Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hirurgija

Hirurgija

Ratings:
(0)
|Views: 1,753|Likes:
Published by Nedis Halilović

More info:

Published by: Nedis Halilović on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

 
1 Instrumentia) Instumenti za sijeenje: skalpel, makaze, elektrohirirgija (elektroskalpel), kriohirurgija, laserskahirurgija, radiotalasna hirurgija b) Instrumenti za dranje i manipulisanje iglom (iglodrai) c)instrumenti za manipulisanje tkivom2 take i vrste hodaIma vie vrsta taka, ali osnovne su dve vrste: duge (potpazune) i kratke (podlakatne). take mogubiti od drveta ili metala. Amputirci bez noge koji iskljuivo koriste take ee se odluuju za kratketake. Kod dugih taka je bitno da se na njih sasvim oslanja samo akama a ne pazuhom, u protivnommoe doi do komplikacija.Vano je da gumica na takama nikad ne bude izlizana da ne bi dolo doklizanja take, to preti padovima i povredama. Amputirci treba uvek da imaju rezervne gumice zatake i da ih redovno menjaju.3 Mjerenje teine povrede4 Urgentno zbrinjavanje politraumeSve su ee udruene povrede. Kod jednog povrijeenog sreemo vie preloma, povrede glave ipovrede unutranjih organa istodobno. Kod takvih politraumatizovanih bolesnika dominira ok odprvog trenutka, udruen sa simptomatologijom svih povrijeenih dijelova tijela. Pri pruanju pomoipristupa se onom organu ili funkciji koji momentalno dominira i najvie ugroava povrijeenog,vodei rauna o redosljedu neposrednih opasnosti po ivot. Od prvog momenta treba poduzetiintenzivnu borbu protiv oka, reanimaciju respiracije i cirkulacije, imobilizaciju i to hitniji transport 5 Materijali u ortotici i proteticiDanas se u proizvodnji najvie koriste plastini materijali (npr. polietilen, polipropilen, silikon,sintetike smole; u kompozitnim staklena i ugljina vlakna), i esto u kombinaciji s metalom (elik,aluminij, titan). U primjeni su jo drvo niske specifine teine, koa, pluto, i tekstil. Noviji materijalikao to su npr. titan, ugljina vlakna i kevlar omoguavaju izradu veoma vrstih i po teini puno lakihpomagala. U sve je veoj primjeni i silikon, posebice u izradi kozmetikih proteza za ruku, te za izraduleita potkoljeninih i natkoljeninih proteza. Niskotemperaturni plastini materijali primjenjuju seizravnim oblikovanjem na dijelu tijela to je posebice znaajno u primjeni privremenih proteza iortoza, te u radnoj terapiji.6 Formiranje bataljka kod amputacije7 Asepsa, antisepsa i sterilizacijaAntisepsa je postupak kod kojeg se hemijskim sredstvima unitavaju svi oblici mikroorganizama,smanjuje njihov broj, spreava rast i razmnoavanje. Dakle postupak koji inimo u borbi protivinfekcije. Uveo ju je Lister 1867 (pranje ruku u 5% karbolnoj kiselini, stavljanje zavoja namoenih unju na ranu, i prskanje operativnog polja istom). Antisepsa se provodi razliitim hemijskim sredstvimakoja se dijele na antiseptike i dezinficijense. Asepsa je takav rad kod kojega je iskljuena mogunostinfekcije odnosno svedena na najmanju moguu mjeru. Metodu aseptinog rada uveo je Bergmann1890.8 Povrede karlice (podjela, KS, lijeenje)9 Prelomi i ieenja lakatnog zgloba10 tapovitap  s gumenon kapom na vakuum daje se kod bolnih stanja zglobova ili slabosti donjihekstremiteta, da se olaka hod i pojaa sigurnost.11 Intraoperativni i postopreativni tok12 ImobilizacijaOsnovni zadatak imobilizacije je uiniti nepokretnim prelomljeni ekstremitet, smanjiti time bolovepovrijeenog, smanjiti mogunost krvarenja i iskrvarenja, te onemoguiti komplikacije do kojih moedoi ukoliko se manipulie prelomljenim dijelom kosti. Imobilizacijom se najuspjenije bori protivoka. Prije svega potrebno je pripremiti sredtva za imobilizaciju, poslije toga se ekstremitet podie (moraju podizati dvojica, tako to svaki uhvati ispod onog zgloba koji je u susjedstvu mjesta preloma).Imobiliu se uvijek dva susjedna zgloba, osim kod skonog i runog zgloba.13 Proteze gornjih extremitetaProteze gornjih ekstremiteta delimo u tri velike grupe: kozmetike, mehanike i myo proteze.
 
Mehanike proteze su aktivne proteze. Za svoj rad koriste snagu patrljka ili ramenog pojasaMioelektronske proteze ne koriste miinu snagu, ve elektrinu energiju baterije ugraene uprotezu.Kozmetike ili pasivne proteze imaju iskljuivo estetsku funkciju. Nekim korisnicima manje je vanafunkcionalnost proteze od njenog dizajna, prirodnog izgleda i teine. OttoBock kozmetike rukesastoje se od unutranjeg dela i estetske rukavice. Oblik, boja i tekstura povrine oponaaju prirodniizgled ruke. Dostupna su 43 modela u 18 boja za mukarce, ene i decu. Penasti unutranji deoosigurava lakou i udobnost noenja. SkinClean rukavice izraene su od novijeg, izdrljivijeg PVCmaterijala, lakeg za odravanje. Kao i dosada, dostupne su za decu, mukarce i ene. Ipak, jednanovost posebno e obradovati poslednju grupu. Novi materijal omoguava nanoenje laka za nokte injegovo normalno skidanje kada zaelite promenu boje.14 Principi (konzervativnog i operatinog ) lijeenja prelomaNeoperativno lijeenje: Sutina je u tome da se radi zatvorena repozicija fragmenata nakon egasljedi aplikacija sredstva za odravanje postignute pozicije. Repozicija  zatvorenu repoziciju jepreporuljivo izvriti to je mogue ranije jer otok ektremiteta ima tendenciju da se poveava u tokuprvih 6-12 sati i onda hematom i edem mekih tkiva ine tkiva neelastinim. Vri se tako to seproksimalni fragment stabilizuje manuelnom trakcijum a dikstalni fragment se onda dovodi uapoziciju i pravac sa proksimalnim fragmentom.Gipsana imobilizacija  (ovdje opisati nain na koji gips otvrdne), zadatak gipsane imobilizacije jeodravanje fragmenata u odnosu u koji smo ih doveli repozicijom. Navesti tipove gipsa (visoka izma isl.)Kontinuirana trakcija  neki su prelomi nestabilni tako da odravanje poloaja nije moguepomou gipsa ili je gips nepodesan iz drugih razloga (infekcija i sl.), to predstavlja indikaciju zakontinuiranu trakciju. trakcija je jedan od naina pomou kojih savladavamo mehanike faktoreodogovorne za dislokaciju fragmenata kod preloma dugih kostiju (miini tonus i zemljina tea).Kontinuirana trakcija djeluje na distalni fragment i aplicira se:1. preko koe2. preko klinova koji prolaze kroz distalni dio ekstremiteta Vanjska fiksacija - metoda je u neku rukukombinacija vanjske i unutranje imobilizacije. Perkutano se kroz distalni i proksimalni dio kostiuvode klinovi i njihovim vanjskim spajanjem pomou rama jednog ili vie dobija se stabilizacija.Indikacije su prije svega teki otvoreni prelomi sa velikim ranama i velikom tendencijom da seinficiraju (prije svega ratne rane i saobraajne nesree). Ona omoguava istovremeno tretmanpreloma i oteenja mekih tkiva i omoguava nesmetano previjanje, kone transplantane i slino.Operativno lijeenje: Podrazumjeva otvorenu repoziciju preloma i fiksacije pomou razliitihsredstava za osteosintezu (ice, arafi, ploe, klinovi). Ve smo rekli da se odluka o vanjskom iunutranjem tretmanu donosi na osnovu individualnog sluaja ali meu indikacije dolaze dislociraneintraartikularne povrede koji se ne mogu reponirati ili se ne mogu odrati u reponiranom poloaju.Glavna prednost je precizna anatomska repozicija i stabilna unutranja fiksacija uz omoguenonajranije mobiliziranje miia i zglobova dok je glavni nedostatak infekcija koja je i esta i opasna ukotanoj hirurgiji. Rehabilitacija Je finalna terapijska mjera, cilj joj je ponovno uspostavljanje funkcijepovreenog ekstremiteta. Zavisno od mogunosti potrebno je poeti sa njom to prije. Od metodanajvie se upotrebljava kineziterapija a osim nje tu su termoterapija, hidroterapija, elektroterapijaultrazvuk i masaa.15 Definicija ortopedskih pomagalaOrtopedska su pomagala sva tehnika pomagala koja se primjenjuju u lijeenju i rehabilitacijibolesnika s ozljedama i bolestima lokomotornog sistema. Trajno se primjenjuju kod osoba sinvalidnou za omoguavanje kretanja i samozbrinjavanja u svakodnevnim ivotnim aktivnostima, aprivremeno najee tijekom lijeenja. Veoma je znaajno da se pomagala izrade od kvalitetnihmaterijala, da su male teine i dobrog dizajna. Kvalitetna pomagala imaju mogunost prilagodbe, jednostavna su za aplikaciju i estetski prihvatljiva.16 Osnovne hirurke procedure i tehnike17 Sve o ortozama
 
Ortopedsko pomagalo koje vodi, podupire, rastereuje, stabilizira ili ispravlja postojei dio tijela, tepomae ili kontrolira funkciju lokomotornog sustava.18 Transfuzija krvi: indikacije, priprema, davanje, komplikacije i prevencija komplikacijaTransfuzija krv je proces prenoenja krvi ili krvnih produkata iz krvnog sustava jedne osobe u krvnisustav druge osobe. Transfuzija krvi moe spasiti ivot u nekim situacijama, poput velikog gubitkakrvi, ili ju se moe koristiti radi nadoknaivanja izgubljene krvi tijekom kirurke operacije. Transfuzijakrvi moe se koristiti kod lijeenja tee anemije ili trombocitopenije uzrokovane krvnom boleu.Osobama koje pate od hemofilije ili anemije srpastih stanica potrebne su ee transfuzije krvi. Velikase panja pridodaje krinoj probi kako bi se osiguralo da primateljev imunoloki sustav nee napastidavateljevu krv. Uz svima poznate podjele na krvne grupe (A, B, AB i O) i Rh faktore (pozitivan ilinegativan), poznato je kako i drugi manji antigeni crvenih krvnih stanica igraju ulogu ukompatibilnosti davateljeve i primateljeve krvi19 Priprema hirurkog pacijentaVee hirurke intervencije izlau bolesnika rizicima infekcije, oka i metabolikih poremeaja.Odgovarajua priprema bolesnika prije operacije olakava voenje bolesnika kroz postoperativniperiod.Operacija prouzrokuje izvestan psihiki stres za pacijenta i njegovu porodicu. Iskren ioptimistiki kontakt sa bolesnikom umnogome moe olakati njegov odnos prema operativnomzahvatu i svim neprijatnostima koje ga oekuju a koje mogu biti neizbjene. Psihika podrka i bliikontakt hirurga i pacijenta u ovim uslovima su neophodni za uspjeh operativnog lijeenja. I kada jesituacija beznadena, ne treba da se tako prikae bolesniku, ne treba ga liiti izvesnog manjegstepena optimizma, koji e mu olakati neizbean ishod. U uslovima hitne intervencije vrijeme zapreoperativnu pripremu moe biti ogranieno ali obino je dovoljno da se izvri najnunija priprema.Kod elektivnih operacija priprema mora biti vrlo briljiva i s obzirom na to da ima dovoljno vremena,mnoge korekcije mogu biti izvrene na vreme. U svakom sluaju, preoperativna priprema morabiti sveobuhvatna i na osnovu detaljne procene ukupnog stanja zdravlja. Veina bolesnika jeuglavnom sposobna da podnese anesteziju i operativni zahvat bez veih ili manjih problema.20 Podjela prelomaPrelomi se dijele na otvorene i zatvorene zavisno od kontinuiteta koe i sluzokoe iznad mjestapreloma. Ukoliko koa nije oteena govori se o zatvorenom prelomu, a ako je integritet koe ilisluzokoe naruen tj. istovremeno postoji i rana, prelom se smatra otvorenim ili komplikovanim.Najvea opasnost komplikovanog preloma je infekcija prelomljene kosti. Patolokim prelomom senaziva situacija kada je kost ve oteena patolokim procesom (tmor, osteomijelitis), pa i nakonmale povrede dolazi do loma kosti na mjestu razvoja patolokog procesa.21 ta je amputacija i egzartikulacijaAmputacija (lat. amputatio = odsjecanje) je kirurki postupak kojim se uklanja neki dio tijela iliorgana. Kod amputacije uklanjaju se meki dijelovi zajedno s kostima, a kad linija prelazi kroz jedan ilivie zglobova postupak se zove egzartikulacija.22 Pojam, definicija i historiski razvoj hirurgijeHirurgija je grana medicine koja koristi rune i instrumentalne operativne tehnike na pacijentima dabi istraila i/ili tretirala patoloka stanja kao to su bolesti ili ozljede, a u svrhu poboljanja tjelesnihfunkcija ili vanjskog izgleda. A grane hirurgiej su opa kirurgija,traumatologija,abdominalna kirurgija,vaskularna kirurgija, orakalna kirurgija, kardijalna kirurgija , plastina i rekonstruktivna kirurgija,endokrinoloka kirurgija, djeja kirurgija, neurokirurgija.23 Cijeljenje preloma ( direktrno i indirektno)Konzervativno lijeenje ima svoju vrijednost te za niz lomova predstavlja metodu izbora.U traumatologiji vrijedi pravilo da je svaki lom drugaiji te zato promiljamo o izboruodgovarajue metode lijeenja za svaki lom posebno. Raznovrsne metode lijeenja loma tee jednom cilju a to je postii to bolji krajnji funkcijski rezultat. Konzervativno lijeenje temelji se na triprincipa 3R koje je postavio Bohler. To su:1) repozicija2) imobilizacija (retencija), te3) vjebe (rehabilitacija) bolesnika.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Armin Ivazovic added this note
nkk
orisogn liked this
deksi22 liked this
dambluana liked this
Mirela liked this
Samir Tat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->