Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TakingStockVNDec2010a

TakingStockVNDec2010a

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by hattieu146

More info:

Categories:Business/Law
Published by: hattieu146 on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2011

pdf

text

original

 
 
I
M L
I
C
p nh
t Tình hình Phát tri
n Kinh t
Vi
t Nam
BÁO CÁO C
A NGÂN HÀNG TH
GI
 
IH
i ngh
nhóm T
 
v
n các nhà tài tr
 
cho Vi
t Nam
Hà N
i, 7-8 tháng 12, 2010
 
Báo cáo này do Deepak Mishra và
inh Tu
n Vi
t so
n th
o, có s
 
ÿ
óng góp c
a các
ÿ
ng nghi
ptrong Ngân hàng Th
gi
 
i g
m có Keiko Kubota, Sameer Goyal, Tri
u Qu
c Vi
t James Andersonvà Ivailo Izvorski, d
 
i s
h
 
ng d
n c
a Victoria Kwakwa và Vikram Nehru. Nguy
n LanPh
 
ng h
tr
 
biên so
n và phát hành.
 
 9,
T NAM
,
M L
I
 
 7KiQJ
Trang 3
T
GIÁ LIÊN NGÂN HÀNG:
 
1US$ = VND 19.832N
M TÀI CHÍNH: 1/1 – 31 /12
T
VI
T T
T
ASEAN Hi
p h
i các qu
c gia
ông Nam ÁCAD Thâm h
t Tài kho
n Vãng laiCPI Ch
s
Giá Tiêu dùngE&O L
i và sai sót (trong Cán cân Thanh toán)EAP
ông Á Thái Bình D
 
ngEU Liên Minh Châu ÂuFDI

u t
Tr
c ti
p N
 
c ngoàiGDP T
ng S
n ph
m Qu
c n
iGSO T
ng c
c Th
ng kêIAS Tiêu chu
n K
toán Qu
c t
 IBRD Ngân hàng Tái thi
t và Phát tri
n Qu
c t
 IDA Hi
p h
i Phát tri
n Qu
c t
 IFRS Tiêu chu
n Báo cáo Tài chính Qu
c t
 IFS Th
ng kê Tài chính Qu
c t
 IMF Qu
Ti
n t
Qu
c t
 KAS Th
ng d
Tài kho
n V
nLCI Lu
t v
các t
ch
c tín d
ngMOF B
Tài chínhMPI B
K
ho
ch và

u t
 NPL T
l
n
 
x
uODA Vi
n tr
 
Phát tri
n Chính th
cREER T
giá Hi
u d
ng Th
cSBV Ngân hàng Nhà n
 
c Vi
t NamSOE Doanh nghi
p Nhà n
 
cVAT Thu
giá tr
gia t
ngWTO T
ch
c Th
 
ng m
i Th
gi
 
i

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->