Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Bai Tap Ve Sat Va Nhom

Cac Bai Tap Ve Sat Va Nhom

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,662|Likes:
Published by ngotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
 ð 
ng H 
i Nam
CHUYÊN
ð
HÓA H
C ÔN THI
ð
I H
C – CÁC BÀI T
P V
S
T VÀ NHÔM
 ð
ây là chuyên
ñ 
 
ng h
 
 p các bài t 
 p t 
 
lu
n và tr 
 
c nghi
m c
ơ 
b
n có l
 
i gi
i chi ti
 
t v
 
S
 
t và Nhôm – m
t tài li
u c
ơ 
b
n v
 
Hóa h
c cho các b
n h
c sinh tham kh
oPh
n biên so
n có gì sai sót, mong nh
n
ñư 
c s
 
góp ý theo
ñ
a ch
 
:dghnam@gmail.comho
 
cdanghainamn@yahoo.com. Xin chân thành c
m
ơ 
n.
CÁC BÀI T
P V
S
T
Các ph
 n
 
 ng c
 n nh
 
:
Fe + Fe
3+
 
Fe
2+
 
VD: Fe + Fe
2
(SO
4
)
3
= 3FeSO
4
 
Cu + Fe
3+
 
Cu
2+
+ Fe
2+
VD: Cu + Fe
2
(SO
4
)
3
= CuSO
4
+ 2FeSO
4
 Fe
2+
+ Ag
+
 
Fe
3+
+ AgFe(NO
3
)
2
nung
Fe
2
O
3
+ NO
2
+ O
2
 Fe(OH)
2
nung trong không khí 
Fe
2
O
3
+ H
2
O ( Không có không khí thì ra FeO )FeCO
3
nung trong không khí + O
2
Fe
2
O
3
+ CO
2
N
u h
n h
 
p cho FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
ta có th
quy
ñ
i v
h
n h
 
p FeO, Fe2O3 ho
c ch
còn Fe3O4 n
u s
molc
a chúng b
ng nhau.Câu 1 :Cho 16,8 gam b
t s
t vào V lít dd HNO
3
0,5 M thu
ñư 
c 8,4 gam kim lo
i d
ư 
. Tính th
tích khí NOthu
ñư 
c.
 ð
S : V = 2.24 l
 Bài gi
i :
n
Fe ph
n
 
ng
= (16,8 – 8,4)/56 = 0,15 molVì kim lo
i d 
ư 
nên ch
 
o thành mu
 
i s
 
t II 
 Fe + 4HNO
 3
 
Fe(NO
 3
 )
 3
+ NO + 2H 
 2
O
 x 4x x x
 Fe + 2Fe(NO
 3
 )
 3
 
3Fe(NO
 3
 )
 2
½ x x
→ 
 
ng s
 
mol Fe ph
n
 
ng : 3/2x = 0,15
x = 0,1 mol
Th
 
tích khí thu
ñư 
c : 2,24 lít 
Câu 2 :Cho 16,8 gam b
t Fe vào 400 ml dd HNO
3
1M, thu
ñư 
c khí NO duy nh
t, l
ư 
ng mu
i thu
ñư 
c chovào dd NaOH d
ư 
thu
ñư 
c k
t t
a. Nung nóng k
t t
a mà không có không khí thu
ñư 
c m gam ch
t r
n.Tính m ?
 ð
S : m FeO = 10.8 gamn
Fe
= 0,3 mol, n
 HNO3
= 0,4 mol
 Fe + 4HNO
 3
Fe(NO
 3
 )
 3
+ NO + 2H 
 2
O
 B
ñ 
0,3 0,4P
ư 
0,1 0,4 0,1 0,1Kt 0,2 0 0,1 0,1
 
 2 Fe(NO
 3
 )
 3
+ Fe
ư 
 
3Fe(NO
 3
 )
 2
 
 B
ñ 
0,1 0,2P
ư 
0,1 0,05 0,15Kt 0 0,15 0,15
 Fe(NO
 3
 )
 2
 
Fe(OH)
 2
 
FeO
0,15 0,15
 
Kh
 
i l
ư 
ng FeO thu
ñư 
c : 0,15.72 = 10,8 gam
Câu 3 :Cho 5,6 gam b
t Fe tác d
ng v
 
i 500 ml dd AgNO
3
0,5 M. Tính :a) kh
i l
ư 
ng mu
i thu
ñư 
cb) kh
i l
ư 
ng kim lo
i thu
ñư 
c
 ð
S : m
mu
 
i
= 21.1 gam, m
 Ag
= 27 gam Bài gi
i :Các b
n chú ý 
ñ 
n ph
n
 
ng : Fe(NO
3
)
2
+ AgNO
3
 
Fe(NO
3
)
3
+ Ag
 Fe + 2AgNO
 3
 
Fe(NO
 3
 )
 2
+ 2Ag
0,1 0,25
AgNO
3
ư 
: 0,05 mol, Fe(NO
3
)
2
o thành : 0,1 mol
 Fe(NO
 3
 )
 2
+ AgNO
 3
Fe(NO
 3
 )
 3
+ Ag
0,1 0,05
Fe(NO
3
)
2
ư 
: 0,05 mol, Fe(NO
3
)
3
o thành 0,05 mol
→ 
 
ng s
 
mol Ag
 
hai ph
n
 
ng : 0,25 mol
m Ag = 0,25.108 = 27 gamKh
 
i l
ư 
ng mu
 
i : 0,05.180 + 0,05.242 = 21,1 gam
Câu 4 : Cho m gam b
t Fe tác d
ng v
 
i 250 ml dd AgNO
3
1M thu
ñư 
c dd A, cho toàn vào dd A m
t l
ư 
ngKOH d
ư 
thu
ñư 
c k
t t
a, nung k
t t
a trong chân không thu
ñư 
c 7,6 gam ch
t r
n.Tính m ?
G
 
i ý : Bài toán này các b
n xét hai kh
n
ă 
ng :(1)
 
: S
ă 
t d 
ư 
 (2)
 
: s
 
t h
 
Có ph
n
 
ng :
 Fe(NO
 3
 )
 2
+ AgNO
 3
 
Fe(NO
 3
 )
 3
+ Ag
 
 ð 
ng H 
i Nam
Câu 5 : Cho 16,8 gam b
t s
t vào 800 ml dd HNO
3
0,5 M thu
ñư 
c khí NO duy nh
t. Tính :a) Th
tích khí thu
ñư 
cb) Tính kh
i l
ư 
ng kim lo
i còn d
ư 
.c) Kh
i l
ư 
ng mu
i thu
ñư 
c
 ð
S : V = 2.24 lít, m kim lo
i d 
ư 
= 8.4 g, m Fe(NO
3
)
2
= 27 g
 Bài gi
i :
n
Fe
= 0,3 mol, n
 HNO3
= 0,4 mol
 Fe + 4HNO
 3
 
Fe(NO
 3
 )
 3
+ NO + 2H 
 2
O
 B
ñ 
0,3 0,4P
ư 
0,1 0,4 0,1 0,1Kt 0,2 0 0,1 0,1
2 Fe(NO
 3
 )
 3
+ Fe
 d 
ư 
 
3Fe(NO
 3
 )
 2
 
 B
ñ 
0,1 0,2P
ư 
0,1 0,05 0,15Kt 0 0,15 0,15
→ 
Kh
 
i l
ư 
ng kim lo
i d 
ư 
: 0,15.56 = 8,4 gam, kh
 
i l
ư 
ng mu
 
i : 0,15.180 = 27 gam, th
 
tích khí : 0,1.22,4 =0,224 lít 
Câu 6 :Cho m (g) Fe vào 400 ml dd HNO
3
1M thu
ñư 
c V (l) khí NO duy nh
t và 14 (g) kim lo
i. Tính m, V.
 ð
S : m = 22.4 gam, V = 2,24 lít  H 
c sinh t 
 
gi
i.
Câu 7 : 2002 ACho 18,5 gam h
n h
 
p Z g
m Fe, Fe
3
O
4
tác d
ng v
 
i 200 ml dd HNO
3
loãng
ñ
un nóng và khu
y
ñ
u. Sauph
n
 
ng x
y ra hòan toàn thu
ñư 
c 2,24 lít khí NO duy nh
t
ñ
ktc, dd Z
1
và còn l
i 1,46 gam kim lo
i.Tính n
ng
ñ
mol/lit c
a dd HNO
3
 Dùng ph
ươ 
ng pháp
quy
ñ 
 ôi
nguyên t 
 
: H 
 
n h
 
 p z ch
 
có hai nguyên t 
 
Fe, O.Z + HNO
3
còn d 
ư 
kim lo
i
Fe d 
ư 
 , v
 y Z1 ch
 
có mu
 
i s
 
t II 
 Fe - 2e
Fe
+2
  x 2x
O + 2e
O
-2
 
 y 2y
 N 
+5
+ 3e
+2
 
0,3
0,1
Theo
ñ
nh lu
t b
o toàn e :2x – 2y = 0,3
 
ng kh
 
i l
ư 
ng Z : 56x + 16y = 18,5 - 1,46 Gi
i h
: x = 0,27, y = 0,12Có ph
ươ 
ng trình :
 Fe + HNO
 3
 
Fe(NO
 3
 )
 2
+ NO + H 
 2
O (1)
a a 0,1
 
 
ñ 
ó
a + a/2 = 0,27 
a = 0,18 mol B
o toàn nguyên t 
 
 
(1)
s
 
mol HNO
3
= 3a + 0,1 = 0,64
ng
ñ
mol c
a HNO
3
: 0,64 / 0,2 = 3,2
Câu 8: Kh
 
4,8 gam m
t oxit c
a kim lo
i trong dãy
ñ
i
n hóa
 
nhi
t
ñ
cao c
n 2,016 lít khí H
2
 
ñ
ktc. Kimlo
i thu
ñư 
c
ñ
b
n hòa tan trong dd HCl thu
ñư 
c 1,344 lít khí H
2
 
ñ
ktc. Hãy xác
ñ
nh công th
 
c hóa h
c c
aoxit
ñ
ã dùng.
Chú ý : Bài này các b
n hay b
nh
m vì không
ñ 
ý hóa tr 
thay
ñ 
i
 
hai ph
ươ 
ng trìnhOxít ch
ư 
a bi
 
t c
a kim lo
i nào
G
i M 
 x
O
 y
 
 M 
 x
O
 y
+ yH 
 2
 
xM + yH 
 2
O
a ay ax
ay = 0,09 mol
 2M + 2nHCl 
2MCl 
 n
+ nH 
 2
 
ax nax
nax / 2= 0,06 mol Mà : 56ax + 16ay = 4,8
ax = 0,06 
→ 
x : y = ax : ay = 0,06 : 0,09 = 3 : 2
→ 
n = 0,12 : 0,06 = 2
Ch
 
có Fe th
a mãn vì nó có hai hóa tr 
 
Câu 9 : M
t dd có hòa tan 1,58 gam KMnO
4
tác d
ng v
 
i dd h
n h
 
p có hòa tan 9,12 gam FeSO
4
và 9,8 gamH
2
SO
4
. Hãy tính s
gam các ch
t có trong dd sau ph
n
 
ng.
n
KMnO4
= 0,01 ; n
FeSO4
= 0,06 ; n
 H2SO4
= 0,1 molPh
n
 
ng :
10FeSO
 4
+ 2KMnO
 4
+ 8H 
 2
SO
 4
 
5Fe
 2
(SO
 4
 )
 3
+ 2MnSO
 4
+ K 
 2
SO
 4
+ 8H 
 2
O
  B
ñ 
0,1 0,06 0,1P
ư 
0,1 0,02 0,08 0,05 0,02 0,01Kt 0 0,04 0,02 0,05 0,02 0,01
 
 ð 
ng H 
i Nam
Dd sau ph
n
 
ng g
m các ch
 
t :
 
dòng k 
 
t thúc ph
n
 
ng
Câu 10: H
n h
 
p X g
m Cu và Fe có t
l
kh
i l
ư
ng t
ươ 
ng
 
ng là 7:3. L
y m gam X cho ph
n
 
ng x
y rahoàn toàn v
 
i dd ch
 
a 44,1 gam HNO
3
sau ph
n
 
ng còn l
i 0,75m gam ch
t r
n và có 0,56 lít khí Y g
mNO và NO
2
 
 
 
ñ
ktc. Gía tr
c
a m là ?
 Ban
ñ
u : Cu : 0,7m Fe : 0,3m.Sau ph
 n
 
 ng : Fe : 0,05m Cu : 0,7m
Vì s
 
t d 
ư 
nên ch
 
có mu
 
i Fe II.
 Fe + HNO
 3
 
Fe(NO
 3
 )
 2
+ NO + NO
 2
+ H 
 2
O
Vì NO và NO
2
cùng có 1 nguyên t 
 
N nên t 
 
ng s
 
mol N trong hai khí là 0,56/22,4 = 0,25S
 
mol HNO
3
= 0,7 mol
N trong HNO
3
là 0,7 G
i s
 
mol Fe ph
n
 
ng là xTheo
ñ
nh lu
t b
o toàn nguyên t 
 
0,7 = 2x + 0,25
x = 0,225 mol.Kh
 
i l
ư 
ng Fe ph
n
 
ng : 0,225.56 = 12,6 Vì s
 
t ph
n
 
ng : 0,3m – 0,05 m = 0,25m = 12,6 
 
 m = 50,4 gam
 
Câu 11 : Cho m gam b
t Fe vào 800 ml dd h
n h
 
p g
m Cu(NO
3
)
2
0,2M và H
2
SO
4
0,25M. Sau khi các ph
n
 
ng x
y ra hoàn toàn, thu
ñư 
c 0,6m gam h
n h
 
p b
t kim lo
i và V lít khí NO (s
n ph
m kh
 
duy nh
t,
 
 
ñ
ktc). Giá tr
c
a m và V l
n l
ư 
t làA. 17,8 4,48. B. 17,8 2,24.C. 10,8 4,48. D. 10,8 2,24.
n
Cu(NO3)2
= 0,16 
n
Cu2+
= 0,16, n
 NO3-
= 0,32 moln
 H2SO4
= 0,2
n H+ = 0,4Vì thu
ñư 
c h
 
n h
 
 p kim lo
i nên
Ch
 
có mu
 
i Fe
2+
o thành
3Fe + 2NO
3-
+ 8H
+
 
3Fe
2+
+ 2NO + 4H
2
O (1)
0,15
 
---------- 0,4---------------
 
0,1
Fe + Cu
2+
 
Fe
2+
+ Cu (2)
0,16 
 
-----0,16-----------
 
0,16 
Kh
 
i l
ư 
ng
ñ
ng trong 0,6m gam h
 
n h
 
 p sau ph
n
 
ng là : 64.0,16 mol B
o toàn s
 
t : m = 0,15.56 
 p
ư 
(1)
+ 0,16.56 
 p
ư 
(2)
+ (0,6m – 0,16.64 )
ư 
 
m = 17,8 M 
 
t khác V 
 NO
= 0,1.22,4 = 2,24
Ch
n
ñ
áp án BCâu 12:
ð
hoà tan hoàn toàn 2,32 gam h
n h
 
p g
m FeO, Fe
3
O
4
và Fe
2
O
3
(trong
ñ
ó s
mol FeO b
ng s
mol Fe
2
O
3
),c
n dùng v
a
ñ
V lít dd HCl 1M. Giá tr
c
a V là
A.
0,23.
B.
0,18.
C. 0,08.
 
D.
0,16.
Vì s
 
mol FeO, Fe
2
O
3
b
 
ng nhau nên ta có th
 
 
quy
ñ 
i
chúng thành Fe
3
O
4
. V 
 y h
 
n h
 
 p trên ch
 
g
m Fe
3
O
4
.n
Fe3O4
= 2,32 : 232 = 0,01 mol
 Fe
 3
O
 4
+ 8HCl 
→ → → 
2FeCl 
 3
+ FeCl 
 2
+ 4H 
 2
O
0,01 0,08 mol
→ 
n
 HCl
= 0,08 mol
→ 
 HCl
= 0,08/1 = 0,08 lít 
Ch
 n C.
Câu 13: Cho 11,36 gam h
n h
 
p g
m Fe, FeO, Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
ph
n
 
ng h
t v
 
i dd HNO
3
loãng (d
ư 
), thu
ñư 
c 1,344 lít khí NO (s
n ph
m kh
 
duy nh
t,
 
 
ñ
ktc) và dd X. Cô c
n dd X thu
ñư 
c m gam mu
i khan.Giá tr
c
a m làA. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.
Quy
ñ 
i h
 
n h
 
 p : Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 thành Fe,OS
ơ 
 
ñ
cho nh
n e :Fe – 3e
Fe
3+
O + 2e
O
-2
+5
+ 3e
+2
  x---
 
3x y--
 
2y 1,8
 
---0,6  B
o toàn mol e : 3x = 2y + 0,1856x + 16y = 11,36 
→ 
x = 0,16 ; y = 0,15 molFe
Fe(NO3)30,16 -------
 
0,16 
Kh
 
i l
ư 
ng mu
 
i là : 0,16.242 = 38,72
→ → → 
Ch
 n A
Câu 14: Cho h
n h
 
p b
t g
m 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dd AgNO
3
1M. Sau khi các ph
n
 
ng x
y rahoàn toàn, thu
ñư 
c m gam ch
t r
n. Giá tr
c
a m là (bi
t th
 
t
 
trong dãy th
 
ñ
i
n hoá: Fe
3+/ 
Fe
2+
ñ 
ng tr
ư 
cAg
+
 /Ag)A. 59,4. B. 64,8. C. 32,4. D. 54,0.

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Christina Burgess liked this
cclatrum liked this
nguyenhienpy86 liked this
nguyenhienpy86 liked this
nguyenhienpy86 liked this
nguyenhienpy86 liked this
nguyenhienpy86 liked this
Hoa Phuong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->