Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ВОДИЧ ЗА ВИТАМИН - Б17

ВОДИЧ ЗА ВИТАМИН - Б17

Ratings: (0)|Views: 210|Likes:

More info:

Published by: Баба Лепосава on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
Vodic I deoNapisao alenteamutorak, 22 septembar 2009 07:55
VODI
Č
ZA
VITAMIN B17
METABOLIK TERAPIJA
Stav Ameri
č
kog Dru
š
tva za Rak je da
ć
e ove godine 550.000Amerikanaca umreti od raka. Jedan od troje ljudi u svom
ž
ivotuobole
ć
e od ove bolesti.To je samo u U.S.A. 88.000.000. ljudi.Sve
š
to
ć
ete pro
č
itati u okviru ove bro
š
ure nije prihva
ć
eno od straneoficijelne medicine. Ministarstvo za hranu i lekove (FDA), Ameri
č
koDru
š
tvo za Kancer (ACS) i Ameri
č
ka Medicinska Asocijacija (AMA)etiketirali su ovo kao prevaru i
š
arlatanstvo. Au stvari pozadinaovakvog stava je da su FDAi ostale vladine organizacije koristile svaraspolo
ž
iva sredstva kako bi se onemogu
ć
ilo da ova istina iza
đ
e navidelo. Po ulicama su hapsili gra
đ
ane koji su javno iznosili svojaube
đ
enja povodom ove teme. Oduzimali su im bro
š
ure i video zapise.Doktore koji su primenjivali ovu teoriju u te
ž
nji da spasu
ž
ivote svojihpacijenata krivi
č
no su gonili.Svrha ove bro
š
ure je da poka
ž
e da ova ljudska tragedija ogromnihsrazmera mo
ž
e biti zaustavljena primenom postoje
ć
ih nau
č
nihsaznanja i dostignu
ć
a. Informacije koje
ć
ete ovde dobiti odnose se nadokaze o
č
injenici da je kancer bolest neadekvatne, siroma
š
neishrane kao skorbut ili pelagra na primer. Nije prouzrokovanbakterijom, virusom ili misterioznim toksinom, ve
ć
nedostatkom jednesupstance koju je savremen
č
ovek potpuno isklju
č
io iz ishrane. Tasupstanca je Vitamin B17 poznata jo
š
kao kao Laetril ili Amigdalin.Polaze
ć
i od pretpostavke da je ova nau
č
na analiza ispravna, u tomslu
č
aju i terapija kao i prevencija kancera vrlo je jednostavna, sve
š
to je potrebno da se preduzme je da ova supstanca koja je pre svegalako dostupna kroz uno
š
enje odre
đ
ene vrste hrane i jeftina, ponovopostane deo dnevnog jelovnika. Sve ve
ć
i broj doktora
š
irom sveta nasvojim privatnim klinikama testira i dokazuje da je ovaj konceptle
č
enja kancera istinit i da daje izuzetne rezultate.Na stranicama koje slede bi
ć
e izneseno niz
č
injenica koje dokazujuspregu osiroma
š
ene ishrane i kancera.Iako ova teorija i koncepcija le
č
enja nisu odobrene od straneortodoksne medicine,
č
injenice jasno pokazuju da je zagonetka zvanakancer kona
č
no odgonetnuta.
Vodic I deo http://www.zdravljeza21vek.com/index.php?view=article&id=145:vod...1 of 12 10.6.2011 14:41
 
SADR
Ž
AJ
Uvod________________________________________________4Va
ž
no upozorenje______________________________________5O Vitaminu B17________________________________________6Vitamin B17 kao prevencija_______________________________7Metabolik Terapija kod Kancera___________________________8Upotreba Amigdalina(Vitamin B17) u Metabolik Terapiji_________9Na
č
in Delovanja Amigdalina______________________________9Laetril i Supstanca koja spasava
Ž
ivot Zvana Cijanid__________ 9Gragi
č
ki Prikaz Delovanja Laetrila kod Kancera______________ 10Naj
č
e
šć
e Postavljena Pitanja_____________________________11Opis komponenata Metabolik Terapije_____________________21Dodatni Metabolik Saplementi(nisu obavezni ali se preporu
č
uju)_27Op
š
ti Pregled B17 Metabolik Terapije_____________________ 30Terapije i Protokoli____________________________________31
Š
ta je Metabolik Terapija______________________________ 31Preporu
č
ene Doze___________________________________ 33Dodatna Terapija Rutinski Propisana_____________________33Zna
č
aj Pozitivnog Razmi
š
ljanja__________________________36Uvo
đ
enje Promena__________________________________ 36Bele
š
ke o Pona
š
anju Tumora Pod Terapijim B17__________ 36Kriterijum za Procenu Klini
č
kog Napretka________________ 37Vitamin B17 i Anemi
č
ne Srpne
Ć
elije____________________ 37Veza izme
đ
u Fluora i Kancera__________________________ 37Kontakti__________________________________________38Vera u Boga______________________________________ 39Reference-________________________________________40
Vodic I deo http://www.zdravljeza21vek.com/index.php?view=article&id=145:vod...2 of 12 10.6.2011 14:41
 
Priznanja i Nagrade__________________________________ 41
U V O D
Tokom 1950. godine nakon mnogo godina istra
ž
ivanja, biohemi
č
arDr.Ernest T.Krebs Jr.,i zolovao je novi vitamin, numerisao ga kao B17i nazvao Laetril. Kako su godine prolazile na hiljade ljudi se uverilo da je Krebs kona
č
no prona
š
ao na
č
in kontrole svih oblika kancera. Te1950 godine, malo je verovatno da je Ernest Krebs mogao imati idejuo tome da je svojim otkri
ć
em dirnuo u pravo osinje gnezdo.Farmaceutske multinacionalne kompanije u nemogu
ć
nosti da samepatentiraju i zadobiju ekskluzivna prava za otkriveni vitamin lansiralesu nezapam
ć
ene i bez presedana zlobne i
ž
estoke propagandnenapade protiv B17, uprkos evidentnim dokazima o efikasnosti kontrolebukvalno svih vrsta kancera. Postavlja se pitanje za
š
to je ortodoksnamedicina vodila rat protiv ovih alternativnih dostignu
ć
a. G.EdwardGriffin , autor knjige „Svet Bez Kancera“ tvrdi da odgovor ne trebatra
ž
iti u nauci ve
ć
u politici, i oni se zapravo u skrivenoj ekonomiji ipropagandnoj mo
ć
i onih koji dominiraju medicinskim establi
š
mentom.Svake godine, na hiljade Amerikanaca dolazi u Meksiko da primiterapiju B17(Laetril). To
č
ine jer vlada U.S. zabranjuje da je prime usvojoj dr
ž
avi. Najve
ć
em broju ovih pacijenata re
č
eno je da se njihovabolest nalazi u zadnjem stadijumu i da im je ostalo par meseci
ž
ivota.Me
đ
utim zapanjuju
ć
i procenat njih se oporavio i nastavio da
ž
ivinormalnim
ž
ivotom. I pored toga FDA, AMA, ACC, kao i ostaliistra
ž
iva
č
ki centri i dalje tvrde da je Laetril prevara i
š
arlatanstvo. Zapacijente koji su izle
č
eni ka
ž
u da su ili do
ž
iveli spontanu remisiju ili jo
š č
e
šć
e da nikada nisu ni bolovali od kancera. Ukoliko su neki odljudi koji su ve
ć
na samom kraju tra
ž
e
ć
i lek primili Laetril ipak umrli,glasnogovornici ortodoksne medicine odmah su bili spremni daizjavljuju : “Eto vidite? Laetril uop
š
te ne deluje“. U me
đ
uvremenu nastotine i hiljade pacijenata umire svake godine nakon podvrgavanjuoperaciji, hemoterapiji i zra
č
enju , i pored toga ovi tretmani i daljebivaju smatrani za sigurne i efikasne.U U.S. FDAstriktnom regulativom, ne zakonsk ,zabranila je upotrebuB17 ve
ć
vi
š
e od osamnaest godina. Vitamin B17 ili terapija Laetrilomprimenjuje se samo u nekim bolnicama u Meksiku koje kancer le
č
eishranom. Ove bolnice postigle su skoro stoprocentni uspeh u le
č
enjunetretiranih slu
č
ajeva ( lokalizovani tumor/kancer koji nije spr
ž
enzra
č
enjem, zatrovan hemoterapijom ili odstranjen operacijom ).Ogromna ve
ć
ina pacijenata le
č
ena Laetrilom saop
š
tava pozitivneodgovore po
č
ev
š
i od onih da se uop
š
teno mnogo bolje ose
ć
aju iimaju vedriji stav prema
ž
ivotu do onih vrlo uo
č
ljivih kao
š
to supobolj
š
an apetiti, dobijanje na te
ž
ini, povratak prirodne boje ko
ž
e,smanjenje ili potpuni nestanak bolova prouzrokovanih kancerom.Potpuno povla
č
enje svih simptoma bolesti zabele
ž
ena je kodnajve
ć
eg broja slu
č
aja.Vitamin B17, obi
č
no poznat kao „Amigdalin“ ili „Laetril“ prirodna je
Vodic I deo http://www.zdravljeza21vek.com/index.php?view=article&id=145:vod...of 12 10.6.2011 14:41

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
klim777 liked this
dudicg liked this
zlatojce liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
Mileva Zivkovic liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->