Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4842, 7.3.2009]

Dnevni avaz [broj 4842, 7.3.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 438|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
D is tr i k  t 
PLJA^KA
Odnijeli osamkilogramanakita iz sefova
HALID DEMIROVI]
Odbranaklju~uspjeha
F
iskalno vije}e BiH podr`-alo je paket od 16 mjeradr`avne vlade u borbi pro-tiv posljedica ekonomskekrize u BiH. Prva mjera koja }e bi-ti realizirana je aktiviranje oko 180miliona KM u gotovini i zlatu odsukcesije. Sredstva mogu biti oper-ativna veoma brzo. Istovremeno,Kostas Kristu, predstavnik MMF-a za BiH govori za „Avaz“ o tomeda je ova organizacija spremna ra-zgovarati o novim kreditima i uka-zuje na koje probleme treba prvo„udariti“.
4. i 5 strana
Sje}anja:Danas godi{njica smrti komandanta
SRCE GENERALAALAGI]A PUKLO ZBOGLISICA NA RUKAMA
Protesti:Isplata naknada kasnila
BORCIBLOKIRALIPUTEVE
[pekulacije:Ameri~ki dokument ne postoji
AL@IRCI SENISU ODREKLIPRAVA NA TU@BU
[ta sadr`i paket od 16 mjera
Potrebna stroga politika potro{njei zamrzavanje rasta pla}a, ka`e Kostas Kristu iz MMF-a
BiH reagovala, MMF nudi pomo}
MJERE
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
7. str.
   9 .  s   t  r  a  n  a
12. strana
S jednog nalazi{ta nafte: Uprkos interesovanju stranih kompanija projekt ne napreduje
 Vladu nafta ne zanima
Crno  z la to u B iH
   3 .  s   t  r  a  n  a
Me|unarodni tender za istra`ivanje nije ni na vidiku
 Br~ko: Gradona~elnik Paji} ka`e da nema ni{ta protiv ostanka Ureda OHR-a
Nova sudbina Br~kog
10. strana
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 7. 3. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4842
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
KRESANJETRO[KOVA
ZBOGKRIZE
[ta }e biti sasupervizijom
76. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,7. mart/o`ujak 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Struja EPBiH mora poskupjeti!
- Pove}ajte produktivnost rada ismanjite tro{kove, a ne }im zafalipara udri po narodu. Jeste li i razmi-slili o varijanti da malo smanjitetro{kove umjesto pove}anja cijena.Zaposlili ste u firme ogroman broj ljudi i sada narod treba daim obezbijedi za plate.
(ursule)
PORTAL - komentar dana
Ministar sigurnosti BiH TarikSadovi} zatra`io je od bh. premije-ra Nikole [piri}a da preispita da-ljnji ostanak sekretara Vije}a mini-stara Zvonimira Kutle{e na toj po-ziciji, saznaje „Dnevni avaz“.
Tra`io stenogram
Ovu informaciju potvrdio nam jei Sadovi}, dodaju}i da je Kutle{inusmjenu zatra`io od [piri}a, koji je je-dini nadle`an za preispitivanje odgo-vornosti, a time i eventualnu smjenusekretara dr`avne vlade. Sadovi} tvr-di kako mu je obe}ano da }e se o Ku-tle{inom radu i smjeni raspravljati naidu}oj sjednici Vije}a ministara.Netrpeljivost i neslaganjeizme|u ministra i sekretara trajuve} du`e, a kulminirali su neda-vnim odbijanjem Kutle{e da Sa-dovi}u dostavi zapisnik s pretpo-sljednje sjednice.- Neshvatljivo je da on i javnoka`e da ne}e da dostavi stenogr-am sa sjednice. To pokazuje bezo-brazluk i bahat odnos dr`avnog~inovnika prema ministru - kazaoje Sadovi} za „Dnevni avaz“.Na ovo Kutle{a odgovara dapo{tuje Poslovnik o radu, propisei Zakon o Vije}u ministara.- Upravo zato ni Sadovi}u ni bi-lo kojem ministru ne}u dostavitistenogram cijele sjednice. Jer, pre-ma Poslovniku, ministar treba na-glasiti za koju ta~ku `eli stenogramili za koji dio rasprave na sjednici.Kada Sadovi} to ka`e, dobit }e diostenograma koji ga zanima, ali~itav - ne - rekao je Kutle{a.
Sporna tuma~enja
Dodatno, Sadovi} optu`ujeKutle{u i za falsificiranje rezulta-ta glasanja.- Na posljednjoj sjednici svatri bo{nja~ka ministra glasala suprotiv zapisnika sjednice, a ko-nstatirano je da je on usvojen.Umjesto da se pridr`ava Poslo-vnika o radu i tuma~enja visokogpredstavnika, on po svojoj voljituma~i na~in odlu~ivanja, {to jeopasna praksa - naveo je Sadovi}.No, Kutle{a uzvra}a da je ra-zlika izme|u usvajanja zapisnikaili informacija u odnosu na odlu-ke drasti~na.- Sadovi} nije pravnik i njemuje to o~ito malo te`e razumjeti -iznio je Kutle{a.Kako nam je potvr|eno, Sado-vi}ev zahtjev za smjenu Kutle{e bit}e razmotren, ali bez obzira na `es-toku sva|u izme|u ministra i sekr-etara, u Vije}u ministara niko nesmatra da ima ikakvog osnova zaKutle{inu smjenu.
 A. M. - S. [.
„Avaz“ saznaje
Kulminacija netrpeljivosti u Vije}u ministara
Ministar Sadovi} tra`iKutle{inu smjenu
Sva|a zbog zapisnika i glasanja
U Vije}u ministara ne smatrajuda ima osnova za smjenu sekretara
Sadovi}: Bezobrazluk i bahatostKutle{a: Po{tujem propise
Sadovi} je potcrtao da je, ka-ko bi se donijela odluka na Vi-je}u ministara, potrebna ve}inaglasova prisutnih ministara, uznajmanje po jednog predstavni-ka iz svakog naroda, odnosno pr-edsjedvaju}eg i njegova dva za-mjenika. Me|utim...- O zapisnicima ili informaci-jama glasa se prostom ve}inom,bez obzira na nacionalnu stru-kturu glasa~a. A o odlukama, pr-opisima i drugim pravnim akti-ma mora postojati konsenzus okojem Sadovi} govori - pojasnioje Kutle{a.
Ko je u pravu?
Niko Lozan~i} zatra`io dopunu informacije
Nakon {to je na posljednjojsjednici Predstavni~kog domaParlamenta BiH iskritizirao reso-rnog ministra Tarika Sadovi}azbog poteza koje je napravio uslu~aju Vjekoslava Vukovi}a, za-mjenik predsjedavaju}eg ovogdoma Niko Lozan~i} od Vije}aministara BiH zatra`io je dopunuinformacije o hap{enju pomo}ni-ka dr`avnog ministra sigurnosti.U dopunjenoj informaciji, ka-ko je ju~er za „Dnevni avaz“ rekaoLozan~i}, trebali bi se na}i i poda-ci do kojih je u ovom slu~aju do{loVije}e ministara BiH, ta~nije triresorna ministarstva - sigurnosti,pravde i vanjskih poslova.- Ako se sumnja da je Vukovi}po~inio ne{to na teritoriji BiH, on-da sigurnosne, sudske i tu`ila~keslu`be trebaju to utvrditi i procesui-rati ga pred sudovima u BiH, a ne uHrvatskoj. Kako oni ne pokazujuni minimum `elje da u to uklju~edoma}i sud, zaklju~ujem da ovaj~ovjek zapravo nije ni{ta po~inio teda je `rtva interesa koji se prekonjega sukobljavaju. Osim toga, na-ma treba informacija Vije}a mini-stara, a ne li~no Tarika Sadovi}a -kazao nam je Lozan~i}.On smatra da se Vukovi} krozposlove koje je obavljao o~iglednomnogima zamjerio te da je preozbi-ljno shvatio zadatke koje je dobio.
S. RO@AJAC
 Lozan~i}: Nelogi~an slu~aj 
Suspendirani pomo}nik mi-nistra sigurnosti BiH VjekoslavVukovi}, kako saznajemo, prijenekoliko dana ulo`io je `albu nasuspenziju Odboru dr`avne slu-`be za `albe. To je za na{ list ju~-er potvrdila i Enisa Had`agi},~lanica ovog odbora.
Ulo`io `albu na suspenziju
 Klinton i Solana ju~er u Briselu: Bolje veze
(AFP)
Hilari Klinton u Briselu poru~ila
Podr{ka Balkanuda kreira put bezmije{anja Rusije
Samo nekoliko sati prije susr-eta sa ruskim {efom diplomatijeSergejom Lavrovom, ameri~kadr`avna tajnica Hilari Klinton(Hillary Clinton) u Briselu jeju~er poru~ila da va{ingtonskianga`man s Moskvom ne}e na-ru{iti podr{ku SAD Gruziji, ba-lti~kim i balkanskim nacijama.- Na{ anga`man s Rusijom nina koji na~in ne}e potkopati na{upodr{ku zemljama poput Gruzijeili Baltika ili Balkana da budu ne-zavisne, slobodne, da same donoseodluke ili kreiraju svoj put bez ne-prili~nog mije{anja Rusije - kazalaje Klinton mladim politi~kim akt-ivistima u Evropskom parlame-ntu, prenosi AFP.Dr`avna tajnica SAD kasnije senakon susreta s visokim predstavni-kom za vanjsku politiku i sigurnostHavijerom Solanom (Javier) na ko-nferenciji za novinare zalo`ila za„energi~nije“ veze SAD i Evrope.Ona je u Briselu ju~er razgo-varala i sa ministrom vanjskihposlova ^e{ke, predsjedavaju}eEU, Karelom [varcenbergom(Schwarzenberg) i povjerenicomza vanjske poslove Benitom Fere-ro-Valdner (Ferrero-Waldner).
Ako treba, neka Vukovi}odgovara pred bh. sudovima
Vukovi} je preozbiljno shvatio zadatke, ka`e Lozan~i}
Austrijski diplomata ValentinIncko (Inzko) mogao bi biti ime-novan za novog visokog predsta-vnika i specijalnog predstavnikaEvropske unije u BiH ve} 16. mar-ta na sastanku ministara vanjskihposlova Unije, saznaje „Dnevniavaz“ iz izvora u Briselu.Kao kandidat EU za novog{efa OHR-a, Incko o svom an-ga`manu ve} nekoliko dana vodiozbiljne konsultacije sa ~lanica-ma Vije}a za implementaciju mi-ra - SAD i Rusijom.Kako navodi austrijska {tam-pa, Incko je otputovao u Va{ing-ton, gdje }e sa zvani~nicima Stejtdepartmenta razgovarati o uvjeti-ma koje su postavili kako bi mupru`ili podr{ku za imenovanje nafunkciju u BiH.Prema zvani~nim izvorima izVije}a EU u Briselu, konsultacijesu jo{ u toku i nema preciznogdatuma kada bi mogao biti ime-novan novi visoki predstavnik,ali da „o~ekuju da }e to pitanje bi-ti rije{eno {to je prije mogu}e“.No, ako se konsultacije uVa{ingtonu i Moskvi, gdje }e In-cko otputovati nakon SAD, za-vr{e bez ve}ih problema, to }e sedesiti ve} krajem naredne sedmi-ce na zasjedanju GAERC-a - Vi-je}a Evropske unije za op}e i va-njske poslove.
T. L.
 Incko: Razgovori sa zvani~nicimaStejt departmenta
Konsultacije o imenovanju novog {efa OHR-a
Incko ve} u Va{ingtonu?
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,7. mart/o`ujak 2009.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
 avaz.ba)
Poruka Moskvi,ohrabrenje BiH
Sumnje u agilniji anga`man Va{ingtona u BiHodagnane stavom Hilari Klinton da SAD ne}e krojitisvoju politiku u regionu prema `eljama Rusije
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Cli-nton) u svom prvom nastupu na evropskom tlu jasno je zacr-tala pravac vanjske politike Obamine administracije u ovomdijelu svijeta.Klinton je u Brisel do{la s konstruktivnim i partnerskimosmijehom da obnavlja veze Amerike s Rusijom, {to zbog ener-getske krize, {to dubokih i kompliciranih politi~ko-ekono-mskih odnosa.No, njen osmijeh nimalo nije ubla`io hirur{ki preciznoplasiranu poruku Moskvi da se Va{ington ne}e povu}i iz tur-bulentnih i interesnih podru~ja SAD kao {to su Gruzija iliBalkan. Biv{a prva dama SAD otvorila je vrata saradnji i dija-logu s Moskvom, ali naglasila kako niko ne treba o~ekivati da}e Amerika odustati od utjecaja i pomo}i regionima u koje jemnogo ulo`ila.Takve poruke, kada je rije~ o BiH, mogu biti ohrabrenje.Nije, da se razumijemo, Hilari spomenula na{u zemlju nije-dnom tokom posjete Evropi. Ali, to nije ni bilo neophodno. Stavda SAD ne}e dopustiti Rusiji da {iri svoje „pipke“ na Balkan, atime i u BiH, dovoljan je signal da ne}e biti dozvoljeno ja~anjesila razgradnje, disolucije i destabilizacije.Sumnje u agilniji anga`man Va{ingtona u BiH odagnane sujo{ jednim stavom dr`avne tajnice da SAD ne}e krojiti svojupolitiku u ovom regionu prema `eljama ili protivljenjima Mo-skve. Tim vi{e jer Klinton zna i, kako se ~ini, o tome ne}e {ut-jeti, da Rusija ovdje nije, najbla`e re~eno, imala konstrukti-vnu ulogu.Treba se sjetiti da je Hilari Klinton jo{ tokom kampanje po-tcrtala da je „pitanje i budu}nost BiH politi~ko naslije|e njenogsupruga“.O~ito je da nova administracija mijenja listu listu prioritetate da se ovaj region vra}a vrhu. To daje jasnu nadu da Amerikane}e dozvoliti nikakve trule kompromise me|u svjetskim sila-ma na {tetu opstanka i budu}nosti BiH.
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 111.330 posjetilaca.
A) Da 11%B) Ne 86%C) Ne znam 4%
CA
Utro{eni novac nije daokonkretne rezultate
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje: Da li je utro{enih 15 miliona KM na slu`bena putovanja ~elnika BiH po svijetu u 2008. godini dalo konkretne politi~ke i ekonomske rezultate?
B
Uprkos velikom interesovanjukoje su ozbiljne strane kompanijepokazale za istra`ivanje i eksploata-ciju nafte u BiH i aktivnostima ko-je su pokrenute krajem pro{le godi-ne, raspisivanje me|unarodnog te-ndera, prema svemu sude}i, ne}e sedesiti u narednim mjesecima.
Razli~iti stavovi
„Energoinvest“ koji bi, s obzi-rom na prava kojima raspola`e zapodru~je FBiH, trebao raspisatitender, nemo}an je da sam rije{iprobleme koji postoje zbog neje-dinstvenosti zakonskih propisa, apodr{ke vlasti za sada gotovo da inema.- Istra`ivanje nafte u nadle`no-sti je FBiH, a izdavanje koncesija unadle`nosti kantona. O~ekivalismo izmjene zakona kojima bi tobilo rije{eno, ali to ide veomate{ko. Tako smo sada u pat-pozicijii cijeli projekt, narodski kazano,ide veoma kilavo. Zbog toga smokrenuli drugim putem i vodimo ra-zgovore s kantonima. No, i tu po-stoji problem, jer kantoni imaju ra-zli~ite stavove - ka`e za „Dnevniavaz“ generalni direktor „Ener-goinvesta“ D`email Vlahovljak. Jedini koji je za sada potpunokooperativan je Tuzlanski ka-nton, ali na drugim mjestima, pr-ije svega u Hercegovini, stvariidu puno te`e.- Od idu}e sedmice ponovo}emo pokrenuti jedan krug razgo-vora s kantonima na ~ijem po-dru~ju bi trebala biti istra`ivana ieksploatirana nafta. Nakon toga}emo Vladi FBiH prezentirati situ-aciju u kojoj se nalazimo - najavlju-je Vlahovljak.
Interes investitora
Dodaje da u cijelom procesu ne-dostaje ve}i anga`man Vlade i reso-rnog ministarstva. Upitan da li izVlade ili ministarstva postoji inter-es o tome dokle je do{ao ovaj proje-kt, Vlahovljak sasvim iskrenoodgovara da „toga ve} du`e nema“.- Oni se, kao {to se vidi, vi{e ba-ve socijalom i sami sobom. Mi}emo u narednih 20-ak dana pro-bati animirati Vladu da se aktivnijeuklju~i u ovaj problem. Potpunovjerujem u ovaj projekt i siguransam da bismo daleko dogurali danemamo problema sa zakonskimrje{enjima - isti~e na{ sagovornik.Potencijalni strani investitori,za sada, tvrdi Vlahovljak, ne gubeinteres, ali je pitanje do kada }e totrajati.
 E. HUREMOVI]
CRNO ZLATO
Me|unarodnog tendera nema ni na vidiku
Federalnu vladu nezanimaju nalazi{ta nafte
Cijeli projekt, narodski kazano, ide veoma kilavo i zato sada vodimo razgovores kantonima, ka`e Vlahovljak 
Problemi sa zakonskim rje{enjima
Na benzinskim pumpama uFederaciji BiH pred kraj sedmicepojeftinile su pojedine vrste gori-va, potvr|eno je „Dnevnom ava-zu“ u Udru`enju prometnika i di-stributera naftnih derivata FBiH.- Gorivo je jeftinije za pet feni-nga, pa sada eurodizel ko{ta 1,55,lo`-ulje 1,30, a dizel D-2 1,33 ma-rke, dok cijene benzina i autopli-na nisu mijenjane. Ovdje je potr-ebno naglasiti da su ovo cijene„Petrola BH“, koji je najve}i do-bavlja~ u na{oj zemlji - ka`u uUdru`enju nafta{a.Napominju da su cijene i kodostalih velikih dobavlja~a ni`e teda ne odstupaju mnogo od„Petrolovih“ i da je razlika u je-dnom feningu.Manji distributeri ranije su usrednjoj Bosni, Hercegovini i Kr-ajini oborili cijene goriva, tako daeurodizel ko{ta od 1,49 do 1,55KM, a benzini izme|u 1,25 i 1,30maraka.
 I. [m.
Iz Udru`enja prometnika naftnih derivata FBiH
Cijene dizela ni`eza pet feninga
S pumpe: Benzini po starom Nafta: Nema podr{ke vlasti za istra`ivanjaVlahovljak: Vjerujem u ovaj projekt
- Jedna od opcija, ali poslje-dnja na koju smo spremni, jesteda za svaki od kantona raspisuje-mo posebne tendere. Naravno,tamo gdje se mo`emo dogovoritis lokalnim vlastima. Tako je nakraju mogu}e da raspi{emo te-nder samo za podru~je Tuzla-nskog kantona - isti~e Vlaho-vljak.
Tenderi za svaki kanton posebno?
Podjela novca
- Pravila o podjeli novca odeksploatacije nafte svugdje usvijetu su poznata i ta~no sezna koliko dobivaju lokalnezajednice i niko ne}e bitiuskra}en za novac koji mu potom osnovu pripada, bez obzi-ra ko bude zvani~no davao ko-ncesije - ka`e Vlahovljak.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
Amela Velić liked this
Ena Fazlić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->