P. 1
84709_KVH 120-2008

84709_KVH 120-2008

Ratings: (0)|Views: 408|Likes:
Kinnisvarahooldus - õppekava - kutsekeskharidusõpe
Kinnisvarahooldus - õppekava - kutsekeskharidusõpe

More info:

Published by: Kuressaare Ametikool on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2012

pdf

text

original

 
Õppeasutus:
Kuressaare Ametikool
Õppeasutuse kood:
70003744ÕPPEKAVA REGISTREERIMISLEHTÕppekava rühmEHITUS JA TSIVIILRAJATISEDÕppekava nimetusKinnisvarahooldusFacility serviceman
Õppekeel:
eesti keelKutseõppeliik Maht õppenädalates:
kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumiskutseõpe koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutelekutseõpe põhihariduse baasilXkutsekeskharidusõpekutseõpe keskhariduse baasil
120 õnÕppekava koostamise alus:
„Kinnisvarahoolduse” õppekava koostamise aluseks on „Ehituserialade riiklik õppekava”, mis on kinnitatud Haridus- ja teadusministri määrusega nr 20. 14. märtsil 2008.a.
Õppekava eesmärgid ja ülesanded:
„Kinnisvarahoolduse” õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijalomandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid töötamiseks ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes ning luua eeldusedõpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.„Kinnisvarahoolduse” õppekava ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:1)väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi;2)oskab oma tööd planeerida, teostada, hinnata ja arendada;3)oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades;4)on orienteeritud heade õpi- ja töötulemuste saavutamisele;5)vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;6)töötab tervist ja keskkonda säästvalt;7)oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;8)tuleb toime multikultuurses keskkonnas;9)oskab suhelda ja on valmis meeskonnatööks;10)oskab hankida ja analüüsida teavet.
Nõuded õpingute alustamiseks:
Vastuvõtt ehitusviimistluse erialale toimub vastavalt EV Haridus- jateadusministri määrustele. Vastuvõtte korraldab Kuressaare Ametikooli vastuvõtukomisjon, mille tegevus onkooskõlas haridusministri poolt kehtestatud juhendiga.Vastu võetakse põhikooli lõpetanud, eesti keelt kõnelevaid isikuid.Kooli astumiseks tuleb vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:
isikut tõendav dokument (sünnitunnistus või pass);
 põhiharidust tõendav dokument;
vanema või seadusliku eestkostja kirjalik nõusolek kui õpilaskandidaat on alaealine;
vormikohane meditsiiniline tõend tervisliku seisundi kohta;
avaldus kooli astumiseks;
4 fotot 3 x 4 cm. 
 
Õppekava struktuur:
1. Üld- ja põhiõpingute moodulid
44
õn1.Majanduse ja ettevõtluse alused12.Tööseadusandluse alused13.Suhtlemine ja asjaajamise alused14.Arvutiõpetus25.Erialane võõrkeel26.Joonestamine27.Töökeskkonna ohutus18.Ehitusfüüsika19.Ehitamise alused210.Ehitusmaterjalid ja -konstruktsioonid311.Ehitusmõõdistamine112.Renoveerimise alused113.Kinnisvarahoolduse alused114.Klienditeenindus115.Konstruktsioonide tehnohooldus716.Tehnosüsteemide hooldus717.Krundihooldus518.Puhastustööd52. Valikõpingute moodulid
36
õn1.Müüritööd I62.Hüdroisolatsioonitööd13.Betoonitööd44.Maalritööd85.Plaatimistööd86.Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine37.Puusepatööd63. Üldharidusained
40
õn1.Eesti keel42.Kirjandus23.Võõrkeel64.Matemaatika45.Füüsika36.Keemia37.Geograafia38.Bioloogia39.Ajalugu310.Inimeseõpetus211.Ühiskonnaõpetus212.Muusika113.Kunst114.Kehaline kasvatus3
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on:
saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused;
sooritatud positiivsele tulemusele emakeeles, matemaatikas ja inglise keeles lõpueksam;
sooritatud positiivsele tulemusele eriala lõpueksam.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kool väljastab lõputunnistuse kutsekeskharidusõppe läbimise kohta ja hinnetelehe, kuhu kantakse moodulite jaüldharidusainete kokkuvõtvad hinded.
Õppekava vastab sisuliselt ja vormistuslikult esitatud nõuetele
.................................................................
.200
….
a.
..............................................................................................................................................................
/ees- ja perenimi, allkiri/
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse Kutsehariduse osakonna peaspetsialist
2
 
Õppeasutus
KURESSAARE AMETIKOOL
Õppeasutuse kood
70003744
Aadress
Kohtu 22, 93812 Kuressaare
Telefon/Faks
45 24600/45 24616
e-post
kak@ametikool.ee
Õppekavarühm
Ehitus ja tsiviilrajatisedÕppekavaKinnisvarahooldusFacility serviceman
Kutseõppe liik 
Kutsekeskharidusõpe
Õppekava maht õppenädalates
120 õppenädalat
Õppekeel
Eesti
KinnitanNeeme Rand
kooli direktori allkiri
käskkirja nr 1-9/181 kuupäev 30.09.2008
 pitsat
Kooskõlastatudkooli õppenõukogu nr. 4-20/1 08.09.2008
koosoleku protokolli nr, kuupäev
koolinõukogu nr. 1-6/6 29.09.2008 
koosoleku protokolli nr, kuupäev
Kontaktisik Andres Kolk 
allkiri
Tehniliste erialade osakonna juhatajaTelef:452 0677; 516 5916e-post:andreskolk@ametikool.eefaks:452 4616
Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis
............................................................................................kuupäev
Õppekava kood…………………………………3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->