Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5686, 29.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5686, 29.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,447|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
AJlepe:TurskatespremnapomociralVOjUSarajeva
i
BiH
Dovesteemoinvestitore!
 
2
DnBvnlavaz.srijeda.
ak
t
uelno
9,junVlipanj2011_
OradanicegOdiSD]eiZduaJalidodalnih150do300
H'M
Ombudsmen
zazastiru
po[rosaca
11
BiH
Dragan
DokonavcdidaPERKnijeuvafionavndeurnie-
sacako
j
i
as
til
paiu
i
ere-
sepotrosacaiako
SIl
bili
potkrjjepljeni
cinjenica-
rna
koiedokazujuneopra-vdancstposkupljenjaele-
ktricneenergiie.
-Poskupljenje
veceod
15postozakategoriju
do-
macinstvaznacitceveca
mjesecnaizdavanjaza
no-
skoveelekrricneenergije
i
usvakomslucajuce
dove-stido
juS
nizegzivotnog
standardagradana.
Pro-
cjenesu
da
cegradani
pr-
osjedno
na
godisnjojrazi-
ai
izdvaiatizaovetrosko-
vedodamih150
do
300KM,
ovisn
00
po
trosn
j
i-
azao
nam
je
Doko,
Rasidovicistifedan
tee
odustati
do
najavljene
OJ2beprotiv
FERK-a
iako
suizlo-Zenlrazliditirnpritiscirna.
-TuzbucernoupuritiKamonalnornsuduuMo-staru,Smatramdaimamo
sasvimdovoljnojakihdoka-
za
te
dace
pres
uda
bi
ti
u
daMDsnDUzaluzbu
STRUJA
Potrosackauoruzenla
i
penzlonerl
0
prijedlogupremijera
n
Jaue
0
subuenCiJrna
S
bacan-pralineCi
Federalnavladanijenittauradiladazastitisvo]eqradane,asadapokusavastisatlsocllalnonezadovoljstvo
ZahtjevVladiFBiHiFERK-uSindikatgrafickihradnikaBiH
SBBBiHIraiiDoniitauanjBRadozuaninaboJMOI
odluMeOPOSMuPlieo·ustruie
PIICan)1BIBMlricnBBnarDilB
l-tm11
N
akonstoje
federalni
pr-
emiierNermin
Nik!;!c
03-
javiosubvencioniran]ecije-
nastruieonimgradanima
Cija
rnjesecnaporrosn]ane
preiazi
268
kilovat-sari,
re-
agiralisuizpotrosackih
udruzenia
i
Savezapenzio-
neranavodecidaseradi
0
klasicnombacanjuprasine
u
oei.
MuratRasidovi«,
pre-
dsiednikSkupstineSavezaudruzeniapotrosaca
BiH,
sma
U8
d
aFederalna
v
lada
nijenistauradiladazasti-
tisvojegradane,asadapo-
kusavastisatisocijalnone-zadovoljstvopricom
0SIl-
bvencijama,
Imovinskicenzus
-Kriteri]subvcncicnir-
anjakojijepredloziopre-mijerNiksicnijedobar
i
ne
prihvatamoga.Imoviskicenzustrebabitiodlucujuci
faktorpridonosenjuodlu-
ke
0
subvenciiarna.Osimtoga,proceduraprimjene
subvericija
vrlojeslozena,nije
to
uopstetakoiedno-stavnokakoprernijerpo-kusavapredstaviti.Progr-
amnaCinaprimjenesubve-ncijaentitetskevladerreba-
lesudonijetiios2006,go-dine,alitonikadanije
uradeno-objasnjavaRasi-
dovic.
Usubvencijekojespo-
Savezzaboljubudutno"
Sf
BiHsaopCioiejucerda~kao
I
ideropozicijetra.iiodFederaLnevlade
i
FERK·aponiiltavanjeodluke
0
neopr·avdanomposkupljenjude·kt,icneenergije".-Najnovijaodluka
0
po·skupljenjuelektricneenergi.jeod
Cak
15poswnajboljepo·kazujekakolaznoobecana"draJvazaeovjeka"pocinjeda
rninjefederalnipremijer
Devjerujunipenzioneri.
Orner
Omerefendic,
pre-
dsiednikSavezaudruzenja
penzionera,navodidane
vjeruju
opcenitousocija-
lni
programnoveVladePBiH,jerihje
iskustvo
naucilotome.
Socijalniprogram
-Tekkadavidimoda
je
tim
prcgramomzasticeno
226,000
penzionera
kojigill-
duju,ondacernoimpovje-rovari,
I
amprernijerNer-
minNiksicizjaviojedaubudzetunernanOVC3.
Dva-
rrimiliona
KM:
godisn
j
ezasocijalniprogramnijenista-istakao
j
epreds
j
edn
i
Sa-
veza,
DodajedaceSavezVla-
diFBiHiFERK-uuputi-tipismoukojemcezatra-
Ziti
daseprirnjenaodlu-
ke
0
poskupljenjustruje
odgodikakcbiseboljesa-
gledalasocijalnasiruacija
i
naslopravedniieriese-
n]e.Akonebudeudovolieno
ovimzahrievima,zakazatce
proreste,adociee
i
dobo-
jkotaplacan]aracunazastruju,OmerefendiciSlieedadaju
punupodrsku
svi-
rnakojiplanirajupokrenu-tituzbuprotivPERK-ate
dodaieda
i
onirazmisljaju
o
tome,
M.APDIC
kafujavavJasti\'egradane,Na-rocito,akoseznadajerijet
0
resUIllU
koj
i
iedomaCi
i
da
ne-
rnaopravdanihrazlogazaovkodrasticnoudaronje
po
iona-kopraznomnoVCanikunarD·
,
HalMulacilaPDSIIUP,llemazaracun
od
100maralla
Staracijena
Raeun
za
potrosenustruju
PDV(l7%)
UkupnozaplacanjeNovacijeua
RacunzapotrosenustrujuPoskuplienie(15%)
Zbir
PDV(l7%)
Ukupno
zaplacanie
IOOKM
+15,77KM
llS,77KM
+19,68
KM
135,45KM
da-saopCiojePres-centarSBBBiH,prenije1ajeQnasa,Usaopcenjusedodajeda.je"jed.inogoreodovogaobjasnjenjeFederalnevla-dedaceuvestisubvencije.:1:3najs
i
omasnijegradane",-Toznac!
cia
vlast'prvobruro,l.noviSinamete
i
arne,apowmglumidobroruive"likodu&nOSI-zakljucujeseusaopcenju_Sindika[grafi~kih,izda-vackibimedijskihradnikaodlukuViadeFBiH
0
po-skupljenjuelekLTicneener-gijesmarrasramOlIlom,-Umjeslodastvarnopr-istupeobeeauimreform.amaiodgovoreradnicimakoceodgovarotizadubiozuod32miliona"ElekrfoprivredeBiH",tiistiponovozavlaCerukuudZepobespravljenih
i
diskrimiraniliI.l.poslenikakoiijedvamoguda.dobacesplacom550KM,
i
0
neredo-vno,a
liZ
to
josismanjenomod
10
pasto
Ie
iSlevlasti-na-vodiseusao¢enjutogsindi-kala>prenosiFena.Sindikatjepozvaosveuposlenikekoj;godinamanepnmajuplaeu,nemaju
zdra··nasukorist,
naravao
akone
budepolitickihpritisaka
nasudsrvo.
Podizanje
ruzbe
neceodgcditiprirnjenuodluke
0
povecaajucijena,
ali
akoje
sud
ponisti,onda
Ce
EPBiH
rnoratiretroakti-vnovratiti
novae
gradani-
rna-
kazeRdidovic,
RacunicaFERH-a
Premakalkulaciii
FERK-a,prosjeeanracunzastrujuudomacinsrvi-rna
1.1
Federaciii
BiH
iz-
nosi
37KM,Navodeda
ce
sno-
vim
poskuplienjemra-
eun
biti
uvecanza
oko
per
maraka
i
znosice42marke,
vstvenoosiguranj
e,
nisupri-javljeninabirouskladusa
la-
konom,
cia
bojkotujupla6mjeele.ktric..oeenetgije,ve
diok
ovavlastneosigurapro-vodenieZakona
0
mil,
Zako-na
0
pJa6mJll,kolektivneugo-vore;Zakona
0
pdvrednimdrustvima,
i
drugibzakonakojitrebajuDSiguratiredovn3primanjauposlenicima,
 
aktuelno
Onevo;avaz:s,ijeda,29_junVlipanj2011_
3
STAVOVI
Dragan
Covlc
za"Avaz"
0
formiranjudrzavnevlasti
H
MiG
ua
sudbina
-8
"
.
ZaPBCaC
Govic:
Skrivanjeizalamnibsiena
NecernopristatinabilokakveucienellvlerensamdaseunarednihdvadesetakdanarnozerijesitiproblemdrZavnevlasti
Dopredsjedavajuci
Do-manarodaParlarnentaBiHi
predsjejinik
HDZ·aBiH
D
ragan
Co
v
it
vjeru
i
e
dace
sudbina
Slave
Kukieakao
mandatarazasastavVijecaminis
tara
B
iH
danasnasje-
dniciPredstavnickogdoma
BiH
bitidefinitivrio
za-
p
ecacena.,
Kukicce,kaZ:eCovic,
2:3-
vrsirionakokakojezavrsio
i
naKomisiii"apriprernu
izboraVijeca
ministara,
ko-
janijepodrzalanjegovoime-
novanje.
-Odsrijedecernckrenu-ti
uzivuaktivnos
t
krozko-
ntaktespredstavnicimasvih
stranaka
i
medunarodneza-
i
ednicekakobismosprijecili
ovakvesrarnote
U
buducno-sri.
Ako
Hrvatrrebabiti
pr-edsjedavajuciVijecamini-
stara
BiH,
onda
to
treba
bi-ti
predstavnikstran
ke
koja
motedadIegiumirertompredstavniku,ato
ie
HDZBiH.A
ne
dasesrarnotimo
krozneka
p
ovjerens
tva
i
Pa-
ItalUa
OCellUJB
drzaunOg
DremiJara
Covieseuponedjeljak
namarginama
Fortuna
za
Mediieranu
Peskari
susreos
italijanskimminisrromva-njskihposloV;)Frankom
Fr-
PredstavnickidomParI
3-
meDIaBiHnadana~.IIjojsj~dnieiodluciv31
ce
0
sudbinima.nda[araVije6aminista.raBiHSlaveKukiea,.kojegjevecinomglasovapredlo~iloPredsjednistvoBiH.PoslaniciizRS
vee
sunaiavilidaneee
p
odr:t!
ti
Ku-kica,ni[ibilokojegdrugogkandidatakojegnepodrijsr"pskidanPredsjednis.[vaatinijem
(FrancoFrattini),
koj
i
nu
jekazao
da
I
alijasto
skoriieocekujedaBiH
dobi-jedr'..:avnogprem.ijeraida»ovo
§roseram!lema
smisla"_BiH.Upravo
to
ce
Ku.kitasprijecitida
u
pcvomkruguglasanjauParlamenmBiHdobijepooirSku.No,oni
da-
lje,kakol1amje
to
jucerpo-novio,svenadepalauudr-ugikruggiasan
j
a.-KolikQiemenijXlznato,umeduvremenusenijenistadogadalonitisepromijenilo_MeniieglavI!opi!anjekakodafinalizirammo
j
ekspoze,rlamentBiH.Uprkossvemu,
uvjerensamciaseunarednih
dvadesetakdanamozeri-je.sitiproblem
drzavnevla-
sri
i
cia
Hrvati
imajusvo-
jepredstavnikeuvrhu
ddave.No,
necerncpri-
stannabilokakveucie-
ne-kazaojeCovic.
Trebarno,kazeon,
napra
vi
I;
dri.avu
ko
ja
cefunkcionirari
i
ukojojse
"lIlko
nece
skrivatiizatamnih
sjenakoje
djeluj
u
izvana".
Takoder,
odluenoodbacuiemo-
gucnost
da
sves
tra-
nkeuduu
drfuvnuvias
t,
jerstrankena-bacenenahrpune
mcgu
dati
rezu-
ltat,
R
V.
Komentardana
PiSe:VlastimirMIJOVIC
Rupe
nabrOdu
SDPiplattormassakoalicijabeznademlsutaocipolititkihaferimakojeimjeumirazdonijelaSDA
Rupekojejezatekaona
federalnombrodunaivecisuproblemskoiirnseNe-rrninNiksic
suociou
pr-
v
ih
SIO
linjakdana
s
vog
mandata,
IuicuCi
ovopr-
iznanjeuposljednjernizdanjuernisije,,60mi-
nuta",premijerjeslikovi-
toopisaosay[ad
i
bijedu
prethodnevlasti,koia
mu
j
e,kako
j
erekao,.
osra
v
il
a
"zapusteno"
stanje,
Primjetnorazecarl!n,
Niksic
je
ipakizbiegaoda
odgovori
navoditeljsko
pi-tanieda
li
bi,
S
ovompa-
mecu,cdbiopreuzirnanjepremijerskefunkcije,Da
j
eodgovorio,sticesedojam
dabismoculikakobisatepozicijenajradijepobjegao
glavorn
b
ezobzira,Kao
SIO
bi,vjerovatno,ismpostupi-
la
i
njegovastranka,SDP,kadbinekimcudompono-
vomogladabirasvojeko-
alicionepartnere,
Meduniimase
drugi
putmozda
ne
bi
naslomiestoza
SDA.Niksicu
i
SDP-u,med-utim,istinaseukazalapre-kasno,Nakonoktobarskihizbora,kad
su
krenuli
s
uve~ivaniemcrveno
-zel
e-nekoalic:ijeikad
Sll
sasvihstran
as
dzalaupozorenjadasavezomsaSDAiseb;iFederacijikopajuraku,
n
i-subiliskloni
da
u
10
povje-
ruiu.
D
anasse
s10m
isti-nomsamisuo~vaju.Daiehriobilipolirickidosljedan,
N
ilclicbinaTVkafieikodBakiraHadZio-merovicajosviseocrn
i
svo
j
eneedgovorne
i
ne-sposobneprethodnike,Ako
nista,barernbiirnenovao
krivceza
[0
"zapusteno"stanje.
Ali,
ne!Vierankoa-
licion
0
mpartnerstvu,
fe-deralnipremijeristraiaojedaniiednomlieizgovori
imevinovnika
tog
[adnog
stanjaUmjestona
SDA,
ruzne
rii.xi
adresiranesunaSilajdzicevusrranku,iako
jesvima,pa
i
Niksicu,posve
jasnodajeonaupretho-
dnoj
vIastibilasamoprivje-
sak,nikakokolovoda.SD
P
ce
se,ukoalicijisa
SDA,
teknagutatigorkih
pil
ula.Lako
j
ebilou
prvih
SIO
danaima
ti
jednoglasnoodlucivan
j
enaVladi,
lime
seplarformasihvalena
savgins,kadnijepokreta-no
nijednoosjetljivo
pita-nje,Voljelibismodavidi-mo
tujednodusnostu
slucaju
dase,naprimjer,
postavipitanjeodgovorno-
s
li
bar
za
jedaniz
niza
10-
povluka
i
prornasajanakojejeNikiiicukazao
II
emisiii
,,60
minuta".
Taj
film,medutim,LeSkodacemog!edad.
Ia-
kosvjesnapogubnereZinepolititkibaferimakojeimjeumir3zdonijelaSDA,platforrn~kakoalicijavjec
rovatno
cena
8VO)0
i
za
bI
u-
di
insistiratijosdugo_Dokjoi
se
0
g!avuneobijejosjaceno!ltoseveeobilanji-hovompremijeruNermi-nuNi.k~itu,koj
i
eeu
p
reds
tavi
ri
Zastu-pnickomdomu-kazaonamje
JUGer
Kukic.OnjepOlcnao
cia
je
sada
sve
na
politickimpa.nijama,i
co
prijesvegaonimakojedolazeizplatforme.
One
bi,kakosmatra,trebalerazgova-rari,
p
rvenSlvenosasrranka-
rna
izRS.-Ono
ilto
ell
reeizastu-pnicirnauZastupnickomdomu,kada
se
budemobracao,iestepromienaku-Isa,
0
dn
0
sno
0
dUSIa
j
anjeodbalkanskeiprelazaknaevr-opskurutu.To,zapravo,znac)odus[ajauieodbaIka-nskogcipamedusobnogne-povjerenia,trzavicaipoteza-njanaevropsku
rllCll
sporn"zumijevaniaidiialoga-
za-
kljuciojeKukic.
S.ROZAJAC
OokrJNINKOVIt!
TOJETO

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ropkalica Vruc Krompiric liked this
Bahrudin Ibreljic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->