Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
05601083fc77bc2786026a838dc3c0c3

05601083fc77bc2786026a838dc3c0c3

Ratings: (0)|Views: 2,021|Likes:
Published by pravnica

More info:

Published by: pravnica on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

text

original

 
(opr. št)
S O D B A
V IMENU L J UDSTVA!( PAZI, sodni opomin se izreka s SKLEPOM!!!)Okrajno sodišče
v _____ je po
okrajni sodnici ______
,
 //////Senat Okrožnega sodišča
v _______, ki so ga sestavljali okrožna sodnica ________ kot predsednica senata,okrožni sodnik_______ in sodniki porotniki ______, ______, ______ kot člani senata,/////je ob sodelovanju zapisnikarice _______, v kazenski zadevi zoper obdolženega
 ____ 
, zaradi (nadaljevanega //
 ____ 
poskusa) kaznivega dejanja (poskus)
 ____ 
po
 ____ 
Kazenskega zakonika (KZ) (v zvezi z_____ 
Z)
(če jetožilec na glavni obravnavi spremenil pravno opredelitev kaznivega dejanja, se v uvodu navede spremenjena kvalifikacija (komentar str. 736))
napodlagi obtožnega predloga okrožnega državnega tožilstva
(zasebne tožbe (zasebni tožilec); obtožnice (okrožno))
v ____, opr. št. ____ z dne ____, (modificiranem na javni/tajni glavni obravnavi dne ___ in dne ___), po dne _____, ____ in _______ opravljeni javni/tajni glavni obravnavi, v navzočnosti/nenavzočnosti obdolženca,njegovega zagovornika (postavljenega po uradni dolžnosti) odvetnika ____ iz ____ ter (pomočnice) okrožnedržavne tožilke ___ iz Ljubljane, dne______ 
r a z s o d i I o
:
( PAZI, sodni opomin se izreka s SKLEPOM, zato je sklenilo !!!)
I. (OBSODILNl DEL -
samo,
če je več različnih odločitev
!!!)
Obdolženi _______ ,sin_______in _______, roj. _______, rojen _______ v_______ , stanujoč_____,_______ (po narodnosti) _______ ,državljan_______ , samski/poročen, brez otrok/oče_______ otrok v starosti ________ let, s končan_______ (izobrazba), zaposlen_______ / (po lastni izjavi) trenutno brezposeln, z mesečnim osebnim dohodkom v višini _______ SIT, lastnik _______/ brez premoženja, vojaški rok služil leta _______ v _______, _______, v vojaškoevidenco vpisan v _______, še neobsojen / že obsojen po sodbi _______ sodišča v_______opr. št. _______ zdne_______, ki je postala pravnomočna dne_______za kaznivo dejanje_______po _______členu KZ na______(kakšna kazen), ni v drugem kazenskem postopku/še v drugem kazenskem postopku, na prostosti// v priporu od(dne) _______od_______ure dalje // do dne_______do _______ure (če je bil že izpuščen) // na prestajanju klaznitreh mesecev zapora v zaporih v Ljubljani od (dne) ___ dalje( o pomembnejših podatkih napiši podatek po času storitve kd in po času sodbe)
 j e k r i v
,
da je (v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti/ v stanju prekoračenega silobrana/ skrajne sile) (poskusil)(abstraktni del opisa -
ta del lahko poljubno prilagajaš. pomembno pa je da vsebuje vse zakonskeznake
!!!).S tem je storil,pod 1. točko izreka: kaznivo dejanje _______ po _______ . členu KZ ( v zvezi z _______ )(1. - samo, če je obsojen več dejanj z enakim abstraktnim delom)
da
 je_______ (opis dejanja –
PAZI
, /edokazane okoliščine!!!; PAZI, da ne prekoračiš obtožbe!!!) (s čimer je obdolženec z
izvršitvijonaklepnega kaznivega dejanja začel, pa ga ni dokončal -
poskus
) (pri tem pa je bila njegova zmožnost razumetipomen svojega dejanja / imeti v oblasti svoje ravnanje zaradi _______ bistveno zmanjšana
-
bistveno zmanišanaprištevnost
).
pod 2. točko izreka: kaznivo dejanje _______ po _______ . členu KZ ( v zvezi z _______ )
PAZI tudi naslednje zadeve:
prenatrpan in nepregleden opis dejanja iz obtožbe
lahko sodišče spremeni tako, da iz njega izpustinavedbe, ki so nepomembne; en stavek lahko razbije na več stavkov,v opis se vnesejo dejstva in okoliščine, iz katerih izhaja:
bistveno zmanjšana prištevnost (BZP)
če te niso zajete že v obtožbi,da gre za
prekoračen silobran// skrajno silo
če te niso zajete že v obtožbi,da gre za
poskus ,
če te niso zajete že v obtožbi,vnesi
malomarnost
kot lažjo obliko krivde, če je dejanje kaznivo tudi iz malomarnosti - (15. čl KZ)pri
nadaljevanem kd
izpustiš iz opisa dejanja, ki niso dokazana, kar obrazliš v obrazložitvi ali pa
1
 
izrečeš oprostilno oz. zavrnilno sodbo (Potočar)preveri, če
opis ustreza kakšnemu drugemu kd
kot ga je opredelil tožilec -
na abstraktni del sodišče nivezano
!!!
 
če ugotoviš, da gre za
silobran, skrajno silo , dejansko zmoto
ne vnašaj nič v opis, ampak ga samooprosti !!!če je storil kd
v manjšem obsegu kot
 
 je obtožen ,
ga obsodi le za kolikor mu je dokazano, ostalo izpusti izizreka in to obrazloži v sodbiče mu
odpustiš kazen
ni izreka o kazni, le krivdorekče izrečeš
sodni opomin
, ni krivdorekaS tem je storil (pod 1. točko izreka - alineje) (v stanju BZP, v stanju prekoračenega silobrana// skrajne sile)(nadaljevano) kd (poskus) ___ po ____ KZ (,v zvezi z(22. členom KZ - poskus, II. odstavkom 16. člena KZ bistveno zmanjšana prištevnost ,III. odstavkom 11. čle. KZ - prekoračeni silobran , III. odstavkom 12. členaKZ – prekoračena SS , ...)).
IZREK USTREZNE KAZENSKE SANKCIJE - glej vzorce izrekov!!!
PAZI tudi naslednje zadeve:
Sodišče ni vezano na predloga tožilca
glede kazenske sankcije (
razen
po 492/lV čl. ZKP-varnostniukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja) !!!
Ali so izpolnjeni pogoji za
izrek:
pogojne obsodbe
(50., 51.
čl.
KZ)
denarne kazni 
(glavna ali stranska kazen -
36/II či. KZ
)
stranske kazni 
(denarna kazen, prepoved vožnje motomega vozila, izgon tujca iz države)
varnostnega ukrepa - PREVERl VSE!!! (62.
- 69. čl. KZ)
Ali lahko uporabiš določbe o
omilitvi (42., 43. čl. KZ)
ali
odpustu
(44., 45. čl. KZ) kazni
Upoštevaj vse
olajševalne
in
obteževalne okoliščine
(41.
čl,
KZ)
Ali so izpolnjeni pogoji za
preklic morebitne prejšnie pogojne obsodbe
(52. - 55. 61. KZ) - samo če je
pribavljen spis
v katerega moraš vpogledati, sicer narediš
opombo
in pojasniš, da ne moreš izreči enotnekazni (182/II čl. ZKP) !!!
Ali pride v poštev izrek enotne kazni (47., 48. čl. KZ) ~ samo če je pribavlien spis v katerega morašvpogledati, sicer narediš opombo in pojasniš, da ne moreš izreči enotne kazni (182/11 Čl. ZKP) ///
Ali je potrebno
všteti pripor 
ali kak
drug odvzem prostosti
(49. čl. KZ)
Če je tožilec na koncu obtožbe predlagal izrek kazni ali varnostnega ukrepa, pa mu nisi
sledil
moraš toobrazložiti
VŠTETJE pridržanja, pripora ali drugega odvzema prostosti ali denarne kazni - tudi pri
pogoini obsodbi zaprimer preklica - GLEJ M-1II !
(Puklavec 132)ODVZEM PREDMETOV (čl. 69 KZ, tudi 498 ZKP (Puklavec 130)
PAZI - Če so bili zaseženi predmeti med preiskavo, pa ne izrečeš varnostnega ukrepa odvzema predmetov ali odvzemapremoženjske koristi, moraš zasežene stvari vrniti !!! - (Mislimo, da s posebnim sk lepom)
ODLOČBA O PREMOŽENJSKOPRAVNEM ZAHTEVKU-
samo. če je bil postavljen do konca glavne obravnave!!! (Puklavec 134-135)-Obdolženec je dolžan oškodovancu _______ plačati znesek _______ SIT.-Po 2. odst. 105 člena ZKP se oškodovanec _______ s svojim PPZ v znesku ___ napoti na pravdo-Obdolženec/obtoženec je dolžan oškodovancu_______ plačati znesek_______ SIT, s presežkom VSIT seoškodovanec napoti na pravdo.
ODLOČBA O ODVZEMU PREMOŽENJSKE KORISTI – Puklavec 131
-PAZl, da po uradni dolžnosti odločiš o tem, če ni premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca ali če je le tamanjši!!! (95. - 98. čl. KZ)-Če je PPZ, se premoženjska korist ugotavlja samo v tistem delu, ki ni zajet s PPZ!
OBJAVA SODBE, TISK,RTVODLOČBA O STROŠKIH !!! - glej vzorce izrekov!!!
II.
 
(OPROSTILNI DEL
- samo, če je več različnih odločitev !!!)
Obdolženi _______ ,(osebni podatki - GLEJ zgoraj II! - samo, če jih nisi že prej navedel !!!)se iz razloga po 1,2,3,4. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP)
2
 
o p r o s t i o b t o ž b e,
da je_______s tem,
da je_______ (opis dejanja iz obtožbe - NE SPREMINJAJ!!!),
s čimer naj bi storil kaznivo dejanje_______po_______Kazenskega zakonika (KZ).
ODLOČBA O PREMOŽENJSKOPRAVNEM ZAHTEVKU
-
oškodovanca napotiš na pravdo!!!ODVZEM PREDMETOV - po
498.
čl ZKPODVZEM DENARJA-
po 498a čl. ZKP
ODLOČBA O STROŠKIH
!!!
 
-
qlej vzorce izrekov
!!! (Puklavec 133-134)
III.
 
(ZAVRNILNI DEL -
samo, če je
več različnih odločitev
!!!)
PAZI,
če je tožilec po pravnomočnosti obtožnice in
PRED ZAČETKOM glavne obravnave umaknilobtožnico , se ne izda zavrnilna sodba
ampak
predsednik senata pozove oškodovanca ,
naj nadaljuje spregonom, sicer s
sklepom ustavi postopek
~ 293., 51
.
ZKP. Sklep o ustavitvi kazenskega postopka izda
predsednik
senata
 
po 293/III čl. ZKP tudi, če so po pravnomočnosti obtožnice oz. zasebne tožbe podane kakšne
druge okoliščine,
zaradi katerih bi se morala na glavni obravnavi izdati zavrnilna sodba (2.,3. in 4. točka 357. čl.ZKP) !!! -
PAZI,
enako ravnaš, če umakne pisno umakne obtožbo med dvema glavnima obravnavama \\\
Zoper obdolženega_________________,
(osebni podatki -
GLEJ zgoraj
!!!
- samo, če jih nisi že p rej navedel!!!)
se iz razloga po 1./2./3./4. točki 357. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP)
zavrne obtožba,
da je
 _______ 
s
tem,
da je
 _______ 
(opis dejanja iz obtožbe -
NE SPREMINJAJ
!!!)
 
,
s čimer naj bi storil kaznivo dejanje_______ po_______ Kazenskega zakonika (KZ).
ODLOČBA O PREMOŽENJSKOPRAVNEM ZAHTEVKU!!!ODLOČBA O STROŠKIH !!! - glej vzorce izrekov !!!
(IV. ZAVRŽENJE - samo,
če je več različnih odločitev in
res ZELOIZJEMOMA
!!!)
Zoper obdolženega
 ___________ 
,(osebni podatki -
GLEJ zgoraj!!! - samo, če
 
 jih nisi že prejnavedel
!!!
)
se iz razloga po VI. odstavku 443. člena (pristojnost okrožnega sodišča) Zakona o kazenskem postopku (ZKP) vzvezi s 1./2./3. točki 352. člena ZKP
(če ni zahteve upravičenega tožilca, potrebnega predlogaoškodovanca
...)
 zavrže obtožni predlog,
da je
 ________ 
s tem,da je
 _______ 
(opis dejanja iz obtožbe -
NE SPREMINJAJ
!!!)
 
,s čimer naj bi storil kaznivo dejanje
 __________ 
po
 __________ 
Kazenskega zakonika (KZ).
ODLOČBA O STROŠKIH
!!! -
glej vzorce izrekov
!!!
 
OBRA Z L O Ž I TE V
ZELO PAZI, da obrazložiš vsako točko izreka
!!!
I.
(
OBSODILNl DEL
-
 
ne piši tega !!!)
NENAVZOČNOST
Glavna obravnava dne _______ je bila na podlagi I. odstavka 442. člena ZKP (
okrajno
sodišče) //// na
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->