Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inventie_si_realizare_tehnica___

Inventie_si_realizare_tehnica___

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by mihai_soare_1

More info:

Published by: mihai_soare_1 on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 Inven
ţ
ie
ş
i realizare tehnic
ă
. Regim juridic diferit.
Cuprins pe materii :
 Drept civil. Dreptul propriet
ăţ
ii intelectuale.
Index alfabetic :
 inven
ţ
ie- realizare tehnic
ă
 - brevet de inven
ţ
ie- drepturi b
ă
ne
ş
ti
Legea nr. 64/1991, art. 1 alin. (1)-(2), art. 72 alin.(1), alin.(3)
Inven
ţ 
ia
ş
i realizarea tehnic 
ă
intr 
ă
în câmpul de aplicare al Legii nr. 64/1991,îns
ă
fiecare are un regim juridic diferit.Dac 
ă
pentru inven
ţ 
ii legea prevede, în art.1, ca o condi 
ţ 
ie obligatorie
ş
indispensabil 
ă
de protec 
ţ 
ie, ob
ţ 
inerea brevetului din partea O.S.I.M., în ceea ce prive
ş
te realiz 
ă
rile tehnice o asemenea condi 
ţ 
ie nu este prev 
ă
zut 
ă
de lege. Art.72 din Legea nr.64/1991 prevede în alin.(1) condi 
ţ 
iile acord 
ă
rii de drepturi b
ă
ne
ş
ti autorului unei realiz 
ă
ri tehnice, iar în alin.(2) prevede c 
ă
unitatea care aplic 
ă
 aceast 
ă
realizare are obliga
ţ 
ia de a atesta calitatea de autor,
ş
i nu O.S.I.M. care esteabilitat s
ă
elibereze, în temeiul Legii nr.64/1991, numai brevetele de inven
ţ 
ie.
ICCJ, Sec 
ţ 
ia civil 
ă
 
ş
i de proprietate intelectual 
ă
,decizia civil 
ă
nr. 6246 din 24 octombrie 2008 
Prin ac
ţ
iunea înregistrat
ă
la 6 februarie 2006, reclamantul T.V. a chemat în judecat
ă
Întreprinderea PETROMSERVICE Bucure
ş
ti – Sucursala Petromservice VestArad, solicitând obligarea pe pârâtei la plata sumei de 120.000 lei desp
ă
gubiri civile,reprezentând drepturile b
ă
ne
ş
ti cuvenite din exploatarea realiz
ă
rilor tehnice al c
ă
ror autor este reclamantul, calitate pe care pârâta a refuzat s
ă
i-o ateste.Reclamantul a sus
ţ
inut c
ă
este autorul unor noi tehnologii referitoare laremanierea ventilelor cu pan
ă
conic
ă
 
ş
i paral
ă
, inclusiv remanierea penelor aferente
ş
ila realizarea unui stand de remaniat grinzi balansier ce echipeaz
ă
unit
ăţ
ile depompare.Prin sentin
ţ
a civil
ă
nr.1168 din 18 octombrie 2007, Tribunalul Arad, Sec
ţ
ia civil
ă
 a admis excep
ţ
ia lipsei calit
ăţ
ii procesuale active a reclamantului
ş
i a respins ac
ţ
iuneaacestuia.
ÎNAPOI
 
 2
Tribunalul a re
ţ
inut c
ă
reclamantul
ş
i-a întemeiat ac
ţ
iunea pe dispozi
ţ
iile art.72din Legea nr.64/1991, or, acest act normativ prevede chiar în primul articol c
ă
 beneficiaz
ă
de protec
ţ
ie persoanele care au dobândit un brevet de inven
ţ
ie. În spe
ţă
, reclamantul nu se afl
ă
în aceast
ă
situa
ţ
ie
ş
i, pe cale de consecin
ţă
, nuare calitate procesual
ă
activ
ă
, care poate s
ă
apar 
ţ
in
ă
doar unei persoane ce
ş
i-abrevetat inven
ţ
ia.Asupra unei cereri de brevetare a inven
ţ
iei singura autoritate competent
ă
a sepronun
ţ
a este O.S.I.M.Prin decizia civil
ă
nr.19 din 28 ianuarie 2008, Curtea de Apel Timi
ş
oara, Sec
ţ
iacivil
ă
a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant.Pentru a decide astfel, instan
ţ
a de apel a re
ţ
inut c
ă
din examinarea
ş
icoroborarea art.1
ş
i art. 72 ale Legii nr. 64/1991, precum
ş
i din ansamblul dispozi
ţ
iilor acestei legi rezult
ă
ă
ă
dubiu c
ă
, pentru a beneficia de protec
ţ
ia conferit
ă
de lege,reclamantul trebuie s
ă
fac
ă
dovada existen
ţ
ei realiz
ă
rii tehnice aplicabil
ă
în unitate, acontribu
ţ
iei reclamantului în calitate de autor a acesteia
ş
i a rezultatelor economiceob
ţ
inute. În spe
ţă
, este adev
ă
rat c
ă
reclamantul a ini
ţ
iat procedura ob
ţ
inerii unui brevetde inven
ţ
ie, prin înregistrarea la O.S.I.M. a unei cereri de brevet, dar aceasta nu a fost înc
ă
finalizat
ă
, a
ş
a încât el nu poate beneficia de protec
ţ
ia legii speciale.Cum nu este îndeplinit
ă
aceast
ă
condi
ţ
ie imperativ
ă
prev
ă
zut
ă
de art.1 dinLegea nr.64/1991, în mod corect a re
ţ
inut prima instan
ţă
c
ă
reclamantul nu arecalitate procesual
ă
activ
ă
. Împotriva deciziei a declarat recurs reclamantul, invocând în drept prevederileart. 304 pct. 8
ş
i pct.9 C.proc.civ.F
ă
ă
a dezvolta separat cele dou
ă
motive de recurs invocate, recurentulsus
ţ
ine c
ă
ambele instan
ţ
e au ignorat temeiul juridic al ac
ţ
iunii, l
ă
sând nesolu
ţ
ionat înmod gre
ş
it fondul cauzei.Astfel, reclamantul nu a solicitat prin ac
ţ
iune recunoa
ş
terea unei inven
ţ
ii, ci peaceea a unei realiz
ă
ri tehnice noi la nivelul unit
ăţ
ii, prev
ă
zut
ă
de art.72 din Legea nr.64/1991.Motivul pentru care solicit
ă
desp
ă
gubiri este acela c
ă
unitatea nu a negociat cuel aplicarea realiz
ă
rii tehnice, iar aceasta nu era cuprins
ă
în obliga
ţ
iile salecontractuale.Recursul este fondat.
ÎNAPOI

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->