Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ACR News (26.06.11)

ACR News (26.06.11)

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by thutatuam

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: thutatuam on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2011

pdf

text

original

 
Office Ph: +6(03)-21457632Hotline Ph: 017 304 4991Editor Ph: 017 391 8926 
 
 ALLIANCE OF CHIN REFUGEES
 
 tywfpOf owif;
 
June 26, 2011June 26, 2011June 26, 2011June 26, 2011June 26, 2011
 tcrJ     h jzef      Ua0on 
     f     
Batu Arang 
&S   dpD eD ,mtBuHay;ES if Y 
 ACR
 tvkyf trI aqmifrsm; awG Y  qH  k
ACR
 wnf axmif pOf uwnf ;u toif ;om;rsm;ta&;twG uft  pOf tNrJ tBuHaumif;? OmPfaumif ;rsm;ay;um apmifYa&S muf cJYol
Batu Arang
&Sd
Brother Alex
 ES ifY
ACR
tvkyftrI aqmifrsm; ZGefv 21 &ufwGifawG YqHk cJYMuonf/  tvk yf trI aqmif rsm;rStoif ;om;rsm;vH k NcH Ka&;twG ufrd om;pk wJ  G  uyfpm&G ufxkwf ay;&eftBuH awmif;&mwGif
Brother Alex
u tbufbufrSpOf ;pm;oHk;oyfay;um tBuHOmPfrsm;ay;cJYonf/ csif;wd kif ;&if ;om;ESif YaoG;om;awmfpyfrIr&Sd aomf vnf ; c&pfawmf  tm;jzifY ul nD apmifYa&S muf ay;cJ Yaom
Brother Alex
\pdwf "gwf ES if YcH ,l csuf tay: tpOf av;pm;&onf/
ACR
onfvl enf ;pk ES if Y  tzd ES  d yf cH rsKd ;EG ,f pk rsm;twG uft"d u&nf ½G ,f um wnf axmif cJ Yjcif ;  jzpf onf/
 ,l  tiftif wmAsK;0ifrnf Y  ol rsm; aqG;aEG;wd  k ifyifjcif; tpD tpOf
 ,l tif tifwmAsK;0ifrnfYolrsm; tifwmAsL;r0ifrD odem;vnf olrsm;ES ifYaqG;aEG ;wd kifyifvdk ygu paeaeY odk Yr[k wftpd k;&½H k;ydwf  &ufrsm;wG if
ACR
½kH;odk Y quf oG,ftultnD ,lEk  difygonf/  
Mang Tha 
 pif wmrS&uf uef;cwf  wwf ol trsKd;orD; 1 Od; tjref tvd  k&S   d
ACR-Mang Tha
pifwmwGif wyf qifNyD;pD;aom &uf uef ;puf  wG ifvk yf uk  d if &ef&uf uef ;cwf wwf oltrsKd ;orD ; 1 OD ;tjref tvd k &S  d  onf/ pd wf 0if pm;olrsm; zk ef ;-
017 554 9721
odkY qufoG,fyg/
 u'fr&cifpm&G uf ud  k if ol rsm; trI  wJ   G Bud Kwifjyif qifxm;yg
UN
 rSusef;rma&;csKd Y,Gif ;rI aMumifYjzpfap? axmif rSxk wfay;íjzpf  ap 'k u©onftjzpfrS wfyHkwifay;onf Ytcg jref rmEd kifiH rSxGuf ajy;&  onf YtaMumif ;&if;ud k tao;pdwf ar;jref ;avY&SdaomaMumifY rSwf yH k  wif&ef apmifYqd kif;aeolrsm; rdrd ES ifYoufqdkifaomtrI wJG udkBud Kwif  jyifqifxm;&ef vd ktyf vSonf/ axmifrsm;&S  d
UN
u'fr&ao;olrsm;ud k
UN
 rSoGm;xkwfonf Ytcg rS wf yH k wif &ef pm½G uf ay;avY&S  d um
UN
u'f xk wf ay;&ufxyf rH owf  rSwf csd ef;qd kay;onf/  u'fxk wfay;rnfYaeYwG ifrS wfyHk wif XmerS wm0ef&S  dolrsm;u jref rm  EdkifiHrS xGufajy;vmonfYtrIwJGudk ppfaq;emMum;rnf/ xdktcg rd rd rnf od k YxG uf ajy;vmonf? tb,f aMumif Y xG uf ajy;&onf ponf Y  taMumif;t&mrsm;udk ,HkMunfvufcHEkd ifzG,fajymqdk EdkifrSom u'f xk wfay;rnf jzpfonf/ axmif usonf ESifYxk wf ay;rnf [kaxmif us  ol rsm; vJ  G rS m;pG m,k  H Munf wwf Muonf/
UN
rS axmif uscJ YaomaMumif Y  rnfonfYar;jref;ppfaq;jcif ;rQ rjyKbJwef ;ceJu'f xkwfay;rnf r  [kwfaomaMumifY rdrdxGufajy;vmonf YtrIwJGudk BudKwifjyif qif xm;&ef vd ktyfaMumif ; today;vdk uf&ygonf/
 w&m;r0ifaexd  k if ol rsm; vG wfNidrf;csrf;  omcG if Y  tpD tpOfZl  vd  k if11&uf pwifrnf
 rav;&S m;Edk ifiH? jynf xJ a&;0ef BuD;XmerSEd k if iHwGif ; w&m;r0if aexdk if  aom Ek  d if iH jcm;tvk yf orm;OD ;a& avQmYcs&efvG wf Nid rf ;csrf ;omcG if YtpD  tpOfud k Zlvd kifv 11 &ufwGiftaumiftxnfazmf&efZG efv 23  &ufxk wf jynfwGif ;xkwf owif;pmü azmf jyxm;onf/
6-P
 [ktwd k aumuf ac:onf Y rS wf yH k wif jcif ;? Oya'jyKjcif ;? vG wf Nid rf ;  csrf ;omcGifYay;jcif;? BuD; Muyf jcif;? pnf;urf;vdk ufemjcif;? jynf ESif  'Pfay;jcif;wdk YrSm w&m;r0ifaexkd ifaom tvkyform;rsm;ESif Yom  oufqd kifonf/ 'k u© onf qd k onf rS m w&m;r0if aexd k if jcif ;r[k wf/ cd k vI  H cG if Y od k Yr[k wf  ,m,Daexdk if cG if Yawmif;ol rsm;jzpf Muonf/ rav;&S m;Ed kifiHwGif 'ku©  onf trsm;tjym;&S  d &m trsm;qH k ;rS m jref rmEd kif iH rSck  dvI  H ol rsm;jzpfonf  [kod&onf/
 
Salvation Army 
rSqefxkyfa0ay;rI   tpD tpOf
Salvation Army
toif ;awmfrS ul nD &eftvdk tyf qH k ;rdom;pk rsm;  ud kqef xk yf ay;a0rnf YtaMumif ; aMujimcJ Yonf Ytwd k if ; uG ef jrLeD wD  toD;oD;rStrnfpm&if ;rsm;ay;oG if;xm;NyD ;jzpf onf/ trnf&Sif  rsm;ud k vdktyfaomquf oG ,frIjyKvkyfNyD;vQifa0jcrf;a&;pwif Edk if  rnf[k owif;&&Sdonf/ ar;jref;vdkonfrsm;&SdvQif
SayaChhunga (Ph: 017 652 9687)
xH quf oG,fEd kifygonf/
 tul ol  emjyKoif wef; 'k wd ,tok wf  Zl  vd  k if4 &uf wG ifzG if Y rnf
 oif wef ;umv 1 vMumjrif Yrnf Y tulol emjyKoifwef; 'kwd ,  tok wfudk Zlvd kif4 &ufwG if jyefvnf pwifrnfjzpfonf/  pdwf 0ifpm;oltouf 17 ESpftxuftrsKd;orD ;rsm; Zl vdk if1  &uf aeY aemufqH k;xm;um
ACR
½Hk ;wG iftrnfpm&if ;ay;oGif;  Edkifygonf/ oif wef ;wpfavQmufoifwef;wnf&S  d&mae&mwGifntd yfnpm;  ae&rnf/ oif wef ;aMu;ES if Ypm;aomuf p&d wf tjzpfwpf OD ;vQif&if ;  *pf100 aumuf cH onf/ oifwef;NyD;qHk ;vQif ydkYcsonfYpif wm\  tpD tpOf jzif Y 3 v vufawG Yqif ;onf YtpD tpOf &S  d onf/ vuf awG Y  qif ;umvwG if vpm ay;rnfjzpf onf/ tu,f í 3 v vuf  awG Yrqif ;Ed k if ygu oif wef ;qif ;vuf rS wf xk wf ay;rnfr[k wf [k  od &onf/ ud k ,f 0ef aqmiftrsKd ;orD ;rsm; avQmuf xm;cG ifYrjyKyg/
IOM
rSquf oG ,fr&ol rsm; (ZG ef20 rS24 7uf txd)
 (
IOM
 Xmeod kY aq;ppfrIcH ,l &eftjrefqHk; quf oG,f ay;yg/)
 ZG efv 20 &uf&ufcsdef;
Ting Bawm Lahpai
 rdom;pk
08-MLS-0389
 ZG efv 22 &uf &ufcsd ef ;
Mary Biak Dik 09-MLS-00125
 ZG efv 23 &uf &uf csdef;
1) Thawng Tu09-MLS-008752) Ni Chum Mang09-MLS-00881
 ZG efv 24 &uf &uf csdef;
1) Pa Kadi Chan08-MSL-025442) Kyaw Moe Naing08-MLS-003163) Pau Go Kap10-MLS-044524) Ro Neih Cuan09-MLS-01020IOM
 Xmeod kY eHeuf 7;30 em&D ta&mufoGm;&rnfjzpf onf/
a&m*gaMumif Y tcuf tcJBuH K&ol rsm;  quf oG ,fyg
IOM
rSusef ;rma&;ppf aq;um tcd sef ,l uk o&efvd k tyf aoma&m*g  awG Y&S  donf[krSwf csuf ay;cH&um aemufquf wJ  GaMumif Y Muef YMum  aeolrsm;
ACR
½k  H;odkY qufoG ,fyg/
DHS
(v0u)rStvd  k&S   d ol rsm; (ZG ef v 9 7ufrS27 &uf txd)
 pOf.u'f eHygwfvlrsKd;pktrnf
1.791-09C02053Hakha2.791-09C01680Falam3.791-09C02834Tedim4.791-09C02930Hakha5.791-09C01555Tedim6.791-09C04900Hakha7.354-08C02021Hakha8.791-08C02482Matu9.354-08C04274Hakha10.791-09C04802Falam11.791-09C02109Tedim12.791-09C01965Tedim13.354-07C01526Hakha14.791-09C02242Falam15.354-03C13759Zo16.791-09C08453Hakha17.791-09C01694Falam18.791-09C02799Tedim19.791-09C02126Tedim20.354-08C05754Tedim21.354-08C02028Hakha22.354-08C06112Hakha23.791-09C01591Falam24.791-09C03099Tedim25.791-09C02629Hakha26.791-09C02775Tedim
RST
rSquf oG ,fr&ol rsm;
 ZGefv 21 &uf tifwmAsL; (eHeuf 8 em&D ) pOf.u'f eHygwf&G mtrnfu'feHygwf
1.Kham Za KhaiTung Zang 791-09C01752
 Zlvdk if 18 &uf tif wmAsL; (eHeuf 8 em&D )
1.Pa TumMatu354-09C046052.Ngun Hlei ParHakha791-09C111653.Tuan Za ThangHakha791-09C111174.Tin CeuFalam791-09C110815.Thaway KungZophei791-09C11011
zk ef;eHygwfajymif;vJjcif;
UN
u'f ud kif aqmifolrsm; zkef;eHygwfaysmuf oGm;cJ YvQif rd rd 
UN
 u'feHygwf? rdrdtrnf? rdrdajymif;vJudkifaqmifonfYzkef;eHygwf ESifYrnfonfYXmeodk Y yd kYvdkonfud k ajymjyay;ygu
ACR
½k  H;rS ouf qdk if &mXmersm;od kY pma&; taMumif;Mum;ay;aeygonf/
 
RSC (OPE)
rS quf oG ,fr&ol rsm; (ZG ef v 7 7ufrS24 &uf txd)
 (
RSC
(od kY)
ACR
½H k;odk Y tjref qHk ;qufoG ,ftaMumif ;Mum;yg)  pOf.u'f eHygwfvlrsKd;pktrnf
1.791-09C04050Mizo2.354-09C01575Hakha3.512-04C01596ROH4.791-09C03568KRA5.791-09C11110KAR6.354-09C01813Mon7.512-05C00277ROH8.791-09C03353Lai9.791-09C03404Ted10.791-08C01414Mon11.791-09C03433Ted12.354-09C04865KAC13.791-09C00395KAC14.791-09C03081Ted15.791-09C01987Lai16.354-09C04058Lai17.791-09C02919Ted18.791-09C01987Lai19.512-03C01791ROH20.791-09C03188Lai21.791-09C03281Lai22.791-09C00014Mon23.791-09C04170Falam24.791-09C00498KAC25.791-09C05720Mon26.791-09C05671Mon27.354-07C06917SGW28.791-09C01677BMS29.354-09C04037Ted30.791-09C02510Ted31.791-09C03574Lai32.791-09C04876Falam33.791-09C04078Falam34.791-09C04022Falam35.791-09C03481Ted36.791-09C05728Mon37.791-09C03488Ted38.791-09C03330Lai39.791-09C03267Lai40.791-09C02501Lai41.791-09C02845Lai42.791-09C03298Lai43.791-09C03947Mon44.791-09C03996Mon45.791-05C80821CHA46.354-03C06965Mon47.354-08C04204Lai48.791-09C00553Ted49.791-09C03132Zo50.791-09C03414Ted51.791-09C05074Lautu52.791-09C03589Lai53.791-09C03894KAR54.791-09C04652Falam55.791-08C01562ARA56.791-09C11234KAY57.791-09C03601PWO58.791-09C11250KAY59.354-09C04947Ted60.791-09C00120Falam61.354-08C01812SGW62.791-09C03699KAR63.354-08C02785SGW64.791-09C03230Lai65.791-09C11174KAY66.354-08C00406SGW67.791-09C03020Ted68.354-08C04068ARA69.791-09C05316CNI70.354-09C04549PWO71.791-09C11228KAY72.354-07C06118BMS73.354-08C03252BMS74.791-09C11232KAY75.791-09C11262KAY76.791-08C00147KAY77.791-09C05002BMS78.791-09C04742Falam79.354-04C05114Ted80.354-09C00837BMS81.354-11C00050BMS
RST
rStvd  k&S   d ol rsm;
 Mo*kwf 1 &uftifwmAsL; (eHeuf 8 em&D ) 45 OD ; (zdk iftrSwf udk 
ACR
wGif ar;jref;Ed kifonf)
Tial Tin ParTual Suan MungAi Lin AunVan LawnMang Deih ThangNiang Lam CinThang Hau PauHung ChoiBiak Chin SungVahsenaDuh LianSung NawlKhen KhamZa Neih SandMang Cin KamNi ChumPhir Ceu KungAh ThianThawng Za LianMang TawnPau Zah MuangNgo Khan TunBenadict Thang Za DalDavid KhaiThawng DoThawng PauThang Za NgoCin Khua KhaiCin Lua PumThang Thian KhaiNang Khan DalPum Do ThangTluang Bik CinBawi HmungCeu LianTin TialThawng Tha LianBiak Za KamKham Cung NawiThawng Cung NungAung Bik Lian ThangLallianpuiiSiang Hlawn KimLal Nun SianPeter VanThawngHmung

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->