Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
öğretim ilke ve yöntemleri

öğretim ilke ve yöntemleri

Ratings: (0)|Views: 207 |Likes:
Published by ciftci_veli

More info:

Published by: ciftci_veli on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2014

pdf

text

original

 
KPSS ETM BLMLERKPSS ETM BLMLER PROGRAM GELTRME - ÖRETM LKE VE YÖNTEMLER -ÖLÇME VE PROGRAM GELTRME - ÖRETM LKE VE YÖNTEMLER - ÖLÇME VE DEERLENDRME1.Bir öretmen olarak brannzla ilgili okutacanz ders kitabn inceliyorsunuz. Kitaptakiiçeriin ünitenin balarnda ve sonlarnda sorularla desteklenmediini gördünüz. Budurumda içerik düzenleme ilklerinden hangisi ihmal edilmitir?A)Görsel düzenB)AltrmaC)SoyutlamaD)Materyal ÖrgütleniE)Vardama2.Balama çalma becerisini kazanm bir bireyin zorlanmadan gitar çalabilmesipsikomotor alann hangi basamana uygun bir davrantr?A)UyarlmaB)Klavuz denetiminde yapmaC)Beceri haline getirmeD)Duruma uydurmaE)Yaratma3.Aadakilerden hangisi eitim durumlarnda düzeltme yaplrken gösterilmesi gerekenbir öretmen davran deildir?A)Örencinin yapt davrana ilikin ipucu verilmesiB)Örencinin eksikleri ve yanllarnn geciktirilmeden düzeltilmesiC)Düzelteme konusunda yardma ihtiyaç duyan her örenciyle ilgilenilmesiD)Örencinin yanlna ve eksiine ilikin uyarlmasE)Örencilere yanllarna ve eksiklerine ilikin örencilere sözel ve görsel uyarclarsunulmas4.Aadakilerden hangisi Daimici ve Esasici felsefeyi temele alan programyaklamlarndandr?A)Geni Alanlar YaklamB)Açk Okul YaklamC)Çekirdek Program YaklamD)Fonksiyonel Yaklam
 
E)Etkinlie Dayal Program Yaklam5. Program Gelitirme sürecinde, programn uygulamadaki performans hakknda kararverilen aama hangisidir?A) HazrlamaB) TasarlamaC) DenemeD) DeerlendirmeE) Düzeltme6. Aadakilerden hangisi Bilisel Alana örnek bir davran olamaz ?A)Sporun önemini açklamaB)Verilen bir metni tür özelliklerine göre eletirmeC)Bir iiri belli bir formda bestelemeD)Problemi çözmek için gerekli verileri saymaE)Trafikte dikkat edilecek noktalar saptama7. Aadakilerden hangisi genel hedeflerle ilgili olarak söylenebilir?A) Okul düzeyinin hedefleri olamazlarB)Davransal tanmlar yaplabilirC)Yllk planda kullanlmazlarD)Ülkenin politik felsefesini yanstrlarE)stendik nitelikleri kazanm bireyi tanmlarlar8. Bir program gelitirme çalmasnda aadakilerden hangisi dierlerinden önce yaplr?A) Hedeflerin saptanmasB)çeriin örgütlenmesiC)htiyaç analizinin yaplmasD)Eitim durumlarnn tasarlanmasE)Ölçme araç ve yollarnn belirlenmesi9. Hedefler saptanrken ilgili disiplin alannn özelliklerinin belirlenmesinde hangisiincelenmelidir?A) Kalknma ihtiyacB)Toplumsal beklentilerC)Kalknma düzeyiD)Örencinin ilgi ve ihtiyaçlarE)Konu alann nitelikleri10. ?Eitim program, sosyal deime ve bilimsel gelimelerden doan bilgideiikliklerini kapsamaldr? ifadesi eitimprogramnn hangi niteliini belirtir?A) AamallkB) Denencellik
 
C)EtkililikD)DinamiklikE) Uygulanabilirlik11. Bir eitim programnda içerik en anlalr ekilde düzenlenerek, her boyutuylaörenciye hazr bir ekilde veriliyorsa bu rogramhangi yaklama göre düzenlenmitir?A)Aktiviteye dayanan program yaklamB)Sosyal süreç ve yaantlara dayanan program yaklamC)Derslere göre düzenlenen program yaklamD)Hümanist program yaklamE)Problem merkezli program yaklam12. Örendii bir yöntemi, yeni sorunlarn çözümünde kullanabilen bir birey, biliselalann hangi basamandabir davran göstermi olur?A) BilgiB) KavramaC) UygulamaD) AnalizE) Sentez13. Aadakilerden hangisi kavrama düzeyi bir davrantr?A) Bir kavram tanmlamaB)Bir dizi tarihi olguyu kronolojik olarak sralamaC)Bir olgunun sebep-sonuç ilikisini açklamaD)Kavramlar kullanarak yeni kavramlar oluturmaE)Kavramlar aras ilikileri saptama14. Aadakilerden hangisi içerik düzenlenirken göz önüne alnmas gereken ilkelerdendeildir?A) Somuttan ? soyutaB)Genelden ? özeleC)Bilinenden ? bilinmeyeneD)Basitten ? karmaaE)Kolaydan ? zora15. Aadakilerden hangisi içerik düzenleme yaklamlarndan deildir?A) Dorusal programlama yaklamB)Piramitsel programlama yaklamC)Modüler programlama yaklamD)Fonksiyonel programlama yaklamE)Sarmal programlama yaklam16. çerikle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanltr?

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
temet66 liked this
temet66 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->