Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Twittergebruik vs Stijgt, Vooral Onder Niet-blanken

Twittergebruik vs Stijgt, Vooral Onder Niet-blanken

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Regina van de Berg
In ongeveer een half jaar tijd is het gebruik van Twitter aanzienlijk gestegen onder de Amerikaanse bevolking: ten opzichte van November 2010 steeg dit aantal van 5% naar 13% in mei 2011. Dat concludeert het Pew Internet & American Life Project die daarover begin juni het Twitter update onderzoek publiceerde. De helft van deze gebruikers gebruikt de mobiele telefoon om in 140 woorden zijn status te updaten of die van anderen te lezen.
In ongeveer een half jaar tijd is het gebruik van Twitter aanzienlijk gestegen onder de Amerikaanse bevolking: ten opzichte van November 2010 steeg dit aantal van 5% naar 13% in mei 2011. Dat concludeert het Pew Internet & American Life Project die daarover begin juni het Twitter update onderzoek publiceerde. De helft van deze gebruikers gebruikt de mobiele telefoon om in 140 woorden zijn status te updaten of die van anderen te lezen.

More info:

Published by: Regina van de Berg on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2011

pdf

text

original

 
TwittergebruikVSstijgt,vooralonderniet-blanken
Door:ReginavandeBergIEreginavandeberg@gmail.comIwww.reginavandeberg.posterous.com
1
TwittergebruikVSstijgt,vooralonderniet-blanken
DoorReginavandeBerg
InongeveereenhalfjaartijdishetgebruikvanTwitteraanzienlijkgestegenonderdeAmerikaansebevolking:tenopzichtevanNovember2010steegditaantalvan5%naar13%inmei2011.DatconcludeerthetPewInternet&AmericanLifeProjectdiedaaroverbeginjunihetTwitterupdateonderzoekpubliceerde.Dehelftvandezegebruikersgebruiktdemobieletelefoonomin140woordenzijnstatusteupdatenofdievananderentelezen.
Hetaantalniet-blanketwittergebruikersblijftstijgen.InfeitewarendeAfrikaanse-Amerikanenalkoploper(13%tegen5%blankeninnovember2010)maareenhalfjaarlateris‘hetgat’opgelopentot16%verschil(9%blank-25%African-American.DeonderzoekersconcluderendatdeAfrikaanseAmerikanenendeLatino’saanzienlijkmeerdanblankenhetmediumTwitteradopteren(ziegrafiekopvolgendepagina).IserinNederlandalonderzoekgedaannaarditsoortverschillenderedenendaarvoor?Opvallendfeit:eenopdetienAfrikaanseAmerikaanseinternetgebruikersbezoektTwitteropditmomenteenkeerperdag.DatishetdubbelevanwatdeLatino’sdoenenbijnavierkeerzoveelalsblankentwitteren.Dejongvolwassenenwisteninternetalgoedtevindenendietrendstabiliseertzich(stijgingmet2%).Watechteropvalt,isdathetaantalmensenindeleeftijdsgroep25-34stijgt(van9naar19%)enereenverdubbelingvanhetaantalgebruikersplaatsvondbijde30-49jarigen(van7%naar14%).Dat13%vandeAmerikanentwitter,betekentdat67%datnietdoet.Tocheenbehoorlijkaantal!
Nederlandsesituatie
OpdesitevanTwirus(http://nl.twirus.com/details/blog/733/)staateenartikeldatlaatziendatookinNederlandhetgebruikvanTwitterstijgt.Meteenmetingvanjuli2010alsreferentiepunt,bleekhetaantalgebruikerstotenmet18februari2011meerdanverdubbeld(van191.000naar418.621).Dezebloglaatookzienwelkeapplicatieshetmeestewordengebruikt.VoorditartikelstuitteikopeenartikelopdewebsiteHI-REwaarineentwitteronderzoeknaarhetgedragwordtaangekondigd.Totenmet29junikunjedezeinvullen.DeresultatenwordengratisbeschikbaargestelddoordeonderzoekerXavieraRingeling.


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->