Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
WSSP - Identification Report

WSSP - Identification Report

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by WSSP_QuyNhon

More info:

Published by: WSSP_QuyNhon on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
KONINKRIJKBELGIE
FederaleOverheidsdienstBuitenlandseZakenBuitenlandseHandelen
Ontwik
kelingssam
enwe
rkin9
onskenmerk
D13/tb/2007/
3~:B!)3
datum
DeHeerCMichielsDirecteur-voorzittervanhet
Directiecomite
van
BIC
26,.
Hoogstraat147
1000
Brussel
2007
Onderwerp:Vietnam:Notificatievandeidentificatievanhetpr'Ogramma"Water'supplyandsanitationinPhuCatandPhuMy(HocMonreservoir)andforsolidwastein4districts
(An
Nhon,TaySon,PhuMyandHoaiNhon)"
GeachteHeer,Hierbijwil
ik
Udeidentificatiefiches(ziebijlage1)vanbovenvermeldprogrammaover-
maken
DitprogrammawerdgedutendehetUitgebreidPartnercornitevan
5
oktober2007goedgekeurddoorbeidepartijen.
In
debovenvermelde
'AgreedMinutesoftheExtendedJointWorkingTeamMee-
ting'
van5oktober
jl.
(ziebijlage2)wordtvoorgesteldomeenalgemeneforrnuleringvoorhetvolledigeprogr'ammatedoen.Iijdensdeuitvoer:ingzalechterprioriteitgege-yenwordenaan'WaterSupply:inPhuCatandPhu
My'
Deuitvoeringzalverderdemodaliteitnationale./provincialeuitvoering
volgen
HetisduidelijkdatdeuitvoeringopptovinciaalniveaugebeurdDeverwijzingnaar"NationalExecution"betekentdatineerste:instantieVNverantwoordelijkisvoordeuitvoering;hetverwijstnietnaarhetni-veau(centraalofgedecentraliseerd).Verderwerdovereengekomenamde'basicdesign>vandeverschillendeprojecten(voorzoverdezenagnietbeschikbaarzijn)uittevoerenophetbudgetvanhet'StudyandConsultancyfund"
[)!F~GEi\l
t----.-----....__...,.-._....,,-.--.
000730
29102007
EGMONT-Karmelietenstraat15,1000Brussel
org
Cc
.be
 
Omdeuitvoeringtebespoedigen,iserookovereengekomendataile'basicdesigns'voorhetvolledigeprogrammazullengoedgekeurdwordenophetgepasteniveauvoordeondertekeningvandeBijzondereOvereenkomstTenslotteiserovereengekomendathetprogrammadesignconsistentrnoetzijnmethet
NIPbetreffende
'sanitationandenvironment',endatderolvandetechnischeas-sistentnietverwaarloosdmagworden,
zelfs
algeldtdemodaliteit'nationalexecution'Beidepartijenkwamenovereendathetaspectvanonderhoudenuitvoeringalindeformuleringmoetenwordenopgenomen
Anderebelangtijkepuntendie
verder
opgenomenmoetenwordeninde
formule-ring
zijn:
nagaanopwelkewijzehetbeheerendeexploitatievandewatervoorziening-vuilnisophalingzalgebeuren,watdeaanwezigecapaciteitis,welkebijkomendevormingnodigis;zoekennaarsynergieenmetandereprogramma'sindeprovincie0Y/ereldbank);nagaanwelkedebijdragevandeprovincie/districtzalzijn,rolvanprovin-cie/districtbijderealisatievanhetprogramma
InstitutioneleversterkingiszeerbelangrijkendeformuleringmoetzekeronderzoekenwatdecapaciteitisenwatnodigisomdezeeventueelteversterkenAangeziende'basicdesign'eneventueelookde'detaileddesign'ophetstudiefondszalgebeurenmoetdeformuleringzichvooralrichtenopdevolgendepunten:
Evaluatievandebeschikbarecapaciteitvooruitvoe.tingenbeheer;Risicoanalysevooreen"nationale"uitvoering(fiduciair,financieel,capaciteit);Uitvoeringsmodaliteitenenhoehetprogrammaopzetten;betrokkenheidvanprovincialeendistrictautoriteiten;Betalingsmodaliteiten,opvolging,audit,etc,
IkwensinherinneringtebrengendatzoalsvermeldinhetISP,dedefinitieveverbinte-nisvandeBelgischeStaatpasvankrachtisnahetgunstigeadviesvandebudgettairein-stantieennadeondertekeningvandeBijzondereOvereenkomst
.be
 
HetBelgischemaximumbudgetvoorhetgeheleprogt'ammawordtbeperkttot5miljoenEuroendegeschattedumvandeprestatieisdriejaar:Opbasisvandeidentificatieenvanwatvoorafgaat,verzoek
ik
Udeforrnuleringvanhetvolledigeprogrammaoptestarteneneen
IFD
optemaken:Metdemeestehoogachting,VoordeMinisterDeDitecteur-generaal
PEIERMoORS
.be

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->