Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01 01 Handout Introduce Re

01 01 Handout Introduce Re

Ratings: (0)|Views: 174|Likes:
Published by Alexei Darabanu

More info:

Published by: Alexei Darabanu on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
1
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20020077--20020088
ProteProtezezeParPar
ţţ
iale Fixeiale Fixe(Pun(Pun
ţţ
i Dentare)i Dentare)
CatedraCatedradedeProteticProtetic
ă
Dentar
ă
Fix
ă
 
ă
Dentar
ă
Fix
ă
 
şş
iiOcluzologieOcluzologie
Lectori:Lectori:Conf. Univ. Dr. Alexandru PETREConf. Univ. Dr. Alexandru PETRE
ŞŞ
ef Lucr
ă
ri Dref Lucr
ă
ri Dr. Sergiu DRAFTA. Sergiu DRAFTA
ŞŞ
ef de catedr
ă
ef de catedr
ă
Prof Prof . Univ. Dr. Teodor T. Univ. Dr. Teodor T
 Ă
ISTARU
 Ă
ISTARU
CatedrCatedr
ă
 
ă
  î  î nfiinnfiin
ţţ
at
ă
deat
ă
de
Prof. Univ. Dr. Sergiu IONIProf. Univ. Dr. Sergiu IONI
ŢŢ Ă Ă
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20072007--20082008
StagiulStagiulpracticpractic::
ŞŞ
ef ef lucluc. Dr. Sergiu DRAFTA. Dr. Sergiu DRAFTA
 As. Univ. As. Univ.DrdDrd..LuminiLumini
ţţ
a OANCEAa OANCEA
 As. As.UUniv. Drd. Andreea Sniv. Drd. Andreea SMARANDACHEMARANDACHE
 As As..UUnivniv..Dr.Dr.
ŞŞ
tefan MILICESCUtefan MILICESCU
 As. As.UUnivniv. Drd. Tudor SP. Drd. Tudor SPÎÎNUNU
 As. As.UUnivniv. Drd. Andrei. Drd. AndreiM
 Ă
CRIM
 Ă
CRI
ŞŞ
 As. Univ. As. Univ.MrdMrd. Dan P. Dan P
ă
troi
ă
troi
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20072007--20082008
SCOPUL CURSULUI
Dobândirea cunoDobândirea cuno
şş
tintin
ţţ
elorelor
şş
i deprinderilori deprinderilorde baz
ă
necesare efectu
ă
riide baz
ă
necesare efectu
ă
riitratamentelortratamentelor î  î nnedentaedenta
ţţ
iaiaparpar
ţţ
ial
ă
cu ajutorul punial
ă
cu ajutorul pun
ţţ
ilorilordentaredentare,, î  î n cadrul planului de tratamentn cadrul planului de tratamentintegrat (comprehensiv)integrat (comprehensiv)
 
2
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20072007--20082008
TemeTemede Cursde Curs
Protezele parProtezele par
ţţ
iale fixe: geiale fixe: generalit
ă
neralit
ăţţ
i, terminologie, funci, terminologie, func
ţţ
ii. Clasificarea formelorii. Clasificarea formelorclinice de edentaclinice de edenta
ţţ
ie parie par
ţţ
ial
ă
ial
ă
. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul pozitiv
şş
i difereni diferen
ţţ
ial al edentaial al edenta
ţţ
ieiieiparpar
ţţ
iale. 1 oiale. 1 or
ă
r
ă
Examinarea pacientuluiExaminarea pacientului – –anamneza, examenul clinic, examenul radiografiilor,anamneza, examenul clinic, examenul radiografiilor,consideraconsidera
ţţ
ii parodontale. Modelele diagnostice. Analiza raporturilor mandiii parodontale. Modelele diagnostice. Analiza raporturilor mandibulobulo--maxilare de ocluzie. Diagnosticul. 3 oremaxilare de ocluzie. Diagnosticul. 3 ore
NoNo
ţţ
iuni de ergonomie aplicateiuni de ergonomie aplicate î  î n protetica dentar
ă
fix
ă
n protetica dentar
ă
fix
ă
. 0.5 ore. 0.5 ore
Tratamentul preparator. Restaurarea dinTratamentul preparator. Restaurarea din
ţţ
ilor stâlpi devitali. 3,5 oreilor stâlpi devitali. 3,5 ore
Biomecanica protezelor parBiomecanica protezelor par
ţţ
iale fixe. Consideraiale fixe. Considera
ţţ
ii funcii func
ţţ
ionale, esteticeionale, estetice
şş
iiprofilactice legate de protezarea fix
ă
profilactice legate de protezarea fix
ă
. 3 ore. 3 ore
ConcepereaConceperea
şş
i stadializarea planului de tratament protetic fix, bazat pe dovi stadializarea planului de tratament protetic fix, bazat pe doveziezi
şş
iipe nevoile pacientuluipe nevoile pacientului – –alegerea materialeloralegerea materialelor
şş
i tehnologiei de realizare, a dini tehnologiei de realizare, a din
ţţ
ilorilorstâlpi, elementelor de agregare, intermediarilor (corpului de pustâlpi, elementelor de agregare, intermediarilor (corpului de punte)nte)
şş
i conectorilori conectorilorprotezelor parprotezelor par
ţţ
iale fixe. 5 oreiale fixe. 5 ore
CorelaCorela
ţţ
ia dintre punia dintre pun
ţţ
ile dentareile dentare
şş
i parodoni parodon
ţţ
iu. 1iu. 1or
ă
or
ă
Principii generale ale prepar
ă
rii dinPrincipii generale ale prepar
ă
rii din
ţţ
ilor stâlpi pentru protezarea parilor stâlpi pentru protezarea par
ţţ
ial
ă
fix
ă
ial
ă
fix
ă
. 1. 1or
ă
or
ă
 Amprentarea pentru proteze par Amprentarea pentru proteze par
ţţ
iale fixe. 2 oreiale fixe. 2 ore
Protezarea provizorieProtezarea provizorie
şş
i de urgeni de urgen
ţţă
la pacien
ă
la pacien
ţţ
ii edentaii edenta
ţţ
i pari par
ţţ
ial. 2 oreial. 2 ore
Comunicarea cabinetComunicarea cabinet – –laborator de tehnic
ă
dentar
ă
laborator de tehnic
ă
dentar
ă
. 0. 0.5.5oreore
Particularit
ă
Particularit
ăţţ
i ale etapelor tehnice de realizare a puni ale etapelor tehnice de realizare a pun
ţţ
ilor dentare: modelul,ilor dentare: modelul,macheta, ambalarea, turnareamacheta, ambalarea, turnarea
şş
i prelucrarea componentei metalice. 1,5 orei prelucrarea componentei metalice. 1,5 ore
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20072007--20082008
TemeTemede Curs (cont.)de Curs (cont.)
Puntea metaloPuntea metalo--ceramic
ă
ceramic
ă
. 4. 4oreore
Protezarea combinat
ă
fix
ă
 Protezarea combinat
ă
fix
ă
  – –mobilizabil
ă
mobilizabil
ă
, supraproteze. 2 ore, supraproteze. 2 ore
PunteaPuntea î  î n extensie,n extensie,puntea total
ă
puntea total
ă
, p, puntea mobilizabil
ă
untea mobilizabil
ă
, p, punteaunteademontabil
ă
demontabil
ă
. 2 ore. 2 ore
Sisteme integral ceramice pentru punSisteme integral ceramice pentru pun
ţţ
i dentare. 2 orei dentare. 2 ore
Proteze parProteze par
ţţ
iale fixate adeziviale fixate adeziv – –colate. 2 orecolate. 2 ore
Protezarea pe implante cu ajutorul punProtezarea pe implante cu ajutorul pun
ţţ
ilor dentare. 4 oreilor dentare. 4 ore
Proba, adaptareaProba, adaptarea
şş
i fixarea protezelor pari fixarea protezelor par
ţţ
iale fixe. 2 oreiale fixe. 2 ore
Erori, accidenteErori, accidente
şş
i complicai complica
ţţ
ii ale tratamentului prin protezeii ale tratamentului prin protezeparpar
ţţ
iale fixe. Reparaiale fixe. Repara
ţţ
iile protezelor pariile protezelor par
ţţ
iale fixe. 2 oreiale fixe. 2 ore
ConcepereaConceperea
şş
i stadializarea planului de tratamenti stadializarea planului de tratament î  î n cazurin cazuricomplexe, cu patocomplexe, cu patologie asociat
ă
logie asociat
ă
, m, multidisciplinar
ă
ultidisciplinar
ă
. 2. 2oreore
Longevitatea restaur
ă
rilor protetice fixeLongevitatea restaur
ă
rilor protetice fixe. Criterii de calitate.. Criterii de calitate.NoNo
ţţ
iuni de medicin
ă
dentar
ă
bazat
ă
pe doveziiuni de medicin
ă
dentar
ă
bazat
ă
pe dovezi. 1. 1or
ă
or
ă
ÎÎntrentre
ţţ
inerea igienei oraleinerea igienei orale
şş
i dispensarizarea pacieni dispensarizarea pacien
ţţ
ilor cuilor cuproteze dentare fixe. 0,5 oreproteze dentare fixe. 0,5 ore
 Administrarea cabinetului pentru activit
ă
 Administrarea cabinetului pentru activit
ăţţ
ile de protetic
ă
 ile de protetic
ă
 dentar
ă
dentar
ă
. No. No
ţţ
iuni de legislaiuni de legisla
ţţ
ieie--aspecte medicoaspecte medico--legale. 0.5 orelegale. 0.5 ore
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20072007--20082008
Seminar / lucSeminar / lucr
ă
ri practicer
ă
ri practice
Preg
ă
tirea pentru examinarePreg
ă
tirea pentru examinare: p: preg
ă
tirea pacientuluireg
ă
tirea pacientului, a medicului, instrumentarul pentru, a medicului, instrumentarul pentruexaminare, prezentarea unitului, a pieselor dentareexaminare, prezentarea unitului, a pieselor dentare
şş
i instrumentarului rotativ. Proteci instrumentarului rotativ. Protec
ţţ
iaiaantiinfecantiinfec
ţţ
ioas
ă
ioas
ă
..
 Anamneza Anamneza – –tehnici de culegere a informatehnici de culegere a informa
ţţ
iilor, examenul cliniciilor, examenul clinic
şş
i ergonomia examin
ă
riii ergonomia examin
ă
riiintraoraleintraorale, foaia de observa, foaia de observa
ţţ
ie, informaie, informa
ţţ
ii administrativeii administrative – –programarea, reprogramareaprogramarea, reprogramareapacientului.pacientului.
Instrumentarul utilizatInstrumentarul utilizat î  î n protetica dentar
ă
n protetica dentar
ă
. I. Instrumente abrazive, instrumenstrumente abrazive, instrumente, apnte, aparatur
ă
 aratur
ă
 
şş
iimateriale auxiliare.materiale auxiliare.
Principii generale ale preparaPrincipii generale ale prepara
ţţ
iilor pentru coroane turnateiilor pentru coroane turnate
PreparaPrepara
ţţ
ia pentru coroane deia pentru coroane de î  î nvelinveli
şş
total metalice, coroane partotal metalice, coroane par
ţţ
iale metalice.iale metalice.
PreparaPrepara
ţţ
ia pentru coroane mixte metaloia pentru coroane mixte metalo--ceramice, integral ceramiceceramice, integral ceramice
Prepararea dinPrepararea din
ţţ
ilor cu leziuni coronareilor cu leziuni coronare î  î ntinsentinse î  î n suprafan suprafa
ţţă
 
ă
 
şş
i profunzime. Restaurarea dini profunzime. Restaurarea din
ţţ
ilorilordevitalidevitali..
 Amprenta cu hidrocoloizi ireversibili: Amprenta cu hidrocoloizi ireversibili:portamprenteportamprente, p, preg
ă
tirea materialuluireg
ă
tirea materialului, tehnica de, tehnica deamprentare, dezinfecamprentare, dezinfec
ţţ
iaia
şş
i conservarea amprentei. Realizarea modelului diagnostic.i conservarea amprentei. Realizarea modelului diagnostic.Modelarea diagnostic
ă
 Modelarea diagnostic
ă
  î  î n cear
ă
n cear
ă
Determinarea,Determinarea, î  î nregistrareanregistrarea
şş
i transferul raporturilor mandibuloi transferul raporturilor mandibulo--maxilare de ocluzie.maxilare de ocluzie.
Examenul radiografiilorExamenul radiografiilorretroalveolareretroalveolare. Corela. Corela
ţţ
ia cu informaia cu informa
ţţ
iile cliniceiile clinice
şş
i modelul diagnostic.i modelul diagnostic.
Examenul radiografiilor panoramice. CorelaExamenul radiografiilor panoramice. Corela
ţţ
ia cu informaia cu informa
ţţ
iile cliniceiile clinice
şş
i modelul diagnostic.i modelul diagnostic.
 Analiza restaur
ă
rilor protetice fixe la pacien Analiza restaur
ă
rilor protetice fixe la pacien
ţţ
ii examinaii examina
ţţ
i: date clinice, radiologicei: date clinice, radiologice
şş
i la niveluli la nivelulmodelelor diagnosticemodelelor diagnostice
 Analiza restaur
ă
rilor protetice fixe Analiza restaur
ă
rilor protetice fixe î  î ndep
ă
rtate din cavitatea bucal
ă
ndep
ă
rtate din cavitatea bucal
ă
..
Conceperea planului de tratament orientat asupra problemelor pacConceperea planului de tratament orientat asupra problemelor pacientului.ientului.
Stadializarea etapelor terapeutice. StabilireaStadializarea etapelor terapeutice. Stabilireapriorit
ă
priorit
ăţţ
ilor. Prezentarea planului de tratamentilor. Prezentarea planului de tratamentpacientului. Obpacientului. Ob
ţţ
inerea acordului pacientului. Aspecte financiareinerea acordului pacientului. Aspecte financiare
şş
i durat
ă
i durat
ă
..
 
3
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20072007--20082008
Seminar / lucSeminar / lucr
ă
ri practicer
ă
ri practice(cont.)(cont.)
Tehnici de preparare pentru asigurarea paralelismului dinTehnici de preparare pentru asigurarea paralelismului din
ţţ
ilor stâlpi ai uneiilor stâlpi ai uneiproteze parproteze par
ţţ
iale fixe.iale fixe.
Tehnici de preparare pentru asigurarea menTehnici de preparare pentru asigurarea men
ţţ
inerii protezelor parinerii protezelor par
ţţ
iale fixe.iale fixe.
Tehnici de conservare a raporturilor mandibuloTehnici de conservare a raporturilor mandibulo--maxilare de ocluzie dup
ă
 maxilare de ocluzie dup
ă
 prepararea dinprepararea din
ţţ
ilor pentruilor pentrurelizarearelizareaprotez
ă
rilorprotez
ă
rilorfixe.fixe.
 Amprentarea cu materiale elastice pentru realizarea protezelor f  Amprentarea cu materiale elastice pentru realizarea protezelor f ixe.ixe.
 Amprentarea pentru restaur
ă
ri protetice cu agregare Amprentarea pentru restaur
ă
ri protetice cu agregareintraradicular
ă
intraradicular
ă
(coroane de substitu(coroane de substitu
ţţ
ie, RCR turnate)ie, RCR turnate)
Realizarea reconstituirilor coronoRealizarea reconstituirilor corono--radiculare turnate prin tehnici directe.radiculare turnate prin tehnici directe.
ProtezareaProtezareaprovizorieprovizorie..
Preg
ă
tirea modelului de lucru pentru realizarea protezelor fixePreg
ă
tirea modelului de lucru pentru realizarea protezelor fixe..
ProbaProba
şş
i adaptarea protezelor pari adaptarea protezelor par
ţţ
iale fixe.iale fixe.
Determinarea cromatic
ă
 Determinarea cromatic
ă
  î  î n protetica dentar
ă
n protetica dentar
ă
..
Comunicarea cu laboratorul de tehnic
ă
dentar
ă
Comunicarea cu laboratorul de tehnic
ă
dentar
ă
..
Fixarea protezelor parFixarea protezelor par
ţţ
iale.iale.
Particularit
ă
Particularit
ăţţ
i ale etapelor clinice de realizare a puni ale etapelor clinice de realizare a pun
ţţ
ilor metaloilor metalo--ceramice.ceramice.
ProtezareaProtezareacombinat
ă
combinat
ă
: f : f ix
ă
 ix
ă
  – –moblizabil
ă
moblizabil
ă
, p, particularit
ă
articularit
ăţţ
i clinice.i clinice.
Puntea total
ă
 Puntea total
ă
  – –particularit
ă
particularit
ăţţ
i clinice.i clinice.
ConcepereaConceperea
şş
i stadializarea planului de tratamenti stadializarea planului de tratament î  î n cazuri complexe.n cazuri complexe.
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20072007--20082008
Stagiul practicStagiul practic
Ce v
ă
putem oferiCe v
ă
putem oferi::
 Asisten Asisten
ţţă
profesional
ă
 
ă
profesional
ă
 
UnituriUnituridentaredentarefuncfunc
ţţ
ionaleionale
DocumentaDocumenta
ţţ
ie actualizat
ă
ie actualizat
ă
Materiale consumabileMateriale consumabile
şş
iiinstrumentar (parinstrumentar (par
ţţ
ial)ial)
Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 Protetic
ă
Dentar 
ă
Fix
ă
 
şş
i Ocluzologiei OcluzologieDr. Alexandru PETREDr. Alexandru PETRE20072007--20082008
Stagiul practicStagiul practic
Ce nu putemCe nu putemoferioferi î  î n totalitate:n totalitate:
Materiale consumabileMateriale consumabile
şş
i instrumentari instrumentar(par(par
ţţ
ial)ial)
Laborator dentar de bun
ă
calitateLaborator dentar de bun
ă
calitate
Tratamente gratuite pentru pacienTratamente gratuite pentru pacien
ţţ
ii cliniciiii clinicii(cu(cuunele excepunele excep
ţţ
ii,ii,prev
ă
zute deprev
ă
zute delege)lege)
Un aparat de fotografiat digital prezent laUn aparat de fotografiat digital prezent laFIECAREFIECARE
şş
edinedin
ţţă
de stagiu la FIECARE grup
ăă
de stagiu la FIECARE grup
ă
,,pentru documentarea activit
ă
pentru documentarea activit
ăţţ
ii cliniceii clinice

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->