P. 1
84691_ KBE 80_2008

84691_ KBE 80_2008

Ratings:
(0)
|Views: 352|Likes:
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus - õppekavad - kutseõpe põhihariduse baasil
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus - õppekavad - kutseõpe põhihariduse baasil

More info:

Published by: Kuressaare Ametikool on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2012

pdf

text

original

 
Õppeasutus:
Kuressaare Ametikool
 Õppeasutuse kood:
70003744
 
ÕPPEKAVA REGISTREERIMISLEHT
 
Õppekava rühm
 
EHITUS JA TSIVIILRAJATISED
 
Õppekava nimetus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
 
Mason
 Õppekeel:
eesti keelKutseõppeliikMaht õppenädalates:
kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumiskutseõpe koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikuteleX kutseõpe põhihariduse baasilkutsekeskharidusõpekutseõpe keskhariduse baasil
80 õn
 
Õppekava koostamise alus:
 
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse
” õppekava koostamise aluseks on
Ehituserialade riiklik õppekava
”, mis on kinnitatud Haridus
- ja teadusministri määrusega nr 20. 14. märtsil2008.a.
Õppekava eesmärgid ja ülesanded:
 
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse
” õppekava e
esmärgiks onvõimaldada õppijal omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid töötamiseks ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetesning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse
” õppekava ülesandeks on ette
valmistada selline töötaja, kes:1)
 
väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi;2)
 
oskab oma tööd planeerida, teostada, hinnata ja arendada;3)
 
oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades;4)
 
on orienteeritud heade õpi- ja töötulemuste saavutamisele;5)
 
vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;6)
 
töötab tervist ja keskkonda säästvalt;7)
 
oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;8)
 
tuleb toime multikultuurses keskkonnas;9)
 
oskab suhelda ja on valmis meeskonnatööks;10)
 
oskab hankida ja analüüsida teavet.
 
Nõuded õpingute alustamiseks:
Vastuvõtt kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse erialale toimub vastavaltEV Haridus- ja teadusministri määrustele. Vastuvõtte korraldab Kuressaare Ametikooli vastuvõtukomisjon,mille tegevus on kooskõlas haridusministri poolt kehtestatud juhendiga.Vastu võetakse põhikooli lõpetanud, eesti keelt kõnelevaid isikuid.Kooli astumiseks tuleb vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:
 
isikut tõendav dokument (sünnitunnistus või pass);
 
põhiharidust tõendav dokument;
 
vanema või seadusliku eestkostja kirjalik nõusolek kui õpilaskandidaat on alaealine;
 
vormikohane meditsiiniline tõend tervisliku seisundi kohta;
 
avaldus kooli astumiseks;
 
4 fotot 3 x 4 cm.Vastuvõetuks loetakse õpilast, kes on osalenud vestlusel
 
vastuvõtukomisjoni poolt
 
volitatud
 
isikuga.
 
2
Õppekava struktuur:
 1. Üld- ja põhiõpingute moodulid
55
õn1. Majanduse ja ettevõtluse alused 12. Tööseadusandluse alused 13. Suhtlemine ja asjaajamise alused 14. Arvutiõpetus 25. Erialane võõrkeel 26. Joonestamine 27. Töökeskkonna ohutus 18. Ehitusfüüsika 19. Ehitamise alused 210. Ehitusmaterjalid ja -konstruktsioonid 311. Ehitusmõõdistamine 112. Renoveerimise alused 113. Müüritööd I 614. Müüritööd II 815. Hüdroisolatsioonitööd 116. Betoonitööd 617. Pottsepatööd 618. Krohvimistööd 719. Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine 32. Valikõpingute moodulid
25
õn1. Puusepatööd 52. Katusetööd 63. Viimistlustööd 84. Rullmaterjalide paigaldamine 35. Heakorratööd 3
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
 Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on:
 
saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused;
 
sooritatud positiivsele tulemusele eriala lõpueksam.
 
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kool väljastab lõputunnistuse kutseõppe läbimise kohta põhihariduse baasil ja hinnetelehe, kuhu kantaksemoodulite kokkuvõtvad hinded.
Õppekava vastab sisuliselt ja vormistuslikult esitatud nõuetele
...............................................................................
.200
….
a.
............................................................................................................................................................
 /ees- ja perenimi, allkiri/ 
 
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse Kutsehariduse osakonna peaspetsialist
 
3Õppeasutus
KURESSAARE AMETIKOOL
 Õppeasutuse kood
70003744
 Aadress
Kohtu 22, 93812 Kuressaare
 Telefon/Faks
45 24600/45 24616
 e-post
kak@ametikool.ee
 Õppekavarühm
Ehitus ja tsiviilrajatisedÕppekava Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitusMason
Kutseõppe liik
Kutseõpe põhihariduse baasil
 Õppekava maht õppenädalates
80 õppenädalat
 Õppekeel
Eesti
 Kinnitan
 
Neeme Rand
kooli direktori allkiri
käskkirja nr 1-9/181 kuupäev 30.09.2008
pitsat
 Kooskõlastatudkooli õppenõukogu nr. 4-20/1 08.09.2008
koosoleku protokolli nr, kuupäev
koolinõukogu nr. 1-6/6 29.09.2008
koosoleku protokolli nr, kuupäev
Kontaktisik Andres Kolk
allkiri
Tehniliste erialade osakonna juhatajaTelef: 452 0677; 516 5916
 
e-post: andreskolk@ametikool.ee faks: 452 4616
Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis
.........................................................................................kuupäev
Õppekava kood
…………………………………
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Kuressaare Ametikool liked this
Kuressaare Ametikool liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->