Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4871, 5.4.2009]

Dnevni avaz [broj 4871, 5.4.2009]

Ratings: (0)|Views: 409 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
GRADA^AC
Tra`io pomo},usmrtio gaautomobil
PREMIJER LIGA BiH
Slobodasru{ilalidera
Novac od MMF-a iskoristit }emo za spre~avanje talasa socijalnih nemira
Kakonaplatiti dug Vlade FBiH Zavodu PIO za ispla}ene beneficirane penzije
 Vlast zaobi{la Vla{i}
 Edin D`eko zabio dva gola nogometnom divu iz Minhena
(Foto: AFP)
S ju~era{njeg savjetovanja na Vla{i}u: Prazne stolice
P
roblemi u funkcioniranjuZavoda PIO/MIO FBiHjesu veliki, ali ne trebamodizati paniku. Penzioneriu FBiH do`ivjet }e sudbinu svihbud`etskih korisnika ako FBiHne bude imala dovoljno novca zafunkcioniranje, ka`e Perica Je-le~evi}, federalni ministar za rad isocijalnu politiku.- Ako do|e do smanjivanjapla}a, a ja mislim da ho}e, bit }esmanjene i penzije. Svi moramodijeliti sudbinu koja nas je zade-sila - navodi Jele~evi}.
 2. strana
D`eko i Misimovi}potopili i Bajern
UPOZORENJA
Perica Jele~evi}, federalni ministar rada
NEMINOVNO SMANJENJE
I PLA]A I PENZIJA
Ekonomija:Stru~njaci o krizi u BiHAnaliza:Poruke sastanaka u Va{ingtonu
SAD ]E IMATIIZASLANIKA ZABALKAN I BiH
Intervju:Refik Hod`i}, portparol Ha{kog suda
TRIBUNAL SEZATVARA SAMLADI]EM
Bundes l iga
4. strana
   3 .  s   t  r .   5 .  s   t  r  a  n  a   6   7 .  s   t  r  a  n  a
Na{i reprezentativci briljirali i u dresu Volfsburga
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 5. 4. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4871
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
   1   5 .  s   t  r  a  n  a   6   3 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,5. april/travanj 2009.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Neophodan je Obamin izaslanik za Balkan
- Bez aktivne i agresivne uloge diplomatijeSAD na Balkanu i BiH ovaj region }e i dalje biticrna rupa na mapi Evrope prijete}i miru i stabi-lnosti. Srbija, iako pora`ena, ne odustaje od svo-jih opasnih i nerealnih planova. SAD i EU prer-ano su popustile Srbiju. Posebnu opasnost predstavlja uplitanjeRusije, koja {alje vlastima Srbije pogre{ne poruke, gura Srbiju{to dalje od EU i NATO-a poku{avaju}i usporiti napredak ze-malja regiona ka NATO i EU integracijama.
(ursule)
PORTAL - komentar dana
Predsjedni{tvo SDA na sjedni-ci zakazanoj za 8. april pripremit}e odluku kojom bi ~lanovi Gla-vnog odbora i delegati za majskikongres stranke bili birani ili pre-ma popisu stanovni{tva iz 1991.godine ili na temelju izbornog re-zultata op}inskih organizacija.Njeno usvajanje, ako budeusagla{ena, o~ekuje se 18. aprilana sjednici GO, a ako zbog naja-vljene teme „Mjere za prevazi-la`enje ekonomske krize“ za to nebude prostora i vremena, onda nanekom narednom zasjedanju pri-je Kongresa.- Inicijativa je potekla od~lanova SDA Gornje Podrinje.Oni smatraju da su predstavniciiz RS malo zastupljeni i u GO, alii kao delegati na kongresima. Ne-ki su za princip izbornog rezulta-ta, a neki za popis stanovni{tva iz1991. Mislim da se treba na}i sre-dina - ka`e za „Avaz“ Adil Osma-novi}, potpredsjednik SDA.Za prijedlog koji }e iznijeti ina Predsjedni{tvu nudi sljede}eargumente.- Prema mom mi{ljenju, nijerealno birati ~lanove GO i delega-te kongresa na osnovu izbornogrezultata, jer ne mo`e, recimo, Sr-ebrenica parirati @ivinicama. Pa-sivna registracija desetkovala jebira~ko tijelo u RS i da je bilo pre-ma Izbornom zakonu BiH, u Sre-brenici bismo ostali i bez na~elni-ka i bez skup{tinske ve}ine. Izbortreba vr{iti na temelju formule 60posto FBiH i 40 posto RS - po-ja{njava Osmanovi}.On isti~e da se sada vodi ozbi-ljna diskusija izme|u RS i FBiHunutar ~lanstva SDA o izboru de-legata i da li~no ne bi `elio da sesve svede na zbrajanje i glasanjeko }e biti predsjednik SDA.- Nisam optere}en brojem de-legata, ve} mi je namjera da se po-pravi pozicija ~lanova GO kojidolaze iz RS. Ako neko smatra dasu svi delegati iz RS za SulejmanaTihi}a ili iz FBiH za Bakira Ize-tbegovi}a, grije{i. PredsjednikSDA treba biti onaj ko mo`e osi-gurati ve}inu glasova delegata iko }e i SDA i BiH voditi naprijed- poru~uje Osmanovi}.
 E. LATIF 
Problemi u funkcioniranjuZavoda PIO/MIO FBiH jesu ve-liki, ali ne trebamo dizati pani-ku. Penzioneri u FBiH do`ivjet}e sudbinu svih bud`etskih kori-snika ako FBiH ne bude imaladovoljno novca za funkcionira-nje, ka`e na po~etku razgovora za„Dnevni avaz“ Perica Jele~evi},federalni ministar za rad i socija-lnu politiku.
Pla}anje ceha
- Ako do|e do smanjivanjapla}a, a ja mislim da ho}e, bit }esmanjene i penzije. Svi moramodijeliti sudbinu koja nas je zadesi-la zbog finansijske krize. Ne dola-zi u obzir da samo penzioneri pla-te ceh, to }emo svi zajedno moratipodnijeti - navodi Jele~evi}.Iako Vlada FBiH Zavodu PIOduguje milione maraka za isplatubeneficiranih penzija u pro{loj iovoj godini, sredstva u ovom pr-vom rebalansu bud`eta nisu pre-dvi|ena.- [to se ti~e duga Vlade FBiHZavodu PIO za ispla}ene benefi-cirane penzije, tra`io sam da u re-balansu bud`eta za ovu godinubude osiguran taj novac, ali je pr-evagnulo da se prioritetno izmiredugovanja iz prethodne godine -isti~e Jele~evi}.
Otpu{tanje radnika
Ministar potcrtava kakoo~ekuje da }e FBiH uskoro za-klju~iti finansijski aran`man sMe|unarodnim monetarnim fo-ndom (MMF) i da }e taj novac bi-ti iskori{ten za spre~avanje talasasocijalnih nemira.- Ako slu~ajno ne sklopimo ar-an`man sa MMF-om, a FBiHostane u krizi, socijalni nemiri suneminovni. Bud`et je u deficitu, astalno se otpu{taju radnici, te je ito jedan od klju~nih razloga zbog~ega se mora sklopiti aran`man saMMF-om - ka`e Jele~evi}.
 A. DEDAJI]
Ministar Sadovi} kritizira odluku Odbora
Ambasador SAD u BiH ^arlsIngli{ (Charles English) prezenti-rao je ju~er ~elnicima Grada Sara-jeva projekt ameri~ke administra-cije koji se odnosi na manjinskipovratak u Sarajevo, saop}eno jeiz Slu`be za odnose s javno{}uGrada Sarajevo.- Ve} smo obezbijedili odre-|ena sredstva za ovaj projekt, ao~ekujemo i finansijsko u~e{}e iorgana vlasti u BiH, koje imajunadle`nost za povratak. Na ovajna~in pokazujemo da interes SADne posustaje kada je u pitanju po-vratak u BiH - istakao je Ingli{ urazgovoru s gradona~elnikom Sar-ajeva Alijom Behmenom.Ingli{ je na sastanku govorio io za{titi intelektualnog vlasni{tvai autorskih prava u BiH i Saraje-vu, za {ta je zainteresirana admi-nistracija SAD.- Ne samo da moramo za{titiameri~ke kompanije i njihove pr-oizvode u BiH nego i one iz BiH.Spremni smo napraviti privatno-javno partnerstvo u koje }emouklju~iti i eksperte Ameri~ke pri-vredne komore - rekao je Ingli{.Prema Jele~evi}evim rije~i-ma, zbog u~estalih otkaza ra-dnika smanjeni su i prihodi Za-voda PIO.- Tokom razgovora koje samvodio s predstavnicima Svje-tske banke istaknuto je da suoni posebno zainteresirani dase Zavod PIO stabilizira. Podu-zet }emo sve da se vi{e ne na-ru{ava stabilnost ove institucije- naglasio je Jele~evi}.
Smanjeni prihodi
 Ingli{: Ne odustaju od pru`anja pomo}i Sadovi}: Naru{en ugled slu`be Vukovi}: Postupak u Rijeci  Jele~evi}: Zajedno moramo podnijeti teret krizeOsmanovi}: Odluka u pripremi 
Uz finansijsku pomo} administracije SAD
Ingli{ predstavio projekto manjinskom povratku
UPOZORENJA
Perica Jele~evi}, federalni ministar rada
Neminovno smanjenjei pla}a i penzija u FBiH
Novac koji }emo dobiti od MMF-a iskoristit }emoza spre~avanje talasa socijalnih nemira
Adil Osmanovi} uo~i GO i Kongresa SDA
Niti su svi iz RS za Tihi}a,niti iz FBiH za Izetbegovi}a
^lanovi GO i delegati trebaju biti birani ili na temelju izbornog rezultataop}inskih organizacija ili popisa stanovni{tva iz 1991.
Povodom rje{enja Odbora Dr`a-vne slu`be za `albe, kojim je ospore-no rje{enje Ministarstva sigurnostiBiH o produ`enju suspenzije Vje-koslava Vukovi}a, ministar TarikSadovi} ju~er je reagirao istakav{i daje disciplinski postupak protiv Vu-kovi}a pokrenut na osnovu istih~injenica zbog kojih i @upanijskisud u Rijeci vodi krivi~ni postupak.- Vra}anjem Vukovi}a na po-sao, predsjedavaju}a Odbora Dr`-avne slu`be za `albe VesnaVi{nji}-Grgi} i njene kolegice Ja-sminka Putica i Enisa Had`agi}preuzele su odgovornost za po-sljedice koje mogu nastati.Napominjemo da ministar Sa-dovi} ostaje pri svojim stavovimai rje{enje Odbora Dr`avne slu`beza `albe smatra pravnom lakrdi-jom, kojom je ozbiljno naru{enugled Dr`avne slu`be - saop}enoje iz Sadovi}evog ministarstva.
Vra}anje Vukovi}a naposao je pravna lakrdija
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,5. april/travanj 2009.
3
 Pi{e: Edina LATIF (latif 
 avaz.ba)
]osi}evprojekt
Dobro je ipak {to se neko nakon dvije decenijedosjetio da oca svih zala pozicionira tamo gdjemu i jeste mjesto - na optu`eni~ku klupu
Podno{enjem krivi~ne prijave Okru`nom tu`ila{tvu u Beogr-adu protiv Dobrice ]osi}a, borci za ljudska prava iz Srbije pogo-dili su u samu sridu.]osi}ev govor mr`nje i izazivanje nacionalne, vjerske i rasnenetrpeljivosti me|u narodima, kojim su se hranile sile zla u svo-jim osvaja~kim i krvavim pohodima, nije ni{ta bla`i (samo je jo{te`i) od [e{eljevog. Vo|a radikala i ~etni~ki vojvoda upravo zbogovog zlo~ina odgovara pred Ha{kim tribunalom te je tako do{lovrijeme da ceh plati i vo`d iz sjene.Ispisivanjem Memoranduma, koji je bio recikla`a Gara{ani-nove ideje iz 19. stolje}a o velikoj Srbiji, ]osi} je u beogradskimpoliti~arima tra`io podobne izvr{ioce za svoje patolo{ke i krvaveplanove. U Slobodanu Milo{evi}u na{ao je pravog kandidata.„Mlad, pametan i umije s masama“, tako ga je odu{evljeno opisi-vao.Velikosrpska ideologija oduzela je i „ideolo{kom ocu“ i„poslu{nom sinu“ mo} rasu|ivanja, Krvavi pir na brdovitomBalkanu je po~eo. Ostvarivali su se mic po mic ]osi}evi bolesnisnovi. Etni~ki su ~i{}ene teritorije, nesrbi ubijani. Ra|en je„transfer stanovni{tva“ koji je on godinama prije toga zagovarao.Borci za ljudska prava iz Srbije, na`alost, preduhitrili su idr`avne organe u na{oj zemlji i sva udru`enja `rtava, koji su seodavno trebali obratiti Tu`ila{tvu BiH i zatra`iti da budeistra`ena i ka`njena odgovornost oca Memoranduma SANU-a iideologa zlo~ina po~injenih na prostoru biv{e Jugoslavije.No, dobro je ipak {to se neko nakon dvije decenije dosjetio daoca svih zala pozicionira tamo gdje mu i jeste mjesto - naoptu`eni~ku klupu. Raspirivanjem mr`nje i {irenjem teze ougro`enosti srpskog naroda od „balija i usta{a“, ]osi}, zagovor-nik etni~ki ~iste srpske dr`ave i s ove strane Drine, hiljadu putavi{e je kriv za krvavi rasplet raspada biv{e Jugoslavije i od samogSlobodana Milo{evi}a.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Dok Evropska unija i daljespava dubokim snom, u Sjedinje-nim Ameri~kim Dr`avama kaoda sve vri!Nova administracija predsje-dnika Baraka Obame (Barack)sve uspje{nije se nosi s globalnomekonomskom krizom te brojnimsvjetskim izazovima - od Afgani-stana i Iraka, preko nuklearnognaoru`anja, do - Balkana!Proteklih dana u Va{ingtonuje odr`an cijeli niz sastanaka i su-sreta posve}enih trusnom balka-nskom tlu, a posebno je detaljnoanalizirana situacija u Bosni i He-rcegovini.
Pasivna EU
I to ne samo u oba doma ame-ri~kog parlamenta, preko sa-slu{anja Helsin{kog komiteta, teokruglog stola Ameri~kog institu-ta za mir (USIP), nego i kroz bro-jne susrete prijatelja na{e zemlje svisokim ameri~kim zvani~nicimau Stejt departmentu i Pentagonu.Kako saznaje „Dnevni avaz“,Sjedinjene Dr`ave sve su bli`estavu da mora biti imenovan spe-cijalni izaslanik ameri~kog pre-dsjednika i dr`avnog sekretara zaBalkan, koji bi pomogao EU da se„probudi“ i po~ne rje{avati nago-milane balkanske i - posebno -bosanske probleme.Prema tvrdnjama na{ih sago-vornika, koji su molili da ostanuanonimni, kao znak odlu~nostida se balkanski posao Zapada za-vr{i uspje{no, uskoro bi se uovom regionu mogao na}i zamje-nik Hilari Klinton (Hillary Cli-nton) D`ejms [tajnberg (JamesB. Steinberg).On kani na licu mjesta ocije-niti situaciju te potom Va{ingto-nu prenijeti {ta smatra da bi tre-balo uraditi.- Nakon dugo vremena opti-mista sam. U Va{ington samoti{ao optere}en pasivno{}u EU,a vra}am se vi{e nego ohrabrenobe}anjima da }e se situacija pro-mijeniti. Promjena }e se, o~eku-jem, vidjeti brzo i na na~in daSAD izaberu svog specijalnog pr-edstavnika za Balkan. Siguransam da Balkan ne}e ostati zabora-vljen izme|u drugih globalnihproblema. Moji sagovornici uVa{ingtonu u potpunosti se sla`uda situacija u BiH nije dobra, dasu Silajd`i} i Dodik „blizanci zla“te da EU i SAD moraju brzo i od-lu~no djelovati - ka`e nam jedanod sagovornika, koji slovi zaodli~nog poznavaoca bh., balka-nskih, ali i prilika na Zapadu.On isti~e da }e „BiH biti vrlobitan dio Klinton-Obama vanjskepolitike“.
Promjene Ustava
Upitan {ta to zna~i, on ka`e daje posrijedi nastojanje da se BiHnapravi kao funkcionalna dr`avakoja je u stanju odgovoriti izazo-vima integracija u EU i NATO.- Kako bi se to postiglo, UstavBiH mora se mijenjati i siguransam da }e SAD u vrlo kratkom vre-menu iza}i s jasnim smjernicama.BiH se nikada ne}e raspasti i Za-pad, posebno SAD, odlu~an je uprocjeni da je sada vrijeme da sepo~ne praviti funkcionalna dr`avaBiH - ka`e on.
S. NUMANOVI]
ANALIZA
[ta su poruke brojnih sastanaka u Va{ingtonu
SAD }e imati specijalnogizaslanika za Balkan i BiH
Moji sagovornici u Va{ingtonu u potpunosti se sla`u da situacija u BiH nijedobra, da su Silajd`i} i Dodik „blizanci zla“, ka`e nam jedan od sagovornika
 Klinton: U BiH dolazi njen zamjenik 
Prema tvrdnjama na{ih sago-vornika, jasno je da ni Haris Sila-jd`i} ni Milorad Dodik, koje nazi-vaju „blizancima zla“, ne odra`ava-ju raspolo`enje ve}ine gra|ana.Dok se njih dvojica me|uso-bno poma`u o{trom retorikom,siju la`na obe}anja, dok sve du-blje tonu u sve ve}i kriminal, po-stoji cijeli niz drugih politi~arakoji su odlu~ni da BiH izvedu naput prosperiteta i integracija uzapadne asocijacije.Politika saradnje s njima, ko-ju je nedavno promovirala Hila-ri klinton u pismu u kojem tra`ida amandman o Br~kom budeusvojen, ve} po~inje dobivati sa-svim konkretne obrise kroz dir-ektne kontakte i razgovore sastrana~kim liderima i javnimli~nostima za koje se vjeruje damogu ostvariti ono {to je istinskiinteres bh. gra|ana.Istovremeno, Silajd`i} i pose-bno Dodik bit }e, kako vrijemeprolazi, sve vi{e suo~eni s poslje-dicama svog kriminalnog rada,poru~uje jedan od na{ih va{ingt-onskih sagovornika.
Sudbina „blizanaca zla“

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->