Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5687, 30.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5687, 30.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,241|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
BarasinUredudiSciplinskogtuziocaVSJV-auputioodgovornadisciplinskutuzbuUTuzilaslvuBiHtvrdeda
ee
BarasinobavUaUduznostdoknebudedonesenakonkretnaodluka
FISHALnEHASE~~
~~nECEnAPIJACE
MissFashion
1lI
naKipru
ALENSKORO
KarUeruzelimzavrsilinaKosevu
u
G
l31'nidrzavni
til.
zi.lacMiloradBarasinporvr-dioiejucerza"Dnevni_avaz"dajeUredndi-
sciplinskogtusiocaVSTV-aup-
utioodgovornadisciplinskuru-ibnglavnogdisciplinskogtuzio-
caArbenaMurtezicasazaatie-
vornzanjegovoprivremenouda-lienjesatefunkcije.Barasinje
zanas
lis
t
kazaodasevratioskraceg
gcdisnjeg
odmora
iz
BanjeLuke
i
dajetr-
enurnonaradnornmjestuuSa-
raievu.
2.
SIT4tza
TKRODnUBEUTAdnOLldECILIOOmRSA-e
Iti.strana
Strah:ZastosesUIi
0
bolnickiminlekcijama
muu:tIJ
NOVO
l:IlUi~aJ
JEfTfNUe
UnovANJE
.-....,_-7'%
1Ef1'1NlJISERVlSI:
BOSCH
-10%
JI!.f11NUf
GORJVO
-0,2%
..oaDl222210
I.zDonjeckapresao
uHimik
SASllVASILJEVlC
 
NasadelegacijaboravilauBrise.lu
AoliHaciJa
HiH
zaclanst.uo
U
EOdOMraJagOd'ine?
DelegacijaMinisrarsrvavanjskihposlova(MVP)BiH,
koiuie
predvodioileI
OdsiekazaEUAmerKa-petanovic,susrelaseuBr-
iseluspredstavnicimaEvr-
opske
kornisije
(EK),
Sluzbe
zavanjskeposlove
i
Evropskogparlarnenta,
Nasastanku
Pri
vrerne-
nogodborazaimplernenta-cijuSporazuma
0
srabiliza-
ciji
i
pridruzivanju
(SAA),zvanicnicima
EK
prezenti-ranjeangazmanMVPBiHubilateralnojsaradnji,s
po-sebnirnosvrtomnaaspektregionalnesaradnje,Pone-vliena
je
sprernnostzva-
nicnikadapomognuBiHu
hvatanjukorakasevro-
pskorudinarnikornuregie-
nu,a
BiH
je[edinazernljakoja
joi'nije
predalaaplika-
cijuzaclanslvou
EU.
-J
asnonamje
0
rvorena
mogucnostda
to
ucinirno
do
krajagcdine
pod
uvje-
Kapel'lf/ovic:OIvQreua
mogucuost
tomdasestoprijeriiesedva
preosrala
uvjeta
iz
SAA
(Se-
idic-Einci
i
dd.avna
pc-m
of),
tesustinski
0
tpotne
pripremazapopis
Siano,
vnistva,Ako
1:0
-uspijemo,
rnoglibisrnopredariaplika-ciju
do
krajagodine-kazao
j
eKapetan
ovie
uiziav
i
za
Fenu.
AndersFogRasmusenuBudvi
nATO
zeuzellte
zapadnOgBalHanaPOd
suoleOHrille,
Generalnisekretar
NATO-
a
AndersFog
Rasmusen(Fogh
Rasmussen)
porucio
jejucer
zemljamazapadnogBa-
lkanadaill
NATOl~li
vidje-
ti
kaoclaniceevroarlantskeza-
iednice
iciaje
sprernanzemlia-
rnaregionapomociu
pro-
voden]uneophcdnihrefor-
mi,
javilajeOnasa
Rasmusenje
nakon
ra-
zgovorascrnogorskirnpre-
mijerornIgoromLuksicernu
Budvi
novinarirnarekaodaieCrnaGoradostatoga
uradilaureformama,alidajostogamora
ucinitiuobla-
sriborbe
p
ro
ti
v
0
rganizira-nog
k
riminala
i
korupci
j
e.Rasmusenkaogostprisu-
stvujerninistarskomsasta-
nkuzemaliaAmericko-la-dranskepovelje:Albanije,BiH,Hrvarske,CrneGoreiMakedonije.
Inicijativazanovuakciju
OsudenaDOdiBouaiZJauaodriauisrpSBOgnaroda
OrganizacioniodborIni·cijative
za
novuakcij
ll,
kojajenedavnoobznanilajavnipozivbb.javnosti
i
mednna-rodniminstirucijamazapr-omjenustanja
u
BiH,jucerjenajoslTijeosudioizjavupredsjednika
RS
MiloradaDodikadaje»koJosalanpo-duhvatradasnjegpolitiekogivojnogrukovods!Vakojisu7.ajednodali.vedasestvoridrhvasrpskognarodasnvestraneDrine"_
.U
pravoovakvaizjavapOl"Vrtluje
prooeseOSpOravan
jadrlavnogkontinuiretaBiHinaslOjanjaciaseonaoslabiira-zgradi,n.Stosmouk<Jzaliun~emnecia.vnom
potivu.Ova
izjavapredsjednika
RS
jena-j
direk
rrujekrSenjeDej
tonskog
mirovnog
spor!izuma
i
oziva-
mosvedomaee
i
medunaro·dnepolitickeaklere
cia
jeosu-de-mrvodiseusao¢enjuOr-ganizacionogodboralnicija-tive,prenijelajeFena.
IPORTAL-komelttardana
,POlrosacka
udruienja
i
enzi-
Oner1
tvrde:'
Najaw
0
suhvenci·JamasubacanJepraSine
U
oei
-"EIekrroprivreda"
POkriV3
mi-nuskojinaslajeizvozomjeftinemujeptekokojekakvihbjelo·svjclskillposrednikaodkojihpoiedim:iuzimajupr-razlikutrebaplalitibosanskasirotinja.
(KenZ-e,,)
2
Dnevniava"
tetvrtak.
aktuelno
30.junVlipMj201'1_..
"Avaz"saznaje
Glavnituzllacvratio
S8
uSarajevo
OdluMa
0
Baras-n
SUS
e
zfi
dO
elMa
BarasinUredudi.sciplinskogtuzinca(UOT)VSTV~auputioodgovor
na
disciplinsku
tozbu
Glavnidrzavnituzilac
Milorad
Barasinporvrdio
je
j
ucerza
~JD
uevn
i
vaz"da
j
e
Uredudisciplinskogmzioca(UDT)Visckogsudskog
i
tuzilackogvijeca
(VSTV)
uputioodgovornadiscipli-
nskutuzbuglavnogdiscipli-
nskogruziocaArbenaMutezicasazahtievomza
n
j
egovo
privrernen
0
udalienje
sa
teIu-nkcije.Barasinjeza
naslis
I
kazao
da
sevratioskraceg
godisn
j
eg
odrnora
iz
BanieLuke
i
ia
Bara~in:
Oslaje
na
pOlieljl
je
trenutnonaradnornmjestu
U
Sarajevu,Kako"Avaz"saznaie,na-
ken
:ltO
razrnotrikornple-
tan
slucai,Prvostepenako-
misijaodlukuoevenrualnoi
suspenzijiBarasinadonijet
cenaidalie
do
petka.U
Tuzilastvu
BiH
tvrde
da
ce
Barasinobavljatiduznostdckne
bude
donesenako-nkrernaodluka,
Nakonsto
seprovede
kornpletanpostupak,Ba-
faS
in
um
oze
b
i
i
izrecena
m
j
erarazrjesen
j
aspozici
j
eglavnog
tuzioca,degradaci-
j
a
na
pozici]uobicnog
tuziccatecita
v
niz
novcanihkazni
iii
javnih
opomena.
Cioproces,
inace,moZepOHajati.Posli-jeprvostepenogposlupkaposmjimogucnosthlbe,kojaneodlazeiz;vdenje.PosrupakpeonvBarasina
pokrenm
jewognjegovihsu-srem
sa
svercerimanaornZanjasaUN·oveernelisteSlobodnomTe,§ieeffi
i
DraganomKapetinom.
F.VELE
RatnazlocinkaBiljanaPlavsi6
0
krvolaku
MladiCtrebaoreuzetiBriUiCU
Bivbpredsjednica
RS
BiljanaPlavsic,osudenazazloCine
pr06v
covjecnosti,pozvalajebivsegvolluYo·jskeRSRatkaMladieadapr-eU2mekrivicu.Plavsi¢jeuintervjuuzanovibrojse-dmicnikaNINnavel.daseMladicwlikodugoskrivao,adaonanebi"preiivjdani-
ti
jednunjegovunoeubje-kSNlInizbogsebe,anizbogsrpskognareda«-Oeekivalasamod[ihmuskaraca,hernia,dacereCi:~rdemolamo,StatcemonacrmHaskomrribunaluikazatikrivsamja,samejainikodrug.i,najmanjesrpski,...-~---,narod.Tosamiaooeki-valaodnjih-reklajePlavsic..Biv5apI",edsjednica
RS
takollerjerekladanijesklopilanagodbusTribunalom
Piav§I{;:POllV
zlocincu
uHagu.
"U
opru~nicipisedajeKarladelPnnte(Carla)traiil.doz;votnukaznuiersamodbilawjedocenje.Sa-da
Be
DobricaCosiepozivanailjavuMedlinOlbrajl(MadeleineAlbright)dasamprovodilaDeitonskispora-zumidaje
10
najboliidokazciasamamericki~ovjek
i
izdajnik-reklaje~lavsic.
ana
jeporucilaCosi6udaonnemalegidmi[et
cia
oeje-njuje.kojeizdajnik.-Cosie,kojijebiou
VI
hukomunisriCkogreiima,kaciaje
30.000
Srbaubijeno1944.,ne-rnaleg;timiteldabudezabr;-nUlzaunislenjesrpskogide-mite!'!.Dobrosesje6amokojebioCosieikojeobilazio
Go-
li
nwk_Sarnoonnekanebri-neDidentitetunacije,ierjeonunisrenunjegovovrijeme-k<J-zalajePlavsic.
Ukratko
-
rej/em:Urucionovae
Donacije
"sumeru"
1.630Hm
II>
Alp
basador
Velike
Bri-
tanijeuBiHMajkl
Tejtern
(Micha.elTatham)
i
ener-alni
direkrorkornpanije
,,Pemod
RicardBosnia"Muamer
Zubetljakurucili
sujucerdonaciiu
od
1.630
KMdirektoru
Sa
vezaza
licasintelektnalnim
po-
teSkOCama.HSumero"
Har-
isuHaverior,
Sredsrvasuprikupljena
odzvanicanaproslavi
roden
danakraljice
Eliza-
beteDruge,kojujeAmbasadaVelikeBrita-
nijeorganiziralauSaraje-
vu
15.
juna,
SOGFBiH
posletaPa'leSllnaca
...UradnoiposietiSavezuopcina
i
radova(SOG)FBiHjucerjeboravilade-
legaciiapalestinskog
mi-
nistarstvazaIokalnusa-
moupravu,Kako
ie
sa-opcioSavel,osrnoclana
delegaeiia,
koju
jepredvo-
diozamjenik
ministra
AbdulkadirSedir,ZeJjeJa
se
bliZe
upoznadsustro-
j
em
sisternalokalnesamo-
upraveuBiR,kaoisorga-
nizaciiom
iradom
Saveza,
Nagrade
BObarbanci,llalnl
BAm"
II>
BobarbanhizBijelji-nedobitnikjenagrade"ZlamiBAM"
za
najveCi
rast
akti.veu
20IO.
godin
i
ukategodjidomatihba-
nab,uokviru
Irndicio-nalnea_kcijemagazina"BankuBiH"uvredno-vanjurezultamposlova-oiaballaka.Prezemncijaakcije"BankeuBiH"isvecan.oulUcenjenagradeBobarbancibi[
Ce
odrzilnisutra.uBijeljini.
Razgovori
POdrSkanOrUeSke
II>
PomocnikminislraodbIanezamedunarodnusaradnju.ZoranSajinovieipomocnikministraodbraneza
0
bavjeStajno-sigw;posneposloveMarnkoSiljeguvitodr7..ali
Sll
29.
junasastanakspre-dstavnicimaNo.rveiikoginstirura·zamedunarodneposlo"e(NUPI).Razcgo-varanoje
0
prijedlogupr-ogramajacanjakap~ciiet3unumrsigumos!log.se-ktoranadrla"!lorn
ni
VOll
BiB.
 
3
ktuelno
Onevniavaz.
tetv~ak,
30l~nVlipanj
2011,
HrualsMeneSUglaSiCe
SUKOBIEskaliralonezadovoljstvou
saraievsko]
SDA
SvedokHrvatiuBiHnebuduimalijedinstvenstav,malocesekogauvjeritiutvrdnje
0
hrvatskojneravnopravnostl
Jo~odDejronanaova-
mo
hrvatskipoliticki-
i
nesarnopoliricki-predsta-
vniciu
BiH
kazujuciahr-V3LSkinarodunasoido-movininijejednakopravan
sdrugadvakonstitutivnanarcda.
Kolikodugorrajeprica
ohrvatskojnejednakopr-avnosti,
taman
toliko
du-go
Hrvataimanasvim
pozicijarnauinstitucijarnasistema
koiesuusrroieneupravoradiosigurania
ie-
dnakopravnosti.
A
to
znaci
daHrvatirnauBiBne
rna
nikainstitucionalneie-
dnakopravnosti.Idobroje
dajetake.
Gdje,on
da,
valj
atraiitinejedriakopravncstHrva-
ra?-
Uposljednjevrijemepolitickipredstavnici,
ili,
precizrnje,ljudiizoba
HDZ·a,svoiutezu
0
neje-
dnakopravnostiHrvata
uporno
argurnen
tiraju
tin-
jenicornda
h
rvatskoga
clanaPredsiednisrvaBiHmoguizabratiBosnjaci.
Prirome,naravno,upornozaboravliajudaseu
BiHneprovodenacionaln
i
izbori.
Ali,toje
manievazno.
VazniiabiimtrebalabincinjeniClldasugodina-rna
navlasri,
daim
naiveci
clioHrvatauBiHukazuje
godinama
vee
povjerenje
(1)
zbogtoga
~tO
cijenedaimHDZ·ovimoguosigu-rati
j
ednakopravnost,aoni
tvrded
a
j
ednakopravnosti
Hrvatanerna,
Kad
jevee
tako,
onda,oeito,
politi
cki
sepredstavnicihrvatskcganarodasamolegitimiraju
kaonesposobn
j
akoviciko-jisvornnarodu
i
vojirnbi-racimaneznaju,nece
il
i
ezele
osigurati[ednakopra-vnost,
S
dru
ge,
pak,strane,
i
nevladinsektordomina-ntnohrvatskeproveniie-ncijetvrdidaHrvatiu
BiH
nisujednakopravni,
Tako
jebilo
i
nanedavno
odrzano]tribiniHrvarsko-ganarodnogviieca(HNV)BiH.Istina,nina
tri
b
in
i
HNV-a
nijesemoglocuti
II
stakonkretnogacirneseporkrepliuieteza
0
nera-
vnopravnosriHrvata.
No,moglosecutikako
serijesitite,slcbodnosemozekazati,virtualneae-ravnopravnosti,
Fa,
ljudi
iz
HNV-a
predlazuotvara-njedijalogarnedusamirn
Hrvatimakakobisedoslodo
kompromisa,Kakvogkomprornisa
i
uvezisatime,lieprecizira
se,
Ali,
cirnse
trazi
komprornis,
ondaieposve[asnodaje
hrvatskapclitickasceua
uBiHpunanesuglasica,Asvedokjerake,ondasemalokogarnozeuvier-itiurvrdnie
0
hrvatsko]
ueravnopravnostiu
BiH.
PredsjednikaKGSarajevopodrialiiMasovit,.KonakoviciAdernovic
e
Tihitseog.lusionapoziviupozorenjenavaninstitucionainodjeiovanje
DugotrainisukobizmedurukovodstvaStra-nkedemokratskeakcije
(SDA)
i
nienogogrankau
Sarajevuposljednjihjedana,
Cin
i
se,
kul
minirao,
Pismenapodrska
Predsiednik
SDA
Sule-jrnanTihicoglusiosenaza-htjev
kojimu
jekrajemprcslogmiesecaupuriopre-epee
in
tereseudrugi
plan".
Shodn
0
anaIiziakrue-
lnih
politickihpitanjate
odrzavan]akvalifikovanepa-
rlamentarnevecineu
KS,iskazauajeozbiljnaprimje-dbanadjelovaniepojedina-
ca
i
posljedicetakvih
angazmana-navee
i
e
Seta.Izaposljedn
ieg
razmimo-
ilazen
j
a,
kakosaznajemo,
SlO-
i
idugotraini.sporzbogstatu-
-
~~
.........
~.~
..
~
...
----
''''''IIiIIa.~~I'~...~~'~!llri1
~.....,..1OtIIo
l.II~j~"'~~""-Ml.-.....
........-t~~.....,KlA4..~....,......
,~~~G.4fCw,"""CL:""~
..~..,.~....,O"OU;ItI,~..,
_o....__
~"O:lG'~
Zulliei
HOldZO
UZ
Tihica
sjednikSDA
Kajnona
Sa-rajevo
Abdulharis
Seta,
zara-
zgovor
I)
"utesralimnerazu-
mijevaniima"unutar
SDA.Zbogtoga
[e
do
kasnosince
raspravljaoiIzvrilniodborKOSDA,
ali
ishoclsastankanijebiopozna[doza-kljucenjaovogizda.nja.
Da
jenezadovoljstvoTi-hieevomvladavinomideS:iva-niimauSDAsvedupjje,go·voriiGinjenicadajeSerado"biopismenupodrikuodje-dnogbroj.ugJednibSDA.ovacaizSaraj
eva
iskorasvibpredsjednika
opCinskih
odbo-
H!
SDAuglavnomgradu.PismopodrSke
u
kojemupozocavajuna"vaninstitcionalnodjelovaniepoiedina-ca"potpisali
Sll
AmorMaSovic,EJmedinKonako·victejos.nekizasrupniciizKantonalneskupstine,medukojimasu
i
KernalAdemovieiEldarCornor.Seraje
II
pi-
smu
Tihicu,
u
kojemgapo·ziv"da
§IO
peiieposieti
mje-cajrn
Kan
tonaJ:niodbor,iznioproblemdapcjedinci"unosenerazum
i
evanje
SIa
vI
j
aju
cisa
KO
izSarajeva,koji
je,
kao
uostalorn
i
ekidrugicdbori
nesklon
i
Tihicukao
predsje-
dnikuSDA,zapostavlienpri
kadrov
skim
postavl
jenjirna.
IzbornirezuItati
S[varseposebnozako-mplicirala
u
posljednjevrije-
me,
jeTj
e
Tihiezajedno
s
po·jedincirnaizKO,posebnoAsimomSarajlicemiNedZadomAjnadlicem,
mi-
rnasarajevskih
organastrankedogpvorioraspodjelupod.cii..Seraupismuupravoaltt-Scm
jezaizrazencneza-
dovcljstvopredsiednikustran
ke
dohiopodrskuod
svihpredsjednikaopCin·skihodboraSDAuSaraje-vu,izltzevpredsjednika
00
CenlarAmicaZukicaipredsjednika
00
NovoSa'
rajevo
Nedzada
Koldze,
ko-
j
i
u,cinise,ostalinaTi-
hicevojsrrani,
S
ems
upodrzaliTarik
Ea
linjev
ie,
IbrahimKerla,MahirDevi~,OsmanLiho-vac,DervoAljovic,Enes
.s
acic
i
H
ltSOCesir.diranatakvoposInpanje,aliiinace
na
lo~eodnosesasarajevskomSDA,koja
je
odsannogosnivanjabilaok(Fsniea
S
!ranke.PredsjcdnikKOupozoravaTihieadabiseovakvasituacijamoglaodraziIiinarezultateSDAnana.rednirnizborima..-Sveveeazabrinumstbr-oj
nih
clanovaiuglednihakti-vista
s
razlogomjeutemeljnapeedizbomeizazove
I!
na-rednojgodirnnaveojeSeta.OdranijeizvrhaSDAcureinform
ad
jedaTih.i':planira
uyes
Ii
povjerenisrvouKOicakoukloniliSemiposlavitisvojeposlu.lnike.No,pitanjejemoze
Ii
hderSDApriustitisebieskalaci-jusukobasasarajevskimogrankom
It
situ"eijikadajestrankaveei;>;gubibogro-mandiok.redibilitetamedubiracima.
T.
LAZOJlIC
Dooznal
IIZe.begOUle
Zanimljivojedast!pi·smopodrskeSeri,
U
kojemizrniavajuzabrinutostvarn-nsIitucio.nalnimdjelcva.njempojedirutea,ugledniclanoviSDAposlaliiBaki-
m
Izetbegovi~u,clanu
Pre-
dsjednistv.aBiH.
No,.javnost
nijeupo·znatadaIijeIzerbegovicragiraonaape1KO,iakojeupravoodsarajevskeSDAbetbegovicsvcjevremenoimaonajjacupodrSkuuka-
Il
didarurizapredsjedI!.ikaHmnke.-
Prema
nekimizvorima,upravoje
La
podrika
i
ove-
Ii
OSarajevouneugodllupozic.iju
U
odnosun.Ti-
hiea,kojisesadanaovakavnacinsveti.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mile Milic liked this
Ismail Velic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->