Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TTCK2010&TrienVongNganh_2011

TTCK2010&TrienVongNganh_2011

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by hattieu146

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: hattieu146 on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2011

pdf

text

original

 
 
BÁO CÁO TH
TR 
ƯỜ 
NG CH
Ứ 
NG KHOÁN 2010VÀ TRI
N V
NG NGÀNH 2011
 Ngày 14/02/2011
Tiêu
đ
i
m.........................................................................................
1
Kinh t
ế
v
 ĩ 
mô...................................................................................
2
Th
tr
ườ 
ng ch
ứ 
ng khoán................................................................
4-13
2010: Th
ng kê th
tr
ườ 
ng.........................................................
4-8
2011: M
t s
ngành
đ
áng chú ý................................................
9-13
 Ngân hàng..................................................................
9
 D
ch v
u khí..........................................................
10
 B
ấ 
độ
ng s
n...............................................................
11
 D
ch v
tài chính (Ch
ứ 
ng khoán)...............................
12
 Đ
i
n............................................................................
13
Ph
l
c.............................................................................................
 
B
ph
n Phân tíchCông ty C
ph
n Ch
ứ 
ng khoán VNDIRECT
Hà N
i
S
1 Nguy
n Th
ượ 
ng Hi
n, Q. Hai Bà Tr 
ư
ngTel: +844-34972 4568Fax: +844-34972 4600
TP. H
Chí Minh
602 Tòa nhà FIDECO, 81 – 85 Hàm Nghi, Q.1Tel: +848-38914 6925Fax: +848-38914 6924
 
 
 1
TIÊU
Đ
I
M
Th
tr 
ườ
ng n
ă
m 2010
 Th
tr 
ườ
ng di
n bi
ế
n khó kh
ă
n và c
phi
ế
u h
u h
ế
t các nhóm ngành gi
m
đ
i
m. K
ế
t thúcn
ă
m, VN-Index
đ
óng c
a 484,66
đ
i
m, gi
m 2%; HNX-Index
đ
óng c
a 114,24
đ
i
m,gi
m 32,3% so v
i
đầ
u n
ă
m;
 Th
tr 
ườ
ng b
chi ph
i m
nh b
i nhóm c
phi
ế
u v
n hóa l
n (g
m BVH, MSN, VIC) vàl
c
đỡ
t
N
 Đ
TNN. N
ế
u không tính
nh h
ưở
ng c
a b
ba này, VN-Index th
c ch
t
đ
ãgi
m 18,6% so v
i
đầ
u n
ă
m. N
 Đ
TNN mua ròng h
ơ
n 16 ngàn t
g
p 4,6 l
n n
ă
m 2009;
 Ho
t
độ
ng t
ă
ng v
n di
n ra m
nh m
. 37,4 ngàn t
 
đồ
ng
đ
ã
đượ
c huy
độ
ng thông quaphát hành cho c
 
đ
ông hi
n h
u và h
ơ
n 2,8 t
c
phi
ế
u
đượ
c niêm y
ế
t b
sung trên 2 sàn.
 V
n
đề
thao túng, làm giá c
phi
ế
u tr 
nên n
i c
m,
đ
i
n hình nh
ư
v
làm giá c
phi
ế
uAAA, DVD... L
n
đầ
u tiên, hành vi thao túng giá c
phi
ế
u
đ
ã b
truy t
hình s
;
 Ngoài nhóm BVH, MSN, VIC (t
ă
ng t
60% – trên 120%), ngành có di
n bi
ế
n giá tích c
ctrong n
ă
m ch
ỉ 
Cao su t
nhiên
(t
ă
ng 12,6%);
 Các nhóm ngành có di
n bi
ế
n giá t
nh
t n
ă
m bao g
m
(1) Cao su s
ă
m l
p
, gi
m40,2%;
(2)
Đ
i
n
(-32,9%);
(3) Ch
ng khoán
(-27%);
 
 Đị
nh giá P/E và P/B 2010 c
a các công ty trong VNDirect50 t
i ngày 14/02/2010 (VN-Index 514,05
đ
i
m) t
ươ
ng
ng là 13,5 và 2,46 l
n.
Tri
n v
ng n
ă
m 2011
 Các y
ế
u t
v
 ĩ 
mô n
ă
m 2011 s
v
n
độ
ng theo xu h
ướ
ng
n
đị
nh h
ơ
n. V
n
đề
t
giá
đượ
cgi
i quy
ế
t m
nh m
và d
t
đ
i
m ngay t
 
đầ
u n
ă
m
đ
ã xóa b
k
v
ng t
ă
ng t
giá, gi
mtâm lý g
ă
m gi
ngo
i t
, t
 
đ
ó gi
m áp l
c lên lãi su
t n
i t
;
 
 Đ
ây
đ
i
u ki
n quan tr 
ng
để
chúng tôi l
c quan v
th
tr 
ườ
ng ch
ng khoán n
ă
m 2011.Cùng v
i v
i vi
c
đị
nh giá th
p so v
i khu v
c, th
tr 
ườ
ng
đứ
ng tr 
ướ
c c
ơ
h
i
đ
ón nh
ndòng ti
n t
ch
c và dòng ti
n n
ướ
c ngoài;
 D
a trên k
v
ng v
xu h
ướ
ng dòng ti
n và l
i nhu
n doanh nghi
p, chúng tôi khuy
ế
nngh
 
MUA
 
đố
i v
i ngành
Ngân hàng
D
ch v
d
u khí
;
 Ngành
B
t
độ
ng s
n
s
ch
ng ki
ế
n s
phân hóa m
nh và c
ơ
h
i ch
ỉ 
xu
t hi
n
đố
i v
im
t vài c
phi
ế
u riêng r 
. Nhóm
Ch
ng khoán
v
i r 
i ro ho
t
độ
ng và giao d
ch
đặ
c thù
đượ
c khuy
ế
n ngh
 
đầ
u t
ư
d
a trên xu h
ướ
ng th
tr 
ườ
ng;
 Chúng tôi c
ũ
ng ti
ế
p t
c dành s
quan tâm và khuy
ế
n ngh
 
QUAN SÁT
 
đố
i v
i c
phi
ế
ungành
Đ
i
n
. M
c dù ho
t
độ
ng kinh doanh v
n ch
ư
a thoát kh
i giai
đ
o
n khó kh
ă
n, giác
phi
ế
u
đ
ang ph
n ánh th
p h
ơ
n giá tr 
 
đầ
u t
ư
m
t nhà máy
đ
i
n khá nhi
u;
 Quan ng
i l
n nh
t
đố
i v
i gi
thi
ế
t c
a chúng tôi là l
m phát. L
trình t
ă
ng giá x
ă
ng d
u,
đ
i
n, than, t
ă
ng l
ươ
ng c
ơ
b
n…
đ
i kèm v
i t
ă
ng giá các m
t hàng nh
p kh
u t
t y
ế
u tác
độ
ng
đế
n chi phí và giá c
hàng hóa. Ch
ỉ 
s
CPI t
ă
ng cao có th
c
n tr 
ti
ế
n trình h
lãi su
t.
 
 2
KINH T
V
 Ĩ 
ă
ng tr 
ưở 
ng kinh t 
ế 
đầ
u t 
ư 
 (yoy)2008 2009 2010 2011
GDP 6,2% 5,3% 6,78%7-7,5%
Công nghi 
 p 6,1% 7,6% 7,70%7,5-8,2%D
 ị 
ch v 
ụ 
7,2% 6,6% 7,52%8,2-8,5%Nông nghi 
 p 4,1% 1,8% 2,78%2,8-3%
Gi
i ngân v
n FDI (t
USD) 11 10 1112
 
L
m phát (yoy)
 CPI 19,9% 6,9% 11,7%13,0%
Th
 ị 
tr 
ườ 
ng ti 
n t 
(yoy)
T
ă
ng t
ng cung ti
n M2 16% 27% 25%n/aT
ă
ng tr 
ưở
ng tín d
ng 22% 37,7% 29,8%23%Lãi su
t c
ơ
b
n 7,5 - 8,5% 7 - 8% 9%9%Lãi su
t huy
độ
ng 10 - 12,7% 7 - 10,5% 14%n/aLãi su
t cho vay 13 - 15% 9 - 12% 18-20%n/a
Cán cân thanh toán qu
c t 
ế 
(t 
ỷ 
USD)
Xu
t kh
u 62,7 56,7 71,674,3Nh
p kh
u 79,6 68,7 8488,8Nh
p siêu 16,9 12 12,414,5T
giá trung tâm (
đồ
ng) 16.977 17.940 19.50021.000
Tài khóa (%GDP)
Thâm h
t ngân sách -4,5% -7% n/a -5,5%
 
N
ă
m 2010, n
n kinh t
ế
Vi
t Nam
đ
ã tr 
i qua m
tgiai
đ
o
n khó kh
ă
n,
đặ
c bi
t là tình hình lãi su
tcao khó có kh
n
ă
ng h
, l
m phát
m
c cao,nh
p siêu l
n và t
giá ch
ư
a
đượ
c ki
m soát t
tm
c dù GDP v
n t
ă
ng 6,78%. Chúng tôi nh
n th
y2011 là n
ă
m các y
ế
u t
v
 ĩ 
mô s
v
n
độ
ng theo xuh
ướ
ng
n
đị
nh h
ơ
n, h
p d
n v
n
đầ
u t
ư
n
ướ
cngoài, t
 
đ
ó gia t
ă
ng m
nh m
dòng ti
n
đầ
u t
ư
 vào th
tr 
ườ
ng ch
ng khoán.
 Đạ
i h
i
 Đả
ng k
ế
t thúc thành công, cùng v
i
đ
ó nh
ng chi
ế
n l
ượ
c có tính ch
t dài h
n
đượ
c thôngqua và b
máy nhân s
cao c
p nhi
m k
m
i
đ
ãd
n hình thành, g
i m
v
m
t giai
đ
o
n m
i c
an
n kinh t
ế
.
n
đị
nh v
chính tr 
y
ế
u t
quantr 
ng t
o nên s
c h
p d
n c
a th
tr 
ườ
ng Vi
tNam
đố
i v
i c
ng
đồ
ng
đầ
u t
ư
qu
c t
ế
.T
giá
đượ
c
đ
i
u ch
ỉ 
nh d
t
đ
i
m ngay t
 
đầ
u n
ă
mth
hi
n chi
ế
n l
ượ
c t
o d
ng s
 
n
đị
nh t
chínhsách. Truy
n th
ng nh
ng n
ă
m tr 
ướ
c
đ
ây, VNDth
ườ
ng m
t giá t
8-10%/n
ă
m so v
i USD. Vi
ct
ă
ng t
giá lên 9,3%,
đồ
ng th
i thu h
p biên
độ
dao
độ
ng xu
ng 1% g
i
đ
i m
t thông
đ
i
p rõ ràng r 
ngt
giá s
khó có kh
n
ă
ng bi
ế
n
độ
ng m
nh, c
ũ
ngnh
ư
xóa b
nh
ng hoài nghi và k
v
ng t
ă
ng giáUSD trong c
n
ă
m 2011. M
t s
 
n
đị
nh c
n thi
ế
t
đượ
c xác l
p ngay t
 
đầ
u n
ă
m s
t
ă
ng
độ
l
c quan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->