P. 1
Cultuurbrief Meer Dan Kwaliteit 100611

Cultuurbrief Meer Dan Kwaliteit 100611

Ratings: (0)|Views: 989|Likes:
Published by denieuwereporter

More info:

Published by: denieuwereporter on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2011

pdf

text

original

 
 1
 
MEER DAN KWALITEIT: EEN NIEUWE VISIE OP CULTUURBELEID
INLEIDING.........................................................................................................................21 EEN NIEUWE VISIE OP CULTUURBELEID.........................................................................41.1 Markt en overheid......................................................................................................41.2 Internationalisering....................................................................................................51.3 Cultuureducatie.........................................................................................................71.4 Vernieuwing en talent.................................................................................................91.5 Geven aan cultuur.....................................................................................................101.6 Voorwaarden voor rijksfinanciering..............................................................................112 BASISINFRASTRUCTUUR 2013-2016.............................................................................142.1 Advies Raad voor Cultuur...........................................................................................142.2 De inrichting van een nieuw cultuurstelsel....................................................................142.3 Podiumkunsten en musea..........................................................................................15Podiumkunsten algemeen............................................................................................15Orkesten....................................................................................................................15Opera........................................................................................................................17Theater.....................................................................................................................17Dans.........................................................................................................................18Sectorinstituten muziek, theater en dans.......................................................................19Fonds Podiumkunsten..................................................................................................19Musea.......................................................................................................................212.4 Beeldende kunst, film en letteren................................................................................24Beeldende kunst.........................................................................................................24Film..........................................................................................................................27Letteren.....................................................................................................................282.5 Architectuur, vormgeving en nieuwe media..................................................................292.6 Cultuureducatie, amateurkunst en bibliotheken.............................................................30Cultuureducatie en amateurkunst.................................................................................30Bibliotheken...............................................................................................................312.7 Bovensectoraal.........................................................................................................32Culturele diversiteit.....................................................................................................32Onderzoek en statistiek...............................................................................................322.8 Fondsen in het nieuwe cultuurstelsel...........................................................................332.9 Het nieuwe cultuurstelsel...........................................................................................352.10 Criteria..................................................................................................................37Visitatie.....................................................................................................................382.11 Aanvraagprocedure.................................................................................................392.12 Financieel kader......................................................................................................392.13 Moties en toezeggingen............................................................................................402.14 Kalender................................................................................................................42Bijlagen:1. Concept van de ministeriële regeling2. Schema van de ministeriële regeling3. APE,
Inventarisatie van initiatieven geschiedenis en staatsinrichting
, april 2011.
 
 2
INLEIDING
Cultuur geeft onze wereld en onze persoonlijke ontwikkeling vorm. Onze taal en cultuur laten zienwaar we vandaan komen en wie we zijn. Cultuur staat zowel voor binding, identiteit en traditie alsvoor dynamiek, creativiteit en vernieuwing. Onze netwerken worden steeds internationaler. Cultuuris hier zowel een afspiegeling als een motor van. Je culturele bagage bepaalt in hoeverre jeonderdeel kunt zijn van deze ontwikkelingen en klaar bent voor de toekomst.We vergeten wel eens hoe breed cultuur is, omdat cultuur zo’n vanzelfsprekend onderdeel van onsleven is. Of je nu de nieuwe Grunberg leest, op Facebook je persoonlijke smaak en voorkeurendeelt, een tentoonstelling over Lucas van Leyden bezoekt of zelf zingt of fotografeert: het isallemaal cultuur. Cultuur is vormend. Het brengt je tot andere inzichten, prikkelt je fantasie enstimuleert daarmee de creativiteit van individu en samenleving. Cultuur is ook een economischekracht. De creatieve sectoren groeien harder dan de rest van de economie. Ook de bredereeconomische betekenis van cultuur en creativiteit voor andere sectoren en ons woon- envestigingsklimaat staat steeds meer in de belangstelling.
1
Het toerisme groeit wereldwijd, en voortoerisme is een aantrekkelijke cultuursector van belang.Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Nederlandse overheid in de financiering van cultuur eengrote rol. Het oordeel over wie subsidie moest krijgen, liet de overheid over aan kenners, die vaakeen voorliefde voor vernieuwend aanbod hebben. Door verschillende maatschappelijkeontwikkelingen, waaronder individualisering en keuzevrijheid, is dit model onder druk komen testaan. Ook wordt het oordeel van kenners niet meer als enig criterium geaccepteerd. Het draagvlakvoor de huidige wijze van subsidiëring is daardoor afgenomen: in de maatschappij en als gevolgdaarvan ook in de politiek.Het kabinet staat voor een omslag in het cultuurbeleid. Die is nodig omdat onze samenleving isveranderd en het cultuurbeleid daarmee niet langer in de pas loopt. De overheid treedt te veel opals financier en bij de verlening van subsidies is nu te weinig aandacht voor publiek enondernemerschap. Het kabinet wil dat culturele instellingen en kunstenaars ondernemenderworden en een groter deel van hun inkomsten zelf verwerven. Culturele instellingen moetenminder afhankelijk worden van de overheid en daardoor flexibeler en krachtiger worden. Daarombezuinigt het kabinet op cultuur. Het gaat om een bezuiniging van € 200 miljoen, waarvan ca.€ 125 miljoen op de culturele basisinfrastructuur: de culturele instellingen en de fondsen die eendirecte subsidie van het rijk ontvangen.Dit leidt tot stevige keuzes. De Raad voor Cultuur heeft in zijn
 Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen
mogelijkheden daarvoor aangegeven. Dit heeft hij gedaandoor per sector het aantal functies of voorzieningen in kaart te brengen dat voor debasisinfrastructuur in aanmerking zou moeten komen. De Raad had een moeilijke taak en heeft ineen zeer beperkte tijd het verzoek om per sector een scenario te ontwikkelen serieus gewogen enuitgewerkt.De nieuwe basisinfrastructuur gaat op 1 januari 2013 in. De Raad voor Cultuur wil een fasering endaarbij de bezuiniging van jaar tot jaar bezien. Hij stelt dat als de marktwerking niet of onvoldoende is gelukt, een heroverweging plaats moet vinden. Maar zo’n aanpak past niet in devierjarige systematiek en leidt tot een verhoging van administratieve lasten. Met de Tweede Kameris afgesproken dat de nieuwe basisinfrastructuur van het rijk op 1 januari 2013 ingaat, om eerderduidelijkheid te bieden aan instellingen en aansluiting te houden bij de financiering van gemeentenen provincies. Bij een start in 2013 zijn ook de middelen beschikbaar om dit proces goed tebegeleiden. Anders zullen de frictiekosten in de lopende jaren op alle instellingen verhaald moetenworden. Het voorstel van de Raad om een overgangstermijn in acht te nemen tot eind 2015 neemthet kabinet dan ook niet over. Het kabinet is van mening dat de basisinfrastructuur kleiner van
1
Vgl.
 Atlas voor Nederlandse Gemeenten 2011
; KEA European Affairs,
The impact of culture oncreativity 
, 2009,http://www.keanet.eu/docs/impactculturecreativityfull.pdf .
 
 3
omvang zou moeten zijn en dat talentontwikkeling, vernieuwing en kleinschalige initiatieven via defondsen moeten worden geborgd.Het kabinet kiest op een aantal punten voor een andere invulling van de bezuinigingen dan deRaad voor Cultuur, mede op basis van de prioriteiten uit de brief uitgangspunten cultuurbeleid ende adviesaanvraag van december 2010:
 
De internationale top dient op hoog niveau te blijven; daarom geen hoge korting op alleinstellingen. Ook regionale voorzieningen worden in staat gesteld kwalitatief hoogwaardigaanbod te blijven bieden
 
Bij de bezuinigingen worden erfgoed en bibliotheken zoveel mogelijk ontzien
 
Productie gaat voor ondersteuning: daarom kiest het kabinet voor een sterkere bezuiniging opsectorinstituten en intermediairs in plaats van bijvoorbeeld theatergezelschappen en musea
 
Ondersteuning van de creatieve industrie vanwege de bijdrage aan economische ontwikkeling.Omdat het kabinet kiest voor een sterkere bezuiniging op sectorinstituten en intermediairs zal hetde financiering van een aantal ondersteunende instellingen stopzetten. Waar ondersteunendeinstellingen een
rijks
collectie beheren, blijft voor die taak financiering beschikbaar. Mocht eeninstelling die over een eigen collectie beschikt, overwegen een aanvraag in te dienen als museum,dan dient zij te voldoen aan de daarvoor geldende criteria. Van alle instellingen die doorsubsidiebeëindiging hun activiteiten moeten staken, verwacht ik dat de besturen zorgvuldigomgaan met de bestemming van de boedel. Bij instellingen met een collectie of archieven kan deRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of het Nationaal Archief adviseren.Het kabinet zal een aantal fondsen samenvoegen. Het Fonds Podiumkunsten zal samengaan methet Fonds Cultuurparticipatie. De financiering voor architectuur, vormgeving en nieuwe media, nuin handen van drie verschillende fondsen, wordt gebundeld in één Fonds voor de CreatieveIndustrie. Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst en de MondriaanStichting zullen nog deze zomer fuseren.De afgelopen jaren zijn de knelpunten in de gesubsidieerde cultuursector in beeld gebracht, ondermeer door de Raad voor Cultuur. De Raad constateerde herhaaldelijk en in meerdere sectoren ‘versnippering’ of een ‘gebrek aan slagkracht’ door versnippering.
2
De Commissie d’Anconaconstateerde in 2006 dat de podiumkunsten zich teveel hadden ‘losgezongen’ van de samenlevingen wees op de gebrekkige aansluiting van het aanbod op de vraag van het publiek.
3
En meer dantien jaar geleden constateerde de toenmalige staatssecretaris dat de ‘dominantie van specialistenen de veilige haven van een stelsel van aanbodsubsidies de dynamiek in de gesubsidieerde cultuurhebben belemmerd’.
4
Niet alleen economen wijzen op de keerzijden van te grotesubsidieafhankelijkheid en de daarmee verbonden geringe spreiding van risico’s. Ook in decultuursector zelf klinken geluiden dat er meer efficiency en samenwerking mogelijk is en de sectormeer ondernemerschap kan tonen. In tegenstelling tot het verleden wil dit kabinet deze knelpuntenniet alleen benoemen, maar ook aanpakken.Het kabinet staat voor een toekomstgericht cultuurbeleid. De maatregelen zijn daarom gericht opeen sterke cultuursector, die ondernemend en innovatief is. Een cultuursector die net zo creatief isin het bereiken en aan zich binden van nieuw publiek als in het aanbieden van kwalitatief hoogstaande cultuur. De artistieke kwaliteit vormt daarom het vertrek-, maar niet het eindpunt.Het gaat om meer dan kwaliteit.
2
Raad voor Cultuur,
Innoveren, participeren! Advies agenda cultuurbeleid & culturelebasisinfrastructuur 
, maart 2007, p. 61, 82, 95, 139, 143, 171.http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/rvc_adv0307_compleet.pdf  
3
Commissie d’Ancona,
Uit! Naar gesubsidieerde podiumkunsten met een nieuw élan
, september2006, p. 9.
4
Rick van der Ploeg,
Cultuur als confrontatie. Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2001-2004
, juni 1999, p. 4.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->