Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
8Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Magyar Sámán Inkvizíciók

A Magyar Sámán Inkvizíciók

Ratings: (0)|Views: 2,905|Likes:
Published by turulnemzetseg
A Magyar Sámán Inkvizíciók
A Magyar Sámán Inkvizíciók

More info:

Published by: turulnemzetseg on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
Also found in:magyar, Saman, inkvizició
See More
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
 
 
Feh 
é 
M. Jen
ő
 
K
É
PEK A MAGYAR SAMAN
"
INKVIZICIOK T 
Ö
RT 
É
NE
É
B
Ő
 
6
N
É
H
Á
NY R
É
SZLET A SZERZ
Ő
 
"AZ INKVIZ
Í
CI
Ó
A K
Ö
Z
É
PKORIMAGYARORSZ
Á
GON'
1,
C
Í
M
í
 j M
Ü
V
É
B
Ő
 
1967. WARREN, OHIO, USA.
 
E
Ő
SZ
Ó
 
Akaratlanul is felvet
ő
dik az
olvasó
lelk
é
ben a k
é
rd
é
s, mi
é
rt kell ehez akiv
á
l
ó
munk
á
hoz, ha csak egy r
é
szlet is a nagy eg
é
szb
ő
l, idegennek el
ő
sz
ó
tirni, hiszen, amit a szerz
ő
a bevezet
ő
sorokban
í
r,
á
ltal
á
ban mindenfontosabb dolgot megmagyar
á
z. Val
ó
ban igy
á
ll a dolog, de m
é
gis vannak,amikre
ő
nem gondolhatott
é
s olyanok is, amelyekr
ő
l csak nekem, aki az ittegybefoglaltakat
a
"A F
á
klya" has
á
bjain kicsinyenk
é
nt k
ö
zreadtam, vantudom
á
som a hozz
á
m
é
rkezett levelekb
ő
l. Ezek miatt teh
á
t n
é
h
á
ny dolograr
ö
viden felh
í
vom m-ndazoknak sz
í
ves figyelm
é
t, akik ezt a kis k
ö
nyvet majdolvass
á
k.Mindenek el
ő
tt azt mondom meg, hogy vil
á
gszerte igen nagy
é
rdekl
ő
d
é
smutatkozik e kult
ú
rt
ö
rt
é
neti szempontb
ó
l felbecs
ü
lhetetlen
é
rt
é
k
ű
munkair
á
nt. Tudom
á
nnyal foglalkoz
ó
 
é
s m
á
s lelkes magyarok egyform
á
n v
á
rj
á
k ateljes m
ü
miel
ő
bbi megjelen
é
s
é
t. Az el
ő
bbiek azt mondj
á
k, hogy ennekalapj
á
n
á
t kell irni az eg
é
sz t
ö
rt
é
nelmet, az ut
ó
bbiak pedig vel
ü
k egy
ü
ttabban rem
é
nykednek, hogy ennek felt
á
r
á
sa eloszlatja majd a vil
á
gnak amagyars
á
g fel
ö
l ellens
é
ges, gonosz akaratb
ó
l kitermelt rossz v
é
lem
é
ny
é
t ...
É
s igen nagy az ilyen lelkes magyaroknak a sz
á
ma.Birtokomban van egy id
ő
s h
á
zasp
á
r levele, ami t
ö
bbek k
ö
z
ö
tt eztmondja: .. Kev
é
s
é
rt
é
ket mentett
ü
nk meg otthonr
ó
l, de vel
ü
nk van aranynyakl
á
ncom
é
s
é
rjem diipla
í
edeles arany
ó
r
á
 ja. Mindkett
ő
t szivesen oda-adjuk, hogy el
ő
seg
í
thess
ü
k vele e csod
á
latosan nagyszer
ű
munka meg- jelentet
é
s
é
t".
É
s nem az egyetlen az e
í
ajta megnyilatkoz
á
s sem . . , Term
é
szetesen vannak, akik ferde szemmel n
é
zik az igazs
á
got, mert hanem merik is ny
í
ltan, valamilyen okb
ó
l bevallani magyarellenes sz
ü
letett.vagy
é
rdekb
ő
l kitermel
ő
d
ö
tt lelkis
é
g
ü
ket, kifejez
é
sre juttaj
á
k aztlegt
ö
bbsz
ö
r magyar z
á
szl
ó
t lobogtatva ilyen form
á
n: "k
á
r megbojgatni azemberis
é
gnek a m
ú
ltr
ó
l kialakult felfog
á
s
á
t..
É
s akadt olyan valaki is, aki az "A F
á
kly
á
ban" k
ö
z
ö
lt r
é
szletek ut
á
n aszerz
ő
t ugyan ebben a lapban megt
á
madni akarta a S
Á
M
Á
N sz
ó
 haszn
á
lata miatt, nem fogadva el szerz
ő
nek idevonatkoz
ó
kig a sz
ö
veg k
ö
z
ö
ttadott magyar
á
zat
á
t, hogy a "s
á
m
á
n" nevet id
é
z
ő
 jelek k
ö
z
é
az
é
rt tette, mertmag
á
ban az Inkviz
í
ci
ó
k jegyz
ő
k
ö
nyv
é
ben soha ezt a kifejez
é
st nemhaszn
á
lt
á
k a perakt
á
k ir
ó
i, de a vall
á
st
ö
rt
é
nelem ezt a kifejez
é
st v
á
lasztotta. . .Ilyen reflexi
ó
ra a szerz
ő
k
é
ts
é
gtelen, hogy nem gondolhatott, teh
á
t ezzelk
ö
teless
é
gemnek tartom az eml
í
tettekn
é
l kiss
é
hosszabban foglalkozni.A S
Á
M
Á
N sz
ó
eredet
é
t a magyar el
ő
d n
é
pekt
ő
l idegennek tartj
á
k sokan.N
é
melyek pl. a zsid
ó
kt
ó
l sz
á
rmaztatj
á
k (l
á
sd az Encikl. Britt. 1960.
é
vf.). Det
é
ved valamennyi, mert a "SA" sz
ó
gy
ö
k
é
r
ő
s suinir nyelven a Napra, mintistenre: SAMAS-ra mutat r
á
, aki f 
é
nyt bocs
á
t, s
ü
t a
ö
ldre
é
s akinekt
ö
rv
é
nyeit M
ó
zes el
ő
tt kb. 1000 esztend
ő
vel a hagyom
á
nyokb
ó
l
ö
sszeszedette
é
s k
ő
t
á
bl
á
kra v
é
sve adta Hammurabi babil
ó
niai kir
á
ly(2067-2025.) orsz
á
ga n
é
p
é
nek.K
é
ts
é
gtelen, hogy Egyiptomban ismert
é
k a babiloni t
ö
rv
é
nyeket, hiszenaz ir
á
s, amit az egyiptologusok "Halottak k
ö
nyv
é
nek" neveznek, a"Tiz-parancsolat" p
á
r paragrafus
á
val teljesen azonos t
ö
rv
é
nyt is tartalmaz,teh
á
t k
é
ts
é
gtelen az "Apostolok cselekedeteir
ő
l" irott k
ö
nyv meg
á
llap
í
t
á
sa(7:22): "M
ó
zes tanittat
é
k minden b
ö
lcsess
é
gre" eszerint a Hammurabi-f 
é
let
ö
rv
é
nyek ismeret
é
re is. A teljes sz
ö
veget pedig Esdr
á
s
é
s t
á
rsai, mikorCyrus perzsa kir
á
ly hazaengedte
ő
ket a babiloni fogs
á
gb
ó
l, K.e. 458-ban,lem
á
solt
á
k
é
s magukkal vitt
é
k a zsid
ó
s
á
g haszn
á
lat
á
ra.Idevonatkoz
ó
lag tudjuk a bibli
á
b
ó
l azt is, hogy a babiloni fogs
á
g el
ő
tt, Jerobo
á
m kir
á
lyt
ó
l kezdve J
ó
si
á
s uralkod
á
s
á
nak 18-ik esztendej
é
ig, mikor

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
llanyi_254253833 liked this
llanyi_254253833 liked this
Tantos András liked this
ramambar liked this
Tantos András liked this
Attila Sántha liked this
Eva Mark liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->