Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Laporan Kerja Amal

Laporan Kerja Amal

Ratings:

3.33

(3)
|Views: 16,299|Likes:
Published by Seng Kin

More info:

Published by: Seng Kin on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2015

pdf

text

original

 
 Tajuk 
:
y
 
Membersihkan
d
an
 
Mencantikkan
B
ilik 
elas
 
Pengajur
:
y
 
P
n.
No
rani
B
t
A
hma
d
Matlamat
:
y
 
Mewuju
d
kan
 
 bilik 
 
kelas
y
ang
 
cantik 
d
an
 
ceria
 
serta
d
apat
d
imanfaatkan
o
leh
 
 para
 
 pelajar.
 
Objektif :
y
 
Menunjukkan
 
sikap
 
 prihatin
 
terha
d
ap
 
kebersihan
d
an
 
keceriaan
 
 bilik 
 
kelas.
 
y
 
Mewuju
d
kan
 
kea
d
aan
 
 bilik 
 
kelas
y
ang
 
 bersih
d
an
 
selesa.
 
y
 
Mewuju
d
kan
 
sikap
 
 bekerjasama
d
an
 
interaksi
y
ang
 
 p
o
sitif 
 
antara
 
 para
 
 pelajar 
 
serta
 
rakan.
 
y
 
B
ers
y
ukur 
d
an
 
 bangga
d
apat
 
mewuju
d
kan
 
tempat
 
mengajar 
y
ang
 
selesa
d
an
 
ceria
 
serta
 
 bersih.
 
 
Perjalanan Aktiviti
P
a
d
a
14 J
anurai
2011,
iaitu
 
hari
J
umaat
,
ketika
 
 perhimpunan
 
se
d
ang
d
ijalankan
,
guru
 
telah
 
member 
 
 pengumuman
 
 bahawa
 
hari
 
tersebut
 
merupakan
H
ari
Go
t
o
ng
± Royo
ng
 
ke-
1
.
 
P
ihak 
 
sek 
o
lah
 
ingin
 
menceriakan
 
kawasan
 
sek 
o
lah
 
agar 
d
apat
 
mewuju
d
kan
 
suasana
y
ang
 
gembira
d
i
 
sekitar 
 
kawasan
 
sek 
o
lah.
D
i
 
 bawah
 
 pimpinan
 
guru
 
tingkatan
 
sa
y
a
,
iaitu
 
P
n
No
rani
 
 bt
A
hma
d,
semua
 
 pelajar 
d
ari
 
kelas
 
sa
y
a
 
iaitu
4
Marikh
 
 berkumpul
d
i
d
alam
 
kelas
 
tersebut.
ami
 d
ikehen
d
aki
 
untuk 
 
membersih
 
serta
 
mencantikkan
 
kelas
 
kami
 
 pa
d
a
 
 pukul
10
.3
0
 pagi.
 S
ebelum
 
memulakan
 
kerja
± 
kerja
d
i
d
alam
 
kelas
,
guru
 
kelas
 
sa
y
a
 
telah
 
membahagikan
 
 bilangan
 
 pelajar 
 
kepa
d
a
6
kumpulan
,
setiap
 
kumpulan
 
ter 
d
iri
d
aripa
d
a
6
 pelajar.
G
uru
 
 berbuat
 d
emikian
 
agar 
d
apat
 
menjimatkan
 
masa
 
serta
 
tenaga.
umpulan
 
sa
y
a
 
telah
d
iarahkan
 
untuk 
 
menceriakan
 
 papan
 
ken
y
ataan
y
ang
 
terletak 
d
i
 
 belakang
 
 bilik 
 
kelas
 
sa
y
a.
S
a
y
a
 
mengumpul
 
segala
 
 bahan-bahan
y
ang
d
iperlukan
 
untuk 
 
men
y
elesaikan
 
tugas
 
sa
y
a.
S
elaku
 
ketua
 
kumpulan
,
sa
y
a
 
meminta
 
semua
 
ahli
 
sa
y
a
 
agar 
 
memastikan
 
kerja-kerja
 
menceriakan
 
 papan
 
ken
y
ataan
y
ang
 d
iberi
o
leh
 
guru
 
 berjalan
 
lancar.
 
P
ertama
,
sa
y
a
 
telah
 
melekatkan
 
 beberapa
 
kertas
d
in
d
ing
y
ang
 
 berkilat
 
 pa
d
a
 
 papan
 
ken
y
ataan
 d
engan
 
menggunakan
³
stapler 
 
gun´
d
an
 
 juga
 
 pita.
D
i
 
samping
 
itu
,
sa
y
a
 
meletak 
 
 beberapa
 
hiasan
 y
ang
 
 berbagai-bagai
 
serta
 
 berwarna-warni
 
agar 
 
kelihatan
 
cantik.
S
elepas
 
itu
,
sa
y
a
 
mengarahkan
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
agar 
 
membahagikan
 
 papan
 
ken
y
ataan
 
kepa
d
a
9
 bahagian
 
untuk 
 
mewakili
9
mata
 
 pelajaran
 
utama
S
P
M.
 
P
a
d
a
 
setiap
 
 bahagian
,
sa
y
a
 
 bersama
 
ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
menampalkan
 
 beberapa
 
n
o
ta
d
an
 
fakta
 
 ber 
d
asarkan
 
mata
 
 pelajaran
 
tersebut
d
engan
 
menggunakan
³
stapler 
 
gun´
 
serta
 
 pita.
S
a
y
a
 
memastikan
 
agar 
 
 papan
 
ken
y
ataan
 
kelihatan
 
cantik 
d
an
 
 penuh
d
engan
 
fakta-fakta
 
mata
 
 pelajaran
y
ang
 
lengkap.
 S
etelah
 
selesai
,
kumpulan
 
sa
y
a
 
telah
 
menerima
 
tugas
y
ang
 
 baru.
T
ugas
y
ang
d
iberi
 
kepa
d
a
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
a
d
alah
 
membersihkan
 
 papan
 
 putih
 
serta
 
lantai
 
 bilik 
 
kelas.
T
anpa
 
 bantahan
,
sa
y
a
 
segera
 
mengarahkan
 
ahli-ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
untuk 
 
melaksanakan
 
kerja
 
tersebut.
S
a
y
a
 
telah
 
membahagikan
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
kepa
d
a
2
kumpulan
 
kecil
,
setiap
 
kumpulan
 
kecil
 
tersebut
 
ter 
d
iri
 d
aripa
d
a
 
3
 
in
d
ivi
d
u.
S
a
y
a
 
 bersama
2
lagi
 
rakan
 
men
y
apu
 
lantai
d
engan
 
menggunakan
 
 pen
y
apu
 
serta
 
 pen
yodo
 
manakala
 
3
 
ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
y
ang
 
lain
 
membersihkan
 
 papan
 
 putih
d
engan
 
sehelai
 
kain
y
ang
 
lembap.
D
engan
 
 begitu
,
sa
y
a
d
apat
 
memu
d
ahkan
 
ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
d
alam
 
 perlaksanaan
 
kerja
 
mereka.
 S
emasa
 
 pembersihan
d
ijalankan
,
sa
y
a
 
telah
 
meminta
 
 bantuan
d
aripa
d
a
 
rakan
 
sa
y
a
 
untuk 
 
menangkap
 
 beberapa
 
gambar 
 
sebagai
 
 bahan
 
 bukti
 
untuk 
 
lap
o
ran
 
kerja
 
amal.
A
khirn
y
a
,
sa
y
a
 
serta
 
ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
telah
 
men
y
elesaikan
 
semua
 
tugas
d
engan
 
sempurna
 
 pa
d
a
 
 pukul
12
.
15
tengah
 
hari
, 15
minit
 
sebelum
 
waktu
 
terakhir 
 
tamat.
S
a
y
a
 
telah
 
mengucapkan
 
ribuan
 
terima
 
kasih
 
kepa
d
a
 
ahli-
 
ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
kerana
 
su
d
i
 
 bekerjasama
 
untuk 
 
menceriakan
 
 bilik 
 
kelas.
 
P
a
d
a
 
 pukul
12
.3
0
tengah
 
hari
,
l
o
ceng
 
telah
 
 berbun
y
i
,
menan
d
akan
 
waktu
 
 balik 
 
rumah.
 
 
Peranan Saya
S
ebelum
 
memulakan
 
kerja
,
sa
y
a
 
telah
d
ilantik 
 
ketua
 
kumpulan
 
sa
y
a
,
 pa
d
a
 
masa
y
ang
 
sama
 
 juga
,
sa
y
a
 
telah
d
iberi
 
kepimpinan.
S
elaku
 
ketua
 
kumpulan
,
semasa
 
aktiviti
d
ijalankan
 
 pa
d
a
 
hari
 J
umaat
,
sa
y
a
 
bertanggungjawab
memastikan
 
agar 
 
sa
y
a
d
apat
 
mengawal keadaan
 
ahli-ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
melaksanakan
 
kerja
 
mereka
 
masing-masing.
S
ebelum
 
kerja
 
menghiaskan
 
 papan
 
ken
y
ataan
d
imulakan
,
sa
y
a
 
telah
 
memberitahu
 
guru
 
tingkatan
 
sa
y
a
 
tentang
 
 bahan-bahan
y
ang
 
akan
d
igunakan
 
semasa
 
kerja
 
mencantikkan
 
 papan
 
ken
y
ataan
d
ilaksanakan.
D
i
 
samping
 
itu
,
sa
y
a
 
 juga
 
memastikan
 
agar 
 
 bahan
 
tersebut
d
apat
 
menghiaskan
 
 papan
 
ken
y
ataan
d
engan
 
secukupn
y
a
,
 pa
d
a
 
masa
y
ang
 
sama
 
 juga
d
apat
 
men
y
elesaikan
 
kerja
 
kumpulan
 
sa
y
a.
 S
a
y
a
 
 juga
 
memainkan
 
 peranan
 
sa
y
a
 
tersen
d
iri
 
semasa
 
guru
 
telah
 
memberi
 
tugas
 
 pertama
 
kepa
d
a
 
kumpulan
 
sa
y
a.
D
alam
 
tugas
 
itu
,
sa
y
a
 
 bersikap
 
tolenrasi
d
an
 
menyumbang tenaga
ketika
 
melekatkan
 
kertas
d
in
d
ing
 
 pa
d
a
 
 papan
 
ken
y
ataan
y
ang
 
terletak 
d
i
 
 belakang
 
kelas
 
sa
y
a
 
agar 
 
ti
d
ak 
 
kelihatan
 
 buruk.
etika
 
sa
y
a
 
hampir 
 
selesai
 
menampalkan
 
kertas
d
in
d
ing
,
sa
y
a
 
men
y
uruh
 
ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
agar 
 
 berse
d
ia
 
untuk 
 
menampalkan
 
fakta-fakta
 
mata
 
 pelajaran
 
ti
d
ak 
 
lama
 
lagi.
 
etika
 
mereka
 
menampal
 
fakta-fakta
 
mata
 
 pelajaran
,
mereka
 
menunjukkan
 
semangat
 
kerjasama
y
ang
 
tinggi
 
ketika
 
men
y
iapkan
 
tugas
 
mereka.
 S
elepas
 
men
y
elesaikan
 
tugas
 
 pertama
,
tugas
 
ke
d
ua
 
iaitu
 
kerja
 
 pembersihan
 
 papan
 
 putih
d
an
 
lantai
,
telah
d
iberi
o
leh
 
guru
 
tingkatan
 
sa
y
a
 
kepa
d
a
 
kumpulan
 
sa
y
a.
O
leh
 
itu
,
sa
y
a
 
telah
 
melaksanakan
 
tugas
 
sa
y
a
 
sebagai
 
ketua
 
kumpulan
d
engan
 
menyumbang idea
y
ang
 
 berbeza
 
kepa
d
a
 
setiap
 
ahli
d
alam
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
agar 
 
ahli
 
sa
y
a
d
apat
 
i
d
ea
 
untuk 
 
men
y
elesaikan
 
kerja
 d
engan
 
cekap.
 
Mengikut
 
arahan
 
guru
 
kami
,
sa
y
a
 
rajin
 
men
y
apu
 
lantai
 
sehingga
 
kelihatan
 
 bersih
 
supa
y
a
d
apat
 
memuaskan
 
hati
 
guru
 
serta
 
mencipta
 
suasana
 
 belajar 
y
ang
 
selesa.
 A
khirn
y
a
,
sa
y
a
 
meluangkan masa
 
untuk 
 
memastikan
 
agar 
 
segala
 
kerja
y
ang
d
iberi
 
kepa
d
a
 
kumpulan
 
sa
y
a
 
telah
d
isiap
 
serta
 
lengkap
 
sebelum
 
melap
o
rkan
 
kepa
d
a
 
guru
 
tingkatan.
etika
 
aktiviti
 
g
o
t
o
ng-r 
oyo
ng
d
ijalankan
,
sa
y
a
 
 juga
 
menunjukkan
 
sikap
 
prihatin
terha
d
ap
 
rakan
 
sekelas
 
sa
y
a
 
apabila
 
sa
y
a
 
meminta
 
se
o
rang
 
rakan
 
sa
y
a
 
untuk 
 
mengambil
 
gambar 
 
supa
y
a
 
ahli-ahli
 
kumpulan
 
sa
y
a
y
ang
 
 belajar 
 
P
en
d
i
d
ikan
 
M
o
ral
d
apat
 
men
y
elesaikan
 
lap
o
ran
 
kerja
 
amal
 
mereka
 
masing-masing.
 

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
LusHaMarAn liked this
Wong Shi Kay liked this
慧星 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
珀尔 liked this
neeya30 liked this
Wei Kheng Sor liked this
arunaaraj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->