Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kuliyat e Iqbal

Kuliyat e Iqbal

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Asif Iqbal

More info:

Published by: Asif Iqbal on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
 
Cok ÌÚDF
..................................................................................................................................................................
14
éÎD×ä 
...........................................................................................................................................................................
14 
ÞìËÚoÐÊ  
.....................................................................................................................................................................
15  
íÏ¿¬lèµ 
....................................................................................................................................................................
16 
HÎDºCqpÖ 
......................................................................................................................................................................
17  
 oDwçàÆpFC 
....................................................................................................................................................................
18 
íåÇÖoßCC{ÇÖÈëC 
..........................................................................................................................................................
19 
êpèÏÊoßC'DèJÈëC 
..........................................................................................................................................................
20 
êpÇFoßC}ñDÊÈëC 
...........................................................................................................................................................
21 
DµkíÆ}aF 
...................................................................................................................................................................
23 
êkol×ç 
......................................................................................................................................................................
23 
ECàhDÆÝDÖ 
..................................................................................................................................................................
24 
kDëp¾íÆ|lÚpJ 
..............................................................................................................................................................
25  
 oDw¿OvC}vÅDhÙDËO¿h 
...............................................................................................................................................
26 
éÚCßpJ߸×z 
..................................................................................................................................................................
27  
ÍkßÐõ 
.......................................................................................................................................................................
28 
kok}ñCl¤ 
....................................................................................................................................................................
29 
EDO¾A 
..........................................................................................................................................................................
29 
¸×z 
............................................................................................................................................................................
30 
 ßqoAÈëC 
.......................................................................................................................................................................
32  
fG¤EDO¾A 
....................................................................................................................................................................
33 
Ä¡µkok 
......................................................................................................................................................................
35  
ãkpÖtJÐÊ  
.....................................................................................................................................................................
36 
PFpNcàÎíÆlìv 
............................................................................................................................................................
36 
 àÚãDÖ 
............................................................................................................................................................................
37  
MolÂÕrFoßCÙDwÚC 
.........................................................................................................................................................
38 
fG¤ÕDìJ 
......................................................................................................................................................................
39 
MàÖoßCÄ¡µ 
.................................................................................................................................................................
39 
êlÚooßClçq 
.................................................................................................................................................................
41 
 pµDz 
............................................................................................................................................................................
42  
Ík 
..............................................................................................................................................................................
43 
 
DëokUàÖ 
.......................................................................................................................................................................
43 
!ÝDèVÕrF|CP¥ho
.......................................................................................................................................................
44 
 oCàhpìzп¬ 
...............................................................................................................................................................
45  
kokpëà¥N 
.....................................................................................................................................................................
47  
ÁCp¾éÎDÚ 
........................................................................................................................................................................
51 
lÚDZ 
............................................................................................................................................................................
52  
ÍÔF 
.............................................................................................................................................................................
53 
ÕkAPzrÊpv 
................................................................................................................................................................
53 
êlÛçéÚCpN 
....................................................................................................................................................................
54 
 àÛËV 
...........................................................................................................................................................................
55  
ãoDOvDÆfG¤ 
.................................................................................................................................................................
56 
PìÊíÖàÂDÆÝàaFíÚDOvßlÛç 
.........................................................................................................................................
57  
éÎCàzDìÚ 
........................................................................................................................................................................
58 
¹Ck 
..............................................................................................................................................................................
58 
 pFC 
...............................................................................................................................................................................
60 
 àÛËVoßCãlÚpJÈëC 
..........................................................................................................................................................
60 
¸×zoßCéaF 
...................................................................................................................................................................
61 
êßCooDÛÆ 
......................................................................................................................................................................
62  
 p¾DwÖ}ñDWOÎC 
................................................................................................................................................................
63 
MDìÎrº 
.........................................................................................................................................................................
64 
Õßké¥d
..................................................................................................................................................................
71
PGeÖ 
..........................................................................................................................................................................
71 
ÜwdPÃìÃd 
................................................................................................................................................................
72  
ÕDìJ 
.............................................................................................................................................................................
72  
åNpìNÕCoíÖCàv 
..............................................................................................................................................................
73 
ÕDÚ}ÆXÎDÆä$ÊíϵéGϬ 
.................................................................................................................................................
73 
fG¤pOhC 
......................................................................................................................................................................
73 
Ä¡µßÜwd 
..................................................................................................................................................................
74 
 pÆåÇëkíÏFÞìÖkàÊíÆ....
................................................................................................................................................
74 
íÏÆ 
.............................................................................................................................................................................
75  
|oDNoßClÚDZ 
..................................................................................................................................................................
76 
ÍD¤ß
...........................................................................................................................................................................
76 
 
}×ìÏv 
.........................................................................................................................................................................
77  
íñDVpçÄzDµ 
...............................................................................................................................................................
78 
ÕD×NDÚ¢zàÆ 
................................................................................................................................................................
79 
غ}ñCàÚ 
........................................................................................................................................................................
79 
 qßpÖCûMp¡µ 
..................................................................................................................................................................
80 
ÙDwÚC 
...........................................................................................................................................................................
80 
ÜwdãàÏV 
....................................................................................................................................................................
81 
ÕDzÈëC 
........................................................................................................................................................................
81 
íñDèÛN 
..........................................................................................................................................................................
82  
Ä¡µûÕDìJ 
......................................................................................................................................................................
82  
ÁCp¾ 
............................................................................................................................................................................
83 
ÕDÚ}ÆokDÃÎClGµ 
.............................................................................................................................................................
83 
éý   ìÏä 
..........................................................................................................................................................................
84 
MDìÎrº 
.........................................................................................................................................................................
85  
1
............................................................................................................................................................................
85
2
...........................................................................................................................................................................
85
3
...........................................................................................................................................................................
86
4
...........................................................................................................................................................................
86
5
...........................................................................................................................................................................
87
6
...........................................................................................................................................................................
87
1907YoDÖ
..............................................................................................................................................................
88
Õàvéý¥d
.................................................................................................................................................................
88
éìÖÔvCûkÔF 
...................................................................................................................................................................
89 
ãoDOv 
...........................................................................................................................................................................
90 
|oDOvßk 
......................................................................................................................................................................
90 
íçDzûÙDOvoàÊ  
.............................................................................................................................................................
91 
fG¤ûkà×Ú 
.....................................................................................................................................................................
94 
 àÏÖDzíwìÚCû p·zpFÜìשN 
...............................................................................................................................................
94 
غé¿wϾ 
......................................................................................................................................................................
95  
 pJ}ÚàçD®µé¿eNDÆÍàåú   J 
..................................................................................................................................................
97  
íý  ÏÖéÚCpN 
.......................................................................................................................................................................
97  
Pý   ìÛ¬ß
........................................................................................................................................................................
98 
ÞìÖ}OvCo}Æ}ÛëlÖíVDdÈëC 
.......................................................................................................................................
99 
鷮 
...........................................................................................................................................................................
99 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->