Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
тест 2

тест 2

Ratings: (0)|Views: 6,334|Likes:
Published by desislava_tonkovska

More info:

Published by: desislava_tonkovska on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

 
Как се отчитат разходите за обучение, реклама и промоция при създаване нанематериалните активи?
б)като разсрочени разходиг)като разходи, които формират себестойността на нематериалния актива)като текущи разходив)като разходи за изследователска дейност
В доставната стойност се включват: а) стойностт на материали и труд извънобичайните размери б) складовите разходи в) разходите за преработка г) разходитеза продажби
а)в)б)г)
Кое от изброените твърдения, отнасящи се за преустановените дейности не можеда се приеме за вярно: а)класифицират се за преустановени на датата,на коятопредприятието се освобождава от тях; б)класифицират се като преустановени надатата, когато отговарят на критериите за това; в) класфицират се катопреустановени преди датата на освобождаване от тях.
а)б)в)
МСФО 2 Плащания , базирани на акции не се отнася:
б)плащания с акции за възнаграждения на управленски персоналв) плащания под форма на опции за акции на управленски персоналг) плащания с акции/опции за акции на доставчициа) плащания на инвеститори
Информацията, съдържаща се във финансовите отчети е надеждна, когато:
в) е неутралнаб) е пълнаг) представя достоверно сделките и събитиятаа) е сигурн
 
Основополагащият документ, с който се определят концепциите, залегнали приизготвянето и представянето на ФО е:
г) Общите положения за изготвяне и представяне на ФОв) Предговор към изложението на МССб) МСФОа) Законът за счетоводството а
ъм краткосрочните доходи се отнасят:
в) планове за доходи след напусканеб) застраховки "Живот" след напускане на работав) заплати, надници и осигуровкиа) пенсии
При допустимия алтернативен подход НА се отчитат по :
б)първоначална стойноств)справедлива стойност, намалена с натрупана амортизация и загуба от обезценкаг)себестойност, намалена с натрупана амортизация и загуба от обезценкаа)балансова стойност
Към разходите по договори за строителство не се включват:
в)разходи, свързани с договорната дейностг)други разходи, които се отнасят до строителните договориа)разходи, пряко свързани с конкретния договорб)разходи за продажби
Кой от посочените методи не се използва за отчитане на дялове в съвместнипредприятия?
а) себестойностен методв) метод на пропорционална консолидацияб) метод на собствения капитал
Не са финансови активи: а) паричните средства б) задължения с договоренхарактер в) вземания с договорен характер г) инвестиции в ценни книжа
 
б)в)а)г)
Кои от изброените характеристики не се отнасят до провизиите? а)те са текущозадължение, чието уреждане е свързано с изтичане на ресурси б)текущозадължение с неопределена срочност в)текущо задължение с неопределениразмери
в)б)а)
За превръщането на финансовите отчети на чуждестранните предприятия сеизползва: а) заключителен курс б) спот курс в) обменен курс г) справедливастойност
а)в)б)г)
При прилагането на метода на покупката не се включва следната операция: а)установяване на придобиващо предприятие б) установяване на придобиващо ипридобивано предприятие в) определяне на разходите за бизнескомбинацията г)разпределяне на разходите за бизнескомбинацията
б)г)в)а)
Съгласно МСФО 3 Бизнес комбинации положителната репутация се амортизира:
б) до 5 годиниа) за неопределен срок от времев) до 20 годиниг) не се амортизира

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->