Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dap an Chi Tiet de Thi Dh Khoi a 2008

Dap an Chi Tiet de Thi Dh Khoi a 2008

Ratings:
(0)
|Views: 236|Likes:
Published by chiyeuminhem_93_hd

More info:

Published by: chiyeuminhem_93_hd on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2015

pdf

text

original

 
Sao b
ă 
ng l 
nh giá – V 
ũ
Kh
ắ 
c Ng 
c
0985052510
 
vukhacngoc@gmail.com
Đ
ÁP ÁN CHI TI
T
ĐỀ
THI TUY
N SINH
Đ
H – C
Đ
 KH
I B N
Ă
M 2008 – MÃ
ĐỀ
195
 
M
c dù b
n
đ
i công tác nh
ư
ng tôi v
n chú ý theo dõi ho
t
độ
ng c
a các forum trong
đợ 
t thi th
 2 và th
t
đ
áng m
ng là ngay sau khi các bu
i thi di
n ra, r 
t nhi
u th
y cô giáo
đ
ã nhi
t tình gi
i chiti
ế
t và tr 
n v
n
đề
thi tuy
n sinh
Đ
H môn Hóa n
ă
m nay cho kh
i B, trong
đ
ó có nh
ng bài vi
ế
t kháhay nh
ư
 
đ
áp án chi ti
ế
t c
a tác gi
Lê Ph
m Thành. Tuy có h
ơ 
i mu
n, nh
ư
ng tôi c
ũ
ng xin
đ
óng gópm
t s
ý ki
ế
n riêng c
a mình cho
đề
thi n
ă
m nay vì tôi tin r 
ng nh
ng ai th
c s
quan tâm
đề
u có th
 tìm th
y trong bài vi
ế
t này nh
ng
đ
i
u
đ
áng
để
h
c h
i.
*
Trong bài vi
ế
t có s
d
ng t
ư
li
u
đượ 
c cung c
 p b
ở 
i tác gi
Lê Ph
m Thành!
PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH (
44 câu, t 
ừ 
câu 1
đế 
n câu 44 
)Câu 1
:Cho bi
ế
t các ph
n
ng x
y ra nh
ư
sau :2FeBr 
2
+ Br 
2
 
2FeBr 
3
;
 
2NaBr + Cl
2
 
2NaCl + Br 
2
Phát bi
u
đ
úng làA. tính kh
c
a m
nh h
ơ 
n c
a
Cl
Br 
.B. tính oxi hoá c
a Br 
2
m
nh h
ơ 
n c
a Cl
2
.C. tính kh
c
a m
nh h
ơ 
n c
a Fe
Br 
2+
.D. tính oxi hoá c
a Cl
2
m
nh h
ơ 
n c
a Fe
3+
.
 
Đ
áp án D.
Đố
i v
ớ 
i câu h
i lo
i này, ta có th
làm b
ng ph
ươ 
ng pháp lo
i tr 
nh
ư
ng ch
nên áp d
ng n
ế
utrong bài ch
có 1 c
 p oxh – kh ho
c câu h
i có tính tu
n t
, còn trong bài t
 p này, câu h
i có tínhch
t liên h
- b
c c
u thì ta nên làm theo ki
u li
t kê.Ph
ươ 
ng trình 1 Fe
3+
< Br 
2
, ph
ươ 
ng trình 2 Br 
2
< Cl
2
 
 
Fe
3+
< Br 
2
< Cl
2
(ch
xét riêng tính oxh, còn tính kh s
theo chi
u ng
ượ 
c l
i gi
ng nh
ư
dãy
đ
i
n hóa)Câu này không khó nh
ư
ng có tính logic, khá hay. Làm trong 5-10s
Câu 2
:Dãy các nguyên t
s
 p x
ế
 p theo chi
u t
ă
ng d
n tính phi kim t
trái sang ph
i làA. P, N, F, O. B. N, P, F, O. C. P, N, O, F. D. N, P, O, F.
 
Đ
áp án C.Câu này có th
lo
i tr 
 
đ
áp án, do
đ
a s
các em
đề
u bi
ế
t F là phi kim m
nh nh
t, nên
đ
áp án Avà B d
dàng b
lo
i. Gi
a C và D c
ũ
ng không khó
để
ch
n
đượ 
c
đ
áp án
đ
úng. Nhìn chung,
đ
ây là m
t câu h
i d
, ch
c
n 5s. 
Câu 3
:Nguyên t
c luy
n thép t
gang làA. dùng O
2
oxi hoá các t
 p ch
t Si, P, S, Mn, ... trong gang
để
thu
đượ 
c thép.B. dùng ch
t kh
CO kh
oxit s
t thành s
t
ở 
nhi
t
độ
cao.
http://my.opera.com/saobanglanhgia
 
Sao b
ă 
ng l 
nh giá – V 
ũ
Kh
ắ 
c Ng 
c
0985052510
 
vukhacngoc@gmail.com
C. dùng CaO ho
c CaCO
3
 
để
kh
t
 p ch
t Si, P, S, Mn, ... trong gang
để
thu
đượ 
c thép.D. t
ă
ng thêm hàm l
ượ 
ng cacbon trong gang
để
thu
đượ 
c thép.
 
Đ
áp án A.Chú ý, tránh nh
m l
n v
ớ 
i nguyên t
c s
n xu
t gang!
Đ
ây là m
t câu h
i thu
n túy lý thuy
ế
t, nh
ư
ng l
i r 
ơ 
i vào m
t n
i dung mà r 
t ít em quan tâm,nên ch
c c
ũ
ng gây không ít khó kh
ă
n.Câu này làm trong 10s 
Câu 4
: 
Đ
un nóng ch
t H
2
 N-CH
2
-CONH-CH(CH
3
)-CONH-CH
2
-COOH trong dung d
ch HCl (d
ư
),sau khi các ph
n
ng k 
ế
t thúc thu
đượ 
c s
n ph
m làA. H
2
 N-CH
2
-COOH, H
2
H-CH
2
-CH
2
-COOH.B. H
3
 N
+
-CH
2
-
CO
, H
OHCl
3
 N
+
-CH
2
-CH
2
-
COOHCl
.C. H
3
 N
+
-CH
2
-
CO
, H
OHCl
3
 N
+
-CH(CH
3
)-
COOHCl
.D. H
2
 N-CH
2
-COOH, H
2
 N-CH(CH
3
)-COOH.
 
Đ
áp án C.
 
đ
ây, cách vi
ế
t –HCl
-
có th
gây m
t chút “l
” cho thí sinh, nh
ư
ng tôi ngh
 ĩ 
là c
ũ
ng không làmkhó
đượ 
c các em, vì nó t
ươ 
ng t
v
ớ 
i cách vi
ế
t mu
i n
i c
a amino acid
+
H
3
 N-R-COO
-
, h
ơ 
n n
a, n
ế
ucó kinh nghi
m thì c
ũ
ng ch
c
n th
y r 
ng
ở 
 
đ
ây có 2 nhóm: có t
o mu
i và không t
o mu
i, ta khôngc
n quan tâm
đề
bài vi
ế
t theo cách nào. N
ế
u làm m
t cách bài b
n thì ch
c
n xét v
trí c
t c
a liên k 
ế
t peptid (chú ý là liên k 
ế
t amide vàliên k 
ế
t ester có
đ
i
m chung r 
t d
nh
ớ 
^^)Tuy nhiên, bài này có th
làm b
ng cách suy lu
n
t thông minh nh
ư
sau: s
n ph
m t
o thành ph
i có nhánh –CH(CH
3
)- do
đ
ó lo
i ngay 2
đ
áp án A và B. Chú ý d
ki
n HCl(d
ư
) là ta s
đượ 
c
đ
áp án
đ
úng.V
ớ 
i cách suy lu
n nh
ư
v
y thì bài này có th
làm trong 5-10s.
 
đ
ây,
đ
áp án gây nhi
u A và B có ph
n h
ơ 
i “thô” khi không
đư
a nhánh vào! 
Câu 5
:Cho s
ơ 
 
đồ
chuy
n hoá sau :
002
Br(1:1mol),Fe,tNaOH(d),t,pHCl(d)
ToluenXYZ
+ + +
 ⎯⎯⎯⎯⎯
öö
 Trong
đ
ó X, Y, Z
đề
u là h
n h
ợ 
 p c
a các ch
t h
u c
ơ 
, Z có thành ph
n chính g
mA.
m
-metylphenol và
o
-metylphenol. B. benzyl bromua
o
-bromtoluen.C.
o
-bromtoluen và
 p
-bromtoluen. D.
o
-metylphenol và
 p
-metylphenol.
 
Đ
áp án D.X :
o-
 bromtoluen và
 p-
 bromtoluen ; Y :
o-
 NaO-C
6
H
4
-CH
3
 p-
 NaO-C
6
H
4
-CH
3
 
Z :
o-
metylphenol và
 p
-metylphenol.
http://my.opera.com/saobanglanhgia
 
Sao b
ă 
ng l 
nh giá – V 
ũ
Kh
ắ 
c Ng 
c
0985052510
 
vukhacngoc@gmail.com
Câu h
i này c
ũ
ng có th
g
i là hay,
đề
c
 p
đế
n quy t
c th
ế
trên nhân benzen, nh
ư
ng cái mà cácem d
lúng túng h
ơ 
n có l
ở 
cách g
i tên.Bài này làm trong 10s
Câu 6
:M
t m
u n
ướ 
c c
ng ch
a các ion : Ca
2+
, Mg
2+
,
3
HCO
,
Cl
, . Ch
t
đượ 
c dùng
để
làmm
m m
u n
ướ 
c c
ng trên là
24
SO
A. Na
2
CO
3
. B. HCl. C. H
2
SO
4
. D. NaHCO
3
.
 
Đ
áp án A. Nguyên t
c làm m
m n
ướ 
c c
ng toàn ph
n (b
ng ph
ươ 
ng pháp hóa h
c) là dùng Na
3
PO
4
ho
c Na
2
CO
3
 
để
lo
i b
Mg
2+
và Ca
2+
d
ướ 
i d
ng mu
i k 
ế
t t
a.Câu h
i này c
ũ
ng thu
n lý thuy
ế
t, khá d
, làm trong 5-10s 
Câu 7
: 
Đ
un nóng h
n h
ợ 
 p g
m hai r 
ượ 
u (ancol)
đơ 
n ch
c, m
ch h
ở 
,
ế
ti
ế
 p nhau trong dãy
đồ
ng
đẳ
ng v
ớ 
i H
2
SO
4
 
đặ
c
ở 
140
0
C. Sau khi các ph
n
ng k 
ế
t thúc, thu
đượ 
c 6 gam h
n h
ợ 
 p g
m ba ete và1,8 gam n
ướ 
c. Công th
c phân t
c
a hai r 
ượ 
u trên làA. CH
3
OH và C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH.C. C
3
H
5
OH và C
4
H
7
OH. D. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH
 
Đ
áp án A.Ta g
i chung 2 r 
ượ 
u là
OH  R
ete thu
đượ 
c
 RO R
, ph
n
ng ete hóa có n
ượ 
u
= n
n
ướ 
c
= 0,1mol M
ete
= 60
22
=
 R
-CH
3
(M = 15) và
đồ
ng
đẳ
ng k 
ế
ti
ế
 p là –C
2
H
5
Bài này khá d
và là m
t d
ng bài quen thu
c, các s
li
u
đề
u có th
nh
m
đượ 
c, làm trong 15-20s. 
Câu 8
:Cho các ch
t :
ượ 
u (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucoz
ơ 
,
đ
imetyl ete và axit fomic. S
 ch
t tác d
ng
đượ 
c v
ớ 
i Cu(OH)
2
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
 
Đ
áp án B.C
th
: glixerol (t
o ph
c) ; glucoz
ơ 
(t
o ph
c và oxi hóa – kh
) ; riêng
đố
i v
ớ 
i tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p acidformic, tuy còn m
t s
ý ki
ế
n nghi ng
ờ 
, nh
ư
ng
đố
i v
ớ 
i ki
ế
n th
c c
a m
t h
c sinh ph
thông, thì hoàntoàn có th
ch
 p nh
n
đượ 
c, ph
n
ng
ở 
 
đ
ây có th
là ph
n
ng acid – base ho
c là ph
n
ng oxh – khc
a nhóm aldehyde v
ớ 
i Cu(OH)
2
(chính xác h
ơ 
n là trong môi tr 
ườ 
ng ki
m) Bài này khá d
, v
a
đọ
c
đề
v
a
đ
ánh d
u và
đế
m, làm trong 5-10s
Câu 9
:Oxi hoá 1,2 gam CH
3
OH b
ng CuO nung nóng, sau m
t th
ờ 
i gian thu
đượ 
c h
n h
ợ 
 p s
n ph
m X (g
m HCHO, H
2
O, CH
3
OH d
ư
). Cho toàn b
X tác d
ng v
ớ 
i l
ượ 
ng d
ư
Ag
2
O (ho
c AgNO
3
)trong dung d
ch NH
3
,
đượ 
c 12,96 gam Ag. Hi
u su
t c
a ph
n
ng oxi hoá CH
3
OH làA. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.
 
Đ
áp án B.
http://my.opera.com/saobanglanhgia

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kimsojisun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->