Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Patericul Lavrei Sfantul Sava Sfantul-Teofan Zavoratul

Patericul Lavrei Sfantul Sava Sfantul-Teofan Zavoratul

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Victor Onciul

More info:

Published by: Victor Onciul on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Sfântul Teofan Z
ă
vorâtul
PATERICULLAVREI SFÂNTULUI SAVA
 
Traducere din limba rus
ă 
de dr.
 
 Adrian
 ş
i Xenia T 
ă 
n
ă 
sescu
 SCHITUL ROMÂNESC LACUSFÂNTUL MUNTE ATHOS, 2000
 
Edi
ţ
ie electronic
ă
 
APOLOGETICUM2006
 
Sfântul Teofan Z
ă
vorâtul2Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.Aceast
ă
lucrare este destinat
ă
tuturor iubitorilor de spiritualitate cre
ş
tin
ă
ortodox
ă
 
ş
i de istorianeamului românesc. Ea poate fi utilizat
ă
, copiat
ă
 
ş
i distribuit
ă
LIBER cu men
ţ
ionarea sursei.Scanare text: CorinaCorectur
ă
text: ElenaDigitalizare pdf : Apologeticum© 2006 APOLOGETICUM.http://apologeticum.nethttp://www.angelfire.com/space2/carti/ apologeticum2003@yahoo.com
 
Digitally signed by ApologeticumDN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum,ou=Biblioteca teologica digitala,email=apologeticum2003@yahoo.comReason: I am the author of this documentLocation: RomaniaDate: 2006.12.31 18:26:37 +02'00'
 
Patericul Lavrei Sfântul Sava3
În loc de prefa
ţă
 
Întemeiat
ă
prin marile
ş
i mult roditoarele osteneli pustnice
ş
ti ale str
ă
lucitului ei întemeietor,Lavra Sfântului Sava cel Sfin
ţ
it (5 decembrie 532)- care este în apropiere de Ierusalim - împodobe
ş
te
ş
i ast
ă
zi locurile sfinte
ş
i toate m
ă
n
ă
stirile R
ă
s
ă
ritului ce
ţ
in de rânduiala bisericeasc
ă
stabilit
ă
de acestmare p
ă
rinte al Bisericii. Locurile unde s-au nevoit asemenea minunatului Sava,
ş
i al
ţ
i gigan
ţ
i ailuptelor ascetice precum au fost Sfin
ţ
ii Eftimie cel Mare, Teodosie Chinoviarhul, Ioan T
ă
cutul,Dometian, Gherasim de la Iordan, Chiriac Sihastrul
ş
.a., au atras în mod constant de-a lungul secolelor
ş
i atrag pân
ă
ast
ă
zi iubitori ai blagocestiei care au c
ă
utat cu trud
ă
, smerenie
ş
i râvn
ă
c
ă
ile cele maidrepte
ş
i mai sigure ce duc la via
ţ
a
ş
i la fericirea ve
ş
nic
ă
.Unii din vie
ţ
uitorii perioadei imediat urm
ă
toare acestor ctitori ai monahismului palestinian,iubitori
ş
i agonisitori ai vie
ţ
ii celei îmbun
ă
t
ăţ
ite, au avut
ş
i darul cuvântului: oral
ş
i scris. De la ei ne-au r
ă
mas numeroase manuscrise intitulate PATERIC - mare parte a lor fiind culegeri de extrase dinscrierile Sfin
ţ
ilor P
ă
rin
ţ
i asce
ţ
i, dar n-au lipsit nici scriitorii de mare originalitate, de
ş
i afla
ţ
i întru totulpe linia Tradi
ţ
iei P
ă
rin
ţ
ilor.Vizitând
ş
i cercetând
1
Sfintele locuri
ş
i comorile lor spirituale în urm
ă
cu cca 120 de ani.Sfântul Ierarh Teofan Z
ă
vorâtul a aflat aceste manuscrise
ş
i dându-
ş
i seama de inestimabila lor valoarele-a selectat, tradus
ş
i publicat spre folosul întregii Ortodoxii. Convingerea ferm
ă
a Sfântului Ierarh,rezultat
ă
din studierea lor atent
ă
, competent
ă
 
ş
i plin
ă
de acrivie - calit
ăţ
i ce-i sunt unanim recunoscute,este c
ă
multe din capitolele lucr
ă
rii de fa
ţă
au drept autori pe b
ă
trânii mult spori
ţ
i duhovnice
ş
te aiLavrei Sfântului Sava
ş
i c
ă
ele sunt „rodul experien
ţ
ei
ş
i cunoa
ş
terii proprii, iar nu lucruri împrumutatedin scrierile ascetice de mai înainte”.Iat
ă
c
ă
din mila iubitoare de oameni a proniei dumnezeie
ş
ti a sosit
ş
i ceasul cunoa
ş
terii lor dec
ă
tre evlavio
ş
ii cititori români. Desigur, ele sunt adresate cu prec
ă
dere celor ce au îmbr
ăţ
i
ş
at via
ţ
amonahal
ă
, dar
ş
i cele potrivite mirenilor - care tr
ă
ind în lume nu mai vor s
ă
tr
ă
iasc
ă
în duhul ra
ţ
iunii
ş
imodei lume
ş
ti, ci vor s
ă
tr
ă
iasc
ă
de acum în duhul lui Hristos - sunt numeroase
ş
i îndestul
ă
toare, îns
ă
 atât pentru unii cât
ş
i pentru al
ţ
ii, multe din înv
ăţă
turile ce urmeaz
ă
au adesea nuan
ţă
ri duhovnice
ş
tiunice, de o precizie
ş
i o însemn
ă
tate excep
ţ
ionale
ş
i - ceea ce trebuie dintru început eviden
ţ
iat -emanând un duh de o prospe
ţ
ime
ş
i o vigoare uimitoare, ar
ă
tându-se cât se poate de eficiente
ş
iadecvate chiar
ş
i în adesea foarte dificilele conjuncturi contemporane.
* * *
Multe dintre capetele ce urmeaz
ă
am cuteza s
ă
le numim atotcuprinz
ă
toare, c
ă
ci în câtevarânduri ni se spune (aproape) totul despre o anumit
ă
cale, fie ea spre pierzare sau spre mântuire. S
ă
 cercet
ă
m câteva dintre ele: „Unde sunt desf 
ă
t
ă
ri, jocuri, râsuri, vorbe f 
ă
r
ă
de rânduial
ă
, muzic
ă
 
ş
icântece spurcate dimpreun
ă
cu parfumuri mole
ş
itoare, acolo e întunecare a min
ţ
ii, stricare a inimii,pierzare a b
ă
rba
ţ
ilor
ş
i femeilor, a tinerilor
ş
i tinerelor, praznic al demonilor. Vai celor ce petrecastfel!... Dimpotriv
ă
, unde este citire
ş
i cercetare a Scripturilor, cântare a Psalmilor, rug
ă
ciune, lacrimi,suspinuri, str
ă
pungere a inimii, milostenie, înfrânare
ş
i râvn
ă
pentru toate virtu
ţ
ile, acolo e praznic allui Dumnezeu, bucurie a Sfin
ţ
ilor, veselie a îngerilor! Celor ce fac acestea li se deschide împ
ă
r
ăţ
iaCerurilor, ca s
ă
se bucure în ea pe veci”. „S
ă
hr
ă
nim sufletul cu vederi duhovnice
ş
ti, prin care vinpacea
ş
i bucuria cereasc
ă
, iar nu cu vederi lume
ş
ti prin care vin am
ă
r
ă
ciunea
ş
i sminteala!...”. „Maree
ş
ti, omule,
ş
i cinstit,
ş
i curat, atâta vreme cât te ajut
ă
Dumnezeu; de Dumnezeu ai fost zidit, deDumnezeu e
ş
ti
ş
i
ţ
inut: deci, nu te lep
ă
da de binefaceri
ş
i nu-L uita pe Binef 
ă
c
ă
tor. Chiar dac
ă
aiprimit virtutea, asta e fiindc
ă
El
ţ
i-a ajutat”. „De voim a ne îmbog
ăţ
i cu virtu
ţ
ile, s
ă
lu
ă
m asupranoastr
ă
nevoin
ţ
a înfrân
ă
rii, r
ă
bd
ă
rii
ş
i smeritei cuget
ă
ri, iar deasupra acestora deasa rug
ă
ciune -
ş
i u
ş
orvom dobândi ceea ce c
ă
ut
ă
m”. „Nu te ruga s
ă
se întâmple cu tine ceea ce crezi tu c
ă
este bine, ci s
ă
se întâmple ceea ce e pl
ă
cut înaintea lui Dumnezeu, c
ă
Dumnezeu
ş
tie mai bine ce î 
ţ
i este de folos”.„Ostenelile nasc slava: S
ă
ne ostenim pu
ţ
in aici în toate ispitele, strâmtor
ă
rile
ş
i necazurile, cu marer
ă
bdare, ca s
ă
ne bucur
ă
m dincolo în veci. Ascu
ţ
i
ş
ul necazurilor se va preschimba în bucurie, iarostenelile vremelnice vor aduce roada împ
ă
r
ăţ
iei Cerurilor. F
ă
r
ă
de osteneli, necazuri
ş
i nevoin
ţ
e aspre
1
A vizitat
ş
i a cercetat Locurile Sfinte între anii 1847-1853. (n. Apologeticum).
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->