Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik RS [godina 19, broj 119; 23.11.2010]

Službeni glasnik RS [godina 19, broj 119; 23.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 457 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
1883
На основу члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), a у вези са чланом 3. Закона о класификаци ји дје- латности и Регистру пословних субјеката по дјелатности- ма у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/10), Влада Републике Српске, на сједници од 21. октобра2010. године, донијелаје
УРЕДБУ
О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 Члан 1.Уредбом о класификаци ји дјелатности Републике Срп- ске (у даљем тексту: Уредба о класификаци ји) пропису је се садржај класификаци је дјелатности у Републици Српској (у даљем тексту: класификаци ја), а ко ја је усклађена са прописима о класификаци ји дјелатности донесеним на но- ву Босне и Херцеговине.  Члан 2.Класификаци ја дјелатности примјењу је се за доноше- ње и праћење мје ра економске и соци јалне политике, у ста- тистици и евиденци ји, у прикупљању, об ради и об јављива- њу података према дјелатностима, у научноистраживачком и аналитичком раду и за упис дјелатности у судски или по- себан регистар.  Члан 3.Класификаци ја дјелатности састо ји се од чети ри хи је-  рархијска нивоа ко ји су означени на сљедећи начин: а) под руч је (означено једнословном абецедном ши- фром),б) област (означено двоцифреном бројчаном шифром), в) грана (означено троцифреном бројчаном шифром) и г) раз ред (означено четвoроцифреном бројчаном ши- фром). Члан 4.Класификаци ја са хи је рархијским нивоима груписања, називима и описима дјелатности и Класификаци ја - скра- ћена листа назива дјелатности, налазе се у прилогу ове уредбе и чине њен саставни дио.  Члан 5.Ступањем на снагу ове уредбе преста је да важи Уредба о разврставању јединица разврставања према Класифика- ци ји дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/97 и 14/05). Члан 6.Ова уредба об јављу је се у „Службеном гласнику Репу- блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара2011. године. Број: 04/1-012-2-2228/10Предсједник21. октобра2010. годинеВладе,БањаЛука
Милорад Додик
, с.р.
КЛАСИФИКАЦИЈА ДЈЕЛАТНОСТИ
ПОДРУЧЈЕ A - ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВОво под руч је обухвата иско ришћавање биљних и животињ- ских при родних ресурса. Обухвата дјелатности ко је се односе на га јење усјева, узга јање животиња, узгој и сјечу стабала, узгој и иско ришћавање осталих биљака, животиња или животињских производа на пољопривредним газдинствима или у њиховим при-  родним стаништима.
01 Биљна и сточарска производња, лов и припада јуће услужне дјелатности
Ова област обухвата дви је базичне активности, производњу биљних производа и производњу сточарских производа, исто тако обухвата еколошку пољопривреду, га јење генетски модификова- них усјева и узгој генетски модификованих животиња. Обухвата и га јење усјева на отво реном, као и у заштићеном просто ру. Грана 01.5 Мјешовита пољопривредна производња разврста- на је према уобича јеним принципима за од ређивање главне дјелат- ности. Прихваћено је да многа пољопривредна газдинства има ју  рационално уравнотежену биљну и сточарску производњу, тако да се могу произвољно разврстати у једну, односно другу катего ри ју. Ова област укључу је услужне дјелатности ко је се односе на пољо- привреду, као и на лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припада јуће дјелатности. Пољопривредне дјелатности искључу ју сваку даљу пре раду пољопривредних производа (разврстану у областима 10 и 11 - Производња хране и пића, и у области 12 - Производња дуванских производа), осим оне ко ја се односи на припрему пољопривредних производа за примарно тржиште, тј. ди ректну прода ју на пи јацама. Овдје је обухваћена примарна при- према производа за тржиште. Област искључу је грађевинске радове на пољу (нпр. по равна- вање пољопривредног земљишта, дренажу, припрему рижиних поља и сл.), ко ји су разврстани у под руч је F (Грађевинарство), као и удружења купаца и задружне организаци је ко је се баве марке- тингом пољопривредних производа разврстаних у под руч ју G (Тр- говина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоци- кала). Такође, искључено је уређење и одржавање животне среди- не, ко је је разврстано у раз ред 81.30.
01.1 Га јење једногодишњих усјева
Ова грана обухвата га јење једногодишњих усјева, тј. биљака чи ји је ви јек тра јања краћи од дви је гајне сезоне. Обухваћено је и га јење тих биљака за потребе сјеменске производње.
01.11Га јење житарица (осим риже), махунарки и сјемења уљарица
Овај раз ред обухвата све начине га јења жита рица, махунарки и сјемења уља рица на отво реном пољу. Га јење тих усјева често се комбину је унутар пољопривредних јединица.
ЈУ Службени гласник Републике Српске,Бања Лука, Вељка Млађеновића ббТелефон/факс: (051) 456-331, 456-341E-mail: slglasnikrs
@
blic.netslgl.finanse
@
blic.netslgl.oglasi
@
blic.net
Уторак,23. новембар2010. године
БАЊАЛУКА
Број119
Год. XIX
www.slglasnik.org
Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д.Бања Лука 562-099-00004292-34Volksbank a.д. Бања Лука567-162-10000010-81Нова бањалучка банка АД Бања Лука551-001-00029639-61Комерцијална банка a.д. Бања Лука571-010-00001043-39
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Језиксрпскогнарода
 
Овај раз ред укључу је: • га јење жита рица као што су: - пшеница,- куку руз,- си рак,- јечам,- раж,- зоб,- просо,- хељда,- остале жита рице на другом мјесту непоменуте (у даљем тексту: д. н.),• га јење махунарки као што су: - грах,- боб,- сланутак,- црни грах (сточни грашак), - сочиво,- обрника (вуч јака, дивља кава), - грашак,- голуби ји грашак, - остале махунарке, • га јење сјемења уља рица као што су: - сјеме со је,- сјеме кики рики ја, - сјеме памука, - сјеме рицинуса, - сјеме лана- сјеме го рушице, - црно сјеме,- сјеме уљане репице, - сјеме српка (шафранике), - сјеме сусама, - сјеме сунцокрета, - осталo сјемењe уља рица.Овај раз ред искључу је: • га јење риже (видјети: 01.12), • га јење куку руза шећерца (видјети: 01.13), • га јење куку руза за стоку (видјети: 01.19), • га јење уљаних плодова (видјети: 01.26).
01.12Га јење риже 01.13Га јење поврћа, диња и лубеница, кор јенастог и гомољастог поврћа
Овај раз ред укључу је: • га јење лиснатог и стабљичастог поврћа као што су: - артичока, - шпа рога,- купус,- карфиол и брокула, - зелена салата и цико ри ја, - шпинат,- остало лиснато и стабљичасто поврће, • га јење плодовитог поврћа као што је: - краставац и краставци за зимницу, - патлиџан,- па радајз,- лубеница, - диња,- остале диње и плодовито поврће, • га јење кор јенастог, луковичастог или гомољастог поврћа као што je:- мрква,- репа,- би јели лук,- црни лук (укључу јући влашац), - празилук и остале врсте лука, - остало кор јенасто, луковичасто или гомољасто поврће,• га јење гљива и тартуфа, • га јење сјемења поврћа, укључу јући сјеме шећерне  репице, искључу јући сјемењe осталих врста репице, • га јење шећерне репице, • га јење осталог поврћа, • га јење кор јенастог и гомољастог поврћа као што је: - кромпир,- слатки кромпир,- маниока, - јам,- остало кор јенасто и гомољасто поврће. Овај раз ред искључу је: • га јење фефе рона, паприке и осталих зачинских и ароматичних усјева (видјети: 01.28), • га јење мицели ја гљива (видјети: 01.30).
01.14Га јење шећерне трске
Овај раз ред искључу је: • га јење шећерне репице (видјети: 01.13).
01.15Га јење дувана
Овај раз ред искључу је: • производњу дуванских производа (видјети: 12.00).
01.16Га јење текстилних биљака
Овај раз ред укључу је: • га јење памука, • га јење јуте, кенафа и осталих текстилних биљака за производњу лико влакана, • га јење лана и конопље, • га јење сисала и осталих текстилних биљака за производњу влакана из по родице агава, • га јење абаке, реми је и осталих повртних биљака за производњу текстилних влакана, • га јење осталих биљака за производњу текстилних влакана.
01.19Га јење осталих једногодишњих усјева
Овај раз ред обухвата га јење свих осталих једногодишњих и двогодишњих усјева. Овај раз ред укључу је: • га јење сточне ко рабе и репе, осталих крмних кор јенастих усјева, дјетелине, луцерке, еспарзете, сточног куку руза и осталих трава, сточног кеља и осталих крмних биљака, • га јење сјемена репице (искључу јући сјеме шећерне  репице) и сјемења крмног биља, • га јење цви јећа, • производњу резаног цви јећа и цвјетних пупова, • га јење сјемења цви јећа. Овај раз ред искључу је: • га јење једногодишњих и вишегодишњих биљака за употребу у фармаци ји, ароматичних, зачинских и љековитих биљака (видјети: 01.28).
01.2Га јење вишегодишњих усјева
Ова грана обухвата га јење вишегодишњих усјева, тј. биљака ко је тра ју више од дви је гајне сезоне, било да њихови надземни ди јелови одуми ру на кра ју сваке сезоне, било да константно расту. Обухваћено је и га јење тих биљака за потребе сјеменске производ- ње.
01.21 Га јење грожђа
Овај раз ред укључу је: • га јење винског и стоног грожђа у виноградима. Овај раз ред искључу је: • производњу вина од грожђа (видјети: 11.02).
01.22Га јење тропског и суптропског воћа
Овај раз ред укључу је: • га јење тропског и суптропског воћа као што је: - авокадо,- банана (стоне и за пре раду), - датула,- смоква,- манго,
2
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
119
23.11.2010.
 
23.11.2010.
SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1193
- папа је,- ананас,- остало тропско и суптропско воће.
01.23Га јење агрума (цитруса)
Овај раз ред укључу је: • га јење агрума (цитруса) као што су: - грејп и помела,- лимун и лимета, - на ранџа,- танге рин, манда рина и клементина, - остали агруми.
01.24Га јење језгричастог и коштуњавог воћа
Овај раз ред укључу је: • га јење језгричастог и коштуњавог воћа као што је: - јабука,- ма релица, - трешња и вишња,- бресква и некта рина, - крушка и дуња,- шљива и трњина, - остало језгричасто и коштуњаво воће.
01.25Га јење бобичастог, орашастог и осталог воћа
Овај раз ред укључу је: • га јење бобичастог воћа као што је: - бо ровница, - рибизла,- огрозд,- киви,- малина,- јагода,- осталог бобичасто воће, • га јење сјемења воћа, • га јење орашастог воћа као што је: - бадем,- индијски орашчићи, - кестен,- љешњак,- пистаци ја, - орах,- остало орашасто воће, • га јење осталог воћа као што је: - рогач.Овај раз ред искључу је: • га јење кокосовог ораха (видјети: 01.26).
01.26Га јење плодова уљарица
Овај раз ред укључу је: • га јење плодова уља рица: - кокосовог ораха, - маслина,- уљаних палми,- осталих плодова уља рица. Овај раз ред искључу је: • га јење сјемена со је, кики рики ја и осталог сјемења уља рица (видјети: 01.11).
01.27Га јење биљака за прављење напитака
Овај раз ред укључу је: • га јење биљака за прављење напитака: - каве,- ча ја,- мате ча ја,- какаoа,- осталих биљака за прављење напитака.
01.28Га јење биљака за употребу у фармаци ји, ароматичних, зачинских и љековитих биљака
Овај раз ред укључу је: • га јење једногодишњих и вишегодишњих зачинских и ароматичних биљака: - бибе ра,- фефе рона и паприке, - мушкатног орашчића, мациса и кардамона, - аниса, звјездастог аниса и копра (ми рођи је), - цимета,- мирте,- ђумби ра,- ванили је, - хмеља,- осталих зачинских и ароматичних биљака, • га јење љековитих и опојних биљака.
01.29Га јење осталих вишегодишњих усјева
Овај раз ред укључу је: • га јење каучуковца за доби јање латекса, • га јење божићних и украсних јелки, • га јење дрвенастих биљака нами јењених за доби јање биљног сока,• га јење биљака нами јењених за из раду плетарских производа. Овај раз ред искључу је: • га јење цви јећа, производњу резаног цви јећа, цвјетних пупова и га јење сјемења цви јећа (видјети: 01.19), • прикупљање биљног сока или гуме у шумама (видјети: 02.30).
01.3Га јење садног матери јала и украсних биљака 01.30Га јење садног матери јала и украсних биљака
Овај раз ред обухвата производњу вегетативних биљних мате-  ри јала као што су исјечци, изданци и саднице за ди ректно га јење садног мате ри јала и украсних биљака или за производњу калема (стабала, подлога, за калемљење биљака) на ко је ће се калемити изабране младице у циљу производње садног мате ри јала. Овај раз ред укључу је: • га јење биљака за садњу, • га јење украсних биљака, укључу јући утрину (бусење траве) за пресађивање, • га јење луковица, гомоља и ко ри јења, исјечака и младица; мицели ја гљива, • дјелатности расадника дрвећа, осим за шумско дрвеће.Овај раз ред искључу је: • га јење биљака за потребе производње сјемења (видјети: 01.1, 01.2),• дјелатности расадника шумског дрвећа (видјети: 02.10).
01.4Узгој животиња
Ова грана обухвата узгој и размножавање свих врста животи- ња, осим водених животиња. Ова грана искључу је: • исхрану, смјештај и бригу о домаћим животињама (видјети: 01.62),• производњу крзна и коже у клаоницама (видјети: 10.11).
01.41 Узгој крава за производњу мли јека
Овај раз ред укључу је: • узгој и размножавање крава за производњу мли јека, • производњу си ровог крављег или бивољег мли јека. Овај раз ред искључу је: • пре раду мли јека (видјети: 10.51).
01.42Узгој осталих говеда и бивола
Овај раз ред укључу је: • узгој и размножавање говеда и бивола за производњу меса, • производњу говеђег сјемена.
01.43Узгој коња, магараца, мула и мазги
Овај раз ред укључу је: • узгој и размножавање коња, мага раца, мула и мазги. Овај раз ред искључу је: • рад штала (ергела) за тркаће и јахаће коње (видјети: 93.19).
01.44Узгој дева и лама
Овај раз ред укључу је: • узгој и размножавање дева и лама.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->