Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
24Activity
P. 1
Chuong 10 - Mach Dien Dong Luc, Dieu Khien Va Bao Ve Trong Cac He Thong Lanh

Chuong 10 - Mach Dien Dong Luc, Dieu Khien Va Bao Ve Trong Cac He Thong Lanh

Ratings: (0)|Views: 5,420 |Likes:

More info:

Published by: Trần Thanh Lương on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng XH
Th
ng
Đ
i
n
Độ
ng L
ự 
c,
Đ
i
uKhi
n và B
o V
C
a H
Th
ngL
nh
10.1. Các thi
ế
t b
 
đ
i
n th
ườ 
ng hay s
ử 
 d
ng trong h
th
ng l
nh
10.1.1 Các thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n
Để
làm nhi
m v
 
đ
i
u khi
n,
đ
óng m
ở 
máy trong các m
ch
đ
i
n ng
ườ 
i ta s
d
ng nhi
u thi
ế
t b
 
đ
i
n khác nhau.
10.1.1.1 Aptomat (MCCB)
Để
 
đ
óng ng
t không th
ườ 
ng xuyên trong các m
ch
đ
i
n ng
ườ 
ita s
d
ng các aptomat. C
u t
o aptomat g
m h
th
ng các ti
ế
 p
đ
i
mcó b
ph
n d
 p h
quang, b
ph
n t
 
độ
ng c
t m
ch
để
b
o v
quá t
ivà ng
n m
ch. B
ph
n c
t m
ch
đ
i
n b
ng tác
độ
ng
đ
i
n t
theo dòngc
c
đạ
i. Khi dòng v
ượ 
t quá tr 
s
cho phép chúng s
c
t m
ch
đ
i
n
để
  b
o v
thi
ế
t b
. Nh
ư
v
y áptomat
đượ 
c s
d
ng
để
 
đ
óng, ng
t các m
ch
đ
i
nvà b
o v
thi
ế
t b
trong trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p quá t
i.
352
 
 
 Hình 10-1: Thi 
ế 
t b
 ị 
 
đ 
óng ng 
ắ 
đ 
ệ 
n t 
ự 
 
độ
ng (aptomat)
10.1.1.2 R 
ơ 
le nhi
t b
o v
quá dòng và quá nhi
t (OCR)
ơ 
le nhi
t
đượ 
c s
d
ng
để
b
o v
quá dòng ho
c quá nhi
t.Khi dòng
đ
i
n quá l
ớ 
n ho
c vì m
t lý do gì
đ
ó nhi
t
độ
cu
n dây môt
ơ 
quá cao.
ơ 
le nhi
t ngát m
ch
đ
i
n
để
b
o v
mô t
ơ 
máy nén.
ơ 
le nhi
t có th
 
đặ
t bên trong ho
c bên ngoài máy nén.Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ
t bên ngoài r 
ơ 
le nh
m b
o v
quá dòng th
ườ 
ng
đượ 
cl
 p
đ
i kèm công t
c t
ơ 
. M
t s
máy l
nh nh
b
trí r 
ơ 
le nhi
t bêntrong
ở 
ngay
đầ
u máy nén.1- Dây n
i, 2- Ch
 p n
i; 3- Ch
t ti
ế
 p
đ
i
m; 4-
Đầ
u c
c 5- Ti
ế
 p
đ
i
m;6- C
ơ 
c
u l
ưỡ 
ng kim; 7-
Đ
i
n tr 
ở 
; 8- Thân; 9- Vít
 Hình 10-2: R
ơ 
le nhi 
ệ 
t l 
ắ 
 p trong máy nén
353
 
  Hình 10-3: R
ơ 
le nhi 
ệ 
t m
ch
đ 
ệ 
n
Ph
n t
c
ơ 
b
n c
a
ơ 
le nhi
t là m
t c
ơ 
c
u l
ưỡ 
ng kim g
m có 2kim lo
i khác nhau v
b
n ch
t, có h
s
giãn n
ở 
nhi
t khác nhau vàhàn v
ớ 
i nhau. B
n l
ưỡ 
ng kim
đượ 
c
đố
t nóng b
ng
đ
i
n tr 
ở 
có dòng
đ
i
n c
a m
ch c
n b
o v
ch
y qua. Khi làm vi
c bình th
ườ 
ng s
phátnóng
ở 
 
đ
i
n tr 
ở 
này không
đủ
 
để
c
ơ 
c
u l
ưỡ 
ng kim bi
ế
n d
ng. Khidòng
đ
i
n v
ượ 
t quá
đị
nh m
c b
n l
ưỡ 
ng kim b
 
đố
t nóng và b
u
ncong, k 
ế
t qu
m
ch
đ
i
n c
a thi
ế
t b
b
o v
h
ở 
 
10.1.1.3 Công t
c t
ơ 
và r
ơ 
le trung gian
Các công t
c t
ơ 
ơ 
le trung gian
đượ 
c s
d
ng
để
 
đ
óng ng
tcác m
ch
đ
i
n. C
u t
o c
a chúng bao g
m các b
ph
n chính sau
đ
ây:1. Cu
n dây hút2. M
ch t
tính3. Ph
n
độ
ng (ph
n
ng)4. H
th
ng ti
ế
 p
đ
i
m (th
ườ 
ng
đ
óng và th
ườ 
ng m
ở 
)
354

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MrReal Tran liked this
Trần Lâm liked this
thanhto84 liked this
Do Thai Ngoc liked this
Cold Heart liked this
Công Bách Khoa liked this
Ngoc Tai Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->