Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24.06

24.06

Ratings:
(0)
|Views: 247|Likes:
Published by fondacija_mozaik

More info:

Published by: fondacija_mozaik on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
30
dinara
www.glassrpske.com
SVIJET SPORT
Novak \okovi} i Ana Ivanovi}gaze redom naVimbldonu
странa
3
VIJESTI
странa
17
странa
52
DANAS
SRBIJA 
Srpskibanditiukralinakit EvitePeron
Petak 
24. jun 2011.
Broj12.551Godina
LXVIII
Kuki} bezpodr{ke zamandataraza Savjetministara
 
Preko puta gradske uprave, kod spomenika 12 zvjezdica u Bawaluci Vlada RS odobrila novac za pomo}preduze}ima i nezaposlenima
Za zapo{qavawei izvoz 5,26miliona maraka
Odobreno 2,96 miliona KM za deset firmikoje ostvaruju izvoz, a pogo|ene su elementarnimnepogodama ili drugim izuzetnim doga|ajima.Odobreno 2,3 miliona KM za 25 preduze}akoja }e zaposliti 926 radnika
Lo va~ki dom"Zmi jawe" ni~e u strogom centru
Nosilac gra|evinske dozvole Lova~ko udru`ewe "Zmijawe". Novi poslovno-stambeni objekat koji grade "Bosna impeks" i "Brdo promet" ima}e prizemqe i tri sprata. Lovci }e dobiti kancelarije, a investitori stanove
странa
18
странa
10
Ek sperti u regionu {okirani "slu ~ajem Ba{i}", koji nije usamqen primjer u BiH 
OBA i sama ~inikrivi~no djelo
Na`alost, Muhidin Ba{i} nije jedini primjer. Vahid Alagi} i Zijad Lanxo, osumwi~eni za zlo~ine nad Srbima u Kowicu, rade u
SIPA 
,a Alagi} je ~ak na~elnik Odjeqewa za za{titu svjedoka
странa
5
Policija kod Srpca otkrila Dragana Paraviwu,osumwi~enog za otmicu Antonije Bili} iz Hrvatske
POTRAGA ZA OTMI^AREM DJEVOJKE
странa
2
Paraviwu u Dowim Sr|evi}imaotkrila policijska patrola,ali im je umakao u {umu naplanini MotajicaPolicija uhapsila Paraviwinu suprugu Milijanu i ujakaJakoba Vidovi}a kod kojegsu do{li iz Hrvatske
 Z A  B JEG UNCEM tra ga lipo li caj ci sa psi ma i d u gimci je vi ma
   F   O   T   O  :   V .   S   T   O   J   A   K   O   V   I   ]
Policija u selu Dowi Sr|evi}iGoranPetrovi}
 
2
petak, 24. jun 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Investitore iz na{e zemqe ne tjera samo lo{a po- liti~ka situacija. Veliki udio u tome imaju uslovi koji se pred wih postavqaju ~im do|u da se raspituju za mogu}nost ulagawa, dok im zemqe iz regiona nude brojne povlastice.
slavko79zemljak@blic.net
Srpski predstavnici u institucijama BiH vi{e ni po koju cijenu ne smi ju dozvoliti da budu preglasani. Dosta je bilo tiranije kojekakvih sarajevskih dr`a- vnika.
ceca-banjaluka@yahoo.com
www.glassrpske.com
Milorad Dodik i Bernard Bajer
Kqu~no odr`avawemira i stabilnosti
BAWALU KA- PredsjednikRepublikeSrpskeMilorad Dodikzahvalio je ju~euBawalucikomandantu
EUFOR
-auBiHBernarduBa jeruzadosada{wukorektnusaradwu ineutralanstavko ji
EUFOR
imauBiH, javile su agen- ci je.- DodikjenaglasiodajezaBiHkqu~no{toseodr`ava miristabilnosti{toneposto ji{ansadasetakvasitu- aci japromi jeni- saop{tenojeizKabinetapredsjednika Srpske.PredsjednikRSupoznaojegeneralaBa jerasaaktuelnim pitawimauRSiBiH.
Majkl Tejtam, britanski am basador
Niko ne}e BiHpredlagati rje{ewa
SA RA  JEVO
- Nemo`emo,nitiimamonamjeru da pre- dla`emorje{ewaza BiH,  jer je to posaopoliti~kih lidera u zemqi, poru~io je  ju~eambasadorVelikeBri- tani je u BiH MajklTejtam, preni jele su agenci je. - @eqelibismo{to pri- je davidimovlast na nivou BiHko ja ima politi~ki kapacitet i voqu da spro- vedeneop hodnereforme i zemqupribli`i~lanstvu u EU. VelikaBritani jaos- ta}etrajno i ~vrstoopre- di jeqena za podr{kusuve- renitetu i teritori jalnom inte gritetu B iH uz punuimplementaci ju i po{ti- vaweDejton skogsporazuma - istakao je Tejtamko ji je u Sara jevurazgova rao sa li- derima SDA Sulejmanom Ti hi}em i SDP-a Zlatkom Lagumyijom.
Profesor Zlatko Lagumxija nadma{io je svog asistenta sa fakulteta, direktora "Elektroprivrede BiH", koji je u intervjuu FTV-u uspio ~ak 75 puta da izgovori rije~ "zna~i". Lagumxija je koristio rije~ "ja" i to vjerovali ili ne 82 puta tokom intervjua.
Parlament BiH
Sjednica Doma naroda 29. juna
SA R JEVO- SjednicaDomanarodaParlamentaBiHza- kazanajeza
29. jun, odlu~iojeju~ePro{irenikolegi jum ovogdoma, javile su agenci je. IzboromOgwenaTadi}aizredasrpskognarodazapred- sjedava ju}eg, aDragana^ovi}aizredahrvatskogiSulejma- naTi hi}aizredabo{wa~kognarodazawegovezamjenike, teformirawemsvatriklubanaroda, uSara jevuje9. juna konstituisanDomnaroda. USara jevujeju~ezasjedaoiKolegi jumDomanarodako ji  jeusaglasioizbor~lanovaustalnekomi si jeDomanarodai za jedni~kekomisi jeParlamentarneskup{tineBiH, saop- {tenojeizParlamentaBiH.
PI[E: GORAN OBRADOVI]
gorano@glassrpske.com
SRBAC- DraganPara- viwa(42),ko ji je osumwi~enzaotmicuAntoni jeBili} (17) iz Drni{au Hrvatskoj,lociran je ju~e na podru~ju Srpca, ali do zakqu~ewaovogbro jadesetinepolica-  jacako ji su se dali u potra- gu za wim nisu ga uhapsili.
Premanezvani~nimin- formaci jama, Paraviwu je u DowimSr|evi}imakod Srpcaotkrilapolicijska patrolanakon{to su dobi- liinformaci je da se on na- lazi na tom podru~ju. Polici ja je, me|utim,  uhapsilawegovusuprugu Mili janui ujakaJakobaVi- dovi}a kod ko jeg su ju~edo- {li iz Hrvatske.- Mili jana i Dragan su sjedili sa rodbinom i pili kafu. Jedan od wih je rekao da polici ja ide premawima. Dragan je u tom trenutkusko- ~io i po~eo da bje `i. Ro|aci su ostalizate~enibudu}i da nisuznalida ga polici ja tra`i- ispri~ao je jedan od mje{tanasrba~kogsela. Policajci iz patrole su poku{ali da ga stignu, ali im je izmakao i nestao u {u- mi na obroncimaplanine Mota jice. Policajci su odmah pozvalipo ja~awe i ubrzo se u potragu za Paraviwom  ukqu~iovelikibrojinspe- ktora i polica jaca sa psima, ko ji su stezaliobru~ oko od- bjeglogParaviwe. Seloje na- dli jetao i helikopter, a u {umi su bilibroj nipripa- dnicispeci jalnepolici je naoru`anidugimci jevima. PortparolMUP-a RSMirna[o jareklajedasu pripadniciPolicijskesta- niceSrbacdo{lidosa- znawadaseParaviwanalazi na{irempodru~jumjesta DowiSr|evi}i.- Policijskesnagesuna ovomterenuu potraziipo- zivamolokalnostanovni{- tvoda, ukolikogaprimi jete, polici jipru`iinforma- ci jeowegovomkretawuili pozovutelefonskibroj122- reklaje[o ja.Ona je potvrdila da jeParaviwavisok oko 180 cen- timetara, ima potpunosas- tavqeneobrve i plave o~i, aod odje}ecrnuma jicudugih rukava, crnepantalone i pla- vepatike.Maloqetnojtinejyerkiu Hrvatskoj se izgubiosvaki trag7. juna, a sumwa se da je u{la u kamionko ji je stopi- rala.Polici javjeru je da je oteoupravoParaviwako ji je bio voza~kamionau firmi "Godecbeton"iz Sesvetakod Zagreba.Na dan nestankati- nejyerkePa raviwa je vo ziokamionko jeg su kameresni- mile u blizinilokaci je na ko joj je Antoni jaBili} posqedwiput vi|ena. Ona je u{la u kamionko ji po opisu odgovaraonomko ji je vozio Paraviwa, a istikamionse po javio i u blizinimjesta na ko jem je lociranposqe- dwisignalwenogmobilnog telefona. U tom kamionupolici ja  je prona{lanekolikovlasi koseko jenajvjerovatni jepri- pada junestalojAntoni ji. Pregledomkamiona,ko ji je spornogdanavozioPara- viwa,ustanovqeno je i da ta-  hograf na dan nestanka  Antoni jeni je bio ukqu~en, dok je pret hodnihdananor- malnoradio.Sumwuistra`ilacapobu- dio je misteriozninestanak Paraviwena dan kada je An- toni jaoteta.Paraviwa je vla- snikufirmeu ko joj je radio rekaoda morahitnooti}i u Srbi ju,~i ji je dr`avqanin,dabi prisustvovaosa hranije- dnog~lanarodbine. Paraviwa, me|utim, ni je smioulaziti u Srbi ju, jerje  u toj zemqiza wim raspisa- napotjernicazbogsilo- vawa i poku{a jasilovawa iz 2004. godine.Paraviwajei u RSos- umwi~enza silovawedjevoj- ke u Isto~nomSara jevu 2005. godine i za wim je sud uSokocuraspisaocentral- nupotjernicu. U potragu za nestalom djevojkom u Hrvatskojanga- `ovano je 1.300 polica jaca, pripadnikagorskihslu`bi spasavawa, lovci, vatrogas- ci, a ispitano je 400 qudi.
ZA PARAVIWOM
tragali policajcisa psima idugim cijevima
Paraviwu u Dowim Sr|evi}ima kod Srpca otkrila policijska patrola, ali im je umakao u {umu. Policija uhapsila wegovu suprugu Milijanu i ujaka Jakoba Vidovi}a kod kojeg su do{li iz Hrvatske
Policijskaakcija u Srpcu Milorad Dodik 
FOTO: GLAS SRPSKE
Policija kod Srpca otkrila bjegunca Dragana Paraviwu
Rodbina
Majka Dragana Paraviwe izjavila je da je ~ula da se pri~ada je wen sin oteo djevojku, ali da ne vjeruje u to.- Bila sam nedavno kod wega u Zagrebu, normalno sepona{ao i izgledao - rekla je Ru`a Paraviwa.Sestre nestale Antonije, Ana i Katarina, nisu `eljele ko-mentarisati doga|aje u vezi sa najnovijom policijskom po-tragom kazav{i da za wih nema utjehe jer strahuju da im jesestra mrtva.
 Antonija Bili}
 
Dragan Paraviwa
F O O :  . S  O J   O I 
Potraga za otmi~arem djevojke iz Hrvatske
 
GLAS SRPSKE
petak, 24. jun 2011.
3
PODGORICA - Predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanovi}u ju~e je uru~en orden Evropskog pokreta u BiH - najvi{eg priznawa ove organizacije za poseban doprinos u procesu EU integracije, pomirewa naroda i razvoja evropskog partnerstva dr`ava regiona, javile su agencije. Tokom susreta u Podgorici sa predstavnicima Evropskog pokreta u BiH Vujanovi} je zahvalio za odlikovawe, isti~u}i da ono ima posebnu vrije- dnost imaju}i u vidu da je dodijeqeno i predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH Neboj{i Radmanovi}u, te predsjednicima Hrvatske i Srbije Ivi Josi- povi}u i Borisu Tadi}u, ~ime se pokazuje regionalna posve}enost vrije- dnostima mira, razvoja i integracija.
Filipu Vu janovi }u uru ~en orden Evropskog pokreta u BiH 
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA RA  JEVO- Kandidat platforma{aza mandatara za Savjetministara BiH SlavoKuki}ju~eni jedobio podr{kuKomisi je za pri- premuizboraSavjetaminis- tarako jaje odlu~ivalao wegovojpodobnosti za man- datara.
Protivje glasalosedam od 12 ~lanovaKomisi je,dok ih je pet podr`aloKuki}a. ProtivKuki}aglasalisu svi ~lanoviKomisi je iz Re- publikeSrpske-DragoKala- bi}(SNSD), AleksandraPandurevi}(SDS), PetarKu- ni}(DNS) i VesnaKrstovi}-Spremo(PDP). Wima su sepridru`ilii Bo`oQubi} (HDZ 1990.), MatoFrawi~e-vi}(HDZ BiH) iBerizBel-ki}(Strankaza BiH).Kuki}usu podr{kudala ~etiri~lanaKomisi jeiz stranakaplatformei ~lan iz DNZ-a.Predsjedava ju}iKomisi je Bo`oQubi}rekao je da ovaodluka ne obavezu jeParla- ment, ali da je jasno da nemave}ineko ja}e podr`atiKu- ki}a.-ProtivKuki}evepodo- bnostiglasao sam iz princi- pi jelnihrazloga,jer iza wegovekandidature ne sto ji izbornilegitimitethrvat- skognaroda,~i ju bi pozici ju trebaloda zastupa- rekao je Qubi}.On je dodao da je Kuki}nepodoban i zbogtoga{to je vlast u FBiHoci jenio kaolegalnu i legitimnu. - Jedanod uslova za putBiHprema EUje i zatvarawe
OHR-
airealizaci japaketa "pet plus dva", a jedan od wih je vladavinaprava i zakona. Stoga,neko ko ka`e da je vlast u FBiHlegalna,ne da je mi garanci je da bi bio u stawusprovoditii imple- mentirativladavinuprava i zakona,~im ne{to{to je pro- tivzakonitoprogla{avazako- nitim- kazao je Qubi},dodav{i da Kuki}ni je`elio da se izjasni o svomvi|ewusudbinevojne i dr`avneimo- vine,iakobi,kako je istakao, mandatar o tomemoraoimati stav.Qubi}je na javio da bisjednicaParlamenta na ko joj bi se poslaniciizja{wavali o kandidaturiKuki}azaman- dataratrebalo da budeodr`a- na u sri jedu.Zamjenikpredsjedava ju}eg Komisi jeDragoKalabi}ka- zao je da se i na ju~era{wojsjednicipokazalo da je kan- didovaweKuki}afarsako ja bi trebalodabudezavr{ena u sri jedu.-Kuki} je dodatnozace- mentiraosvoj pad neozbiq- nimpristupomi izjavom da bi ukidaweentitetskoggla- sawau Parlamentu BiH bilo  jedno od dobrihrje{ewa. Ne shvatam da se takvomneo- zbiqno{}utra`ipodr{ka iz RS- rekao jeKalabi} i dodao da je Kuki}svo juneozbiqnost pokazao i odgovorom da se u ovommomentuSavjetminista- ra ne bi mi je{aouustavne promjene.Kalabi}o~eku jeda ~lano- viPredsjedni{tva BiH Ba- kirIzetbegovi} i @eqko Kom{i}, za hvaquju}i~i jim glasovima je Kuki}predlo- `en za mandatara, u sqede}em izborukandidata"ne}epono- vitisli ~negre{ke".- Od tog dvojcasva{tajemogu}eo~ekivati. Nekada je bilones hvatqivo da Izetbe- govi}podr`ibiv{egdire- ktoraMarksisti~kogcentra iz Posu{ja kao najboqegkan- didata- rekao je Kalabi} i dodao da su vjerovatnoneki pri`eqkivalireakci jume|u- narodneza jednice,ali je sve zavr{enotragikomi~no i ja- dno.^lanKomisi jeMato Frawi~evi}kazao je da je uvjeren da Kuki}ne}edobiti podr{kuu Parlamentu, jer je "BiH dr`ava tri konstituti- vnanaroda".- Vjeru jem da }e Predsje- dni{tvoreagovati{to pri je i uputitinovipri jedlogza mandatara- rekao je Frawi~evi}.^lanKomisi je i jedan o kandidataza mandataraMla- denIvankovi}Li janovi} za blokadukonstituisawaSavje- taministaraoptu`ioje stranke iz RS jer "ucjewujustrankeplatforme". Kuki} je sa sjedniceKo- misi jeiza{ao sa optimizmom  uvjeren da }e dobitipodr{ku  u drugomkruguglasawau Par- lamentu BiH.Rekaoje da je obezbi jedioop{tuve}inu od 22 poslanika u Parlamentu te da }e poslanicijednogbro ja stranakabitisuzdr`ani, te da o~eku jenoveme|ustrana~ke konsultaci je.  Ako Kuki} ne dobi jepo- dr{ku u ParlamentuPredsje- dni{tvo BiH mora}e da predlo`inovogkandidata. Na sjednici na ko joj je Kuki} predlo`en za mandatara Predsjedni{tvo BiH je na drugomjestorangiralopred- sjednikaNarodnestranke"Ra- dom za boqitak" MladenaIvankovi}aLi janovi}ako ji  je predlo`io sam sebe, a naj- mawebodovadobio je kandi- dat dva HDZ-a Bor janaKri{to.Propisimani jeure|eno da li }e u slu~a ju da Kuki} ne dobi jepodr{kuPredsjedni{- tvopredlo`itisqede}eg kandidata sa liste.
PARLA MENT
u srijedu okandidaturi Kuki}a
Soci jalni radnik osumwi~en za podvo |ewe
BAWALU KA-
 An|elko\oki}(63), soci jalniradnik u bawalu~komCentru za soci jalni rad, priveden je ju~e pod sum- wom da je podvodiomaloqetnike, odnosno da je vrbovao i seksu- alnoiskori{}avaodje~ake iz ugro`enihporodica. Uhap{en je ju~e u ranimjutarwim~asovima na radnommjestu u bawalu~komCentru za soci jalni rad. Wegoveradnekolegebi- le su u {oku. Za jedno sa \oki}em, polici ja je u akci ji"Sparta" privela i IgoraRa~i}a i Milivo jaGoli}a, ko ji su tako|ebi- li dio "mre`e" seksualnog iskori{}avawamaloqetnika. Polici ja je istraguvodila tri mjeseca, te izuzelaobimnu dokumentaci ju sa radnogmjesta\oki}a i pretreslawegovu porodi~nuku}u. \oki} je kako se sumwa, dje~akeprosqe|ivao poznanicima. G. O.
File: Pozitivna ocjena za di jalog o pravosu |u
SA R JEVO-
Komesarzapro{irewe Evropske uni je[tefanFileju~e je u Briselupozitivnooci jeniopo~etak strukturalnogdi jalogaBiHiEUo reformipravosu|a, preni jele su agenci je.File jetokomrazgovora sa ~lanom Predsjedni{tvaBiHBakiromIzetbegovi}emistakaomogu- }nostpokretawatakvogprocesaiudrugimpodru~jimabitnim zapribli`avaweBiHEvropskojuni ji, saop{tenojeizPred- sjedni{tvaBiH. Izetbegovi} je izjaviodabiseintenzivi- rawemreformskogprocesauBiHotvorilamogu}nost podno{ewaaplikaci jeza~lanstvoBiHuEUdokra jagodine.
Vlada spremna da pomogne instituci jama kulture
BAWALU KA-
VladaRepublikeSrpskespremnajedapomogne instituci jamakultureusvimsegmentimawihovograda, pose- bnokadajeri je~ounapre|ivawuprogramskihaktivnostiima- teri jalno-te hni~komopremawu, izjaviojeju~epremi jerRS  AleksandarYombi}, prenoseagenci je. TokomYombi}evograzgovorauBawalucisadirektorimain- stituci jakulture, ~i jijeosniva~VladaRS, oci jewenojedaove instituci je, uprkosmateri jalnimpote{ko}ama, ostvaru juizuze- tnerezultate, saop{tenojeizBiroaVladeRSzaodnosesaja- vno{}u. Nasastanku, ko jemsuprisustvovaliiministri prosvjeteikultureAntonKasipovi}ifinansi jaZoranTegel- ti ja, razgovaranojeomogu}nostimaunapre|ivawapolo`a jain- stituci jakultureirje{avawuproblemasko jima sesuo~ava ju.
Sjednica Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH
Kuki} dodatno zace mentirao svoj pad neozbiqnim pristupom i izjavom da bi ukidawe entitetskog glasawa u Parlamentu BiH bilo jedno od dobrih rje{ewa, istakao Kalabi}. Protiv Kuki}a glasao sam, jer iza wegove kandidature ne stoji izborni legitimitet hrvatskog na roda, rekao Qubi}
Slavo Kuki}, prema najavama parlamentarnih stranaka, ne}e dobiti podr{ku SNSD-a i DNS- a, PDP }e biti uzdr`an, dok iz SDS-a nisu precizirali da li }e biti uzdr`ani ili protiv. Ukoliko SDS bude glasao protiv Kuki} ne mo`e dobiti podr{ku, ali u slu~aju da bude uzdr`an Kuki} bi u drugom krugu glasawa bio izabran. Kuki}a }e podr`ati poslanici stranaka pla- tforme, iz Saveza za boqu budu}nost su poru- ~ili da ne}e blokirati izbor Savjeta ministara, a u Stranci za BiH su rekli da Ku- ki} nema wihovu podr{ku.
MATEMATIKA 
F O O : G   L  S  S  S 
Slavo Kuki} dolazi na sjednicu Komisije
Kki} bez po dr{ke za man da tara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->