Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23175, 29.6.2011]

Oslobođenje [broj 23175, 29.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 3,043 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
Uo~i raspra ve Doma naroda Federacije BiH
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 29. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.175Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Izjedna~iti pra va
penzionera
3. strana
Sa docentom dr. Neboj{om Bo jani}em o Paravinji i paravinjama
 Silo va telje nakon
za tvora - li je~iti
11. strana
 SALTAGI SAMOUKOR?!
 Senat Uni verzi te ta u Sara je vu o seks-aferi
4. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 29. juni 2011. godine
U @I@I
2
Ureddisciplinskogtu`iocaVSTV-a
VIJESTI
 Ve}po drugi put Bosna i Hercego-  vina je u redo vnomgodi{njemiz vje- {ta juStateDepartmenta, objav lje- nom27. juna, svrstana u zemlje prvekategori je, one ko je u potpu- nostipo{tu juminimalnestandarde za eliminaci jute{kihoblikatrgo vi- neljudima, rekao je PatrickMoon, ambasador SAD-a u BiH, na ju~era{- njojprezentaci ji tog iz vje{ta ja, na ko-  joj su u~estvo vali i predsta vnici dr`a vnihorgana, ali i NVO uklju~enih u borbuprotivovogmo- dernogoblikaropstva. “Nadam se da }e takobiti i idu}e godine“, kazao je ambasador, podsje- tiv {i na to da je pri je10 godina BiH bila u tre}oj, najni`ojkate- gori ji, me|uonima ko jinitipo{tu ju standarde, niti~ine zna~ajni jenapore da do|u u tu pozici-  ju. No, da ova klasi-fkaci jani jenimalo bezazlena, svjedo~i to da zemlje iz tre}ekategori jemogubi- tipredmetraznihameri~kihrestrikci-  ja, uskra}ivanjakredita ili kori{tenja nekihsredsta va.
Prepoznalinapore
“Vlada SAD-a je prepoznalana{e napore i rezultate“, izja vio je ju~e dr`a vniministarsigurnostiSadik   Ahmeto vi}, napominju}i da se pri-  vodikra jutre}iakcioniplan o suzbi-  janjuovogkri vi~nogdjela, ko jestal- notra`ino vipristup u borbiprotiv  njega: “Sada se trgu je na prikri veni-  jina~in“, naglasioje Ahmeto vi}.  Vlastinisuproakti vnoidentifci- rale`rtve, {to je vjero vatnorezulti- ralonjiho vimka`nja vanjem za ne- zakonitadjelapo~injena kao rezul- tat~injenice da su bilipredmettrgo-  vine, sto ji u iz vje{ta juStateDepar- tmenta, u ko jem se na vodi i to da je korupci ja u zna~ajnojmjeriote`ala  vlasti da budeenergi~ni ja u ovojbor- bi. No, naj ve}apohvala je data na ra~unpoduzetihkoordiniranihope- raci ja bez presedana (u regi ji) ko je su uklju~ivaleraci je{irihrazmjera protivkrugo va za prisilnopro- sja~enje u Sara je vu, BanjojLuci i Br~kom. Ina~e, 2010. u BiH je iden-tifcirano37 `rta vatrgo vineljudima, a kri vi~no je gonjeno i osu|eno7 po~inilaca ove trgo vine.
Oba veznaedukaci ja
Ju~e su predstav ljeni i rezultati pro jektaOdr`iveinter venci jeu bor- biprotivtrgo vineljudima, ~iji je cilj udru`iti sve dru{tvenemehanizme i institu- ci je u borbiprotiv ove po{asti, a ko ji se odvi-  ja pod vo|stvomUSAID-a. O nekim odnjego vihrezultata,iz uglaimplementato- raCRC-a, go vorio jeJakeHershman, na- glasiv {i da CRC ve}20 godinain vestira u razvoj i rekonstrukci-  ju BiH, a neke odzna~ajkipro jekta je izni jelamenad`erica LarisaKlepac. Od nje smo saznali da su674 nas- ta vnika iz 275 srednjih bh. {kola i 188 pedagoga iz 107 osno vnih{kola eduko vanooovojoblasti, a oba ve- znaedukaci ja u {kolama za sada}e biti u {est bh. kantona: u Zapadno- hercego va~kom, Hercego va~ko-ne- retvanskom, Sara jev skom, Tuzlan- skom, Unsko-sanskom i Posaskom. Isto vremeno su no vinariinormi- sani o uspostav ljanjusmjernica za postupanje~etiriregionalnatima u borbiprotiv ove trgo vine i o smjer- nicama za postupanjecentarasoci-  jalneskrbi. No, nikonemailuzi ja: na ovu borbu ne mo`enikadabitistav - ljenata~ka, pa je utolikova`ni jera- diti na pre venci ji. A u iz vje{ta juSta- teDepartmenta je primi je}eno da  vlasti BiH u 2010. nisuiniciraleno-  veinici jati ve na podizanjuop}esvi-  jesti o ovojpo{asti.
E.K.
Sa vjetipoto{a~ako ji su u~estvo vali kao umje{a~i u netomza vr{enompostupku kod Federalneregulatorneko- misi je za elek tri~nuenergi ju (FERK), a ko ji je rezultirao poskupljenjemci jeneelek - tri~neenergi je za doma}instva od 15,77 posto, priprema ju tu`buko ju}e tokomjulapre- datiKantonalnomsudu u Mostaru.
La vinaposkupljenja
- Veoma smo iznena|eniovomodlukom, ona je dras-ti~na i nepo voljna za potro- {a~e, ugrozi}e`ivotnistan- dardgra|ana, na{ukupo vnu mo}, odrazi}e se i na potro- {a~kukorpu. Zato sa timom pra vnikapripremamotu`bu ko jom}emoospora vati ovu odlukuFERK-a i tra`i}emonjenoponi{ta vanje, rekao je MuratRa{ido vi}, predsjednik  Skup{tineSa vezaudru`enja potro{a~a BiH, napominju}i da }e se,ukolikoplanirana tu`ba ne pro|e na zado volj- stvopotro{a~a, desitisoci jal- ninemiri.I Sa vezpotro{a~a BiH, ali i sa vjetipotro{a~adiljemFBiH,  vjero vali su u razumnost~la- no vaFERK-a, te da oni ne}edozvolitiposkupljenjestru je u pomenutomobimu. Prema Ra{ido vi}evimri je~ima, 50 odstogra|ana u BiH je neza- posleno, a poskupljenjestru-  jeizazva}elanacdrugihpos- kupljenja.- Imamo ve} na ja ve iz komu- nalnihdjelatnosti za posku- pljenja, ali i od pekara...Ako  VladaFBiH i sa vjeti za pra}enje ci jena na svimni voimavlasti, ko ji su dosadbilineakti vni, ne buduradilisvojposaobi}e lo{e, kazao je Ra{ido vi}.
Gra|ane{okiralaVlada
Po ve}anaci jenaeletri~ne energi je za doma}instvastupa na snagupo~etkomjula, tako da se kra jemnarednogmjese- camoguo~eki vatiuve}ani ra~uni za stru ju.- Na{atu`ba je vanredni pra vnili jek i ona ne prolongi- raiz vr{enjeFERK-ove odluke o poskupljenju, ali na Elek tro- pri vredi je da li }e poskuplje- njeprimi jeniti od 1. jula, po ja{- nja vaRa{ido vi}. On isti~e da su potro{a~i u Federaci jiposebno{okirani sta vomVladeFBiH, jer ni jebi- lonikakvereakci je u smislu da se radi o pre velikompo-  ve}anju za gra|ane.- O~igledno se ide na ve}ezahvatanjesredsta va iz d`epo-  vagra|anakako bi se namiri- lanesta{ica u ederalnom bud`etu. To je jasnosvima,prizna jeRa{ido vi}.
M. \. R.
Po tro{a~ipriprema jutu`bu i poru~uju
Zo vu nas ulice
Ra{ido vi}:
Uko iko planirana tu`ba ne pro|e na zadovoljstvo potro{a~a, desi}e se soci alni nemiri
PosljednjaodlukaFERK-aizazva abu u
Kakve subvenci je?!
- I dosad su vladebileneodgo vorne. Entiteti su i pri je~eti- rigodinemoralidoni jetiprogram za sub venci je za pla}anje stru je. Nisu to uradilinikaddosad, pa osno vanosumnjamo da ne}e i sad. Juli je za ko ji dan, kada}e pripremiti te pro- grame, kad ih realizo vati, pita se MuratRa{ido vi}.
NOVI RAST CIJENAImamo ve} na ja ve iz komunalnih djela tnos ti za poskupljenja, ali i od pekara, kazao je Ra{idovi}
U BiH je 2010. iden i ici ano37 `rtavatrgovineljudima
Fo o: S.GUBELI]
Uspje{nipro tiv
modernogropstva
Pri je10 godina BiH bila u tre}oj, najni`oj kategori ji, me|uonimako jinitipo{tu ju standarde, niti~inezna~ajni jenapore da do|u u tu pozici ju, a danassvrstana u prvukategori ju
Vlada SAD-a o trgovini ljudima
PRIKRIVENO  Sadik Ahme to vi}  je naglasio da sepri vodi kra ju tre}i akcioni plan osuzbi janju ovog kri vi~nog djela,ko je stalno tra`ino vi pris tup uborbi pro tiv njega: “Sada se trgu je naprikri veni ji na~in“, ka`e minis tar
Bara{inu uru~ena
 
disciplinska tu`ba
Gla vnomtu`iocuTu`ila{tva BiH Milora- duBara{inuju~er je uru~enadisciplinska tu`ba sa zahtje vom za pri vremenoudalje- nje s du`nosti, sazna jemo u Visokomsud- skom i tu`ila~komvi je}u(VSTV) BiH. “Uskladu sa propisima, gla vnitu`ilactreba u roku od 24 sata od pri jemadisciplinske tu`be sa zahtje vom za pri vremenoudalje- nje od obav ljanjadu`nosti, odgo voriti na po- menutizahtjev. Po istekuovogroka, prvos- tepenadisciplinskakomisi ja}e zasjedati i eventualnodoni jetiodluku o zahtje vu za pri-  vremenoudaljenje sa du`nosti“, re~eno nam je u VSTV-u.Glasnogo vornikTu`ila{tva BiH BorisGru- be{i}ju~ernam je kazao da }e u ovomro- kubitisa~injendetaljanBara{inovodgo vor i upu}enVSTV-u.Ureddisciplinskogtu`ioca  VSTV-apro{log~et vrtka je pokrenuodisci- plinskipostupakprotivBara{ina i to zbog onoga{to je, kako je na vedeno, ja vnosti iz medi ja ve} poznato, a ri je~ je o susretugla-  vnogtu`ioca sa SlobodanomTe{i}em, ko-  ji se nalazi na UN-ovojcrnojlistizbog{ver- caoru`ja, te DraganomKapetinom. Nakon pokretanjaprocedureBara{ino vesuspen- zi je, gla vnidisciplinskitu`ilacVSTV-a Arben Murtezi} je objasnio da je razlog“pona{a- njeko je{tetiugledutu`ila~keunkci je i podri vapo vjerenje i kredibilitet u pra vosu|e“. U me|u vremenu je, kako je obja vioDne-  vnilist, Bara{in na sastanku s Draganom ^ovi}emtra`iopoliti~kupodr{ku HDZ-ova da ostane na du`nosti, ra~una ju}i i na podr{ku MiloradaDodika i SNSD-a. Gla vnitu`ilacBa- ra{ininormaci juni jedemantirao, ali su za- totu`itelji u Tu`iteljstvu BiH ostali u dne vnom pregledu{tampeuskra}eni za ovajtek st, na vodno po nalogusamogBara{ina?!
Dk. O.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 29. juni 2011. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH BiH - TurskaNik{i}- Polidori Be}iro vi}- Har~enko
Radmano vi} na sami tu SEECP-a
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{aRadmano vi}u~estvo vat}e sutrana samitu{eo vadr`ava i vladazemaljau~e- snicaSEECP-a, ko ji}e bitiodr`an na Sve- tomSteanu u CrnojGori. Radmano vi}}e se obratitiu~esnicimasamita, a predvi|eni su i bilateralnisastanci. Processaradnje u  jugoisto~nojEvropi(SEECP) je regionalni okvirsaradnje, s ciljemja~anjadobrosusjed- skihodnosa. U~esniciSEECP-a su 12 zema- lja: Albani ja, BiH, Bugarska, CrnaGora, Gr~ka, Hrvatska, Makedoni ja, Molda vi ja, Rumuni ja, Slo veni ja, Srbi ja i Turska. Ove go- dineCrnaGorapredsjeda vaSEECP-om.
Zahvalnost zasna`nu podr{ku
^lanPredsjedni{tvaBosneiHercego-  vineBakirIzetbego vi}primio je gu verne- raBurse[ahabetinaHarputa i po~asnog konzula BiH u TurskojMuzaera^ileka. Razmi jenjena su mi{ljenja o sveuku- pnimodnosima BiH i Turske te razmotre- nekonkretnemogu}nosti za razvojeko- nomske i kulturnesaradnje s Bursom. Ize- tbego vi} je zahvalio za sna`nupodr{ku ko juTurskapru`a BiH, naglasiv {i da izuzetnoci jenikonstrukti vnianga`man Turske u stabilizaci ji i pobolj{anjuprili- ka u BiH i regi ji, saop}eno je iz kabineta BakiraIzetbego vi}a.
In teres itali janskih in ves ti tora
Premi jerFBiHNerminNik{i}razgo varao je  ju~er u Sara je vu s ministricom za me|unaro- dnutrgo vinuItali jeCatiomPolidori, ko jau Sa- ra je vubora vipo vodomprezentaci jeitali-  janskeorganizaci je za promoci juproizvodnih i uslu`nihkompani jaConfndustria i otvara- njanjenogureda za BiH. Cilj ove organizaci-  je, utemeljene1910, jestepoticanjeekonom- skog i soci jalnograstakrozsaradnju s itali jan- skim i me|unarodnimpoliti~kiminstituci ja- ma, te s ekonomskim, dru{tvenim i kulturnim organizaci jama. Polidori je istaklada su itali-  janskiin vestitorizainteresirani za energetiku, inrastrukturu i industri jutek stila i obu}e.
Ja~ati saradnjuparlamena ta
Intenzi viranjembilateralnihkontakata izme|uParlamenta BiH i ruskeDumetre- bali bi ja~ati i ukupniodnosidvi jupri ja- teljskihzemalja. Jedan od cilje vako jima trebate`itijest i pobolj{anjetrgo vinskeraz- mjeneizme|u BiH i Rusi jeko ja je trenu- tno na vrloniskomni vou, istaknuto je to- komju~era{njegsusretapredsjeda va-  ju}egPredsta vni~kogdomaPSBiHDeni- saBe}iro vi}a s ambasadoromRuskeFe- deraci je u na{ojzemljiAleksandromBo- canomHar~enkom. Har~enko se posebno interesirao za trenutneakti vnostiParla- menta BiH u serizakonodav stva.
U @I@I
Udru`enjevojnihosigurani- ka u FBiHdosta vilo je dva amandmana na Vladinpri je- dlogzakona o pot vr|ivanjupra-  va na pri je vremenustarosnu penzi juostvarenu po po voljni-  jimuvjetima, ko ji bi po hitnom postupkudanastrebaorazma- trati Dom narodaederalnog Parlamenta.
Para ima do voljno
Nakon{to je ovajzakonskipri-  jedlogpro{lesedmiceusvo jen u Predsta vni~komdomuParla- mentaFBiH, Vlada je uputilaur- genci ju za njego vousva janje i u Domunarodakako bi mogao stupiti na snagupri je15. jula. Naime, tad isti~etromjese~ni rok  u ko jem, premapresudiUsta-  vnogsudaFBiH,ovu oblasttre-baurediti na na~inko jipropisu-  jeUstavFBiH.Premapri jedloguko ji je usvo jioPredsta vni~ki dom, ovajzakonobuhvata tri Vladi- neuredbe o po voljni jempen- zionisanjupripadnikaVojske FBiH, te ka`e da se sredstva zanjihosigura va ju kao i dosad, {to zna~ipola iz bud`etaFBiH,a pola sa podra~unaZa voda PIOFBiH (po ~lanu126. Zako- na o PIOFBiH). Vojniosiguranicitra`e da se sredstvaispla}ujusamo sa po- dra~una i tvrde da ih dr`avadostaljado voljno. Premarje{e- njima o penzionisanju oni su penzi jeostvarili kao vojniosigu- ranici i za te potrebe jeormiran podra~unZa voda PIO. Njihov  drugiamandman se odnosi upra vo na to:- Sredstva za fnansiranjepra-  vaostvarenih po propisima iz ~lana2.ovogZakonaosigura va-  ju se na na~in da se fnansiranje  vojnihosiguranikavr{i iz dopri- nosavojnihosiguranikasa po- dra~una iz ~l.126. Zakona o PI- OFBiH, a fnansiranjeostalihka- tegori ja iz ~l.2 ovogzakona iz bud`etaFBiH.Oni tra`e i da osnov za penzi- jupripadnikaVojskeFBiHko ji su penzionisani do kra ja2004. po Uredbi II “budevisinapla}e ostvarenetokom2004, ko ju su imaledjelatnevojneosobeFBiH po ~inu, sta`u i du`nosti“.
Umanjenaosno vica
- Ja sam iz radnogodnosapezionisan po naredbiPred- sjedni{tva BiH ko jom je sma- njenbrojvojnika. Na snazi je bi- laUredba o pri vremenompen- zionisanjuko java`i do danas. Kao penzioniosnovra~unano mi je pet godinaunazad, s tim {to je za 1999. ra~unano da samte godine, umjesto 10.000 KM, zaradio 5.000 KM, pa mi je pen- zioniosnovumanjen za 12 pos- to, na vlastitomprimjeru je pot- predsjednikUdru`enjavojnih osiguranika Eso Mahmudire vi} objasniokako je “zakinut“ dio  vojnihosiguranika po Uredbi II. On na vodi da ponu|eni amandmanielimini{udiskri- minaci jupenzionerako ji su to pra voostvarilipo Uredbi II. Amandmane su, ka`u, dos- ta vilidelegatima iz Kantona Sara je vo, ko ji bi ih trebalipre- dlo`iti na dana{njojsjednici Domanaroda.
 S. [e.
Amandmanima se tra`ifinansiranjevojnihpenzi jaisklju~ivo sa podra~unaZa voda PIO, odnosno po ~lanu126. Zakona o PIOFBiH
Uo~i raspra ve
Doma naroda FBiH o povo jni impenzi ama
 Administrati vnekomisi je oba domaParlamentaFBiHju~er su se na odvo jenimsjednicamapono vo ba vilepitanjemnaknada i kori{te- njaiznajmljenihstano vapla}enih iz bud`etaFBiH. Odlukeobjeko-misi jeko jima su dodatnaprimanja poslanika i delegata(naknade za odvo jeni`ivot, stano vanje i re`ije) smanjena sa oko 1.200 na ukupno 600 KM za one ko jimaSara je voni-  jemjestoborav kaprimjenji vat}e se od 1. jula.
Kako“gazde“ ka`u
No, po ja vio se problemsa ve} iznajmljenimstano vima za ko je je ugo voromregulisanavisinarente. Ugo vori sa stanodav cima u Sara je-  vusklopljeni su rani je na godinu dana. Mjese~narenta za stan je 500 KM i, nakonno vihodlukaadminis- trati vnihkomisi ja, sve to treba izmi jeniti. Primjerice, za smje{tajposlani- kaPredsta vni~kogdoma, parla- mentarneslu`be ve} ima ju65 za- klju~enihugo vora o najmusta- no va po starojci jeni. - Zadu`ili smo slu`bu da u rokudesetdanadosta viinormaci ju o vi- siniizdva janja za ove potrebe i da se vidi ko }e od stanoda vacapris- tati na smanjenjeci jenenajma stano va u ko jima su smje{tenipo- slanici, ka`epredsjednikAdmi- nistrati vnekomisi jePredsta vni~kog domaRamizZahiro vi}. Smanjenjemizdva janjaza na- knaderentaiznosido 400 KM, a odvo jeni`ivot i re`ijepo 100 KM.U kuloarimaParlamentaiz vjesno  vri jeme se pri~a, a niko ne `eli to ja-  vnore}i, kako se “ne mo`ena}istanza 400 KM”, s tim {to oni ko ji to tvrdesmatra juda stantreba da bude u u`emcentrugrada, kakotvrde, u blizinizgradeParlamenta. No, sa- malokaci ja, u nekimslu~aje vima ipak ne igraulogu kad je ri je~ o vi- sinirente. UParlamentutvrde da ima ugo vorao najmustana“od 40- ak kvadratanekolikokilometara izvancentra uzrentuod 500 KM?!”.
Mo`e i ho tel?
Parlamentarcimako ji ne koris- tepra vo na iznajmljenistan na raspolaganju je hotelskismje{taj. Parlament ima ugo vor s hotelom Bosnia, a no}enjeje 110 KM. Uko-likobudeodusta janja od najmasta- no va, pribjega vat}e se ovojvrsti smje{ta ja, me|utim,jo{ nemakal- kulaci je o tomekako bi se odrazi- laeventualnaodlukave}egbro ja parlamentaraca da koristehotel na  visinuukupnogizdva janja za slu`benismje{taj.
 S. [e.
Izjedna~iti
pra va penzionera
15. ju ais i~etromjese~ni rok u ko emovu oblasttrebauredi ina na~inko ipropisu eUs avFBiH
Adminis tra ti vnekomisi je Parlamen taFBiH
U papu~amana posao
Pri~a se kako se ne mo`ena}istan za 400KM, a oni ko ji to tvrde, smatra ju da stan treba da budeblizuParlamenta
PRAVA SITNICA U Parlamen tu tvrde da ima ugo vora onajmu stana od40-ak kvadra tanekoliko kilome tara izvan cen tra uzren tu od 500 KM

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abdulmelik Duric liked this
Dzenad Cosic liked this
Nenad Petrov liked this
Filip Bulatovic liked this
doktord liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->