Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
e418d01861d064531fa9985e6b77e9d2

e418d01861d064531fa9985e6b77e9d2

Ratings: (0)|Views: 3,911|Likes:
Published by pravnica

More info:

Published by: pravnica on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
IZVIRNIK!Opr.št. P .............(DELNA, VMESNA, ZAMUDNA)
S O D B A
(NA PODLAGI PRIPOZNAVE/ ODPOVEDI/STANJA SPISA)
V I M E N U L J U D S T V A
(PAZI, če gre za
motenje posesti
ali
plačilni nalog
, odločiš s
SKLEPOM
!!!)
(inS K L E P)Okrožno
(
okrajno
) sodišče v .....Lj.... je po
okrožni
(
okrajni
) sodnici .....XY...., ////
Okrožno sodišče
v .....Lj......... je v senatu, ki so ga sestavljali okrožna sodnica ............kot predsednica senata ter sodnika porotnika.......... in .......... kot člana senata//////v pravdni zadevi tožeče stranke .....xy...., Pretnarjeva 6, Postojna, ki jo zastopa odv. Slava Štampar iz Postojne zoper 1. toženo stranko Roberta Smrdelja iz Ajdovščine, Vojkova ulica 14 in 2. toženo stranko Slovenica, zavarovalna hišad.d. Ljubljana, ki jo zastopa odv. Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice, zaradi plačila odškodnine ......... EUR spp,skrčeno na ....... in zvišano na........... spp vrednost spornega predmeta .............., na javni/tajni glavni obravnaviopravljeni dne .........., v navzočnosti obeh pravdnih strank in njunih pooblaščencev (odv. tožeče stranke SlaveŠtampar iz Postojne in odvetnice 2. tožene stranke odv. Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice), /////po
 javnem/tajnemposvetovanju senata istega ////
dne .............
s k l e n i l o –PAZI, samo, če je kak SKLEP(PAZI, če gre za motenje posesti ali plačilni nalog, odločiš s SKLEPOM)
Tožba
se zavrže.
Objektivna sprememba
tožbe se dopusti. (-
pazi
, samo če sodišče že prej ni izdalo sklepa o tem v
zapisniku oGO
) //ali: Sprememba tožbe se ne dovoli. ///ali: Dovoli se razširitev tožbenega zahtevka za plačilo odškodnine vvišini ..............////
ALI ... Zaradi (delnega)
umika tožbe
(zoper ...... (
samo, če je več tožencev
)) glede plačila ....... / .........sepostopek (v tem delu)
ustavi
. (če o tem
ni bilo že prej odločeno
) // ali
ALI ... Zaradi (delnega)
umika tožbe
za del glavnice v znesku ...... EUR se navedeni
plačilni nalog / sklep oizvršbi
v tem delu
razveljavi.
....... se kot
stranskemu intervenientu
na strani ....... stranke dovoli vstop v pravdo.
Ugovor 
litispendence
se zavrne.
Zavrne se ugovor tožene stranke, da odločitev ne spada v sodno pristojnost /da o istem zahtevku že teče pravdamed istima strankama/ da je stvar pravnomočno razsojena/ da je bila o spornem predmetu sklenjena sodnaporavnava. (288 ZPP)
1
 
Tožeča /tožena stranka se
oprosti plačila sodnih taks
. (če o tem
ni bilo že prej odločeno
)
Umik predloga za izdajo
začasne odredbe
se vzame na znanje.
Ugovor tožene stranke zoper sklep o izdaji začasne odredbe se zavrne (pazi tudi na pravni pouk – rok 8 dni) !!! ?
Zavrne se
ugovor tožene
stranke, da ni bilo zakonskih pogojev za izdajo plačilnega naloga/da so ovire za nadaljnjipostopek.
Poravnava
se ne dovoli. (če o tem še ni bilo odločeno na gl. obr.)
r a z s o d i l o :
(PAZI; če gre za motenje posesti ali plačilni nalog odločiš s sklepom)
1.UGODITEV TZ:
Tožena stranka .....xy..... je dolžna tožeči stranki plačati ......... EUR s pripadajočimi obrestmi, in sicer za čas od01.01.2002 do 27.06.2003 v višini predpisane zamudne obrestne mere zamudnih obresti, zmanjšane za temeljnoobrestno mero, za čas od 28.06.2003 dalje pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
vse v 15 dneh
(velja le,
če zamuda ni nastala kasneje!!!
)(PAZI,
paricijski rok
pri
SMV je 8 dni
, za
nedenarne
terjatve pa je lahko
daljši
!!!) (velja
če zamuda ni nastalakasneje
)
PAZI!
odtujitev stvari ali pravice med pravdo
(190 ZPP) – potrebna je prilagoditev TZ –
Ude str. 172, Juhart str. 285,Frantar str. 48 in 353!!!
– ni čisto res, Ude pravi, da je potrebno le, če se stvar uniči, ni pa prilagoditev TZ nujna, če je stvar/pravica odtujena
dajatveni zahtevek mora zapasti do konca GO, razen
preživnine, rente in izročitve ali prevzema stvari, ki so biledane v najem ali zakup (311 ZPP).
podrejenem zahtevku
odločaš šele, če glavnega v celoti zavrneš (182/II ZKP)
PAZI:
-
če
zahteva več
, moraš
zavrniti
!!!
-
če zahteva
manj
,
ne
smeš
prisoditi več
kot zahteva !!!
-
v obrazložitvi opozori, da od
28. 6. 2003 velja ZPOMZO-1
!!!
POSEBNI PR IMERI Vmesna sodba:
Tožena stranka je odškodninsko odgovorna za škodo, ki je nastala tožeči stranki ...... (datum, konkretizacija dogodka).Odločitev o stroških postopka se pridrži za končno odločbo.
Pobotanje:
1.
Ugotovi se, da
obstaja
terjatev tožeče stranke do tožene stranke do višine .....1000..... SIT. Ugotovi se, da
neobstaja
terjatev tožeče stranke v znesku .....200..... SIT
2.
Ugotovi se, da
obstaja
terjatev tožene stranke do višine .....300..... EUR (
največ do ugotovljene višine terjatvetožeče stranke
). Ugotovi se, da
ne obstaja
terjatev tožene stranke v znesku .....400..... SIT
3.
Tožena stranka ......
 je dolžna
plačati tožeči stranki ...... znesek ...... (700=1000-300) SIT. –
(PAZI. Sklep o izvršbiali plačilni nalog – drugačen izrek – glej članek).
4.
Višji
TZ zahtevek ...... (500=200+300) EUR se zavrne -
(PAZI. sklep o izvršbi ali plačilni nalog – drugačenizrek – glej članek).
2
 
2.
DELNO UGODI, DELNO ZAVRNE TZ:
Tožena stranka .....xy..... je dolžna ...........(zakonske zamudne – glej spodaj) v roku
15 dni
(PAZI, paricijski rok pri
SMV je 8 dni
, za
nedenarne
terjatve pa je lahko
daljši
!!!) pod izvršbo.
PAZI!
odtujitev stvari ali pravice med pravdo
(190 ZPP) – potrebna je prilagoditev TZ –
Ude str. 172, Juhart str. 285,Frantar str. 48 in 353!!!
dajatveni zahtevek mora zapasti do konca GO, razen
preživnine, rente in izročitve ali prevzema stvari, ki so biledane v najem ali zakup (311 ZPP).
podrejenem zahtevku
odločaš šele, če glavnega v celoti zavrneš
OBRESTI – glej zgoraj!!!
Višji TZ (za plačilo .....) se zavrne. //
V presežku se TZ tožeče stranke (za plačilo ......) zavrne. //
Presežni TZ za plačilo ....... se zavrne. //
Kar zahteva tožeča stranka več (ali drugače), se zavrne.
3.ZAVRNITEV TZ
Zavrne se tožbeni zahtevek, ki se glasi:» .................... «.
** STROŠKI
Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti pravdne stroške v višini ......... EUR v roku
15 dni (SMV 8 dni)
poprejemu te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od naslednjega dne po poteku
15 (8)
dnevnega paricijskega roka dalje do plačila.
(PAZI, pri delni sodbi lahko odločiš o stroških ali pa odločitev pridržiš za končno odločbo!!!).PAZI, če kaj zavrneš, moraš to navesti v izreku !!!
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->