Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mahalli-idarelerin-tanimi

Mahalli-idarelerin-tanimi

Ratings:
(0)
|Views: 151|Likes:
Published by Gercekh

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Gercekh on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
GENEL OLARAK HUKUKÎ YAPIMAHALLİ İDARELERİN TANIMIMahalli İdare Sisteminin Genel Özellikleri
Ülkemizde mahalli idare sistemi içerisinde üç tür yerel yönetim kuruluşu vardır.Bunlar; "İl Özel İdaresi", "Belediyeler" ve "Köy"lerdir. Anayasanın 127.maddesi ile mahalliidare sisteminin genel yapısı çizilmiştir. Bu yapının ana özellikleri şunlardır;
Tüzel kişilikleri olan özerk kuruluşlardır,
Karar organları seçimle işbaşına gelir,
Yerel yönetim organlarının seçimle gelen temsilcilerinin bu sıfatlarınıkaybetmeleri ancak yargı karaile olur. Merkezi idare sadece geçici bir regörevden uzaklaştırabilir,
Görevler yasa ile belirlenir,
Merkezi idarenin sınırlı vesayet yetkisi vardır,
Yerel yönetim kuruluşlarına görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır,
Yerel yönetimler Bakanlar Kurulu Karan ile aralarında birlik kurabilirler,
Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir.Anayasamızda mahalli idareler "İl, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirlenen ve karar organları genekanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiler olaratanımlanmakta ve merkezi idare ile birlikte İdarenin ayrılmaz bir parçası olarak kabuledilmektedir.Ülkemizde, çağdaş anlamda mahalli idareler Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmaya başlamıştır. Nitekim, mahalli idarelere ilişkin temel yasalar da bu yıllarda yürürlüğekonulmuştur.
1580 saydı Belediye Kanunu 1930,
442 saydı Köy Kanunu 1924,tarihlidir.
Özel İdarelerin kuruluş ve görevlerini düzenleyen Kanun ise İmparatorluk döneminden kalma 1913 tarihli "Geçici" bir kanun olmasına rağmen, Cumhuriyetdöneminde muhafaza edilmiştir.Bütün bu Kanunlarda yerel nitelikte kamu hizmetlerinin ırlıklı olarak mahalliidarelerce görülmesi öngörülmüştür.
1
 
GENEL BİLGİLER 
Mahalli İdareler, sınırları içindeki halkın mahalli ve müşterek nitelikli hizmetlerinigören kamu idareleridir.
Dünyada tüm ülkeler için geçerli olabilecek "Prototip" bir mahalli idare modelimevcut değildir.Mahalli idarelerin türleri, görevleri, organları ve bunların teşekkül şekilleri ülkelerin tarihi vetoplumsal şartlan ile geleneklerine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.Bununla beraber, tüm mahalli idare modelleri için geçerli olan ortak özellikler de vardır. Buözellikler şunlardır;
Genel karar organları halk tarafından seçilmek,
Tüzel kişiliği olmak,
İdari ve mali özerkliğe sahip bulunmak.
BİRlNCİ BÖLÜMGenel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 24.5.1930 yılında 1624 sayıh Dahiliye VekaletiMerkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile kurulmuş ve görevleri düzenlenmiş,13.12.1983 tarihinde 176 saü Kanun kmünde Kararname ile 1624 saKanunyürürlükten kaldırılmıştır. 3152 sayıh İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun ile 23.2.1985 tarihinde günümüz şartlarına göre yeni bir düzenleme yapılmıştır.3152 sayılı Kanunun 11 .maddesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şöyle belirtilmektedir.
a)
Mahalli İdarelerin ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerleBakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak vegeliştirmek,
b)
Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuathükümleri gereğince uygulamasını sağlamak,
c)
Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planlan ile yıllık programlara uygunşekilde yapılmasını gözetmek,
d)
Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistik! Bilgileritoplamak, değerlendirmek ve yayınlamak,
e)
Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulamasını takip etmek,Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,
f)
Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarım tespit etmek,
2
 
g)
Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş KuruluBaşkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
h)
Mahalli İdare Fonu, İl Özel İdaresi Fonu ve Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonununkanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırlan içindedağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek.
HUKUKİ YAPI
İl özel idarelerinin kuruluş ve görevlerini düzenleyen İdare-i Umumiye-i VilayetKanunu Muvakkati 1913 tarihli geçici kanun olmasına rağmen, Cumhuriyet döneminde demuhafaza edilmiştir.Kanunun adı, 1987 tarihli ve 3360 sayılı Kanunla "İl Özel İdare Kanunu" olarak değiştirilmiştir. Kanunda en büyük değişildik de bu Kanunla yapılmıştır.İl özel idarelerinin kuruluşu herhangi bir şekle bağlı değildir. Yeni bir ilkurulduğunda, o ilde özel idare teşkilatı da kendiliğinden kurulmuş olmaktadır.İl özel idareleri, Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal kesime yönelik olanlar başta olmak üzere, yerel nitelikli pek çok kamu hizmetinin yürütümünü üstlenmiştir. Ancak, zamaniçerisinde çıkartılan teşkilat kanunlaile özel idareye ait görevler Bakanlıklar ve diğemerkezi idare kuruluşları tarafından üstlenilmiştir. Halen il özel idareleri, merkezi idarekuruluşları tarafından len kamu hizmetlerine yardımbir unsur gibi faaliyetgöstermektedir.
İL ÖZEL İDARESİ YÖNETİMİa-İl Genel Meclisi
İl özel idaresi yönetiminin karar organıdır. İlçeler adına seçilen üyelerden oluşur.Meclisin üye sayısı ilçe sayısına ve nüfus oranına göre ilden ile farklılık gösterir. Görev süresi beş yıldır.İl genel meclisinin seçilmbir başkayoktur. Bu görevi Vali yürütür. Valinin bulunmadığı toplantılara başkan vekili başkanlık eder. İl genel meclisi her yıl Mayıs ve Kasımaylarının ilk haftasında olağan toplantısını yapar. İl -genel meclisi, seçim sonlarınınalınmasından sonra 15 gün içinde Vaü tarafından toplantıya çağrılır. Meclis üye tam sayısınınçoğunluğu ile toplanır. Çoğunlukta karar alır. Meclisin çalışma yöntemi, İçişleri Bakanlığıncaçıkardan bir yönetmelikle düzenlenir.Genel Meclisin aldığı bütün kararlar, ancak Valinin onayı ile yürürlüğe girer. Valionaylamak istemediği kararlara karşı Danıştay'a itiraz eder. Danıştay 20 gün içinde kararınıverir ve bu karar uygulanır.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->