Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5684, 27.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5684, 27.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,864|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
KetrinEltonza'Avaz'
EUpodrzavaDenon
i
spremnajenasa,nkc.jjezaonekojitokrse
N
OVO
Vijecerriinistaranekljucnihreforrni,izjavilaje
II
Onaporucujedajenajvazni-
BiB,
m"o.r,a_irnari
sir:
e.ksklllzivllomimervju,II23[13,
S
ie
daBil;!.
form,ir~dr23VnUVlaSI,
okupolitickubazu
I
listpredstavnicaEUzavanjskusto
je
pruemogucekakobimo-podrskusnaznevedi-politiku
i
sigurnostKetringlanastavitisreformamana
nekoiabiseslozilaokoprimie-Eston.evropskomputu,
S.
mana
Pocelaksezoneuhh.gradu
G
zlana.azi
uNeumu
J
AVAZSAZNAJE
~Konkursizasrednje
~L___________:___
kole
39.
str.
!
DERUISEUICPROTIU'MCDOnALD'SA'
11!JJlJEJ
NOVO
IJ!!I!JII3.....................
JEmNUEUETOVANJE~~~~
AOtiK.c
-7%
NaSFFdolazioskarovkaSuza.nBier~,
~~~=
 
2
Dnevniavaz,ponedjeljak,
ak.....tu.e·I.
D..O·
27.iunVlJpanj2011.
SKANDALllegalnisetFinansijskepolicijestoplraarnerlckuinvesticiju
luI
rDeriSeU-
c
orOliU"MCD
d'S8"
Naudarusenasli"McDonald'sovi"obiektinazemlilstu.Avaza'irestoranuTitovojulici
GlavniinspektorFede-ralnefinansijskepclicijeZuferDerv
i
lev
i
poslje-
dnjih
dana
seangazirao
kakobizaustaviovelikuamerickuinvesticijuuBiH,odnosnodclazaksla-vnoglancabrzehrane"Mc-Donald's"uSarajevo!
Sirokakampanja
Kljucniegzekutorfa-tnoprofirerskeporodiceSe-limovicjezaracunraznih"mesnihIobija"
i
svojihpivarskihsefova,kojiveegodinamanas
to
i
ezausravi-
ti
svakuinvesticiiuuprehr-arnbenojindustriiiunaso]zernlji,otvoriodvijeistra-geprotivsvihkojisaradujusarnerickomkompanijom,
Dervisevic
jetako
najpr-
ijepririsakusrnjeriona
OpcinuI1idZa,od
koie
je
to.
junaovegodinehimoza-
traziodostavlianje"ra.sp-olozivedokumentacije"
0
"svimprometirnanekremi-nanapodrucjuOpcineIlidzaodprivrednogdrusrva'Zelo'
iz
Visokog".Rije;;je
0
firmi
kojaposlujesnajvecim
svjetskirnIancemrestorana"McDonald',".Dei!ojecovjeku
zako-
jegjesudskompresudorn
utvrdenoda
je
ilegalnona
celuFinansijskepoliciienajveciproblemto
S{O
ceprvidrive-inrestoran"Me-
Donald'sa"bidotvoren
upravoporedhorela"RadonPlaza",
kojijeu
vlasnisrvukornpaniie
):!Avaz'-f.,
No,da[eDer-visevicevkrajnjiciljrusenjecijeleinvesticijeiiidase,rnakar,srvoriutisakkakosuupitanju~sumnjiviposlovi",po-tvrdujeicinjenicadaFederalna
za
110,1111.0
IeDilellobudlelFederaclJe
BIH
KantonalnisuduNo-vomTravniku
[e
jo~uma-nuovegodineutvrdioda[eZuferDervisevicnelega-IncuaeeluFinansrjskepolicije.Uprkostome,vla-sriFBiHjosdozvoljavajudaistragezasvcjdzepPI-ovodiCovjekkoiijesvoiimmontazamauspiobukva-InocpustositibudzerFina-nsijskepolicijeFBiB
i
[a-
kopriciniriogromnestete
vecem
bh.
entiteru,
N
j
ego-
vislucajeviurednopadajunasudovima,
~IO
zaposlje-dicuimamilionskeruzbeljudikoiisvoievrijeme,zdravIje
j
novaeulazudabidokazalida
ih
Dervisevicbezosnovaprcgoni.
PostojinagovorizBriseladaTadic[asnodaznakpodrskecielovitosfBiH,kafePuhovs
NajavljenidolazakBorisaTadicauBiHizazvaodebateSrblji
Jlenla
r
se
S_
b]a
iii
samoouoraua
B_
isel
UoCizvanicneposjerepr-edsjednikaSrbijeBorisaTa-dicaSaraievu6.julasrbija-nskimedijiuvelikoanal
izi-ra
j
umogucerezultare
i
kra-
jnjeposljedicesusretadoge-vorenogjosnasastankulide-Ia.lezemlje,cla.novimaPr-edsjedni~tvaBiH
j
turskimpredsiednikomAbdulahomGulomuKaradordevu.
Medenimjesec
Dokjedniprenoseoejenedaieposjemiasanz:nakkra-ja_,mednogmjes«a"Beogr-ada
i
Banje
L
like,drugi,neil
EO
oprezni
j
i,
uvjeravajukakojezapravorijee
0
dodvoravanjuSrbijeBriseludabi,uz~in-[enicudajeramizloeinacRatkoMIadiCizrucenHagu,lakse
i
br'"redoS!ido
vraraEn-
opskeunije.ZarkoPuhovski,profesorpoJirickefilozofijenazagre-ba.CkomFiloznfskomfaku-
Itetu,koment::iraza"Dnevoi
av.az«dajeuslucajuTa-dicevihpoteza.veenekovr-iiemeposrijedi"mediiskopromasivanjereaLnosti".
PORTAL-komentardana
Problem;
sa
zapoJ/javanjem
1/.
USK:
Srace
bi!i
sa
40pol:ir;ijskih
,s/"ibenika-
-AkosukonkursimunjeSleni
II
instilllcijamakojeu-ebajuorno-....-..;............gucilisigurnostipravdu,sm,onda,mozemoocekivaliodfirmikaostosu"BHTe-lecom",EPBiH,"Energoinvesl"...
?
(zerocool)
-Arealnostiesljedeca:TadicjerealisticanpoliticarkojijeprjjenekolikogodinajasnoshvariostojezaSrbi-illdobro
i
rojeispravno,On
[Q
radi
U
okviruonerealno-srikojamujezadataunu-crasnjomivaniskompoliti-kom.MeniseCinida
POSED-
j
inagovorizBrisebdaseju-snodaznakpoddkeejelovi-tostiBiB.AliuSaraievusestoprijetrebashvatiddajezaBiHbo[jc~toseroaoieSr-bijaiHrl'atskabrinuzanju-smatraPu.h
0
vski.
Kamenspolicanja
Ponjemu,posjetaTa-dieaiesimbohckivainauto-Iiko~topokazujedapredsje-dnikddaveSrbijemora
i
0"-
ebauvalavatiBiHsaSaraje-vomkaoglavnimgradom.Predsjedn.icaHelsinskogodbora(RO)zaIjudskapml'auSrbiiiSonjaBiserko
rvrdi
da
Tadie:Koliko
je
iskren
jelO
r'".llI
vi
1.1
ovom[renmkuprioriletkandida
tura
zaEO.ZatoseSrb!jao<l8[oi
i
predsm.-viriho"zemljakojavodi
faeun30
regionalnim.odnosi-rna".OdTadicevepOsjeleneoeekujepreviSe,
ali
jsrieedato"jesIe[)ekiiskorak~-Medurim,pozna[oiedajeRSjedanodratnihci-ijevaiIiram!p!ijenSrbije.SrbijaceodIOga[e~koodu-sm.!i,ocemujenaneda.vnoikonferenci
i
i
.1
Sara
j
evugo-vorioiGoranSvilanovic.
Fak-similOervlsevicevognalogaOpeioiIlidia:Samoioicijalivniplan
finansijskapolicija"imaz-SADuBiBPatrikuMunuuje"
i
okolnostipodKOjima(PatrickMoon),visokornjeosiguranprostorzaprvipredstavnikuuBiHVale-restoran"McDonald'sa"ntinuIncku(Inzko)
i
nje-sarajevsko]uuliciMarSalagovernzamieniku,Ameri-
Tita
broj36.kancuRoderikuMuru
legal.·nl-·posao
(RoderickMoore)
i
Ka-ntonalnomruzilastvuSar-
IndikativnoiedaDer-
visevicnijenaveopokoiemosnovu
i
pokojemna-
redenjunadleznogtuzilas-
tvaprovodiistrameradn
i
e.Zbogsvega
je
direktor".Avaza"BajroSabanupu-tiopismopremijeruFBiHNerminuNiksicu,federa-loomministrufinansijaAntiKrajini,ambasadoru
ajevo,
U
njemu,uz
ostalo,na-
vodidajeDervisevic"bez
prethcdnognalogaTuzila-
Stv9.,
saaiciniciiarivno,otvo-
rioistragu
eiii
ieciljkornpr-omitiranje
i
zaustavljanjepotpunolegalnogposla"te
daneskrivenosprecavaula-
zakamerickogkapitalauBiH.InreresSrbiieje,kakojeI"e-kao,pornjeranjenasjever-ozapad,odnoslloocuvanjepliienaRSiVojvodine.Odwgasenijeodustalo,OntomegovoreDobriuCosi6
i
svikojisubiliideo[ozimgprojekta.Tojenelltosto,zapravo,predSlllvljaglavnikamenspolieanjauodnosi-rnaSrbije
i
regiona,apose-bnosBiR.Drugojepitanie
S
fa
j
erea[no.OvaTadiCevaprvazvanicnaposje!amo-gJabibi[iindikarivnakaonekinovikorakBeograda-kalala
i
eBiserkoza"Avaz~.
F.
IlELE
BiserkQ:
Pomjeranegranica
Puhovski:
"Promasivl!ajerea/nosY"
 
Komentardana
3
ktuelno
Dnev.,iavaz,penedjeljak,27_junVlipanj2011.
Piie:VlastimirMIJOV/C
A
UOZOUIprOlaZB
ZastojnaputukaNATO~upokazujekolikosunasi,politicarinemarnipremaukljucivanjuBiHuevroatlantsketokove
1\\
VecinagradanaBosne
i
Hercegovinerado
bi
sebe
i
vojuzernljuvidjelausa-
stavuEvropskeunije
i
NATO
saveza.Ovodrugosrrucnjacismarrajucak
i
vaznijim,prvenstvenoizsigurnosnihrazloga.Zriarnogdjesmona
putukaEV[OPSKOjuniji,
N
igdj
e!
Precizniie,nazaceljusrnolistekandi-
data"
skupas
Kosovom.
Uledagledamo
i
Srbiji
i
Makedonijii
Albaniji,po-
gotovoHrvatskoj.
SpriblizavanjemNATOsavezusamesunamjedna-kolose.Amislilismoapr-
ilaprcslegcdine,kadasu
namcelniciAli
j
anseuTa-
Iinudalizelenosvjerloza
pristupanjeAkcionompla-
nuzaclansrvo(MAP),daie
00,
malrene,gotovas
tvar,
Od
109
proljeca
doovogljeta,medutim,svesunaseNATOnadeuvenule,
i
to
samonasomkrivi-
com.Onozelenosvjetlo
iz
Talinaupaljenoie,nairne,
suslovncmklauzulom,PristupanieMAF-utreba-
10
j
ebitiozvanieomokadseispunijosiedansicusniuviet:knjizenje69lokaci-
ja
121'.
perspektivnevojne
imovinenadrzavniaivo,
Rokzatuodlukubioiese-
pternbar2010.gcdine.
.Poglednakalendarsvegovori.Taijeseptembar
davnoprohuiao,blizusmo
i
sliedecem,No,odlukenerna.
0
farncznomtali-nskornuslovunasi
poli-ricariodavno
i
negovore,Ponekadgapomenusamo
cel!lici
Alijansekojise
pi-tajukakocemoriiesiti
1<.0-
mplikovaniie
i
dezahtie-
veod
ODOg
jakelaganog,
pes~av
Ii
enoguTalinu,
Cumjakoiana
tai
upit
sti~e
iz
BiR
dovoljno
je
nee!
ta
da
shvatimokakoodpristupaujaNATOsavezu
zadugonecebitinisra,
ClanstvouMAP-u,aninje-ga,eto,nismo
ovjerili,tek
jepredvorje,
i
10
podugacko,za
prilazakglavnirnvratima,
Hrvatskajena10m
putu,
na-primjer,bilanajbrza,A
tre-
balojojje
punih
restgodina!
Kakorni
kroC:irno,n~bi
maratonrnogaopotrajati
doviiekaAsvesdciurnom(~upljom)pricomovdasnjihpoliticarakakosuevroarla-
ntskeintegracijezanjih
i
a
Bill
svetinja
nadsvetinja-rna.Na
djelu,
medutim,
NATOiEU
;:(1
niih
BU
za-dnjarupanasvirali,Dajedrugacije,veebibilari-jclenaonasitnicasa69
1'0-
jnihlokacija,Barembise,
devetmjesecinakonizbora,
formiralavlastkojatakvu
odlukumozedadonese,SovakvimpoliticarirnaBiHnigdjenijeprispjela,Svivozovibiezenarnispr-ednosa,pcgotovoEU
i
NATO,svedokjavnosti
biracicutkepratenjihov
nerad
i
rajniinernarpre-rnaporrebamazemlje
ii
eresirnagradana,
Agovit:VaillOjeusavrsavallsVOjelnanj~
USPJESIDamirAgovic,Sarajlijasradnomknjiiicomu"Googleui<
IZ
male
..-
o
S8S
i
Radiuodieluzaonlineoqlasavanleputcrnkojeg.amerlckakompanijaostvarujenajve6idtoprihoda
Nakonzaposlenjau
arne-
ricko]kompaniji
"Google",SluWellOnajpozeljnijemposlo-daveunasvijeru,DarnirAgo-vicizSarajevaotputovaojeuPolisku,u
j
edanodnajvecih"Googleovih"poslovnihce-marazainovaciie
U
Evropi.
KlijentiizSVicarske
OvdieceAgovic,diplo-
man
I
drugegeneracijestude-
nataAmerickoguniverzite-ta
(AU)
unasoizemlji,kao
onlinesaradnikzamediiesa-
radiva
ti
skl
i
entimaizN
j
e-rnacke,Austriie
i
Svicarske,
-Radimuodjeluzaonlinecglasavanje,
U
timu.:iiijeza-datakunapredenieogla£
i
v-ackihkarnpanja
i
limuveziuspjesnostiposlovaniaklijena-
til.
To
j
e
[edan
odnajvazni
i
ill
mllrkerinskihsegmenamuku-pne"Googleove"djelamosri
Agovicnakolldip/omiranja
puremkojegkornpanijaOSLva-rujenajveciclioprihoda-is-prieao
[e
Agovicza"Dnevniavaz",OvanesvakidaSnjaposlovnapriJikadokaz
je,.
govorinamus-piesniSarajlija,dase
i
zmalezemljekao
&00
ie
Bill
mogupo-sticizavidnirezultati
i
name-
III
urisvietskomradnorn
ITLlSIIL
Strogi
lestovi
-Poznatoje
da
Bill
ima
lllDogouspjclnihIjucliusvije--tukojisunapravilikarijeruu
ta-
z1iti
timoblastimll.Varnoie
da
sestalnonapreduje
U
obrnrovtl·nju
i
acovjekusavclavasvojeznanjeuoblastiukcjoj
radi
Na-ravuo,topodrdZUmijevakonsm-man
i
n[enzivanrad
jedna
od
tih
oblastisvakakojeinternel-industrija-istii:-eDamir.POS13ridijelompre-stiznogradnogohuzenj·anijebilojednostavno,Agovi!':[eprijepctpisivanjaugovo-ras"Googleom"moraeproci
brojnetestove
i
nrervjue.
-Nakonaplikacijecekalasumedvatelefonskaintervjuaijedanlesl.PolOmjeuslijediopozivzaneposredanrazgovoru
i
edllOmodn
j
ihovihevro-pskihkanJpusa,gdjesamoba-vioCetiridodamaintervjuasa7~poslenimizta:dieitihodje-la.Triposebnekomisijesuvcliledellni
ti
Vll
U
ocienu
veza-
nozamojangazman.PookoncanjuproceduredobiosamPO!!udu
cia
:;e
staWozapo--slimu,;GOOgICLl"-govoriAgovi':.
A.KESEROV1C
f}(J,~
IllNKDVld
TO
Jf
TO
znanleilimsRi.rad
AgovicasmopimlikojeodIikeprofesionalcarespe-kdra"Google"..SvizaposleoicioveIi-rrnemorajuzadovo!ji
ti
v~ekri~erija.Prvije,svakako,.odrel'lenslepenznanjauoblastiimemet-jndustrije.UovomeslucajupOil"ebnojeznanjeuonlinemarketi-ngLlkojidanasusviietupreuzimaprimae
u.
ogla~-avanj.uuop6e.Osimtoga,I1llraVDO,podrazumijevasepoznavanjevises!ranihje-z:ikakaoispremnostzati-mski.rad-obja&njavaDa·
mir.
Ukinutanajsramnijanovinauhistorijibh.novinarstva
ilmoalal-oOsmo
ca
PropaliglodurprIcadagajeSelimovit"ukinuo"zatostojeonbl.iZiZlatkuLagumdzijinegoratnoprofiterskaporodica
NajsramnijanovinaLlhi-slOrij
i
h.novinars
tva
pres!a-lajeizlaziti!"San",kakosuzvalije-danodpivarskihbillena,odsvojihpocelakapadokr·ajamogaosepohvali!istek300-tinjakprodatihpr-imieraka.Itoie,razumlji-vo,propalomglodurLlMe-nsurLlOsmovi':ubilosa.-svimdovolj.no,je,jeonovajpodliSlak
i
oncipiraokaomafijaskoglasilobezikakvogutiecaja-Sadajevlas!likHilrnoSelimovi':ZrtvOV3oOsmo-vieaihala.liogazaradnekihdrugihpregovora,aosimto-ga
Sef
pivarazaobavljaniellslLlgapre-ferir.a»vjcltille"VildaneSelimbegovic,Zatosada.OsmovicpricadagajeSelimovi6"ukinuo"
zalO
sto
jeonblil.iZlatku
La-
gumdzijinegoramoprofi!e-rshporodica.Osrnovicevasudbi!!apouenaje
7..il
svedrugesamo-umisljenenovinarCicekojipogre~notumacedasune-znanje,neprofesionalnos
E,
nekolllpetencija,nerad,laga-oje,pedjanjeinamjesranjesmicalicavrhunacnovinar-stva.
V.
Se.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
muhamedz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->