Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8645c515b668313ea003adec84643157

8645c515b668313ea003adec84643157

Ratings: (0)|Views: 2,006|Likes:
Published by pravnica

More info:

Published by: pravnica on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
MILE DOLENC 
1: Razlika med osebnimi in kapitalskimi družbami?
Glavni kriterij za delitev družbe na kapitalske in osebne je odgovornost družbenikov za obveznosti družbe.D.n.o.: odgovarjajo vsi družbeniki z vsem svojim premoženjem;K.d.: odgovarjajo komplementarji z vsem svojim premoženjem, komanditisti pa le izjemoma;T.d.: odgovarja samo nosilec tihe družbe, tihi družbenik le izjemoma;D.d.: delničarji ne odgovarjajo;K.d.d.: odgovarjajo komplementarji;D.o.o.: družbeniki ne odgovarjajo.
2: Dvojna družba
153 ZGD(Komanditna družba, v kateri je edini komplementar družba, pri kateri ni osebno odg družbenikov, oziroma so vsikomplementarji take družbe, je dvojna družba.)Dvojna družba je praktična rešitev potrebe, da se v okviru osebnih družb oblikuje povezava kapitalske in osebnedružbe: zveza dveh družb, ki imata praviloma z enim podjetjem isti cilj v različnih funkcijah. Razlogi zaustanavljanje praviloma davčni, saj so osebne družbe manj obremenjene z davki kot kapitalske. Poleg tega jeodgovornost za obveznosti omejena na odgovornost s premoženjem ustanovitelja-družbe. Dvojna družba je posvoji zasnovi osebna družba, v zakonu pa je opredeljena kot podvrsta k.d.V teoriji ločimo dvojno družbo v ožjem in širšem pomenu. V ožjem pomenu je tista, v kateri so družbeniki d.o.o.sočasno komanditisti v k.d. V širšem smislu pa tista, pri kateri družbeniki v d.o.o. niso komanditisti v k.d.(D.d., d.o.o. in k.d.d. se ne smejo preoblikovati v dvojno družbo.) Dvojna družba torej ne more nastati spreoblikovanjem, temveč lahko nastane le z ustanavljanjem. V dvojno družbo pa se lahko preoblikujejo osebnedružbe. Pri preoblikovanju osebne družbe v dvojno ni nevarnosti ogrožanja upnikov, saj imajo te družbe osebnoodgovorne družbenike.(Dvojna družba ne sme biti komplementar v komanditni družbi.) Zaradi varnosti pravnega prometa. Večkratnedvojne družbe praviloma nimajo premoženja, so pa nosilci določenih pravic, obveznosti in odgovornosti ter je zatoogroženo varstvo upnikov in se lahko izigravajo davčni predpisi. Sodišče mora po uradni dolžnosti zavrniti predlogza vpis dvojne družbe, v kateri bi komplementar bila že ustanovljena dvojna družba.(Na vseh poslovnih listinah mora biti poleg firme dvojne družbe označeno udi ime poslovodij oziroma članov upravekomplementarja v dvojni družbi.Pri vodenju poslov dvojne družbe mora biti pri podpisovanju fizične osebe dodana tudi firma komplementarja.)Temeljno pravilo o oblikovanju firme dvojne družbe je v 28 ZGD, ki določa, da mora v firmi dvojne družbe bitivnesena popolna firma komplementarja. Zakon ne določa, da bi dvojna družba vsebovala poseben dodatek, izkaterega bi bilo razvidno, da gre za dvojno družbo.(Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo za d.n.o., pri kateri so vsi družbeniki družbe, ki nimajo osebno odgdružbenikov.) 
3: Spregled pravne osebnosti!
Tudi družbeniki družbe odgovarjajo za njene obveznosti v naslednjih primerih:
če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan, ali;
če so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih upnikov, ali;
če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem drbe kot pravne osebe kot s svojim lastnimpremoženjem, ali;
če so v svojo korist ali v korist kake druge osebe zmanjšali premoženje družbe, in so vedeli ali bi morali vedeti,da ta ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam.Smiselno velja tudi za tihega družbenika.Spregled pravne osebnosti pomeni, da se zanika ločenost med pravno osebo in njenimi pripadniki.Primeri: preglej sodno prakso. 6 ZGD
1
 
4: Kaj pomeni, da se firma lahko prenaša samo s podjetjem (in ne z družbo)?
Firma je označba družbe, enako kot je osebno ime označba fizične osebe. Pripada družbi kot pravni osebi, ne padružbenikom.Firme same ni mogoče prenašati. V zakonski določbi je izraz podjetje, ker družba kot pravni subjekt ne more bitipredmet prenosa. S podjetjem je tu mišljeno vse premoženje družbe, vključno z ugledom in tržnim položajem.Prenos firme je mogoč le v primeru univerzalnega pravnega nasledstva, ko npr. pride do združitve družbe z drugoali ko se premoženje družbe kot kapitalski vložek prenese v drugo družbo.
9: Razlogi za stečaj. Uvedba stečaja. Kako upniki uveljavljajo svoje terjatve v SP? Kako pa v post PP?
2 čl ZPPSL(Stečajni postopek se opravi nad D, ki je dalj časa plačilno nesposoben (insolventen) ali prezadolžen, ter v drugihprimerih, določenih z zakonom.)O prezadolženosti govorimo, ko D dolgovi presegajo aktivo njegovega premoženja.90 čl ZPPSL(SP se uvede z vložitvijo pisnega predloga. Predlog lahko vloži D, U ali osebno odgovorni družbenik. U lahkopredlaga začetek SP, če z verodostojno listino izkaže obstoj dospele terjatve in če dokaže, da D nima zadostidenarnih sredstev za poravnavo te terjatve.)101 čl ZPPSL(O začetku SP se obvestijo upniki z oklicem. Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v UL RS. Oglasmora biti nabit na oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep o začetku SP. Sklep o začetku SP sevroči predlagatelju in D.)137 čl. ZPPSL(Upniki morajo prijaviti svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku SPobjavljen v UL RS.Ne glede na prvi odstavek tega člena prijavijo U:1.terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pog, v 30 dneh od dneva, ko je U prejel obvestilo SU, da odstopa odpog;2. terjatve, ki so oživele zaradi neuspelega izpodbijanja, v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe.Upniki prijavljajo terjatve pisno in morajo v prijavi navesti:1.firmo oz ime in sedež oz stalno prebivališče ali bivališče U;2. pravno podlago in znesek terjatve;3. številko TRR ali drugega računa U, če ga ima.Za terjatve, o katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek inoznačba spisa.Sporočilo upnika iz 117/5 čl tega zakona se šteje kot priglasitev U terjatve, če SU prereka upnikovo pobotnoterjatev.Ločitveni upniki navedejo v prijavi del D premoženja, na katerega se nanaša njihov zahtevek, in znesek, dokaterega njihove terjatve ne bodo krite z ločitveno pravico.Izločitveni U navedejo v prijavi del prem (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek.Predsednik SS zavrže prijave, ki jih upniki vložijo po poteku roka iz prvega in drugega odstavka tega člena.)Rok 2 mesecev od objave v UL je prekluzivni rok - pravica preneha s potekom roka. Ker je to zakonski rok, gasodišče ne more podaljšati. Določen je kot mesečni rok, kar pomeni, da začne teči na dan objave v UL in poteče spotekom tistega dne v zadnjem mesecu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je pričel teči. Prijava je vloženapravočasno, če je izročena sodišču, preden se rok izteče, ali če je pred iztekom roka oddana na pošto priporočenooziroma brzojavno.
2
 
U mora prijaviti tudi terjatev, za katero je v teku PP. PP se prekine, če nastanejo pravne posledice začetka SP inse nadaljuje, ko ga SU prevzame ali ko ga sodnik povabi, naj to stori.Prisilna poravnava: Potrjena PP ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter protiupnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.Za ugotovljene terjatve pa ima sklep o potrditvi PP tudi moč izvršilnega naslova.
10: Ali je dovoljen delni akcept menice? Kaj pa pogojni? Kaj pomeni klavzula “brez stroškov”? Kaj pa“brez regresa”? Kaj pa “ne po odredbi”? Kaj pa “brez obveznosti”?, ki jo zapiše trasant ali indosant.
Akcept mora biti nepogojen, vendar ga sme trasat omejiti na del menične vsote.Klavzula “brez stroškov” ali “brez protesta”, ki jo zapiše trasant, indosant ali avalist oprosti imetnika menicedolžnosti, napraviti zaradi izvajanja regresa protest zaradi neakceptiranja ali neplačila. Posledica te klavzule je, damenični dolžnik in drugi podpisniki ostanejo v zavezi, čeprav se menica ne protestira zaradi zavrnitve akcepta aliplačila. Ta odredba ne oprosti imetnika menice niti tega, da mora predložiti menico v predpisanih rokih, niti tega, damora pravočasno dati obvestilo. Prekoračenje rokov mora dokazati tisti, ki uveljavlja to zoper imetnika menice.Tako klavzulo lahko napiše trasant, kdo od prenosnikov (indosantov) ali avalist, da bi oprostili imetnika menicepredložitve menice v akcept, ker je trasat zavrnil akcept ali plačilo menice. Odredba, ki jo je napisal trasant,učinkuje proti vsem meničnim podpisnikom; če jo je napisal indosant ali avalist, učinkuje samo proti tistemu, ki jo jenapisal. Če napravi imetnik menice v nasprotju z odredbo, ki jo je napisal trasant, protest, trpi sam protestnestroške. Če izvira odredba od indosanta ali avalista, se stroški protesta, če se napravi, lahko izterjajo od vsehpodpisnikov.Klavzula “ne po odredbi” oziroma rekta klavzula pomeni, da menice ni mogoče prenesti kako drugače kot s cesijo.Prenos z indosamentom ni mogoč. Indosant, ki prepove, da se menica dalje indosira, ni odgovoren osebam, ki se jim menica pozneje indosira.Vsaka odredba, s katero bi se hotel trasant oprostiti odgovornosti za plačilo, se šteje za nezapisano. Trasantodgovarja za akcept in plačilo. To velja tudi za indosanta. S klavzulo, ki se glasi “brez obveznosti”, “Brez regresa”,“brez obligo” ipd., sme trasant izključiti svojo odgovornost za akcept, nikakor pa ne odgovornosti za plačilo,indosant pa lahko s tako klavzulo izključi odgovornost za akcept in plačilo.
11: Kaj pomeni označba porekla blaga? Katere lastnosti mora imeti blago, da se lahko zaščiti z označboporekla blaga? Kako se ta pravica pridobi? Kateri organ da mnenje pred vpisom v postopku registracije?
(Namesto označbe porekla blaga zdaj geografska označba) Geografska označba, ki se sme registrirati, pomenioznako, ki označuje, da blago izvira iz določenega ozemlja, območja ali kraja na tem ozemlju, če je kakovost,sloves ali kakšna druga značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla.Kot geografska označba se lahko registrira tudi ime, ki je postalo po dolgotrajni uporabi v gosp. prometu splošnoznano kot označba, da blago izvira iz določenega kraja ali območja.Geografska označba, ki se nanaša na blago s posebnim zgodovinskim ali kulturnim pomenom, se lahko zavarujeneposredno z uredbo Vlade RS.Kot geografska označba po tem zakonu se ne sme registrirati geografska oznaka za kmetijske pridelke oziromaživila ter za vina in druge proizvode iz grozdja in vina.Geografska označba se ne sme registrirati:
če označuje ali nakazuje, da določeno blago izvira iz geografskega območja, ki ni resnični kraj izvora, na način,ki zavaja javnost glede geografskega porekla izvora;
če je sicer dobesedno resnična kar zadeva ozemlje, območje ali kraj, iz katerega izvira blago, vendar pa v javnosti ustvarja napačen vtis, da blago izvira iz drugega geografskega območja;
če je postala po dolgotrajni uporabi v gosp. prometu splošno znana kot oznaka za določeno vrsto blaga;
če bi bila njena registracija zaradi ugleda, poznanosti in trajanja uporabe znamke lahko zavajala potrošnikaglede resnične identitete izdelka.Registrirane geog. označbe se ne morejo spremeniti v generična ali splošno znana imena, katerih uporaba v gosp.prometu bi bila prosta.Pravice iz registrirane geografske označbe:1. registrirana geografska označba je kolektivna pravica in jo smejo uporabljati v gosp. prometu osebe, ki v skladus specifikacijo iz 2/104 ZIL proizvajajo in dajejo v promet blago, zavarovano z geografsko označbo;
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->