Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huszka Jozsef Az Istenfa

Huszka Jozsef Az Istenfa

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:
Published by Szilvia Csepregi

More info:

Published by: Szilvia Csepregi on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
Azistenfa.
H
USZKA
J
6zsEF-161.
Aregmult
ezredevek
ernbere
a
fat
tartotta
oseinek.
A
fa
keletkezese,novese,Iekotorthelyzete
szernlel
he-
tove'tesziafi:ildanyat6J
val6
eredctet,A
embednem
keletkezesen
hlnod6
osember,
f6Idb61
va16
eredetet,
a
fa
'k6zvetfh!sevel,''/connyenfelfoghat6naklalta.Ezertvan
o~~
nagyszcrepe.
aIanaka
kUl6nb6z6
nepek6s
rnondaiban,az
ernberi.
nern
keletkezesere
vonatkozolag.
,A
germanisten
fakatvaltoztat
ernberre,
Idl<t61
ereduz
1.
abra.Kaldealpecsete15hengervesete,(,;perrot
es
Ghiplez:
Histoiredel'art.
n.
kolel,97.lap.)_','
emberinem,Asziu-indianoknalaz
ernberi
nem
osszllI6i
megfamodjara
helyhezkotott,
fab61
kialakulo
lenye
k.
Aklasszikusnepekhoikorislahcl,'hoitolgyfabolszar-
maztatjakazembert,azalsobbrendiiszellerneket(nyru-
phak,faunok),
sot
azisteneket
is
(Zeus).Delalrika,IndiaesArabia
nepe
Is
regel
ember!termdfakrol.
Adames
Eva,
osszilloink
bunbeesese
(1.
ibm)
semtortentmegafakozbejatszasa
nelkul.')
Azemberinemelsovallasabanaz656ktisztelele
nagyszerepetjatsziks
fgyafa,mintaz
elsa
os,hamartisztelet,
sotimadastargya
lett.A
klasszikus
nepek
oSl11ondai
a
'fit
aszaporulat,aterrnekenyseg
1:16ideze-
2.abra,
seben
gyakran
szerepeltetik,osszekottetesbenaz
isle-
nekIcel.
A
faV&
valtozottMyrrh<l.t61Adonisszuletik.
1)
A'j6
'6;
.gonosztudds
fiijanak'gy[im!cse(
lzleltclsdernberpar
Ititi:t.eivcll
aporadtcsombdt,'
,~fsz(lr;urorl{11a
f(J_ldi5,n.
Az
elszaporo-das]azistenugyan.mara.genezi~"e.JqzQ.reszenek28.versebcnn~egparancs6ljn:
gyilmo.··{csoz?etell"irs
''s-;)kasdcfjl1~.ok
is
ti}{lstffekbe.
(I,
joldd,
szavakkal,azcnban
czcsak
a
f:1.
gyurno1csenekevese
\1l~l-Il
kovetkeaikbe,mintegybu.nklesk,ent.-Abunhodesneka
In
azoko-z6j~s
19y
reszesazemberiseg'elszaporoddsaban,A
pogany
hit,
mlnlegyakinyilatkoatatasszavain~[JliltIel,mid6na
flit
tartjaax
emberfsegoscnek.
4
A
lrigia!
Attis
atyaskod
i
ka
111
and
u!af,lnaI.!VIas
v,jlto-
zatszerintAttisderekata
fcny6[,iv;:\valtozottCybele
olelte:Ovidius
lltv{l1tozasaiban
16bbllyirelavav.iltoznnk
azistenekkelosszekotletesbe
b~rlilo
ernberck
es
W-
3.
aim,
istenek.Vagyisnemelyeselbcna
[,(bol
ernbcrckes
ernberszeniszellemi
lenyeklepnek
elo,migmaseset-
benfabantilnnekcl,
vagy
hlvav.iltoznak.
rgy
is,
ligy
2.es4.abra,Sanchi-islupaajlnj:iro!valurellefek
liepei.
(Scsselberg:Diefrueh-ruitlclalt,Kunstdel'germ.Voelker.)
islelek
van
afAbal1,akinek
jo
akaratatmegnyerniesrossz.indulatat
i
ma.ds{lggalesajandekkalclh;\rll:tll
i
111
i
ndenhalarido
torekszik.
,Aklasszikusnepeknek
.1
In-szellcmbcn,
alalelekbcn
valo
hitet
ismcrjuk
lrodahnukbol
ves
!atjuk
cpltkezc-
seikbril.
Az.
antikszenlhelyeklainakkid6lt6vel,abenniik
lakozdistensegnek,
i;tb61Iaragottszobrtitfill
Hj:'tkafa
h!;!!lyebe.E
szobrckatelobbkerllessel,majdteldvelisv~dj){
es
az[gy
el6nl16
epulet
lesza
ternploin.
Azolta-
rok
regi
helyukou,aszobrok
elolt,
a
ternplomou
kivUI
 
rnaradnak,A
kobol
kesziiltantiktemplornsemmas;
mintaz
istenscg
szobrat
korft6
e.s
veda
cella
s
igy
a
szoborban
lakozo
istenseghaza,Elobbelohibal1
1
majd
faszoborbanlakikazisten,ndgvegreazarany-e.selefantcsonttalboritottlaszoborbolrnarvanybakoltozik,AregiegyiptomiakaIenyesleveltizoic!szikarnortaban(ficussycornorus)irnadtak.Hatort,EzaIaima-
das
meg
tarija
}nagat
azizlamellenere
iS
I
sot
terjedAfrika-
ban.Kcngo,Uj-Guinea,Dahornei
lako!
szent
fat
ultet-
nek,imadjakesaldoznakabennelakoszellernnek.
Aregi
egylptornbankiilfmbenOsirisvoltazosiIaisteu,kinekkoporsojabezartfaWrzs.Ezertmondjakr61aaIelira-tok,
bogy
egyafdban.
Ahalottiszertartasokanoveny-
zet
evenkintiJlal::'tlat
es
megtijhodasaljelkepezik.
IridiabanaIatisztelet,aIaimadasahegyekkozeszorult6s1ak6kmU
mal
IlapigIcltalalhato.')Az
isteni
lelekt61
rnegszallott
szentfaa
templornuk,meIy
ala
aldozalckathordanak,sotttartjakaszen
t
beszedeket
is.
Az6s1ak6k
faillladasat
Ienntartoltaabuddhizrnus
is.
'--....J
5.abra.Sanchi-lstupareliefje.(Mrs.
J.
H.Philpot;Thesacred
tree.
15.
lapjan.)
J
Azosvata-
vagy
pippala-fa,megaszentfUgefaBrarn
at,
alegf6bbistent[elentiasanchi-i,arnaravat-i
ES
barhut-iemlekeken,(Lasda2-5.abraka
t.)
Abarhutistupaele-hintjaiaszentbananfaeldtthajtanak
terdet
Iejet,A
masik
barhutikepabuddhislakszentfOgefijanak
imadasatabrazol]a.Azosszes
hindu
fttimadasl
kepe-
kenfeltlin6
es
jeliemzoa
fanak
koszoriikkal
e3
szala-
gokkal
va16
diszftese,
amelyszokris
aJland6al1
el
az
istenfaabrazolasokon.
A
perzsaknal
a
ciprus
voltaz
isten
lakasa,A
Zend-
Avestaszerintafaka!,mintOrrnuzdadornanyattlsz-
telnikell,AcipruslaOrmuzdvilagossaganakajelkepe.
Aperzsaknal
szent
voltamirtuszis.
Azonklviil
az
arjak
vallasos
reszegfto
italanak
el6,ilHtasahoz
nasznalt
Haotnanovenytisimadasszenitlsztelettelvettek
koriil,
.AzeredetlHomnemmds,miu:sztuiszhritSoma
[sacrastemmaviminalevelbrevistigma)
t
egyleveltelen
scand.en
t
askiep
ia
des,
erllY(fs
v.irdgo/lkal,
silhouetben
tegyezoalalu?Cas!un,ieri"v6lgy
eB
aHindu-Kusek
deli
lejtOjerlft
szci.rmazik..erjesztettlevevoltaz
drjatiires
els6'rtszegtt6
data.
Milltreszegttoitalt
aBramano/,
l)
Mrs.
J.
H-.
Philpot;Thc,Sat;l·edTree
01;
lhetreeinreligion
and
Myth
London.1897.Maxmillan
and
Co.14.
lapj:l.l1.
is
liaszndlidk,ualvdiis
szdralt
peclig
a[dradiuutzti»
ragtak
szomjuk
ellyMtestJre.
1)
Azisten
lakohclyeul
szolgalohinaic
ilnad,ls(,t
meg-
lalaljukazosszes
regi
nepeknel,A
Tig"l"ises
Eufrates
rrienten,
Frigiaban,
Kanaanban,a
gorog6t
megeI6z6
mykeneikulturaeinlekein,Cyprusban,Karlhagoban,
05rogorszagbanazernlekekhangosanbeszelnekaz
istentmagabanrejto,azistentjelkepezdszent
furo!:
azistenfarol.
AIairnadas
legr&gibb
nyornaiKaldeaba,azakkadok
Eriduvarosaba
vezetriek
(1(1'.
e.3-4ezerkOl.6tt~IlDIlaperzsa-obolpart
jan),
holisaszenlcedruslaf6iste-
nuket,Ea-tjelkepezte.")Azakkadokvallasavaloszuuilegamaloroszorszrigl
pogdnyneptoredekeksamanvall<ls,ll1akazusialakja,vagytalantovtibblejlesztesc.Amal
S:llllall
vallasnak
is
vanszenthlja,
rnelyre
aziiJdozalibarrnck
borel,
szarvait,
ruhanenulkelsib.akaszlanak
ill
isten
sza11
uira.
Az6kori
nepekistenfaabrtizoldsairo)sernhianyzanakazaldo-zatimaradvanyoksigynern
[arunk
messzenz
igazslg·
161,h
aa
samanok
fajaban
lall
ukalegregcbbiistenf:\l.
Sarnankcddsrevenkerultasernitakhoz,akiknekkezen
3.
es
6.r\bi·~.Barhutistupnrellcfjei,
(J\lrs.
J.
Ii.
Philpot;Thesacred
tree.
Fig.1(J-20:;
erteel
Jeg"Jllagasabb
fejl6deset
mindavalhisoskepzc-tekben,mindajelkepes
rrulvesz!abrazolasban..
Azistent
jelkepezd
falegregibb
irott
nyomaiab
i
bliabanlelhetdkIel,
Mozes
konyveiben
mar
ralalalunkazisteuCS
az
el6fa
nemi
kapcsolaldra,
A
kana,1.llita
oltarok
el11H-
leS'Enel
az
el6b
szornszedsagravagykornyezctrecsak
egy-ket
esetben
nCIl1
akadunk
ret;
ekkorazonbauelO-lerbeIepazaschera.Az
01\(11"01\"
mellelteloiaesaschera
egyutt
is,megkulon-kiilnniselofordul.
Mazes
I.
II.
es
V.konyve,
a-
J(inUyok
lll.csIV.
konyve,
a/(roflikdJl
J
I.
kcuyve,Iovab
[),i
Isaitis,
H
ozias
es
Ezekhie!
egyketverseIelvilagositaMlv.tllyolbirokelhelyezeseroles
j;1rulekair6l,melyek
k6z6H
elofa,
szobrokesatitokzatosascheraszerepel,Abibliulor-
ditok,avulgata
l1yol1111111IZ
asch
edt
allandoaubcrek-
nek
(IUCllS)
Jtrrdiljak.A
zsid~)
szovegketsztit
hasziuil:
ascherat
es
berket,Azascherasohasemjelcut
eIMal,
igaziberket(lucus),harieurcsakcolopo],vagy
karot.
lia
elOfat
jelenlene,akkora
klrdlyo/t
.II!.14,23C$IV.7,10helyeinazoltarok
eskepszobrokkal
egyuU
.\)By.
Georg
C.M.
Birdwood:
TheIlldustrial
Ads
of
Illdia
1
SaO·,ban
megjelenl
k51elenek
325.
lnpjilll.
~J
Philpot:SncretlTrO.6.lap.
5
 
nem
zoldelo
es
lornbos
fak
alatt
allftanik
fel.jeremids
17,2.versebennemmondana,
hogy
fiaikismetmeg-
emlr!keznek
o
itrif'aikr6t,
berlmlmYl
(ascheri
I11jeikrol)
esa
;:otdelo
jd.kt6l
a
magashegyeken.
Az
el6fa
esazistensegkapcsolatara
vonatkozolag
maguknalazsidokualisakadunknerninyornokra,mertazegyeternes
hit-
alai
J
eh
ovatlszteldi
scm
tudlak
magukategeszen
Idvonni.
ifbrahdm
ugyanis
Berseba-
banf<lkat
U1teLes
otthivja
segltsegtl)
az
orok
isten
nevet(Mozes
J.
21,33).Afa-kultuszelharapodzasa
ellenkesobballanridankuzdajehovatisztelet,
mer!
~is~ellezmar
pogany
hit.
Pedigmagaazigaz
isten
IS
jelentmegfaban,az
ego
csipkebokorban
M6zes
elol],s
igy
akinyilatkozfatottvallasutair61letevedt
poganysagnak
raball
Iakozo
istenecsakrem
i
nisccncia.
Az
igazis
ten
faba!
isszoltemberhez,s
Igy
apogti-
nyok
hiteszerint
kesobb
issz6l
fab6l.
AIajosckahibanlakoz6.
istenszavaitesakaralatkozvctltik.Anagy
jelentosegre
verg6dtiltfn-kultusz]
mar
MazeS
V.16,
21
verseben
lilalrnazza,a110l
is
all
mondja
Neliliestier-ket,sesenuui
jdt
ateurad,Istened
altiira
mclld].
Azsidoszovegertelrne:netegyascheravamagaduak
rni
nden
fa!
stb,Tehataz
ur
oltaramelI
e
nem
szabad
feUallitani
vagyaz
esetleg
ottlevot
uern
szabad
asche-
7.
{lbra.
BaJav~libronzajtoresxlete.(Perrot
es
Cliipiez:Hislolre
del'art,ll.
kotet,
020.lap.)
ranaklekinten
i-
vagyisa
Hiban
nem
szabad
azisten-segjelenietethinni,
ha
el6
afa,hanern
e16.
Mtizes
idezettszovege
tudtunkraaelja
azt
Is,hogy
azaschera
nern
szobor,
nem
istenkeprnas,
nernbalvanykep,mert
hiszenmindenfallehetascherava
tennl,
Azasclieratehdtvalaini
jeLviny,
va/amely
eS:'!IIlB,-
valameLy
joga-
lamkifejezoje,megtestesft6je'.
Az
alakjanemislenye-
g_es,
fo
az,
h6gy
a
belso
fartalmat,a
kilejezetteszrnet
lassabenneaszem
h~16,
ak.iremlekezletklils6
forma-
javalarra,akarnem;szoval,
hcgy
ludjarola
J1l
i
nden
ki,
mitszirnbollzal,
Azasduirateluitszisubolikus
jcLviny_
M6zes
V.7.,5.
es
12.,3.verseiben.azoltarokszet-
h,]:
1
y,l.sa
t,
abalvaT1yszobrokosszetoreset,
it
Iaragott
kepeknek
es
a
l<ivagott
ascheraknak
megegetesel
paran-
csolja;Aszeth,inyhat6olHr
csak
kobol
rako!tepftmeny
lehetett.A
rajta
vagy
mellette
levabulvanyszobr.ok,ha6s5zet6rhef6k,
csak
en;b6J
vagy
kobol
leheltck.
Azoltar
jarulekat
alkot6kepek
es
az
olhirmellealJitolt
a$c/lertl
pedig
jaallyagbdlvaM
volt,mert111.egeghet6.Azascherakivagas,ir61vagylevagasaroTszolnak
Mazes
V.7.,5.,
l(iMlyok
IV.18.,4.
e.s
23,14.
versei.Felallfhtsar61
pedig
Do
l(ird.Lyok
IV.21/7.versei.Ki-
vagni,
!evagni
tsak
allo
vagy
el6
h11Jehet.Az
asdu!rdt
teMt
ligy
dll£tottdk
jet
azoUdrmelle,
/!lillta/wgy
az
e[(fja
flol,
va.!Jyis
ie/LeMleg
jt7gg(ILeges
Izelyzetben.
A
Kirdlyok
IV.21,7.verse~gy
5z61:
A
berekb,il-
vanyat
is/
rrtelyet
csinu!t
valaaz
Dr
temploll1aba
helyeze
6
'.
stb.
AIV.23,G.
vel's
pedig
a
behelyezcllb:L1vaIlY
kidobatasatmondjael.A21,7.vcrszsidoszovegeuckerie!
In
e:
f
el{tllitQUtla
halvanyt,az
ascheni],
VJgybal-
V(lIlYU!
azasclierul.Eza
f{lbo!
valoaschcrabalv.iny
vagy
balvanyu)szolgal6ascliera
IICJI1
lchelelt
tlHnagy,
nernjslehelcttvalamikivaloan
;igas-bogas
avagyeldfa,
mertakkor
nernli1lHlTatl<ik
volnabeatemplornba.
A
Kinilyot«
IV.23,
13.
verse
szeriut
megferl6ztel6Ezekiaskiralyazolajfrik
hegyen
It
Salamon
allalAsto-
ret-nek,Karnosznakes
MelkOl1'll1ak
ernelloltarokatis
es
(23,14.
versszerint)
tcrOllta
akdpszo{;ro!wt
liS
ki-
wigd
a
berkcket
is.
Aberkct
itt
is
aschera
cs
Aslo-
retbalvartyavalcgyuttemlitik.UgyanazonIejezet7.
versepediga
pan'tznas:1g
Ierfiaihazainakelrontasritrnoridjael,arnelyilazakball
szoU6k
az
aschera
krirpil]ait.
Ehelyekfelvilagosfluakbennunkctazascherajelen-
tOseger6l,jclkepesericlmerdl,amely
aZOIH)5
Aslorctc-
val.Azsidokszcmcbeucsupanablljas;l_g
istcuojc
Astoret,tulajdcnkeppcn
pedig
RZOl10S
lslarral(Afro-dilevel,Venuszszal)aszcrclem,aszaporulat,alerme-
keuysegistcunojevcl.flz
asdura
is
aszauorulat,a
temu!!ienys(1J,a
seereicni
jelkepe.
Jv\
ivc
I
Astorcl-tclegyutt
is,megmindkelt6tkulon-kulonis
Q,Z
o-testa-
S.libra.Vesettk6S..dri,ib61.
(Pen-atesChipicz:
Histoire
de
rod.Ill.
kiHeI,
IS.lnp.)
9.:HJr:\.Ag~Ib()1
1;i·s7.ii
I[hiP
v,:'~e!~.
(PerrotcsChipiez:llistcircdeI'arl.
J
J.
kOtcl,
0'JO,
lap.)
rnerilomh"lbbsz/:ir
e1111l1i;
vihigos,
,hogy'nemmilg{ilAstartet
j
elcu
Ii,hanemcsak
ugyalJflzoll
f()g~t1ll1at,
mclyet[elkepescnAstartenevcvclisszoklunkkilejezni.Azl
hiszemAstarteaterrnekenyseg
lloi
szemclyesilo]e,mig
azaschera.rendesena
him.
Ezell
Icltcvesemhelycssc-
get
kulonbenaza
kOrLifl1lell.\'is
mcgerdsileni
I!USzik,
hogyazaschera
a
Krdnika
II.33,3.versebcnnzsidoszovegbenndnenni
Wbbesben
Iorduleld,holottmasker
kivete)nelkiil
Illinoig
hirnnenui.
1)
Ezaz
Ggy
hely
vifagos<l11
Astartcra
vouatkozik,
inertegyezikabiblia
sz.imos
helycvel,ruelyekbenBaalles
Astarte!
egyrnasmellett
soroljakIcl.
(Bfrdll
3,7.es
lO,6.stb.Azemlltetthclyugyanis
rgy
5z61:
iselfirl'ltl,
megiljitdamagas/tdye/ud...
!!s
oltdrokat
lpi/e
Baaiinuuik
is
berkeketiiltde
l;S(fZ
tlg
llIillt/m
s{'rege't
imddd
istisztcli
ad.
AbibliatanIIs,'tgaszerillt
I({lllaanb~lll
afonikbiistenekBaal
es
Asloret
voltaka
fOis[ellsegek.
Baal
aI-OlIOS
it
babiloniBel-e1;Astol'.
ct~
IsHrral.
Baal
=
HZ
Dr
cs
Astord
=
z
lirnu.
Minden
V;lrosllakIdillill
Bartlja,.
kil10nliravolt.TyrusBa;]ija
=
MclcC]lmr!
(Melek-
QI-lart~
a
varas
kil'ulyn,
llgyanis
Melek,
lV\alek,
MOlok
kiralytjelent).
Kartbltg6
l3'lalj<l
Baai-Hammon
HZ
ego
Baal}
atiiz
es
!lapistell{!
volLAli_ibbi
fUlIikia:i
!Iaal
1)
Azsid6
S7.Uv.~g!leO';a
Iliagyariizatokal
tlr.
SclliitzAliialkegyes-rondihiltlldor[ImalekoszOnolll.-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->