Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

BBoobb GGaassss
LLaauugghh CClluubb MMoottttoo
CChheerriiee CCaarrtteerrSSccootttt
PPoocckkeett llooggoo oonn HHaarrdd RRoocckk CCaaffee sshhiirrtt
KKeenn KKeeyyeess
GGeenneerraall DDoouuggllaass MMccAArrtthhuurr
LLeewwiiss CCaarrrroollll
NNoorrmmaann VViinncceenntt PPeeaallee
CCoolluummbbuuss UUnniivveerrssiittyy
AAnnddyy RRoooonneeyy
AAllbbeerrtt EEiinnsstteeiinn
CCuulllleenn HHiigghhttoowweerr
AAlleexxaannddeerr GGrraahhaamm BBeellll
LLeess BBrroowwnn
TThhee EEmmppiirree SSttrriikkeess BBaacckk
JJaannee RRoobbeerrttss
AAnnnn LLaannddeerrss
DDrr.. PPhhiill MMccGGrraaww
CChhiinneessee PPrroovveerrbb
BBuurrkkee FFrraannkklliinn
AAnnoonnyymmoouuss
DDrr.. DDaavviidd HHaawwkkiinnss
WWaayynnee DDyyeerr
MMaaxxwweellll MMaallttzz
DDeenniiss WWaaiittlleeyy
BBeerrnnaarrdd ooff CCllaaiirrvvaauuxx
NNeellssoonn MMaannddeellaa
AAbbrraahhaamm HH.. MMaassllooww
OOrriissoonn SSwweetttt MMaarrddeenn
NNaappoolleeoonn HHiillll
TToonnyy RRoobbbbiinnss
DDaallee CCaarrnneeggiiee
ZZiigg ZZiiggllaarr
MMiikkhhaaiill SSttrraabboo
AAddllaaii SStteevveennssoonn
KKiinngg SSoolloommoonn
BBiillll VVaauugghhaann
LLuuddwwiigg vvoonn MMiisseess
JJaammeess BBuurrkkee
BBhhaaggaavvaaddggiittaa
EEppiicctteettuuss
HHaarrrryy EEmmeerrssoonn FFoossddiicckk
WWaasshhiinnggttoonn IIrrvviinngg
CChhaarrlleess BBuuxxttoonn
JJaammeess BBuucckkhhaamm
RRaallpphh WWaallddoo EEmmeerrssoonn
EElleeaannoorr RRoooosseevveelltt
WW..JJ.. DDaavviissoonn
GGeeoorrggee FF.. TTiillttoonnoooodd
CChhaarrlleess FF.. KKeetttteerriinngg
MMiicchhaaeell LLeevviinnee
HHeennrryy SStteeeellee CCoommmmaaggeerr
JJoohhnn LLoocckkee
WWiilllliiaamm SShhaakkeessppeeaarree
MMiikkee TToodddd
JJiimm BBaakkkkeerr
MMootthheerr TTeerreessaa
JJoohhnn FF.. KKeennnneeddyy
MMaayyaa AAnnggeelloouu
AAggnneess DDee MMiillllee
LLaaooTTsszzee
SSuussaann JJeeffffeerrss
GGaarryy RRyyaann BBllaaiirr
HHeerraacclliittuuss
CCoolleettttee
MMaarrccuuss AAuurreelliiuuss
JJuuddiitthh MMaarrttiinn
EErrmmaa BBoommbbeecckk
LLaaoo TTssuu
MMaarrkk TTwwaaiinn
MMaarrsshhaa SSiinneettaarr
SSiirr JJaammeess MM.. BBaarrrriiee
FFrraannkk TTyyggeerr
WWiilllliiaamm GGeeoorrggee JJoorrddaann
AAbbooooddii SShhaabbyy
MMaaee WWeesstt
SStteepphheenn RR.. CCoovveeyy
FFrraannkk LLllooyydd WWrriigghhtt
MMaahhaattmmaa GGaannddhhii
RR..MM.. LLyynncchh
AAllaaiinn AArriiaassMMiissssoonn
GGeeoorrggee HHeerrmmaann ""BBaabbee"" RRuutthh
SStt.. FFrraanncciiss ooff AAssiissssii
RRoobbeerrtt OOrrbbeenn
DDrr.. JJoonnaass SSaallkk
JJ.. AAsskkeennbbeerrgg
WWiilllliiaamm FFeeaatthheerr
HHeelllleenn KKeelllleerr
DDeemmooccrriittuuss
NNaappoolleeaann HHiillll
DDoocc CChhiillddrree
EEllbbeerrtt HHuubbbbaarrdd
RReevv.. RRaannddaallll RR.. MMccBBrriiddee
JJiimm RRoohhnn
BBaarrbbaarraa BBuusshh
AAeessoopp
CC.. BBeennssoonn
KKeenn BBllaanncchhaarrdd
GGaaiill PPuurrsseellll EElllliiootttt
HHeelleenn KKeelllleerr
HHaarrrriissoonn FFoorrdd
TThheeooddoorree RRoooosseevveelltt
MMaallccoollmm FFoorrbbeess
HHaarrvveeyy SS.. FFiirreessttoonnee
DDeenniiss DDee RRoouuggaammoonntt
AAllbbeerrtt SScchhwweeiittzzeerr
JJoohhnn LLyyoonnss
MMiigguueell ddee CCeerrvvaanntteess
JJaacckkssoonn BBrroowwnn
PPhhiillpp MMccGGrraaww
NNaattiivvee AAmmeerriiccaann PPrroovveerrbb
TThhoommaass FFuulllleerr
GGeeooffffrryy FF.. AAbbeerrtt
CChhaarrlleess BB.. NNeewwccoommbb
EElliizzaabbeetthh HHaarrrriissoonn
EElliizzaabbeetthh KKüübblleerr RRoossss
BBoobb GGooddddaarrdd
AAllddoouuss HHuuxxlleeyy
MMoohhaannddaass GGaannddhhii
HHeennrryy DDaavviidd TThhoorreeaauu
OOgg MMaannddiinnoo
FFyyooddoorr DDoossttooyyeevvsskkyy
JJoohhnn DD.. RRoocckkeeffeelllleerr
JJoohhnn AAbbbbootttt
CCaarrll JJuunngg
PPeeaaccee PPiillggrriimm
DDoorrootthheeaa BBrraannddee
SSaammuueell TTaayylloorr CCoolleerriiddggee
LLeeoo BBuussccaagglliiaa
JJoonn KKaabbaatt ZZiinnnn
SSoouurrccee UUnnkknnoowwnn
CChhaarrlleess JJ.. GGiivveennss
JJeeffffrreeyy JJ.. MMaayyeerr
LLoouuiissaa MMaayy AAllccootttt
HHaavveelloocckk EElllliiss
AAnntthhoonnyy RRoobbbbiinnss
TThhoorreeaauu
VViikkttoorr FFrraannkkll
MMiicchheellaannggeelloo
BByyrrdd BBaaggggeetttt
MMaarrttyy RRooggooll
EEaarrll NNiigghhttiinnggaallee
GGuuyy LLyynncchh
CChhaarrlleess ddee GGaauullllee
WWiilllliiaamm LLyyoonn PPhheellppss
DDaavviidd JJ.. SScchhwwaarrttzz
DDeennnniiss WWaaiitteeyy
LLaattiinn pprroovveerrbb
YYooddaa
OOlliivveerr WWeennddeellll HHoollmmeess
LLaa RRoocchheeffoouuccaauulldd
AAnnaaiiss NNiinn
MMaayy SSaarrttoonn
TToomm BBrreewweerr
CChhaarrlleess FFrraannkklliinn KKeetttteerriinngg
PP..GG.. WWooddeennhhoouussee
JJaammeess BBrryyaanntt CCoonnaanntt
DDoonnaalldd TTrruummpp
GGeeoorrggee WWaasshhiinnggttoonn
NNaappoolleeoonn BBoonnaappaarrttee
PPoorrtteerr FFrreeeemmaann
BBeennjjaammiinn BBaarrbbeerr
RRiittaa DDaavveennppoorrtt
MMaarrttiinnaa NNaavvrraattiilloovvaa
BBuuddddhhaa
KKiinn HHuubbbbaarrdd
BBrreennddaa UUeellaanndd
AAnnddrreeww RRoossss
JJooyyccee BBrrootthheerrss
HHeennrryy WWaarrdd BBeeeecchheerr
MMaarrggaarreett FFuulllleerr
AAnnnnee MMoorrrrooww LLiinnddbbeerrgghh
PPaarraammaahhaannssaa YYooggaannaannddaa
FFrraanncciiss BBaaccoonn
TThhoommaass AAllvvaa EEddiissoonn
EEiinnsstteeiinn''ss TThhrreeee RRuulleess OOff WWoorrkk
MMaarryy KKaayy BBllaakkeellyy
BBeettttyy FFrriieeddaann
SSiiddnneeyy JJ.. HHaarrrriiss
JJoohhaannnn vvoonn SScchhiilllleerr
CCoolliinn PPoowweellll
AAddmmiirraall GGrraaccee HHooppppeerr
GGeeoorrggee BBaannccrroofftt
HHeennrrii BBeerrggssoonn
PPlluuttaarrcchh
FFlloorreennccee SSccoovveell SShhiinnnn
RRiinneerr MMaarriiaa RRiillkkee
AAnnnniiee DDiillllaarrdd
AAnnnn WWaanngg
JJoonnaatthhaann SSwwiifftt
AAnnnn MMccGGeeee CCooooppeerr
PPaarrkkss CCoouussiinnss
MMaarriiaa SShhrriivveerr
RRiicckk WWaarrrreenn
PPaatt AA.. MMiittcchheellll
HHaarrrryy BBrroowwnnee
GGrreegg WWeerrnneerr
LLeeoo TToollssttooyy
CCllaarrkk MMoouussttaakkaass
RRoouusssseeaauu
RRoobbeerrtt CCoolllliieerr
RRiicchhaarrdd MM.. NNiixxoonn
AArriissttoottllee
JJ..CC.. ((JJaammeess CCaasshh)) PPeennnneeyy
BBrruuccee JJeennnneerr
DDrr.. AAlleexxiiss CCaarrrreell
PPaamm BBrroowwnn
SSaammuueell CChhaaddwwiicckk
SSaamm LLeevveennssoonn
PPeetteerr DDrruucckkeerr
BBaarrbbaarraa SShheerr
JJoosseepphh EEppsstteeiinn
MMaarryy DDuunnbbaarr
AAllbbeerrtt EEmmeerryy
AAbbrraahhaamm MMaassllooww
MMaarrlliiyynn MMaannssoonn
JJoohhnn AAttkkiinnssoonn
HHeennrryy MMaajjoorr TToommlliinnssoonn
EEddwwaarrdd TT.. KKeellllyy
WWaalltteerr LLaannddoorr
OOssccaarr WWiillddee
VViinncceenntt VVaann GGoogghh
NNoorrmmaann SScchhwwaarrzzkkooppff
GGeeoorrggee HHeeggeell
JJuulliiuuss EErrvviinngg
LLiizz SSmmiitthh
BBaarrbbaarraa KKiinnggssoollvveerr
CChhuurrcchhiillll WWiinnssttoonn
WW.. EEddwwaarrddss DDeemmiinngg
JJoosseepphh AAddddiissoonn
MMaarrkk GGoouullssttoonn
CCooccoo GGaabbrriieellllee CChhaanneell
SSiirr WWiinnssttoonn CChhuurrcchhiillll
DDwwiigghhtt DD.. EEiisseennhhoowweerr
MMaarrcceell PPrroouusstt
BBaarrbbaarraa DDeeaannggeelliiss
MMaarrcceelllliinnuuss AAmmmmiiaannuuss
LLiinnddaa GGeerraaccii
BBaarrbbaarraa DDee AAnnggeelliiss
EEllmmeerr LLeetttteerrmmaann
CChhaarrlleess LLiinnddbbeerrgghh
WW..EE..CChhaannnniinngg
AAll SSeeccuunnddaa
SSaammuueell CCoolleerriiddggee
RRoobbeerrtt PPiirrssiigg
AAllffrreedd AA.. MMoonnttaappeerrtt
DDeeee HH.. GGrroobbeerrgg
VVeerrnnoonn HHoowwaarrdd
IIggoorr SSttrraavviinnsskkyy
NNaannccyy PPaarrkkeerr BBrruummmmeetttt
WWiillhhaamm AArrtthhuurr WWaarrdd
DDaagg HHaammmmaarrsskkiioolldd
HHaarrrriieett RRuubbiinn
RRiicchh DDiiGGiirroollaammoo
JJoonn KKaabbaattZZiinnnn
WW.. LL.. SShhiirreerr
RRoobbeerrtt LLoouuiiss SStteevveennssoonn
PPrroouusstt
DDoouugg EEvveellyynn
PPaauull JJ.. MMeeyyeerr
MMiicchhaaeell JJ.. HHuurrdd
MMaarriiaannnnee WWiilllliiaammssoonn
LLaaoo TTzzuu
EEllaaiinnee SStt.. JJaammeess
JJaammeess AA.. PPiikkee
CC..EE.. FFllyynnnn
JJaammiiee WWiinnsshhiipp
MMiicchhaaeell NNoorrwwoooodd
SSiiddnneeyy MMaaddwweedd {{AAmmeerriiccaann SSppeeaakkeerr && PPooeett}}
WWaalltt DDiissnneeyy
JJoohhnn MMiillttoonn
NNoorrvviinn MMccGGrraannaahhaann
NNaasshhuuaa CCaavvaalliieerr
EEllmmeerr GG.. LLeetttteerrmmaann
JJoossiiaahh QQuuiinnccyy
KKeenntt KKeeiitthh
SSoommeerrsseett MMaauugghhaamm
MMiicchhaaeell JJ.. FFooxx
MMoorrrriiss AAddlleerr
CChhiinneessee pprroovveerrbb
CChhaarrlleess DDiicckkeennss
GGrreegg AAnnddeerrssoonn
MMaarryy LLoouu CCooookk
DDaavviidd BBaacchh
TT.. SS.. EElliioott
SStteevveenn HH.. CCoooogglleerr
GGeeoorrggee BBeerrnnaarrdd SShhaaww
SSaarraahh MMeerreeddiitthh
JJaammeess LLaannee AAlllleenn
VViicc CCoonnaanntt
MMiinnoott SSiimmoonnss
HHiinndduu pprroovveerrbb
MMoollllyy GGoorrddoonn
AAmmbbrroossee RReeddmmoooonn
LLeewwiiss LL DDuunnnniinnggttoonn
BBrrooookkee AAssttoorr
TToonnyy AAlleessssaannddrraa
LLiissaa GGeeoorrggee
WWooooddrrooww WWiillssoonn
DDrr WWaayynnee DDyyeerr
JJooeell AA.. BBaarrkkeerr
PPeetteerr MMccWWiilllliiaammss
MMaarrkk VViiccttoorr HHaannsseenn
WWiilllliiaamm JJeennnniinnggss BBrryyaann
JJoossee OOrrtteeggaa YY GGaasssseett
WWiilllliiaamm FF.. SSccoollaavviinnoo
GGeeoorrggee FFoorreemmaann
WWaarrrreenn BBuuffffeetttt
AAyynn RRaanndd
LLeeee IIaaccooccccaa
JJaacckk aanndd GGaarrrryy KKiinnddeerr
CClleemmeenntt SSttoonnee
HHeennrryy HHoosskkiinnss
RReevv.. RRoowwllaanndd CC.. CCrroouucchheerr
JJoosseepphh SSuuggaarrmmaann
LLoouuiissee HHaayy
SStteepphheenn CCoovveeyy
CCoonnrraadd HHiillttoonn
WWiillll SScchhuullttzz
NNiiddoo QQuubbeeiinn
TThhoommaass JJeeffffeerrssoonn
DDaavviidd VViissccootttt
DD.. HH.. LLaawwrreennccee
GGlleennnn CCllaarrkk
FF..AA.. HHaayyeekk
JJeerrrryy GGaarrcciiaa
FFrraannkklliinn DD.. RRoooosseevveelltt
WWiillll DDuurraanntt
MMaarryy PPiicckkffoorrdd
RRoobbeerrtt HHeeiinnlleeiinn
DDiieettrriicchh BBoonnhhooffffeerr
JJ.. HHaarroolldd WWiillkkiinnss
LLaarrrryy BBiirrdd
JJoohhnn MMaaxxwweellll
JJiidddduu KKrriisshhnnaammuurrttii
RRoobbeerrtt AA.. HHeeiinnlleeiinn
GGiiaaccoommoo CCaassaannoovvaa
LLaauurreennccee JJ.. PPeetteerr
DDrr.. DDaavviidd BBuurrnnss
DDrr.. SSeeuussss
PPeeyyttoonn CCoonnwwaayy MMaarrcchh
EEddwwaarrdd ddeeBBoonnoo
FFrriieeddrriicchh NNiieettzzsscchhee
WWiilllliiaamm HH.. SShheellddoonn
RRoobbeerrtt BBrraauulltt
SSccootttt RReeeedd
AAllbbeerrtt PPiinnee
JJoohhnn QQuuiinnccyy AAddaammss
MMaarryy AAnnnnee RRaaddmmaacchheerrHHeerrsshheeyy
CCaallvviinn CCoooolliiddggee
SShhaakkttii GGaawwaaiinn
LLeeoo BBuurrnneetttt
EE..MM.. GGrraayy
SStteeddmmaann GGrraahhaamm
JJoosseepphh JJoouubbeerrtt
RRaabbiinnddrraannaatthh TTaaggoorree
BBeenn SStteeiinn
FF..WW.. FFaabbeerr
NNaatthhaanniieell BBrraannddeenn
MMiicchhaaeell GGeerrbbeerr
HHaarrvveeyy MMaacckkaayy
SSaammuueell BBuuttlleerr
JJuulliiee VV.. WWaattssoonn
LLoouuiiss AA.. AAlllleenn
JJaammeessoonn FFrraannkk
AAllaann AAllddaa
LLeeoo FF.. BBuussccaagglliiaa
WWaanngg YYaannggMMiinngg
AAnnddrreeww CCaarrnneeggiiee
EErriicc AAlllleennbbaauugghh
DDaavviidd LLllooyydd GGeeoorrggee
CCllaarree BBooootthh LLuuccee
BBaarrbbaarraa DDeeAAnnggeelliiss
KKaatthhaarriinnee HHeeppbbuurrnn
HH.. GG.. HHaasslleerr
AAnnttooiinnee ddee SStt.. EExxuuppeerryy
SSoorreenn KKiieerrkkeeggaaaarrdd
JJaanneett EErrsskkiinnee SSttuuaarrtt
MMiicchhaaeell KKoorrddaa
MMaallccoollmm XX
DDrr.. WWaayynnee DDyyeerr
HHaarroolldd BB.. MMeellcchhaarrtt
RRoobbeerrtt BBrroowwnniinngg
RRaannddoollpphh SS.. BBoouurrnnee
BBooyy SSccoouutt MMoottttoo
AArriissttoopphhaanneess
AAlloonnzzoo NNeewwttoonn BBeennnn
JJaammeess LLiinngg
WWiillssoonn MMiizznneerr
IInnddiirraa GGaannddhhii
JJoohhnn RRuusskkiinn
CChhaarrlleess SScchhwwaabb
AAllbbeerrtt CCaammuuss
DDaavviidd GGrraayyssoonn
FFrraannccooiiss FFééNNeelloonn
IIrrvviinngg BBaallll
AAnnddrreeww MMaatttthheewwss
SSyyddnneeyy SSmmiitthh
RRuutthh SSccootttt
IIyyaannllaa VVaannzzaanntt
JJoohhnn SSttuuaarrtt MMiillll
BBhhaaggaavvaadd GGiittaa
LLeeee IIooccooccccaa
IIttaalliiaann PPrroovveerrbb
MMaallccoollmm SS.. FFoorrbbeess
MMaarrttiiaall
SSaaiinntt BBaassiill
HHaallee IIrrwwiinn
TThhuuccyyddiiddeess
NNiicckk CCaammppbbeellll
CCoorriittaa KKeenntt
JJeerreemmyy CCoolllliieerr
WWiinnssttoonn CChhuurrcchhiillll
JJ.. WWiillllaarrdd MMaarrrriiootttt
NNaannccyy WWiitttt AAddaammss
FFeerrnnaannddoo FFlloorreess
MMiikkee DDiittkkaa
HHaannss SSeellyyee
CChhaarrlleess SSppuurrggeeoonn
NNoorrmmaann CCoouussiinnss
SSooccrraatteess
RRaayy BBrraaddbbuurryy
HHeennrryy DDrruummmmoonndd
BBaarrttlleetttt GGiiaammaattttii
RRooyy DDiissnneeyy
BBaarrnneeyy tthhee ddiinnoossaauurr
TThheeooddrree RRoooosseevveelltt
MMaarrccuuss GGaarrvveeyy
KKaattzz aanndd LLiiuu
JJeessssee JJaacckkssoonn
JJoohhaannnn FFrriieeddrriicchh VVoonn SScchhiilllleerr
MMaarrtthhaa BBeecckk
WW.. LLeeiittzzeenn
MMaarrttiinn BBuubbeerr
SStteevvee AAlllleenn
TThhoommaass CCaarrllyyllee
EEddiitthh WWhhaarrttoonn
PPeeaarrll SS.. BBuucckk
PPhhaaeeddrruuss
EErriiccaa JJoonngg
OOvviidd
JJoohhaannnn WWoollffggaanngg VVoonn GGooeetthhee
TThhoommaass EEddiissoonn
JJeessssee OOwweennss
CCoonnffuucciiuuss
MMaaxxiimmuuss
KKnnuuttee RRoocckknnee
MMaarrcciiaa WWiieeddeerr
GGeeoorrggee AAlllleenn
JJoonnaatthhaann SSaacckkss
RR.. II.. FFiittzzhheennrryy
LLaarrrryy HHiicckkeeyy
FFrraannccooiiss ddee LLaa RRoocchheeffoouuccaalldd
HHoorraaccee MMaannnn
NNiicchhoollaass LLoorree
AAllllaann HHuunnkkiinn
TThhoommaass KKiinnkkaaddee
LLyynnnn JJeennnniinnggss
JJ.. DDoonnaalldd WWaalltteerrss
TTeerrrryy HHoosstteettlleerr
TT..EE.. LLaawwrreennccee
FFDDRR
JJuuvveennaall
WWaalltteerr BBaaggeehhoott
WWiilllliiaamm AA.. WWaarrdd
GGrraaccee SSppeeaarree
CCiinnddeerreellllaa
HHoorraaccee WWaallppoollee
RRoobbeerrtt BBuutttteerrwwoorrtthhnn
BBeerrnnaarrdd BBaarruucchh
WWiilllliiaamm JJeennnniinnggss BBrryyaanntt
PPaammeellaa VVaauullll SSttaarrrr
MMaarrvvaa CCoolllliinnss
GGeeoorrggee MMccGGoovveerrnn
BBoobb GGrreeeennee
CChhrriissttooppeerr MMoorrlleeyy
HHeennrryy KKiissssiinnggeerr
HHeelleenn SScchhuuccmmaann
MMaarrkk LL.. FFeellddmmaann && MMiicchhaaeell FF.. SSpprraatttt
JJoohhaannnn GGooeetthhee
NNaatthhaanniieell HHaawwtthhoorrnnee
BBrriiaann ttrraaccyy
DDoollllyy PPaarrttoonn
VViinnccee LLoommbbaarrddii
WWiilllliiaamm PPeennnn
RRiicchhaarrdd PP.. CCaarrllttoonn
AAlleexxaannddeerr PPooppee
DDaagg HHaammmmaarrsskkjjoolldd
JJaaccqquueelliinnee OOnnaassssiiss
WWiilllliiaamm AArrtthhuurr
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Best Quotes _ 02

Best Quotes _ 02

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by HELAL Rabah

More info:

Published by: HELAL Rabah on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 25 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 29 to 44 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 48 to 95 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->