Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
June 2011

June 2011

Ratings: (0)|Views: 605|Likes:
Published by Aamader Malda

More info:

Published by: Aamader Malda on Jun 24, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
91ì106
    

     
 
  
 

 
 

   
 
     
 
  
 

 
 
10 Õ±ø¸  ±ìÂÿ1418 ú¿òõ±õþ
F
 õø¸Ç 9 üÑàɱ 3
F
25 æ³ò,2011
F
6 ó±î±
F
 ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
 ß±ûDZùûþ
%
03512 - 220522
)
response@aamadermalda.in
 
 ü£Ó˚ G˛úÑ˛
 ðÏÂóß ÷`Âù •õɱ‚ÂßÂ÷ÇÏ— Ð
 ¿Âó¿åËûþ Âóh± Îæù±õþ ÷±òÅËø¸õþ ü±÷±¿æß ßÂùɱËí ü÷±æßÂùɱí ÷LaÃÏõþ ûË渚 öÓ¿÷ß± Õ±Ëå/ ü±¿õ¿S ¿÷S ÷±ùð±õþ ÷±òÅø¸, Õ±ú± ß¿õþ îÂÒ±õþ ü±÷±¿æß ð±ûþõXÂî± ï±ßÂËõ/ Ûå±h± |÷æÏ¿õ  ÷±òÅ  Ëø¸  õþ¦¤ ±ïÇõþŽÂ±õþ ΎÂËS |÷ðlËõþ õþöÓ¿÷ßÂ±Ý Õ±Ëå/ Îæù±õþ Îõ¿úõþö±á |¿÷ß ß±Ëæõþ ¦¤±ËïÇ Îæù± îÂï± õþ ±ËæÉõþõ±ý× ËõþäÂËù û±ËBå/ |¿÷ßÂËðõþü¿äÂS Âó¿õþäÂûþÂóS,  õþËMõþ Î|íÏ¿õö±á, õ±ý×Ëõþ ß±Ëæõþ æòÉ |÷ðlËõþõþ å±hÂÂóS, ß±æ ÎïËß ¿ôÂõþ Ëùý×î±Ëðõþ ¦¤ ±¦š  ÉÂóõþ  ÏŽÂ± Ý üÑS±÷ß Îõþ±á÷Å  M üÅ  ¿ò¿}Âî ßÂõþ ±õþ Âóõþ ¿õ¿öÂi§  üõþ ß±¿õþüÅ  Ëû±á-üÅ  ¿õñ± Û¶ð±ò€ Ûý× üõ ßÂ÷Ç  ü¿Ó  äÂ&¿ù õþ+Âó±ûþí ßÂõþËî |÷ Û¶¿îÂ÷La   Ï   ü±¿õò± ý× ûþ ±ü¿÷òËß ü¿SûþýËî ýËõ/
 ðÏËÂóf ÷æÅ÷ð±õþ •òîÅÂò Îö±éÂð±î±— Ð
Îæù±ûþ Õ±ý׿éÂÕ±ý× ßÂËùËæõþ üÑàɱ Õ±õþÝ õÔ¿X ßÂõþ± Îý±ßÂ/á¿òà±ò ÎäÂÌñÅ  ¿õþ ß±¿õþá¿õþ¿õ«¿õðɱùËûþõþß±æ q Îý±ß àÅõ î±h±î±¿hÂ/ ü±¿õò±¿ð Îæù±õþ |¿÷ß ü÷üɱ&¿ùõþÛ¶¿î òæõþ¿ðò/ Õ¿ñß±Ñú ΎÂËSý×|¿÷ßÂËðõþ 8 âKé±õþ õðËù 12 âKé± ß±æ ß¿õþ ËûþÎòÝûþ ± ýûþ/ Ûý× Õòɱûþ é±  õg ýÝûþ± Û¶Ëûþ±æò/ ¿úq |¿÷ßÂËðõþ ¿òËûþ±áßÂîDZËß î±ËðõþæòÉ ¿úŽÂ± õ±ñÉî±÷Óùß ßÂõþ±õþ õÉõ¦š± ¿òËî ýËõ, ÕòÉï±ûþîÂÒ ±õþ¿õËX  ú±¿™¦÷Ó  ùß õÉõ¦š  ± ÎòÝûþ ± Îý±ßÂ/
 ¿ðùÏÂó îÂËù±ûþ±õþ •ß¿õ— Ð
 |÷ðlËõþõþ ÷La   Ïõþ ß±Ëå  ÕüÑá¿êÂî ΎÂËS Îû üõ¸ |¿÷ß ß±æ ßÂËõþ, î±Ëðõþ üŦš  Õ¿ñß±õþ Û¶îÂɱú± ß¿õþ/ ÕüÑá¿êÂî |¿÷ßÂËðõþ æËòÉÝ ü÷ώ± Û¶Ëûþ±æò/ üõ ¿úqýצŨËù û±ßÂ/ úýËõþõþ Ü¿îÂýÉ õæ±ûþ Îõþ Ëà ü÷±æ üѦ¨±õþ Û¶Ëûþ±æò/ õÔýMõþ ÷±òÅËø¸õþ ¦¤ ±ËïÇ üõ¸ õÅ  ¿XÂæÏõÏ ÷±òÅ  ø¸  Ëß ÛßÂS ßÂËõþ¿õËúø¸ ëÂ×VÏÂóò±  ä±ý×/ ü÷±æËüõ±õþ æòÉ Î骠¿òÑ ÎüKé±õþ ßÂõþ± Û¶Ëûþ±æò/ ¿õ:±ò Ý ß±¿õþá¿õþÛ¶ûÅ  ¿MËß ¿õ¿öÂi§ ö±Ëõ ß±Ëæ ù±á±Ëî ýËõ/ üõþ ß±¿õþëÂ× ËðɱËá Õ±õþ Ý Õ±ý× ¿éÂÕ±ý×  Ý ý× ¿?¿òûþ ±¿õþÑ ßÂËùæ ä±ý×/
 ü?ÏõßÅ Â÷±õþäÂSõîÇ ÂÏ •ü±Ñõ±¿ðß— Ð
 ÷±ùð± Îæù±ûþ û± ¿ßÂåÅ ëÂ× i§ ûþ ò ýËûþ Ëå, î± õõþ ßÂî ü±ËýËõõþÕ±÷Ëù/ ÂóËõþ  ÕõúÉ ßÔÂËøžjÅ  ò±õþ±ûþí ÎäÂÌñÅ¿õþ ÎÂóÌõþÂó¿î ¿ýËüËõ Îüý× Õáèá¿îÂõþ ñ±õþ ± ¿ßÂåÅé± õæ±ûþÎõþ ËàËåò/ úýËõþõþ û±òæé  ü÷üɱ, Îæù±õþ ¿ò¿ðÇ©† ¿ßÂåÅ ÕÑËú á¼±ö±¼ò ü÷üɱ, õɱÂóß ý±Ëõþ Õ±÷á±å ß±é±, Õ±Ë÷õþ &íáîÂ÷±ò ò©† ý×îÂɱ¿ð ¿õø¸  ûþ&¿ùõþëÂ×ÂóõþÕ±Ëù±ßÂÂó±î ßÂõþ ± Û¶Ëûþ±æò/  ü±¿õ¿S ¿÷S á¿òà±Ëòõþ ÷±òüßÂòɱ Ý ùh±ßÅ Â ÎòSÏ, ü±¿õò± ý×ûþ±ü¿÷òÝ ÕîÂÉ™LàëÂ×Bä¿ú¿ŽÂî± ÛõÑ îíÏ ÎòSÏ Ûå±h± õõþßÂî ü±ËýËõõþö±ý×Õ±õÅ ò±Ëüõþà±ò ÎäÂÌñÅ¿õþ€ Ûý× ¿îÂò÷LaÏ Îæù± ÎïËß ¿òõDZ¿äÂî ýËûþ Ëåò/ ¦¤ ±ö±¿õßÂö±Ëõý×ÛÒ Ëðõþ  ß±Ëå Îæù±õþ ëÂ× i§ûþËòõþÛ¶îÂɱú± õþý× ù/ qñÅ  ÷±S ßÂï±õþ ôÅ ÂùçÅ¿h åh±Ëùý×ýËõ   ò±€ á¿òà±Ëòõþ ¦¤›ŸËß õ±™¦¸  õ±¿ûþ î ßÂõþËî ýËù ß±æ ßÂõþ ËîÂý×ýËõ/
›¶Ï¿î Îõ±ü •ß±¿õþá¿õþ ¿õö±Ëáõþ å±SÏ— Ð
ÛßÂæòÎ÷Ëûþ ¿ýËüËõ ü±¿õ¿S¿ðõþ ß±Ëå ä±ý×õ ò±õþÏËðõþ ü±÷±¿æß üÅ  õþŽÂ±/ Ûå±h± ä±ý×Îæù±ûþ¿úq Ý ¿ßÂËú±õþËðõþ üõþ ß±¿õþ Îý±÷/ Î÷Ëûþ ËðõþÎý±÷ ï±ßÂËùÝ ÂóÅ  ø¸  Ëðõþ Îß±òÝ üõþ ß±¿õþ Îý±÷ Îòý×/ õÔX ¿Âóî±÷±î±õþ Û¶¿î ¿ýÑü± õËg ձý×ò Æî¿õþ ßÂËõþî± õ±™¦¸  Ëõ Û¶Ëûþ ±á ßÂõþ±/ Õ±õþß±¿õþá¿õþ ¿õö±Ëáõþ  å±SÏ ¿ýü±Ëõ ¿õö±áÏûþ ÷LaÏõþ ß±Ëå Û¶îÂɱú±, Îæù±ûþ Õ±õþÝ üõþ ß±¿õþÕ±ý× ¿éÂÕ±ý×Ý ý× ¿?¿òûþ ±¿õþÑ ßÂËùæ ä±ý×/ ÷±ùð± Âó¿ùËéÂß¿òËß  ß¿¥óëÂ× é±õþý× ¿?¿òûþ ±¿õþÑ Âó±êÂÉS÷ ä±ùÅ ßÂõþ± Û¶Ëûþ±æò/
 üÅ  ö±ø¸ äÂSõîÇÂÏ•Õõüõþ›¶±l ßÂ÷Ç  ä±õþ  Ï— Ð
Û¶¿î¿é ¿úqËß ¦Å    ¨ù÷Å àÏ ßÂõþ ± õ±ñÉî±÷Ó  ùßÂ/ Îæù±õþ¿õËúø¸ 䱿ýð±ü¥ói§  ¿úqËðõþ•Ã›¶¿îÂõgÂÏ— ü±ñ±õþí ¦Å    ¨Ëù ö¿îÇ Â üÅ¿ò¿}Âî ßÂõþ±  Ý î±Ëðõþ æòÉ ¿õËúø¸ ¿úŽÂß ¿òËûþ ±á ßÂõþËî տëÇ Âòɱk  æ±¿õþßÂõþ± ëÂ× ¿äÂîÂ/ ¿õËúø¸ ëÂ× ËðÉ±á ¿òËûþ ¿úq|÷ Ûàòý×  ¿ò¿ø¸X ßÂõþ± Îý±ßÂ/ ¿õ¿öÂi§ ðlËõþ Õ±ý×ò±òÅ  û±ûþÏ ß±Ëæõþ ü÷ûþ¿òñÇ  ±õþí ßÂõþ± ÛõÑ ÕüÑá¿êÂî |¿÷ßÂËðõþ ¿õ¿öÂi§ üõþß±¿õþ üÅËû±á-üÅ  ¿õñ±õþ Õ±Ýî±ûþ¿òËûþ Õ±ü± Ý ¿õ¿h |¿÷ßÂËðõþ ¿òûþ ¿÷î  ¦¤ ±¦š  ÉÂóõþ  ÏŽÂ±üý ¦¤ ±¦š  É¿õ¿ñ Î÷Ëò ß±æ ßÂõþ ±Ëò± ëÂ× ¿äÂîÂ/ Õ±õÅ ò±Ëüõþ à±ò ÎäÂÌñÅ  ¿õþõþ  ß±Ëå ÕòÅ  Ëõþ±ñ, Îæù±ûþ ðÅ  ¿é õv ß¿ÂóåÅ Ûß¿é ßÂËõþ üõþß±¿õþß±¿õþá¿õþ Û¶ûÅ  ¿M  ÎßÂf ÃÛõÑ ûî î±h±î±¿h üyÂõ Ûà±ËòÝ æùÂó±ý×&¿hÂõþ ñÒ±Ëä üõþß±¿õþ ý׿?¿òûþ±¿õþÑ ßÂËùæüý Õ±õþÝ Îõú ¿ßÂåÅ Õ±ý׿éÂÕ±ý×ä±ùÅ ßÂõþ±õþ ëÂ×ËðÉ±á ¿òËù àÅ  õý×ö±ù ýûþ/ Õ±ý× ¿éÂÕ±ý× &¿ùËîÂÝ òîÅ Âò Î骠ë ä±ùÅ ßÂõþ ± Û¶Ëûþ ±æò/
Û¶îÂɱú±õþ îÅÂË/ ÷±ùð± 
 ü÷üɱ ææÇ¿õþî ÷±ùð±ûþ á¼±ö±¼ò ÝÂóÅòõDZüò€ |¿÷ßÂ-ü÷üɱ, ò±õþÏ Ý ¿úqõþ ÕõËý¿ùî ü±÷±¿æß Õõ¦š±ò€ ßÔ¿ø¸¿ö¿Mß õÔ ýÈ¿úËŠõþ ÕòÅ Â󿦚¿î€ ¿úq|÷€ ß±¿õþá¿õþ  Ý Û¶ûÅ¿MËßÂËfõþ Õö±õ/ õ¿õþj Õ=ÁËùÎüäÂõÉõ¦š±õþ ÕõÉõ¦š±üý ëÂ×ÂóûÅM ¦¤ ±¦šÉ-Âó¿õþ ß±ê±Ë÷±õþÕö±õ/ Õ¿ñß±Ñú áè ±÷ ÛàòÝ  ¿õðÅ  ÉÈýÏò/ îÔÂí÷Ó  ù ßÂÑËáèü ¿õñ±ûþß ü±¿õ¿S ¿÷S õþ±æÉ ÷LaÏüö±ûþ ò±õþÏ-¿úq Ý ü÷±æßÂùɱí ðlËõþõþ ÂóÓíÇ÷LaÏ/ Î÷±ï±õ±¿hÂÎßÂËfõþ ßÂÑËáèü ¿õñ±ûþß ü±¿õò± ý×ûþ±ü¿÷ò |÷ðlËõþ õþÝ üÅ  æ±ÂóÅ  õþÎßÂËfõþ¿õñ±ûþ ß ձõÅ   ò±Ëüõþ à±ò ÎäÂÌñÅ¿õþ ¿õ:±ò Ý ß±¿õþá¿õþ-›¶ûÅ  ¿M ðlËõþõþ Û¶¿îÂ÷LaÏ/ ÛõþÕ±Ëá õþ±æÉ ÷La   Ïüö±ûþÛý×Îæù± ÎïËß ÛßÂü˼ ¿îÂò ÷La   Ï   ýÝûþ±õþò¿æõþÎòý×/ õþ±æÉ üõþ ß±ËõþÂó¿õþ õîÇ Âò  Õ±ü±ûþ, Ûý׿îÂò ÷LaÏõþß±Ëå Îæù±õþ ü±ñ±õþí  ÷±òÅ  Ëø¸õþ Û¶îÂɱú± ¿ßÂc ձ߱úËåÒ ±Ýûþ ±/ Ûý×  üÑàɱûþ Îæù±õþ ¿õ¿öÂi§ ÎÂóú±õþ ÷±òÅËø¸õþÛ¶îÂɱú±õþ Ûß à`¿äÂS îÅÂËù ñõþËùò, Õ±÷±Ëðõþ ›¶¿î¿ò¿ñ...
 qö±¿úü Îüò 
Îæù± üö±¿ñÂó¿î ëÂ×#Wù ÎäÂÌñÅ  ¿õþ
n
 ÷±ùð± Îæù± Âó¿õþø¸  Ëðõþ üö±¿ñÂó¿î ¿ýü±Ëõ úÂóï ¿òËùò Îæù± Âó¿õþø¸  Ëðõþ ÕòÉîÂ÷ ßÂÑËáè ü üðüÉ ëÂ× #; ù ÎäÂÌñÅ  ¿õþ/ áî 17 æÅò ¿î¿ò ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ õvß ÎïËß üö±¿ñÂó¿î ¿òõÇ  ±¿äÂî ýò/ ëÂ× Ë{¡ àÉ ÂóÓ  õÇ  îÂò üö±¿ñÂó¿î ü±¿õò± ý×ûþ±ü¿÷ò  õîÇÂ÷±Ëò Î÷±ï±õ±¿h ÎßÂËfõþ ¿õñ±ûþßÂ Ý õþ±ËæÉõþ|÷ðlËõþ õþÛ¶¿îÂ÷La   Ï/ òîÅÂò  ß±ûÇö±õþ Âó±Ýûþ±õþÂóõþ¿î¿ò ÂóðîÂɱá ßÂõþ ±ûþ Õ±üò¿é úÓ  òÉ ýûþ/
 üÑËú±ñò±á±õþ Âó¿õþðúÇ  Ëò ÎßÂfÏûþ Û¶¿î¿ò¿ñ 
n
 ü¥x¿î ÷±ùð± Îæù± üÑËú±ñò±á±Ëõþ õþÕ±õ±¿üßÂËðõþ ÷±ò¿üßÂ Ý ÎõÌ¿XÂß üÑËú±ñËòõþëÂ×ËVËúÉ üÑËú±ñò±á±õþ Âó¿õþðúÇò ßÂõþËùò ÎßÂfÏûþü÷±æßÂùɱíÂóø¸  ÇËðõþ Û¶¿î¿ò¿ñ ëÂÐ |Ïõþ +Âó± ¿÷S ÎäÂÌñÅ  ¿õþ/ ðÅ ’¿ðò ñËõþ¿î¿ò üÑËú±ñò±á±Ëõþõþ  Õ±õ±¿üßÂËðõþÕö±õ-Õ¿öÂËû±á Îú±Ëòò/ ¿î¿ò õËùò Îû, ¿õ:±òü¥œî ëÂ×Âó±Ëûþ Õ±õ±¿üßÂËðõþüÑËú±ñËòõþ Îß±òÝ Ã›¶Ë䩆± ÛàòÝ ÂóûÇ™Là üyÂõ ýûþ¿ò/ õþ±ËæÉõþ ¿õ¿öÂi§üÑËú±ñò±á±Ëõþ Û¶±ûþ2800-Ûõþ Ý Îõ¿ú Õ±õ±¿üËßÂõþ ÷±÷ù± òûþ õåËõþõþ Îõ¿ú ü÷ûþñËõþ ¿õä±õþ±ñÏò Õõ¦š  ±ûþÕ±Ëå/
 ÷ɱ˼± ýÂó±Ëõþõþ ¿úß±õþ ÷±ùð±õþ Õ±÷
n
 ÷±ùð±ûþÛõåõþ÷ɱ˼± ýÂó±õþ ò±÷ß Ûß ÎÂó±ß±õþÕ±S÷Ëí Õ±÷ä±Ëø¸  õþõɱÂóß  ŽÂ¿î ýËûþËå õËùý×汿òËûþ Ëå, Îæù± ëÂ×ðɱòÂó±ùò ¿õöÂ±á •ôÂù—/ ôÂËù ÛõåõþÎîÂ÷ò Õ±ú±òÅ  õþ+Âó ôÂùò ò± ýÝûþ ±ûþÕ±Ë÷õþð±÷ õ±h±õþ Ý üy±õò± Õ±Ëå/ ¿õËúø¸   ßÂËõþõ±¿í¿æÉß Î|íÏõþÎõú ¿ßÂåŠÛ¶æ±¿îÂõþ Õ±÷ Ûý× ÷ɱ˼± ýÂó±Ëõþ õþÕ±S÷Ëíõþ  ¿úß±õþ/ ÷Ó  ùî ձ÷䱿ø¸ËðõþõÉõý±õþßÂõþ± õþ ±ü±ûþ ¿òß ßÂÏéÂò±úËßÂõþÛ¶Ëûþ ±Ëáõþ  ôÂËù Ûý× ÎÂó±ß±õþ Õ±S÷í ýËûþËå õËù ¿õö±áÏûþ ðlõþüÓËS Õ¿öÂËû±á ßÂõþ± ýËûþËå/ ÷ɱ˼± ýÂó±Ëõþõþ ¿õò±ú qñÅ  ÷±S õþ±ü±ûþ¿òß ßÂÏéÂò±úß Z±õþ ± üyÂõ òûþ/
 æÏõò Æ÷S •Õ±ýW ±ûþßÂ, ÷±ùð± Îæù± õ±÷ôèÂKé— Ð
 ¿õáî ðÅ ’õåõþ ñËõþ ÎßÂËf ý× ëÂ× ¿ÂóÛ üõþß±Ëõþ, Ûý×õþ±æÉ ÎïËß ձéÂæò ÷La   Ï ï±ßÂËùÝ ß±ûÇˎÂËS àÅ  õ ßÂ÷ æËòõþý× ß±Ëæõþñ±õþ ±õ±¿ýßÂî± Õ±Ëå/ õîÇ Â÷±Ëò Îüý× ðËùõþ ý× õþ ±æÉ  üõþ ß±õþ ÛõÑ Ûý×Îæù± ÎïËß ÛßÂæò ÂóÓíÇ÷LaÏ Ý ðÅ’æòÛ¶¿îÂ÷LaÏ/ ÷ÅàÉ÷LaÏ ÷÷î± õɱò±æÇ   Ï å±h± ÕòÉ ÷LaÏËðõþ ß±ËæõþëÂ× Ëðɱá ÛàòÝ Îòý×/ Îû ðÅ ’æò Û¶¿îÂ÷La   Ï ýËûþ Ëåò,  îÂÒ±õþ ±Ý ¦¤±ñÏò ð±¿ûþQÛ¶±l òò/ ÕËòÉõþ ÕñÏËò ß±æ ßÂõþ Ëî ýËõ/ ôÂËù îÂÒ±Ëðõþ ß±Ëæõþ ¦¤±ñÏòî± ¿òËûþûË渚 üËjËýõþ Õõß±ú Õ±Ëå/ Îæù±õþ ëÂ×i§ ûþ Ëòõþ۶˝Ÿ   îÂÒ±õþ ± ßÂîÂé± îÂÒ±Ëðõþ ŽÂ÷î± õÉõý±õþ ßÂËõþ ò, î± ò± ÎðËà Îß±òÝ ÷™LÃõÉ òûþ/
   å    ¿   õ   Ð
   ÷ Å     ß Å     ù   ý   ß
 õÔ ¿©†Ëî æËù ïý×ïý×Îæù± ý±üÂó±î±ù äÂQõþ  äÂùËå òðÏõÒ±ñ ü±õþ ±ý×-Ûõþ ß±æ 
 
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ  S ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±ËðõþÎß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý×üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþò±/
 üîÂßÂÏÇßÂõþí  ¿õ:¿l 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþõþ ¿õ,Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±ÂóûÇ™L×ð¿ŽÂí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ߏò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ߊ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ð¿ŽÂí± 301 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓõÇ  ±äÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 ø˙é±  ø˙é±  ø‰¬øfl¬»¸±  ø‰¬øfl¬»¸±  ø˙é±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 ÛΡ±ÀÓ ‰±˝◊
 ó=Á÷ ÎïËß թ†÷ ü÷™¦¸ 
 ¿õø¸ûþ, òõ÷ Ý ðú÷ Î|¿íõþ õ±Ñù±-ý× ¿îÂý±ü-öÓÂËá±ù àÅ  õ  ûP üýß±Ëõþ Âóh±ò ýûþ/Îû±á±Ëû±á Ð üÅ  õè î ÎäÂÌñÅõþÏ,Û÷. Û •ý× ¿îÂý±ü— 9333995724
 ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±Ëõþ éÂõþ
Îß±Ëõþù Ý ôÂËé±úÂó æ±ò± æÅ¿òûþõþ ¿ëæ±ý×ò±õþ óËð  ÕÂó±ËõþéÂõþä±ý×/ õ±Ñù± é±ý×Âó æ±ò± ï±ßÂËù Õá豿ñß±õþ/
 ÷±ËßǠ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸  ÇíÏûþõÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îDZûþ ÂðŽÂ, Õò¿ñßÂ30 õåõþ, áè É±æÅËûþé ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóŽÂ/
 óËðõþò±÷ ëÂ× Ë{¡ à ßÂËõþ å¿õ   Ý õ±Ëûþ ±ë±é± üý Õ±Ëõðò  ßò 
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
’,
 ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101
 Sê˚˛ øıSê˚˛
Laptop on Sale
A Laptop, HCL Core 2Duo, 2 GB RAM, 160HDD, Card Reader,Bluetooth, Web Camon Sale. Contact:9434154440
 
¬Û±Sœ ‰¬±˝◊ fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ˆ¬±h¬± ì ˘œÊ 
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ  ˜±S 40Ȭ±fl¬± 
õ∂øÓ¬˘±˝◊Ú 
 õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ
 ø‰¬øfl¬»¸± 
2
 ú¿òõ±õþ
n
25 æ³  ò,2011
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ߏò 
92327 90070
Ûß¿é Û¶àɱî Îß±¥ó±òÏõþ Îú±Ë÷õþ æòÉ ÎáÌh Îõþ±ë Õïõ± ÷ßÂð÷ÂóÅ  õþ ýý× Ëî ÷±¿îÂõþÎú±÷ •ûðÅ ÂóÅõþ— ÂóûÇ™Là Ûù±ß±õþ ÷ËñÉ 2,500 - 3,000 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂé æ±ûþᱠÛ¶Ëûþ±æò¼ ö±h± “ ¿ùæ “ ÷±¿ùß±ò±ñÏò¼ ¦¤MW õþ Îû±á±Ëû±á ߏò¼
97330 64994
%
 üõþß±õþ, Îî¿ùü±ý±, 29
+
,
5
4
’’
, Õ±`±õþ áè±æÅ  ËûþéÂ, üŠÛ¶¿î¿‡Âî õÉõü±ûþ  Ï, ¿ò榤 õ±¿h“᱿hÂ Ý ÆÂóîÔÂß ü¥ó¿M, õ±õ± ÎÂóòúòËö±¿á ÂóÅ  ËSõþæòÉ üÅ  |Ï, ëÂ×Ð ÷±Ð õ±  îÂðÅñÇ , Õò¿ñß 24 õåËõþõþ üГÕüÐ Âó±SÏ ä±ý×/ Îô±òÐ97331 22928
 ü±ý±, 34“5
7
’’
, Ãüõþß±¿õ 
  þ ä±ßÅ¿õþæÏõÏ Âó±ËSõþ æòÉ ÕòÅñTÇ 27, ¿ú¿ŽÂîÂ, üÅjõþÏ,Âó±SÏ ß±÷É/ Îô±òÐ94348 18735
 úýËõþõþ Ûß¿é æò¿Ã›¶ûþ
 õèëÂõɱ` ý× Ké±õþËòéÂÂó¿õþËø¸õ± üѦš±ûþ ÷±ËßÇ¿éÂÑÛ¿'¿ßÂëÂ× ¿éÂö ÂóËð ÕòÓñõÇ Â30 ßÂ÷ÇÏ ä±ý×/ ÷±ËßÇ¿éÂÑ-Û Õ¿öÂ: õÉ¿MËðõþ Õá豿ñß±õþ/ Õ±ßÂø¸Ç íÏûþ Õ±ûþ/ ý×Ké±õþ¿öÂëÂ×-Ûõþ æòÉ Õ¿õùË¥¤ Îô±ò ߏò-92335 00395
›¶±ý×ËöÂé ᱿h ä±ù±Ëò±,
 õÉ¿Máî ß±Ëæõþ æòÉ òÓÉòîÂ÷ 5 õåËõþõþ Õ¿öÂ: E±ý×ö±õþ Û¶Ëûþ±æò/Îû±á±Ëû±á Ð 267193Î÷±Ð 94348 17454
 
 fl¬˜« ‡±ø˘ 
 üõþß±¿õþ Õ¿ôÂËüõþ æòÉ 
 õ±hÂÏ ö±h± ä±ý× ÷±ùð± úýËõþõþ ÷ËñÉ äÂÝh± õþ±™¦¸± üË÷î 2000 Φ¨±ûþ ±õþ ¿ôÂéÂÎô±ò Ð03512-266486
 ˆ¬±h¬± ì ˘œÊ 
03512
220522
‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò±ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ/
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþýß±õþ õgÅÂõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅ ÂùËõò ò±/
&
 ÷ßÂð÷ÂóÅ  Ëõþ Õ¿öÂæ±î Ûù±ß±ûþ ßÂËûþ ß¿é ÕîÂɱñÅ  ¿òß ôvÂɱé ¿õ¿S Õ±Ëå 
Îû±á±Ëû±á Ð94340500309735050058
 ý×`±¿¦†˜ûþ±ù Ýûþ±é±õþ
 ¿ÂóëÂ׿õþô±ûþ±õþ Îß±¥ó±òÏõþ æòÉ Õ¿öÂ: ÎüùüÛ¿'¿ßÂëÂ׿éÂö Û¶Ëûþ±æò/ÛßÂý× ¿ôÂË‹ ß±æ ßÂõþ±õþ Õ¿öÂ:î± ÕáèáíÉ/ ÎõîÂò4250 é±ß± •Îõ¿üß—/Îû±á±Ëû±á Ð 8981089506
 Ùv¬…±È¬ øıSê˚˛
 
3
 ú¿òõ±õþ 
n
25 æ³ò,2011Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->