Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RMT

RMT

Ratings:
(0)
|Views: 30|Likes:
Published by Siti Rafidah

More info:

Published by: Siti Rafidah on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2011

pdf

text

original

 
YSIA
BAHAGlAN
ARAS6,7&.&.BLOKE
J
2
KOMPK
ICERAJ."\A.N
PARCELE
PUSATPENTADBIRAN
KERAJ
PERS
K
u:
61PUTRAIAY
Telefon_.
03-460
FI
0:
03-47679
Ru).11uVl
RuJ.
Kmn-i
KP{BKEW)(PK)1587/61A-4(02)
Tonlch
7
Januarl
2008
SemuaPengarahPelajaranNeger!
Jabatan
PelajaranNegeri
SemuaPegawafPefajaranDaerah
I
Gabungan
I
Daerah
keeil
Pejabat
PerajaranDaerahlGabunganJDaerah
keeil
SemuaGuru
BesarY.Bhg.OatuklDato'/TuanJPuan,
SURATPEKELILINGKEWANGANBIL.2TAHUN2008
RANCANGANMAKANATAMBAHAN01SEKOLAHRENDAH
TUJUAN
Surat
Pekeliling
ini
bertujuan
untuk
menggariskanperaturandantatacarapengurusankewangandanperakaunan
delam
melaksanakanRancanganMakananTambahan(RMT)disekolahrendahmulaibulanMactahun2007.LATAR
BELAKANG
2.SuratPekelilingKewangan(SPK)BiL7Tahun20.0.2telahmengganskantataearapengurusankewangandanperakaunand!bawahRMT.3.Kadarsediaadaseorangrnuridsehari
iaitu
RM1.20bagiSemenanjungdanRM1.35bagiSabeh,Sarawakdan
Wilayah
PersekutuanLabuantelahdilaksanakansejaktahun2001lagLDlehkeranakeperiuansarahidupyangmeningkat,KerajaantelahmemutusansupayakadarRMTsedlaadaditambah.KADARTUNTUTAN4.MulaibulanMactahun2007,sekoJahlayakmemohonperuntukanRMTmengikutkadarbarnsepertJberlkut:-
 
NEGERJ
KADARSeOfAADAKADARBARU(RM)
(RM)
Semenanjung1.20
1.80
Sabah,Sarawak
&
WPLabuan
1.352.05
5.Berdasarkanbilanganmuridyanglayak,sekolahmenerimabantuan
ini
bag
I
empoh190harimulaiharipertamapersekolahanpadasetlaptahun.PERMOHONANPERUNTUKANKEWANGAN6.PermohonanperuntukanRMTtahunsemasaadalahberdasarkanbilanganmuridyanglayakpade1Oktobertahunsebelumnya.7.PermohonanperuntukanRMThendaklahdikemukakanolehsekolahkepadaJabatanPelajaranNegeri/PejabatPelajaranDaerah/PejabatPelajaranGabungan/PejabatPelajaranDaerah
keen
(JPN/PPOfPPG/PPDk)berdasarkanBukuPanduanRMTdlSekoJahtahun2002.8.KepertuanperuntukanRMThendaklahdikemukakanolehJPNkepadaSahagianKewangansebelum30NovembertahunsebelumnyadenganmenggunakanborangsepertidiLampiranA.9.AgihanpertamaperuntukanRMTsebanyak80%disalurkanolehBahagianKewangankepadaJPNpadabulanJanuari.10.JPNhendaklahmengagihkanperuntukanRMTteruskesekolahyang.tnelaksanakansistemgerandalamtempohdua
(2)
mingguselepaswaranditerimadansatusalinansurataglhanhendaklahdihantarkePPD/PPG/PPDkberkenaan.SekolahyangmenerimaperuntukanRMThendaklahmengakaunkan
jumJah
yangditerimadibawahlajurPelbagaidalamBukuTunalKumpulanWangKerajaan(KWK)danmenyelenggaraAkaunSubsidlariRMT.
2
 
11.Bagisekolahyangbelummelaksanakansistemgeran,JPNhendaklahmengagihkanperuntukanRMTkePPG/PPD/PPDkdalamtempohdua(2)minggu.selepas
waranditerima.PPG/PPD/PPDk
hendaklahmengakaunkanjumlahyang
diteMma
dibawahlajurRMTdalam
Suku
TunaiAkaun
KhasPPG/PPD/PPDk.12.Peruntukanyangdiagihkanhanya
boleh
digunakanuntukbayarankepadapengusahalpembekal
makanan
RMTsahaja.PERANANJAWATANKUASARMT
SEKOLAH13.
Jawatankuasa
RMTyangdiwujudkandisekolah
hendaklah
bertanggungjawabke
ataspengurusan
pemilihan
danpertantlkan
pengusahaJpembekal
makananl
tukang
rnasak
sertamemantaumenudankualitimakanan
yangdisediakan.
14.
JawatankuasaRMThendaklahmengeluarkandokumenperlantikanlperjaojlan
denganpengusahal
pembekal
makananltukangmasak
untuk
tempoh
tertentudanbolehmenamatkankhidmatpengusaha/pembekal
makananl
tukangrnasaktersebutpada
bila-bilamasasekiranya
berlaku
perlanggaran
terms
pedanjian.
PELARASANPERUNTUKANKEWANGAN
15.
Seko.lah
yang
mempunyaipertambahan
rnurtd
yangJayakmendapatRMT
bofehmemohonperuntukantambahankepadaJPN(seko.lahyang
melaksanakansistemgeran)ataumelalui
PPG/PPD/PPDk
(sekofah
yangbelummeJaksanakan
sistemgeran)sebelum30April.
16.JPN
hendaklahmengemukakanpermohonanperuntukantambahankepadaSahagianKewangandalamtempohdua(2)mingguselepas30AprildenganmenggunakanborangsepertidiLampiranB.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->