Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Llei Òmnibus: text íntegre de l'avantprojecte de llei de simplificacio

Llei Òmnibus: text íntegre de l'avantprojecte de llei de simplificacio

Ratings: (0)|Views: 351|Likes:
Published by Okok
Text íntegre de la "Llei Òmnibus"
Texto íntegro de la controvertida "Ley Ómnibus" que pretende pasar el actual gobierno catalán, revocando de golpe unas 80 leyes previas y recortando, con ello, derechos sociales, de accesibilidad en edificiso, de protección medioambiental...
Text íntegre de la "Llei Òmnibus"
Texto íntegro de la controvertida "Ley Ómnibus" que pretende pasar el actual gobierno catalán, revocando de golpe unas 80 leyes previas y recortando, con ello, derechos sociales, de accesibilidad en edificiso, de protección medioambiental...

More info:

Published by: Okok on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

 
1
 
Preàmbul
L’Estatut d’autonomia estableix que correspon a la Generalitat la potestat legislativa, enl’àmbit de les seves competències exclusives de manera íntegra, i en l’àmbit de lescompetències compartides en el marc de les bases que dicta l’Estat.La llei 13/2008, del 5 de desembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern regula enl’article 36 la iniciativa legislativa del Govern, que exerceix per mitjà de la presentació deprojectes de llei al Parlament.La llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmicacomprèn la modificació de normes de rang legal amb la finalitat d’acomplir diversosobjectius. Aquests objectius són l’aprimament de la legislació, facilitar la competitivitat iproductivitat en l’àmbit econòmic, la racionalització administrativa i, finalment, donar cabudaa aquelles iniciatives legislatives que preveuen limitades modificacions en el seu articulat ique, per tant, comportarien un cost sobreafegit en el volum de tramitació parlamentària. Ésper tant, també, una finalitat intrínseca de la llei facilitar la celeritat en la tramitaciód’aquestes mesures que suposarà que el resultat serà més ràpidament apreciat pels seusdestinataris.En definitiva, aquests objectius responen a una única finalitat de simplificació global de lesnormes, de l’administració i de la regulació substantiva vers el ciutadà, amb la pretensiód’aconseguir un impacte en la societat que afavoreixi la reactivació econòmica. L’austeritat ieficiència de la despesa pública constitueixen també una forma de contribuir a aquestafinalitat.L’estructura de la llei respon a les finalitats de la mateixa, i la part dispositiva es divideix enquatre títols, que integren 631 articles, i la part final consta de 11 disposicions addicionals,16 disposicions transitòries, 2 disposicions derogatòries i 6 disposicions finals.En el títol preliminar hi consta l’objecte de la llei i les seves finalitats. La resta de l’articulats’estructura en tres grans blocs, el primer dels quals, que es correspon amb el títol I, esrefereix a la simplificació.En relació amb aquest títol I, cal posar de manifest que abasta tant una simplificacióadministrativa com una simplificació de caràcter normatiu. La primera comprèn totes lesmodificacions legals la finalitat última de les quals és simplificar els procediments. Aquestamesura suposa un avenç real en la reducció efectiva de tràmits innecessaris. La simplificaciónormativa és una eina òptima per a la reactivació d’alguns sectors, facilitant l’activitat dels
 
2
 
empresaris, en eliminar règims d’autorització, establir el silenci positiu, suprimir registres noimprescindibles, així com suprimir també d’altres càrregues.El títol II fa referència a l’agilitat i la reestructuració administrativa. S’hi aborda una primerafase de la reestructuració de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic a partir dediverses mesures, totes elles sota el denominador comú de la racionalització de lesestructures i l’estalvi de costos. En alguns supòsits es procedeix a la supressió dedeterminats òrgans, en altres casos es procedeix a la redistribució de funcions entrediversos òrgans per assolir una actuació coordinada més àgil i eficient i, finalment, esredueix el nombre de membres de diversos òrgans de govern de diferents ens i organismes.Es fa palès que les mesures contingudes en aquest títol comporten no només un plad’austeritat sinó també una simplificació i aprimament real de l’Administració i el seu sector públic.El títol III respon a la finalitat de la promoció econòmica. En aquest sentit, aquest blocnormatiu afecta un elevat nombre de normes, ja que aquest objectiu no abasta una solamatèria, sinó que té una àmplia projecció en la línia de la potenciació del teixit productiucatalà en diferents àmbits.En aquest sentit destaquen les mesures de liberalització en relació amb el comerç i lesmesures tendents a la potenciació i millora dels establiments i serveis turístics, així com lesdestinades a una dinamització del model empresarial català. Algunes de les mesures queconté aquesta llei van específicament dirigides a la reactivació de sectors especialmentcastigats arran de la crisi econòmica.D’acord amb allò referit anteriorment, els destinataris d’aquesta reforma són els ciutadansque veuran com la tramitació davant l’Administració esdevé àgil, senzilla i eficient i valoraranque la reforma del teixit productiu català ha comportat mesures que faciliten la competitivitaten els mercats, que activa l’economia catalana.
Títol Preliminar
Article 1
Objecte 
L’objecte d’aquesta llei és introduir en l’ordenament jurídic les reformes administratives iestructurals necessàries amb la finalitat d’afavorir la reactivació de l’economia.
 
3
 
Article 2
Principis 
 
L’actuació pública s’inspira en els principis de simplificació administrativa i normativa, deracionalització de les administracions públiques i de no imposició de càrregues que suposinun cost innecessari per als ciutadans i per l’activitat econòmica i puguin afectar lacompetitivitat de les empreses.
Títol I: Simplificació
Capítol 1.
Àmbit agroambiental 
Secció 1ª
Modificació de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Article 3S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 6 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació del’accés motoritzat al medi natural, amb el text següent:“6.3 Es permet la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitatsen xarxes o itineraris establerts pel Departament competent en matèria demedi natural. La delimitació d’aquests vials, que podran tenir amplada inferior a quatre metres i diversos tipus de ferms, s’efectuarà mitjançant Ordres delconseller competent en matèria de medi natural, en les quals es podranestablir condicions especifiques de circulació i característiques dels vials, ihaurà de ser incorporada a l’inventari comarcal corresponent.”

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->