Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4786, 10.1.2009]

Dnevni avaz [broj 4786, 10.1.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 384|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 10. 1. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4786
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 
TRANSFERI
Hasagi}pred vratimaFenerbah~ea
@ELJEZNI^AR
^
etiriutakmice uNjema~koj
ZENICA: DRAMA U NASELJU BANLOZI
Bjeli} prijetio da}e bombom raznijetisebe i porodicu
ENERGETSKA KRIZA
Pomo} susjeda
Intervencija predsjednika Tadi}a
Najavljena isporuka 20.000m
3
plina na sat
Evropska komisija rasporedila posmatra~e
 Neuseljenu zgradu okupirali nepo`eljni stanari 
(Foto: F. Fo~o)
 Radnici „Toplana“ Sarajevo pripremaju postrojenja za skora{nji dolazak plina u punom kapacitetu
(Foto: F. Fo~o)
Zgradu porodili{ta naJezeru naselili pacovi
72. strana
S
rbija je posudila odre-|ene koli~ine plina Bo-sni i Hercegovini! Ovajenergent namijenjen jeisklju~ivo privatnim doma}ins-tvima u Sarajevu i Isto~nom Sa-rajevu te Zvorniku.Time je samo donekle ubl-a`ena alarmantna situacija na-stala zbog spora Rusije i Ukra-jine. Iako su ove dvije dr`ave iEU postigle dogovor, plin bi upunom kapacitetu u BiH mo-gao sti}i u najboljem slu~ajutek - sutra.
 2. i 3. strana
2.+07$H*
56+)#1+<
54$+,'
17. strana16. strana73. strana
Plja~ka:Uprava inspekcije TK 
7k-.#57k+<847+56+07,'48#4#,7-72%'*.,'$#
Da`bine:Pla}anje obaveza na zarade
,'&0+/14#,7&47)+0'/14#,72.##6+214'<
Sarajevo:Hrabra intervencija u ^ekalu{i
8#641)#5%+52#5+.+$'5-70+-#
10. str.9. strana
Skandalozno:Kako se lobira za bolju poziciju dr`ave
$*&4 #80+%+0'<0#,7#-0+)&,''27618#6+
   8 .  s   t  r .
Sara je vo
Zbog blizine Ko{evskog potoka
11. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,10. januar/sije~anj 2009.
2
www.dnevniavaz.ba
Portal - komentar
dana
- Nisu na{i politi~ari ludi, ako do|edo ukidanja viznog re`ima, imat }e ma-nje glasa~a na sljede}im izborima.Gra|ani }e se pozabaviti tra`enjem poslapo inostranstvu i zanemarit }e politi~kiteatar u BiH, zato se na{im politi~arimane `uri.
(gossler)
 Politi~ari uop}e ne radena ukidanju viza
Evropski posmatra~i, za-du`eni za provjeru tranzita ru-skoga plina, po~eli su s radomna centralnom punktu „Ukr-transgasa“ u Kijevu, u Ukrajini,{to zna~i da su ispunjeni sviuvjeti za hitnu obnovu isporukaplina Evropi, objavila je ju~erEvropska komisija (EK).Ukrajina je pristala da se ru-ski stru~njaci priklju~e posma-tra~ima EU.
Potpuna normalizacija
- Tim posmatra~a provjera-vat }e podatke o dostavi plinaUkrajini i porediti ih s podaci-ma o koli~ini plina koja dolazido potro{a~a u EU - isti~e se usaop}enju EK.U timu se nalazi 20 eksperataEU i ve}ih plinskih kompanija,a predvodi ga Filip Kornelis(Filip Cornelis), pomo}nik ge-neralnog direktora u Direktora-tu EK za saobra}aj i energetiku.Ruska strana predo~ila je dajoj je za obnovu isporuka plinapotrebno 30 sati, dok Ukrajinasmatra da je potrebno 36 sati daruski plin krene ka Evropi po{topo~ne isporuka iz Rusije.Agencije su javile da bi se si-tuacija trebala potpuno norma-lizirati za tri dana, koliko }e bitipotrebno plinu da iz Rusije, pre-ko Ukrajine, stigne do potro{a~au evropskim zemljama.
Ta~ka sporazuma
Predsjednik Evropske komi-sije @oze Manuel Baroso (JoseBarroso) i ruski premijer Vladi-mir Putin potvrdili su spora-zum izme|u EU, Rusije i Ukra-jine o upu}ivanju posmatra~kemisije na klju~ne ta~ke ukraji-nskog plinovoda kojim se ruskiplin prenosi ka Evropi.Sporazum obuhvata i upu}-ivanje stru~njaka ukrajinske ko-mpanije „Naftogaz“ u neka po-strojenja plinovoda u Rusiji, oda-kle plin kre}e ka Evropi. O deta-ljima provo|enja dogovora sino}su u Kijevu razgovarali MirekTopolanek, premijer ^e{ke, usvojstvu predsjedavaju}e Uvro-pskom unijom, i predsjednik ipremijer Ukrajine Viktor Ju{~e-nko i Julija Timo{enko.
DOGOVOR
Tim posmatra~a EU po~eo s radom u Ukrajini
Evropa bi plin iz Rusijemogla imati za tri dana
Ispunjeni svi uvjeti za hitnu obnovu isporuka plina Evropi, objavilaje ju~er Evropska komisija
Topolanek stigao u Kijev
Amer Jerlagi}, generalni dire-ktor „Elektroprivrede BiH“, urazgovoru za na{ list navodi kakoje njegova kompanija spremnada, zajedni~ki s nadle`nim vlada-ma, investira u gradnju toplovo-da od TE Kakanj do glavnog gra-da BiH, kojim bi ubudu}e Saraje-vo imalo siguran izvor grijanjatokom zimskih mjeseci.- Studije izvodljivosti jo{ sudavno dokazale opravdanostovog projekta, koji, primjera ra-di, odavno funkcionira u Tuzli.Koriste}i pogone TE Kakanj, to-plovodom bi se do sada{njeg si-stema gradskog grijanja omo-gu}ilo i jefitnije i pouzdanije gri-janje glavnog grada BiH. Tokomove krize s nestankom gasa, pre-zentirao sam potrebu investira-nja u ovaj projekt i on je, baremod premijera Zeni~ko-dobojskogi Sarajevskog kantona, dobio pu-nu podr{ku - ka`e Jerlagi}.Kao razlog {to ovaj projektnikada nije oti{ao dalje od stu-dije izvodljivosti, on navodi pr-epreke i odbijanje takozvanogplinskog lobija, ne `ele}i imeno-vati osobe ili institucije koje sublokirale gradnju toplovoda.- Na`alost, s njegovom gra-dnjom moglo se po~eti paralelnos gradnjom autoputa od Sarajevaprema Zenici, ali i sada se tagre{ka mo`e ispraviti, jer je savpojas uz autoput dr`avni. Ne tre-ba raditi novu eksproprijaciju, a iima mogu}nosti za njegovu reali-zaciju - tvrdi Jerlagi}.Prema njegovim rije~ima, i uprojektiranju budu}eg Bloka os-am TE Kakanj svakako }e seugraditi opcija toplovoda premaSarajevu. Jerlagi} kao bitnu ~in-jenicu navodi da ovakvi modelipospje{uju i efikasnost rada ele-ktrana, tako da bi korist od to-plovoda imali svi.
 Ad. H.
Amer Jerlagi}, generalni direktor EPBiH
Plinski lobi blokirao jetoplovod za Sarajevo
Studije izvodljivosti dokazale opravdanost projekta
 MVPBiH: Poslana instrukcija
Predstavnici vlasti u na{ojzemlji i ju~er su nastavili su s pi-sanjem pisama smatraju}i, va-ljda, da }e to pomo}i promrzlimbh. gra|anima. Jedno takvo svim diploma-tsko-konzularnim predsta-vni{tvima BiH u zemljama EU,bh. misijama akreditiranim uEvropi te ambasadama na{e ze-mlje u Moskvi, Bernu, Oslu, Be-ogradu, Zagrebu, Podgorici iSkoplju, uputio je {ef bh. diplo-matije Sven Alkalaj.Kako prenosi Fena, Alkalajje zbog prekida isporuke plinaod ovih diplomatskih institucijazatra`io da „permanentno praterazvoj situacije, mjere i korakekoji se preduzimaju u zemljamaprijema, posljedice koje su uzro-kovane prekidom snabdijevanjagasom i sve medijske napise uvezi s krizom“. ^ak je zatra`io ida organiziraju stalna de`urstvau DKP-ima i misijama.Kako }e to pomo}i BiH, po-ku{ali smo ju~er saznati odAlkalaja, ali on se nije javljao nana{e pozive.Pismo je ju~er uputila i gra-dona~elnica Sarajeva SemihaBorovac, i to gradona~elnicimaMoskve i Kijeva, apeliraju}i daiskoriste svoj autoritet kako bise kriza {to prije prevazi{la.- Sarajevo je ve} nekoliko da-na na rubu humanitarnog i ene-rgetskog kolapsa. Ugro`eni sunjegovi stanovnici, kao i privre-da. Temperatura je ve} danimaispod nule, tako da strahujemoda bismo uskoro mogli imati iljudske gubitke - upozorila jeBorovac u pismu.Iz Vlade FBiH za danas je na-javljen jo{ jedan sastanak premi-jera Ned`ada Brankovi}a s na-dle`nim predstavnicima vlasti upovodu analize razvoja situacije splinskom krizom.
 B. T.
Predstavnici bh. vlasti i ju~er pisali pisma
Kako }e de`urstva uambasadama pomo}i?
Kakvu je instrukciju poslao Alkalaj
Borovacstrahuje od ljudskih gubitaka
Borovac je ju~er u saop}enjuza medije istakla da je bud`etGrada Sarajeva u svojevrsnojblokadi, pa ne mo`e finansijskipomo}i gra|anima. Za to je op-tu`ila predsjedavaju}eg Gra-dskog vije}a Marina Ivani{evi}aiz SDP-a, koji ne `eli sazvati sje-dnicu Vije}a kako bi bud`et za2009. bio usvojen.
 Zbog opstrukcije SDP-anema finansijske pomo}i
Sre}om, u sarajevskim vr-ti}ima i bolnicama ni ju~ernije bilo ve}ih problema, pro-storije su se zagrijavale naalternativna goriva. Domovizdravlja Kantona Sarajevo ta-ko|er su obezbijedili alterna-tive, a jedino je zatvorena pe-dijatrijska ambulanta u nase-lju Vele{i}i.
Vrti}i i bolnice
Ukrajina: Topolanek, Timo{enko i Ju{~enko pred odvrtanje ventila
(AFP)
 Jerlagi}: Sigurno grijanje
Ukrajina bi trebala platitiplin po tr`i{nim cijenama,odnosno oko 470 dolara za1.000 kubnih metara, izjavioje ju~er portparol „Gazproma“Sergej Kuprijanov.
Tr`i{ne cijene
Spec
ZENICA
- Kompanija„ArcelorMittal“ saop}ila jeju~er kako je uspjela pove}atiisporuku toplotne energijegradu.- Uz pomo} na~elnika Op-}ine, uspjeli obezbijediti do-datne zalihe uglja - izjavio jedirektor proizvodnje Paul Vi-ktor (Victor).
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,10. januar/sije~anj 2009.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
 avaz.ba)
Hladnatoplota
Da je imalo morala u politici koju personaliziraSilajd`i}, on bi - kao njen nosilac - pokupiosvoje stvari i napustio zgradu Predsjedni{tva BiH
Dok su se Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} „patili“ kako da u po-nedjeljak proglase vanredno stanje zbog nestanka plina, predsje-dnik Srbije Boris Tadi} za svoju zemlju je obezbijedio taj energent, adio ustupio (rodnom) Sarajevu!Kako se danas osje}a prosje~ni `itelj ovog grada, kojem je upravoSilajd`i} u lice lagao pri~om da „svega ne bi bilo da je realiziran pro-jekt ulaganja u energentski sektor“ i da je prihva}ena ponuda neka-kvih (kazahstanskih) partnera da se u BiH plin doprema iz njihovezemlje?!U najmanju ruku, Sarajlije imaju pravo da budu poti{teni!Sve njihovo vodstvo, koje se busa u prsa primitivnim nacionali-zmom, nije htjelo uraditi ni{ta kako bi se kriza, makar, ubla`ila!Silajd`i} naprosto nije mogao, niti htio, sakriti zadovoljstvo be-lajem u kojem se na{la i BiH.On je sa TV ekrana bestijalno poru~ivao da je bio u pravu i da}emo i dalje stradati ako se njegova kriminalna volja ne provede!Niko od njegovih brojnih ministara i drugova u talu nije se nipotrudio da potra`i rje{enje kojem je pribjegla Srbija.Danas je u domovima onih koji su do ju~er cvokotali jer nisuimali nikakav drugi vid grijanja - toplo. Toplota, me|utim, ne}e po-tisnuti osje}aj izdanosti od prvaka koji su se toliko zaklinjali u BiH,pljuvali u sve one koji misle druga~ije i isticali svoj patriotizam.Na prvom testu oni su gra|anima, od kojih je ponajvi{e onih kojisu za njih i glasali, okrenuli le|a![ta }e sada re}i Silajd`i} (i Kom{i})? Da nam iz Srbije dolazi pr-ljavi plin?Ne treba biti iznena|en ako ubrzo ~ujemo da to - nije rje{enje!To bi bio i logi~ni slijed jedne privatne, tald`ijske, minder-politikekoju odlikuje samo neodgovorno odbijanje svega {to ne potje~e iz tekuhinje.Da je imalo morala u politici koju personalizira Silajd`i}, on bi -kao njen nosilac - pokupio svoje stvari i napustio zgradu Predsje-dni{tva BiH. No, to se ne}e desiti. Politika koju ve} nekoliko godinagura lider Stranke za BiH, uz ~esta asistiranja neokomunisti~kogKom{i}a, dovela je Sarajevo do ovakve situacije. Daj Bo`e da na ovo-me stane!
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 105.601 posjetioca.
A) Dobro 11%B) Lo{e 80%C) Zadovoljavaju}e 9%
CA
Lo{a reakcija vlastina nesta{icu plina
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: Kako ocjenjujete reakciju nadle`nih vlasti uo~i i nakon potpune obustave dotoka plina iz Rusije u BiH?
B
 Ju~er u kasnim popodne-vnim satima, nakon trodnevnenebrige za gra|ane koji se mogugrijati isklju~ivo na plin, na-dle`ni su kona~no povukli ko-nkretne poteze. „BH-Gas“ jesklopio aran`man sa „Srbijaga-som“ o interventnoj isporuci20.000 kubnih metara prirodnogplina na sat, usmjerenoj kao po-mo} glavnom gradu BiH.
Odvrnuti ventili
- Ove koli~ine trebale bi bitidovoljne za potrebe ve}ine indi-vidualnih potro{a~a u Sarajevu,dakle bez toplana ili industrije.Ako danas uspijemo sklopiti do-govor s njema~kom kompani-jom „E-on“ o isporuci jo{ mili-on kubika na sat, onda }e se onrasporediti prema prioritetima -izjavio je za „Dnevni avaz“ ge-neralni direktor „BH-Gasa“Almir Be}arevi}.Ventili na granici odvrnutisu ju~er kasno popodne i plin jekrenuo iz Srbije u BiH. Ve}inaplina, 19.000 kubika, i}i }e pre-ma Sarajevu i Isto~nom Saraje-vu, dok }e hiljadu kubika ostaja-ti u Zvorniku.- Plin bi do Sarajeva trebaosti}i u jutarnjim satima (subota),a mi }emo ga odmah proslijeditiu mre`u - kazao nam je sino}Adis Salki}, portparol „Sara-jevogasa“.To, me|utim, ne zna~i i da }eplin odmah sti}i do doma}insta-va. Prema Salki}evom obja{nje-nju, potrebna su najmanje 72 sa-ta da plin od dolaska u BiH sti-gne do krajnjih potro{a~a.O tome kada }e i u koja nase-lja pristizati plin, gra|ani }e bitiobavije{teni tokom dana.Direktor „BH-Gasa“ obja-snio nam je da je iznenadni do-govor sa „Srbijagasom“, koji ta-ko|er ima velike probleme zbogprekida isporuka iz Rusije, sklo-pljen zahvaljuju}i podr{ci pre-dsjednika Srbije Borisa Tadi}a,koji je li~nim anga`manom i zasvoju dr`avu iz Ma|arske, Nje-ma~ke i Austrije obezbijedioodre|ene koli~ine plina.Na{ list saznaje da je tokomdana u kontakte s Beogradom biouklju~en i predsjedavaju}i Vije}aministara BiH Nikola [piri}.
Nove ponude
No, osnovno pitanje glasi za-{to se BiH na ovakav na~in po-~ela snalaziti tek tre}i dan ener-getske krize. Be}arevi} tvrdi daniko, do ju~er, uprkos njegovimzahtjevima i molbama, nije `elioprodavati svoje rezerve plina natr`i{tu, jer je bilo neizvjesno ka-da }e se posti}i dogovor izme|uRusije i Ukrajine.Isto odgovara i Mehmed Ko-ld`o, direktor „Energokomerca“,sektora „Energoinvesta“, uvo-znika plina za BiH.- I „Energoinvest“ je pred za-klju~enjem sporazuma za doda-tne koli~ine plina iz Ma|arske,a i te ponude do{le su nakon sa-stanaka na nivou EU, Rusije iUkrajine - ka`e Kold`o.I dok se u BiH ovim poslovi-ma u velikoj krizi koja potresaEvropu bave direktori dr`avnihpreduze}a, dotle u drugim dr`a-vama, poput Srbije i Hrvatske, ti-move vode predsjednik dr`aveBoris Tadi} ili, pak, premijer IvoSanader.Sino} je iz kabineta predsje-dnika Srbije saop}eno kako jeTadi} donio odluku da kao izrazsolidarnosti ustupi BiH diosvog plina, potvr|eno je Srni.- Predsjednik Tadi} dao jepoliti~ku saglasnost da se BiHustupi dio gasa koji Srbija ima.Kao {to su evropske zemlje bilesolidarne prema Srbiji i ustupilejoj svoje rezerve gasa, tako je iSrbija `eljela da bude solidarnau regionu i da pomogne BiH -re~eno je u Tadi}evom kabinetu.Na takvoj odluci zahvalio sei Be}arevi}.
 A. HAD@IARAPOVI] - B. TURKOVI]
 „Toplane“: Pripreme za pu{tanje u mre`u
(Foto: F. Fo~o)
Slavo Kraji{nik, direktor„Sarajevogasa“ iz Isto~nog Sar-ajeva, izjavio je za Srnu da }epomo} iz koli~ina koje ima Sr-bija biti nastavljena dok se nenormalizira stanje.- Koli~ine se ne bi trebalesmanjivati. Gas koji sti`e iz Sr-bije trebalo bi podmiriti potre-be doma}instava i javnih usta-nova na podru~ju Isto~nog Sar-ajeva - kazao je Kraji{nik.
Koli~ine se ne}e smanjivati
Tadi}: Pomo} BiH  Be}arevi}: Konkretni potezi 
INTERVENCIJA
Poslije trodnevne nebrige za gra|ane
 Zahvaljuju}i Tadi}u, plinu BiH stigao iz Srbije!
„BH-Gas“ sklopio aran`man sa „Srbijagasom“ o interventnoj isporuci20.000 kubika prirodnog plina na sat 
Tadi}eva odluka izraz solidarnosti
Ista cijena
- Cijena interventnog ga-sa za gra|ane ne}e biti dru-ga~ija od one koju ve} pla}a-ju. Sav ovako preuzeti gas odSrbije mi ne}emo pla}ati no-vcem, ve} }emo ga vratiti is-tim koli~inama gasa iz Rusije- isti~e Be}arevi}.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
Sumeja Smajlovic liked this
Popara Semir liked this
akrđalić_jusić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->