Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 602|Likes:

More info:

Published by: Marthen Delos Santos on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2012

pdf

text

original

 
Ang Mga Pananaw na TeoretikalAng Pagtuturo at Pagkatuto ng WikaAno ang wika? Maraming depinisyon ang maikakapit sa wika. Bibigyang-kahulugan natin ito bilang sining ng komunikasyon. Sa malawak na pananaw dito, ang wika ay hindi lamang nakatuon sa anyo nitong pasalita o pasulat. Ayon kina Sampson et.al.(1995:4)ang wika ay isang obra maestro ni Picasso, isang komposisyon ni Beethoven, o di kaya’y kahanga-hangang pagtatanghal ng mga dyimnast sa Olimpyada. Totoongang wika ay “makikita” sa mga produkto ng pagsulat ng mga mag- aaral o maririnig sakanilang pagsasalita ngunit higit pa rito ang nasasaklawan ng wika.Ang wika ay nakaugat sa ating karanasan. Ang mag- aaral na may sapat na kabatiran sa mga nagaganap sa kanyang kapaligiran ay inaasahang magiging matataas sa paglalahad ng kanyang mga ideya o kaisipan tungkol sa kapaligirang ito. Kaya sa pagtuturo ng wika, nararapat lamang na ihantad ang mga mag-aaral sa iba’t ibang makatotohanang gawain upang “iparanas” sa kanila ang tunay na gamit ng wika. Maaaring bigyan sila ng maraming babasahing aklat at mga magasin, palikhain ng tula na malalapatan ng himig, pasulatin ang isang maiklingdula,paguhitinngmagagandangtanawin, pasalihin sa mga interaktibong talakayan- lahat ng mga karanasang ito’y magsisilbing matibay na pundasyon sa pagkakaroon ng mag-aaral ng isang maunlad nawika.Ang mga Batang Mag-aaral at ang Pagtuturo ng WikaSa mga talakayan sa larangan ng pagtuturo ng wika, maging Filipino o Ingles man,palagi nang nakasentro ang usapan sa mga gurong wika at kung paano sila nagtuturo. Mayroon ngang banggit tungkol sa mga mag-aaral subalit mga palipad hangin lamang. Sakatunayan mas mahalagang isipin muna natin ang tungkolsa mga batang ating tinuturuan:Sino sila?Saan sila galing?Ano ang alam nila?Anong mga motibasyon nila sa pag-aaral ng wika?Ano ang palagay nila sa wikang Filipino?Paano sila natututo ng wika?Samakatuwid, ang simula ng lahat ng pagsisikap sa pagtuturo ng Filipino sa atingpaaralan ay ang pag- unawa sa kalikasan at pagkakaiba-iba ng mga bata sa paaralan, pati na ang pagkakaroon ng kaalaman at lubusang pang-unawa kung paano natutuhan ang wika, una o pangalawang wika man, at ang mga proseso sa pagkatuto nito.Napaniwala tayo ng popular na kaalaman na mas madaling matuto ng pangalawang wika ang mga bata kaysa may edad nang mag-aaral. Sa mga ganitong paniniwala, nararapat lamang ang ilang kwalipikasyon.Una, hindi totooong mas madaling matuto ng pangalawang wika ang mga bata. May mga patunay na marami rin silang mga pagsisikap na ginagawa upang matutuhan ang kanilang una at pangalawangwika (Brown, 1994). Ang kaibhan sa pagkatuto ng wika sapagitan ng mga bata at may-edad na mag-aaral ay nababatay sa likas at natural na paraan ng pagsasalita ng mga bata at kalimitang hindi nila binibigyang pansinang anyo ng wikang sasabihin. Samantalang sa isang may edad na nag-aaral ng wika, tahasang binibigyan niya ng
 
pokus ang salitang bibigkasin at pinag-iisipang mabuti ang anyo ng wikang kanyang sasalitain.Ikalawa, may mga pag-aaral na nagsasabi na ang may edad ay may higit na kakayahan sa pagtatamo ng pangalawang wika. Magagawa nilang makapagsaulo ng higit na maraming talasalitaan kaysa mga bata. Maari silanggumamitngmgaprosesongdeduktiboatMetodolohiya sa Pagtuturo ng WikaKompilasyon ni Bb. April M. Bagon1abstraksyon sa pag-aaral ng balarila at iba pangkonseptongpanlinggwistikakayasakabilang otomatikong pagpoprosesong ginagamit ng mga bata sa pagtatamo ng wika, maaaring magkaroon sila ng problema sa pag-aaral ng pangalawang wika.Ikatlo, hindi malinaw ang hangganan ng edad ng mga batang bago pa lamang magsalita sa mga batang pre- pubescent. Lumilitaw sa maraming pagkakataon na may mga batang totoong hirap sa pagtatamo ng pangalawang wika dahil sa maraming kadahilanan. Pangunahin sa mga kadahilanan ay may kinalaman samga salik napersonal, sosyal, kultural at politikal.Ang pagtuturo ng wika sa mga bata ay hindi basta nagaganap sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming karanasang pangwika sa loob ng klasrum. Kailangan ng guro ngtanging kasanayan at intwisyon na kaiba kung mga may edad na mga mag-aaral angtuturuan niya.Inilahad sa ibaba ang liamng kategorya na may kinalaman sa paglaki at pag-unladngmga mag-aaral na maaaringmakatulongsagurosapagpilingmga praktikal na teknik at istratehiya sa pagtuturo ng wika.1. Intelektwal na Pag-unladDahil sa ang mga bata (humigit kumulang hanggang edad labinsiyam) sa ganitong edad ay nasa yugto pa rin ng tinarawag ni Piaget na “concrete operations”, dapat lamang na isaalang- alang ang kanilang mga limitasyon. Ang mga tuntunin at mga paliwanag tungkol sa wika ay kailangang gamitin ng may ibayong pag-iingat. Hindi masyadong pinahahalagahan ng mga bata ang ganitong yugto ng paglaki ang nosyon ng mgaedad ng “kawastuhan” at lalong higit na hindi nila mauunawaan ang mga pagpapaliwanag ng tungko samgakonseptongpanlinggwistika.
 
Ilangmgatuntunin para sa mabisang pagkaklase:
Iwasan ang paggamit ng mga teknikal na salita sa pagpapaliwanag ng ilang kaalamang pambalarila (e.g. ponolohiya, morpema atb.)
Iwasan ang pagbibigay ng mga tuntunin namakalilito sa mga nag-aaral.2. Tagal ng Pagkawili (Attention Span)Isang kapansin-pansing kaibhan ng mga may edad sa mga bata ay ang tagal ng panahon ng kanilang pagkawili. Mahalagang maunawaan ng guro ang kahulugan ng tagal ngpanahon ngpagkawili: Paupuin mo ang mga bata sa harapan ng TV na ang palabas ay ang paborito nilang cartoon at asahan walang tatayo ni isa man sa kanila hanggang hindi natatapos ang palabas. Kaya’thindi ka maaaring magbigay ng isang paglalahat na maikli lamang ang tagal ng panahon ng pagkawili ng mga bata. Mangyayarilamangangmaiklingpanahonng pagkawili kung ang pagkaklase ay nakakasawa at walang kabuhay-buhay. Dahil mahirap minsan ang paksang pinag-aaralan sa wika, tungkulin mong gawin itong kawili-wili, buhay at masaya. Paano mo ito gagawin?
Mag-sisp ng mga gawaing may kagyat nakawilihan para sa mga bata.
Maglahad ng mga makabago at iba’t ibanggawain.
Gawing buhay ang pagkaklase at huwagmabahalanamag-oober-aktingdahil kailangan ito ng mga bata para sila’y maging gising at listo.Metodolohiya sa Pagtuturo ng WikaKompilasyon ni Bb. April M. Bagon2
Tuklasin ang kiliti ng mga bata at gawinitongpuhunansapagpapanatilingkanilang kawilihan.
Isaalang-alang ang pagiging palatanong okursyusidad ng mga bata upang mapanatiliang kanilang kawilihan.3.Pakilusin ang iba’t ibang Pandamdam (SensoryInput)
Maglaan ng mga gawaing magpapakilos sa mgabata tulad ng role play at mga laro.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Johnrick Pranada liked this
Jhoi Billones liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->