Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Bank Sentral, Kiprah, Dan Nestapanya

Bank Sentral, Kiprah, Dan Nestapanya

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:

More info:

Published by: Marsuki, SE., DEA. Ph.D on Jun 23, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2011

 
Ikwckw Kcjocfwkh, Whizv/07"06"9004
IHCE WFCZYHL, EKPYHD, JHC CFWZHPHC[H
Jkzvlkw olfd 1Bhywvek, Wzhm Pfcnhahy Mhevlzhw Feocobk jhc Pyonyhb Phwghwhyahch W"9/W"7Vck}fywkzhw Dhwhcvjjkc, Bhehwwhy
Ihce wfczyhl $IK+ hjhlhd bkzyh pfczkcn pfbfykczhd jhlhb bfcfczvehcpfyefbihcnhc pfyfeocobkhc wvhzv cfnhyh# Jk Kcjocfwkh zvavhc,zvnhw, jhc ~f~fchcn lfbihnh wzyhzfnkw kck zflhd bfcnhlhbk f}olvwk{hcn whcnhz wknckmkehc#Jkbvlhk pfykojf IK jk ih~hd efevhwhhc pfbfykczhd, efbvjkhc IKwfihnhk ihnkhc pfbfykczhd, whbphk phjh pfykojf IK bfcahjk lfbihnhkcjfpfcjfc#Jhlhb bhwh"bhwh zfywfivz, IK zflhd bfcnhlhbk phwhcn wvyvz vakhc,pfcnhlhbhc, efwvewfwhc bhvpvc dhyv ikyv pfybhwhlhdhc {hcn zkjhewfjkekz, wfpfyzk efahjkhc eoczyo}fywkhl hedky"hedky kck# Ekyhc{h eklhw ihlkephzvz bfcahjk ghzhzhc hnhy ef jfphc dkebhdc{h ikwh bfcahjkpfbiflhahyhc ihnk efbhavhc ihcnwh#Pfyzhbh, wfiflvb 9007 {hcn bfcjhwhyk pfc{vwvchc jhc pflhewhchhcefikahehc bocfzfy IK pfykojf 9007"9004# Jhbphe eykwkw feocobkwfjfbkekhc jhdw{hz bfcjfyh Kcjocfwkh, zfyvzhbh eyfjkiklkzhwefikahehc pfbfykczhd jhc IK {hcn yflhzkm yfcjhd ehyfch jkhcnnhpzfyeoczhbkchwk efpfczkcnhc"efpfczkcnhc hwkcn $KBM+ jk jhlhbc{h#Goczod jk wkwk efikahehc bocfzfy hjhlhd zkjhe yfwpocwkmc{h pfyihcehcwhhz kzv vczve bfcvyvcehc wvev ivcnh bfcnkevzk hyhd efikahehcbocfzfy IK {hcn zflhd bfcvyvcehc wvev ivcnh WIK wfghyh gvevpwknckmkehc#Wflhcavzc{h ifwhyc{h poywk vzhcn lvhy cfnfyk jhc whcnhz bkckbc{hghjhcnhc jf}kwh bfbivhz yvhcn nfyhe efikahehc bocfzfy bfcahjkzfyihzhw# Powkwk CPL {hcn zkcnnk jhc mvcjhbfczhl pfyihcehc iflvbwfpfcvdc{h bhphc, bfchbihd efnhlhvhc pvilke hzhw efikahehcyfehpkzhlkwhwk pfyihcehc {hcn jkzfbpvd whhz kzv ehyfch jkhcnnhppfcavhlhc wfihnkhc whdhb ihce chwkochl efphjh pkdhe hwkcn wfihnhkdhl {hcn whlhd#Pvcghe jhyk wfbvh kzv, bhwhlhd eyvwkhl lhkcc{h hjhlhd iflvbwflfwhkc{h pfybhwhlhdhc ILIK ehyfch efwfphehzhc pfc{flfwhkhchwpfe efvhcnhc ILIK hczhyh pfbfykczhd, IK, jhc JPY zkjhe evcavcnzfyghphk# Hekihzc{h lhpoyhc efvhcnhc IK wflhlv bfcjhphz pyfjkehz
8
 
jkwglhkbfy# Nfzhd jhyk wfbvh kck, phboy yhzkcn pfyfeocobkhc jhckc}fwzhwk Kcjocfwkh yfcjhd jk bhzh pfikwckw jobfwzke jhc kczfychwkochlwfdkcnnh cklhk kc}fwzhwk pvc bfcahjk efyjkl#Efjvh, bfcndhjhpk ifyihnhk eocjkwk zfywfivz, ifefyah wzhcjhy ekyhc{hzkjhelhd bfcgvevpk# Jkpfylvehc zfyoiowhc vczve bfcnhzhwkefbhcjfehc {hcn hjh jhc jkbvlhk bfbifchdk pfywohlhc kczfychl jhcfewzfychl IK jhlhb ahcneh pfcjfe# Jhphz jkghzhz ififyhph efikahehcpfczkcn wflhbh 9007"9004 {hcn bfcgkpzhehc wzhiklkzhw jhc efhcjhlhcwkwzfb efvhcnhc Kcjocfwkh bfcahjk wfpfyzk wfehyhcn kck#Jk ikjhcn bocfzfy, pfcfyhphc wzyhzfnk Kcmlhzkoc Zhynfzkcn Myhbf~oye$KZM+, pfcnvhzhc powkwk ghjhcnhc jf}kwh bflhlvk wzyhzfnk mkywz lkcf om jfmfcwf, pyonyhb pfyvihdhc ovzwzhcjkcn WIK, jhc wzyhzfnk wfgocj lkcfom jfmfcwf bflhlvk efyah whbh cfnhyh"cfnhyh hcnnozh Hwfhc ifyvphIklhzfyhl W~hp Hyyhcnfbfcz zfyc{hzh bhcavy jhlhb bfcah~hizhczhcnhc nfaolhe pfyfeocobkhc {hcn hjh#Lhwz ivz coz lfhwz, IK ifywhbh pfbfykczhd avnh bfcnkckwkhwk zfyahjkc{hwzyhzfnk pflvchwhc vzhcn lvhy cfnfyk Kcjocfwkh efphjh KBM wfdkcnnhpowz pyonyhb bockzoykcn jhyk KBM ifyhedky jhc ekzh wfbhekc pfygh{hjkyk ekzh jhlhb bfcnh~hl pfyfeocobkhc cfnhyh#Jk ikjhcn Pfyihcehc, vph{h pfbifchdhc kcjvwzyk bflhlvk HywkzfezvyPfyihcehc Kcjocfwkh $HPK+, lvcgvyhc phefz hzvyhc pfyihcehc,pfckcnehzhc evhlkzhw bhchafbfc jhc opfyhwkochl ihce, wfyzheooyjkchwk pyonyhb Ahykcn Pfcnhbhc Wfezoy Efvhcnhc $APWE+ zfyivezkhbpvd jhlhb bfbihcnvc eoeodc{h mvcjhbfczhl kcjvwzyk pfyihcehc#Kckwkhzkm"kckwkhzkm efikahehc {hcn wpfwkmke jk wfezoy ykkl avnh jknvlkyehcwfpfyzk pfckcnehzhc pfyhc ehczoy IK wfihnhk polkg{ hj}kwoy{ jk jhfyhd,pfcnfbihcnhc pkloz pyoafgz glvwzfy VBEB wfyzh pfbifczvehc zkbpfygfphzhc pfbifyjh{hhc feocobk jhfyhd $ZMPPFJ+ zfczvc{h whcnhzbfcjvevcn# Iflvb lhnk pfcfyhphc IK"Yfhl Zkbf NyowwWfzzlfbfcz/YZNW+ jhc Wkwzfb Elkykcn Chwkochl Kcjocfwkh /WECIK+ {hcnzfyivezk whcnhz bfbihczv pflhev feocobk vczve ifyzyhcwhewk wfghyhlfikd hcjhl jhc fmfezkm#Efzknh, wflhbh lkbh zhdvc zfyhedky zhbphe ififyhph kcjkehzoy feocobkbheyo vzhbh Kcjocfwkh bfcvcaveehc dhwkl ihke {hcn wknckmkehc# Jhphzjkehzhehc wkwzfb bocfzfy jhc efvhcnhc Kcjocfwkh wflhbh pfykojf kzvzflhd lfikd eoeod $yfwklkfcgf+# Wzhiklkzhw wkwzfb pfyihcehc phwgheykwkw ahvd lfikd ihke jkihcjkcnehc jfcnhc wfiflvb eykwkw# Wfdkcnnhpfyihcehc jobfwzke bhbpv bfchdhc ifyihnhk nfaolhe {hcn gvevpifwhy wfpfyzk eykwkw wvipykbf boyznhnf jk HW, bflocahec{h dhynheobojkzhw bkc{he jhc pfyzhckhc wfyzh phwhcn wvyvz cklhk zvehy jvckh#
9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->