the possibledemolition o kubols at theNew Bilibid Prison, PhilippineDaily Inquirer, June 17
[America] is acinga nation that is inrevolt, having risenrom its lethargyto a renaissance o  jihad.
Ayman al-Zawahiri,
current leader o al-Qaeda, ina videotaped eulogy releasedearly this JuneSimula pa lamang ng klase sakolehiyo ay hinahambalos nang iba’t ibang suliranin ang mgamag-aaral. Sa harap ng patuloyna pagsirit ng presyo ng bilihinat pagbaba ng halaga ng sahod,sabay ring nagtaas ng apathanggang 15 porsyento sa singil samatrikula ang halos 300 pribadongpamantasan sa bansa.Nakababahala angpananahimik ng Commissionon Higher Education (CHEd),ang ahensyang dapat sanangnangangalaga sa kapakananng mga mag-aaral sa kolehiyo,hinggil sa mga pagtaas. Sa mabilisna pagpasa ng CHEd sa mgaaplikasyon ng mga pribadongpamantasan para sa pagtataas ngmatrikula sa kabila ng kakulanganng konsultasyon at pagtutol ngmga estudyante, malinaw angpagpanig ng ahensya sa mgapribadong mamumuhunan nanegosyo ang turing sa edukasyon.Dagdag pa sa pagtaas ngmatrikula, naniningil ang mgapribadong pamantasan ng ibapang bayarin o “miscellaneousees,” na hindi tiyak angpatutunguhan. Sinisingil angmga estudyante ng mga hindimaipaliwanag na bayarin gaya ng “spiritual ee,” “accreditation ee” at “donation ee.” Sa halip na tumungo angnasabing mga bayarin sa paglinangng serbisyo at pagpapataas ngsweldo ng mga guro, sa bulsa ngmayayamang may-ari ng mgapribadong pamantasan napupuntaang karagdagang singil sa mgamag-aaral. Sa tala ng Securitiesand Exchange Commission,sampung pribadong pamantasansa bansa ang kabilang sa 5,000kumpanyang may pinakamalakingkita. Bahagi ng administrasyon ngmaraming unibersidad ang ilan sapinakamayayamang negosyantegaya nina Lucio Tan at Henry Sy.Bunsod ng mga palyadongbatas tulad ng Education Acto 1982 na nagbigay-laya samga pribadong pamantasanna magtakda ng sarili nitongmatrikula at mga bayarin,tuluyang isinuko ng pamahalaanang kakayahang pigilan ang mgapagtaas sa singil.Sa harap ng komersyalisadongedukasyon sa mga pribadonginstitusyon, wala na ringmatakbuhan ang mgaestudyanteng maralita dahilmaging sa mga pampublikongpamantasan na dapat sanangmagsilbi para sa interes ngmamamayan, laganap na rin angganitong kalakaran.Patuloy ang pag-iral ngmga palisiyang tulad ng HigherEducation ModernizationAct o 1997, na nagbigayng kapangyarihan sa mgaadministrasyon ng mgapampublikong pamantasan namagtaas ng matrikula, lumikhang karagdagang mga bayarin atgamitin ang mga ari-arian ng mgapaaralan upang magnegosyo.Layunin ng nasabing mga palisiyana pataasin ang kitang panloob ngmga pamantasanhabangpatuloy nabinabawasanang subsidyosa edukasyon.Bunsodng mahigit isangbilyong kaltas sa pondo ng stateuniversities and colleges (SUCs)sa bansa ngayong taon, napipilitanang mga itong lumikha ng mgapamamaraan upang makaraos.Sa UP, hinigpitan ang panuntunanhinggil sa Socialized Tuition andFinancial Assistance Program, nanagsasala sa mga estudyantengmay kakayahang magbayadat iyong wala. Tulad ng mgapribadong kolehiyo itinutulak angmga SUCs gaya ng UP na itaas angmatrikula at iba pang bayarin.Hindi nalalayo ang palisiya ngpamahalaang Aquino sa lantarangpagpapabayang inilatag ng mganakaraang administrasyon, naang tunguhin ay lubusang pag-abandona sa edukasyon. Mauugatito sa impluwensiya ng malalakinginstitusyong pampinansiya gayang International Monetary Fundat World Bank na nagpapautangsa bansa. Kapalit ng pondongipinauutang ang sistematikongpanghihimasok sa paggawa ngmga palisiya ng edukasyon upanggawing pabrika ang mga paaralanna lilikha ng barat na lakaspaggawa para sa mga malalakingpandaigdigang kumpanya.Malawakang itinutulakang ganitong mga palisiya saedukasyon maging sa EstadosUnidos at Britanya. Nagbunsodito ng mga pagkilos at pagtutolng libu-libong mag-aaral sa iba’tibang panig ng daigdig.Malalim ang ugat ng krisisng edukasyon at hindi itomagagawang sagutin ng mgapanandalian at simplistikongsolusyon. Sa halip, kinakailangannating hamunin ang pamahalaanna lumikha ng mga malawakangpagbabago sa mga prinsipyonggumagabay sa paglikha ng mgapatakarang ukol sa pag-aaral.
Marianne Rios
 
3 •
Kulê
Balita
Huwebes 23 Hunyo 2011
BOR OKs new andhigher fees in UPV
SC orders AFP to releasemissing UP students
OLD SCHOOL. Students use old manual typewriters without paper and ribboncartridges in an introductory typing course in Polytechnic University of thePhilippines (PUP) on June 13. PUP is among the 112 state-run universities in thecountry confronting decrepit facilities brought about by decades of budgetaryneglect.Photo by Richard Jacob Dy
Dianne Marah Sayaman &Keith Richard D. Mariano
The Board o Regens, he highesdecision-making body in heuniversiy, approved a 66 percenincrease in uiion raes or graduaesudens in UP Visayas (UPV) and anew laboraory ee in UP Cebu campuson is June 3 meeing.Graduae sudens in UPV will nowpay P1,000 per uni, a P400 increaserom he curren rae o P600 per uni.The BOR also approved he insiuiono a laboraory ee worh P600 orSaisics 101 in UP Cebu ollowing acurriculum change in May 2010.The graduae uiion increase andhe laboraory ee or Sa 101 willapply o incoming rs year sudensand will be eecive saring hissemeser.The uiion increase was approvedalhough more han hal o he 139graduae sudens consuled saidhey are no in avor o he increase.Meanwhile, in he case o helaboraory ee, 87 percen o sudensconsuled said hey approve o henew laboraory ee, according odaa rom he Naural Science andMahemaics Division o UPV-Cebu.However, he adminisraion’s ideao consulaion consiss o convincinghe majoriy o sudens o approvenew ees, and precludes consulingwih all aeced sudens, saidSuden Regen Ma. Krisina Coni.I is “necessary o insiuelaboraory ees [in] Sa 101 as suppliesand maerials or laboraory use areno subsidized by he college or heuniversiy,” according o he proposal.The uiion increase will cover heacquisiion o addiional learningaciliies, scholarships and loans, aswell as incremens in he mainenanceand oher operaing expenses inspecic graduae programs.The increase in uiion raesor graduae sudens and he newlaboraory ee are “oshoos o hegovernmen’s reducion o subsidyo he Universiy,” said UP VisayasSuden Council Chairperson ChrisianSoroñgon. “The sudens are orced ocarry he responsibiliy o providinghemselves wih educaional aciliieswhich mus be o he sae,” he added. “[Laboraory ees and uiionincreases] shi he burden o payingor our educaion rom he sae ohe sudens,Coni said.
Keith Richard D. Mariano
The Supreme Cour (SC) orderedhe Armed Forces o he Philippines(AFP) o “immediaely release romdeenion” UP sudens SherlynCadapan and Karen Empeño, who havebeen missing or ve years now.In a May 31 decision, he SCdireced Jovio Palparan Jr., hencommanding general o he 7
h
InanryDivision o he Philippine Army, andve oher miliary ofcials o complywih he order o he Cour o Appeals(CA) o release Cadapan and Empeño,along wih armer Manuel Merino.The SC decision cied Palparan,commanding ofcers Rogelio Boacand Felipe Anoado, and lieuenansFrancis Mirabelle Samson, ArnelEnriquez and Donald Caigas o be “responsible and accounable [or] heconinued deenion” o Cadapan andEmpeño.Cadapan and Empeño wereabduced while conducing acommuniy research in Hagonoy,Bulacan in June 26, 2006 during heheigh o he AFP’s Oplan Banay Layacounerinsurgency campaign.
Prolonged agony
The CA issued a wri o amparoon Sepember 17, 2008 as a measureo saeguard he righ o lie, liberyand securiy o he wo UP sudens.On he same day, i also issued a wrio habeas corpus o inquire ino helegaliy o heir deenion.However, he CA also ruled hahe wris canno be execued wihoua moion or execuion. Almos hreeyears aer, he SC overruled he CAdecision, saing ha he wris wereimmediaely execuory “since anyorm o delay may jeopardize he veryrighs hese wris seek o immediaelyproec.” The wri o amparo would allowrelaives o Empeño and Cadapan oinspec miliary camps and gaherdocumens held by he miliary onheir missing kin.Copies o he SC decision wereorwarded o he Deparmen oJusice (DOJ), Philippine NaionalPolice and AFP or urherinvesigaions “o deermine herespecive criminal and adminisraiveliabiliies o [he six miliary ofcials].” The DOJ already issued subpoenason he miliary ofcials accused ohaving a hand in he abducion and sea hearing on July 8.The wo sudens and Merino arebeing deained in miliary camps andbases under he 7
h
Inanry Divisiono he Philippine Army, according ohe esimony o armer RaymondManalo, who claimed he was alsoabduced and deained by he miliaryin he same camp bu was able oescape.Meanwhile, cases agains henPresiden Gloria Macapagal-Arroyowere dismissed owing o her immuniyrom sui, according o he decision. “Peiions are bere o any allegaionha Arroyo permited, condoned orperormed any wrongdoing againshe missing persons,” saed he SCdecision.
Damage suit
Beore he SC released isdecision, mohers o he missingUP sudens already led a criminalcomplain agains Palparan, Boac,Anoado, Caigas, Samson, Enriquezand maser sergean Rizal Hilario. “Hindi po kami [iigil] sapaghahanap ng aming mga mahal sabuhay [dahil] hindi kami papayag namayakap lang [sila] sa panaginip,” saidCadapan’s moher, Erlinda.Relying on Manalo’s esimony,Erlinda and Concepcion Empeñocharged he six miliary ofcials wihrape, serious physical injuries andarbirary deenion beore he DOJlas May 4.Manalo esied beore he CAon November 2007 and he UniedNaions Human Righs Council onApril 2009, alleging ha Cadapan andEmpeño were orured and raped bysoldiers. “I was clearly esablished hahey were deained under he cusodyo he 24h Inanry Batalion andwere orured and raped by and underhe knowledge and order o [Caiagasand Hilario],” saed he complain.
Omnibus amnesty
In a dialogue wih DOJ SecrearyLeila De Lima on June 14, righsgroups Karapaan Alliance or heAdvancemen o People’s Righsand Samahan ng mga Ex-DeaineesLaban sa Deensyon a para saAmnesiya (SELDA) demanded a “general, uncondiional and omnibusamnesy” or 342 poliical prisoners,290 o which were arresed under hecouner-insurgency program OplanBanay Laya (OBL) o he Arroyoadminisraion.
Problema sa sahod,daing ng ilang janitorat guwardiya
 
Joan C. Cordero
Halos isang buwan umanong naanalaang sahod ng mga guwardiyangnakaalaga sa norh secor ng UP,samanalang inireklamo naman ngilang janiors sa souh secor angbiglaang pagkalas ng kanilangahensya mula sa kanilang kia kadabuwan.Ayon sa mga guwardiyangnakapanayam ng
Collegian 
, hindiumano ibinigay ng ahensiyang BolinaoSecuriy and Invesigaion Service(Bolinao) ang kanilang sahod mulabuwan ng Mayo hanggang Hunyo.Hindi rin naisama sa sahod ang dagdagna P22 emergency cos o livingallowance (e-cola), dagdag nila.Bukod rio, hindi pa naibibigayang kanilang holiday pay simula nangmagrabaho sa ilalim ng ahensiyanoong 2009, saad ng mga guwardiyangumangging magpakilala sa ako namaanggal sa pweso.Nguni ayon kay GeoreyMendoza, execuive vice presiden ageneral manager ng Bolinao, binibigaynila ang holiday pay a 13h monh payng mga guwardiya. Hindi pa naibibigayang e-cola dahil wala pang sago angadminisrasyon ng UP sa sula nila nanagmumungkahing idagdag na angP22 sa minimumwage na P404. “Delayed nghalos animna buwanang UP sapagbabayadsa agencykaya na-delaydin ang sahodng mga guwardiya,” aniMendoza.Nahuli ang bayad sa agencysapagka hindi kaagad naipasa ngahensiya ang mga kinakailangangdokumeno, ani UP Diliman ChancellorCeasar Saloma. “To claim conracpaymens rom UPD, a securiy agencyis required o submi a number odocumens and o ollow governmenprocedures or billing...he BolinaoSecuriy Agency did no [comply wihhe procedures],” saad niya.Nauna nang dumaing angmga guwardiya ng Bolinao noongnakaraang aon dahil sa mababangsahod, mga kalas gaya ng groupinsurance a paganggal sa ilangmga gwardiya nang walang sapa nadahilan.Ayon kay Noli Anoos, pangalawangpangulo ng All UP Workers’ Union,isang porma ng paglabag sa konraaang hindi pagbibigay ng sahod saamang pesa. “Labag sa konraa angkanilang
 [ahensya]  
ginagawa sapagkakada kinsenas dapa ang sahod ng mgamanggagawa. Hindi rin dapa nahuhuliang pasahod sa mga manggagawakahi hindi pa nakapagbabayad ang UPsapagka may pondo rin na maaaringgamiin ang ahensya,” paliwanag niya.
Biglaang kaltas
Samanala, ayon sa ilang janiorsa norh secor, umaabo sa P2,000kada buwan ang kinakalas ngahensyang PhilCare ManpowerServices (Philcare) mula sa kanilangsahod upang ipambayad umano saSocial Securiy Services (SSS) loan.Sinimulan silang kalasan ng Philcarenoong Okubre a naigil lamangniong Mayo nang asikasuhin na ngahensiya ang aplikasyon ng mga janior para sa condonaion programng SSS, na naglalayong ulungan angmga manggagawang nahihirapang
Continued on page 5 »Continued on page 5 »

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marjohara Tucay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->