Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QD12[1].2007

QD12[1].2007

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by hattieu146

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: hattieu146 on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2011

pdf

text

original

 
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 12/2007/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2007 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho cáccông ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịchChứng khoán
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm2005 của Quốc hội;Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm2006 của Quốc hội;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Tài chính;Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản trị công tyáp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trungtâm Giao dịch Chứng khoán.
Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng Công báo.
Điều 3.
Chánh Văn phòng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các công ty niêm yết,
1
 
các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.
 Nơi nhận:
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Văn phòng TW và các ban của Đảng;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao;
-
Toà án Nhân dân tối cao;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Các Tổng công ty nhà nước;
-
Các công ty niêm yết;
-
Website Chính phủ;
-
Công báo;
-
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Website Bộ Tài chính;
-
Vụ Pháp chế;
-
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-
Lưu: VT, UBCKNN.
KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Xuân Hà
2
 
BTÀI CHÍNHCNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Quy chế
Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịchChứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Chương I:Quy đnh chungĐiều 1.
 
Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh
Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trênSở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (sau đây gọi làcác công ty niêm yết). Quy chế này được xây dựng theo quy định của LuậtDoanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhấtvề quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoánền kinh tế.Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực vềhành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giámđốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của các công ty niêm yết.Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty củacác công ty niêm yết.
Điu 2.Gii thích thut ngữ 
1.Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a.
“Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công tyđược định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyềnlợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trịcông ty bao gồm:
-
Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
-
Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
-
Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->