Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Saher Ek Istkhara Hay

Saher Ek Istkhara Hay

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by DILNAWAZ
Saher Ek Istkhara Hay by Umaira Ahmed
Saher Ek Istkhara Hay by Umaira Ahmed

More info:

Published by: DILNAWAZ on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
 
ﮯه
 
ﮦرﺎﻌﺘﺳا
 
ﮎا
 
ﺮﺤﺳ
...............)
ﺪﻤﺣا
 
ﮦﺮﻴﻤﻋ
(
 
Copied from webNot composed by meM Jawad Aliattari511@hotmail.com+971-50-2737867
ﺮﻬﭘ
 
جﺁ
 
ﮯﻧ
 
ساﺎﻬﺗ
 
ﺎﻴﮐ
 
نﻮﻓ
 
ﮯﻬﺠﻣ
-"
ﮯﺳ
 
 ﻪﺠﻣ
 
رﺎﺑ
 
ﮏﻳا
 
فﺮﺻ
 
رﺎﺑ
 
ﮏﻳا
 
ےد
 
ﺮﮐ
 
فﺎﻌﻣ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﻮﮩﮐ
 
ﮯﺳا
 
ﻢﻳﺮﻣ،ﮯﻟ
 
ﻞﻣےد
 
ﺎﻬﮐد
 
ﻞﮑﺷ
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮯﻬﺠﻣ
-"
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﮐ
 
ﺎﺠﺘﻟا
 
ﮯﻧ
 
سا
-"
ﮟﻴﻣ
 
ﺲﺑ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ہﻳ
 
ﻦﻤﻳاﮟﻴﮩﻧ
-""
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺲﺑ
 
ےرﺎﮩﻤﺗ
 
ﮯﺴﻴﮐ
-"
ﯽﻬﺗ
 
ئﻼﭼ
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
ﮯﺑ
 
ﮦو
-"
ﻮﮩﮐ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﮯﺳا
 
ﻢﺗﺎﺘﻠﭼ
 
ﺮﭘ
 
ںورﺎﺷا
 
ےرﺎﮩﻤﺗ
 
ﮦو
 
،ﮯﮨ
 
ﺎﺘﮑﺳ
 
ﻮﮨ
 
ﮯﺴﻴﮐ
 
ہﻳ
 
ﮯﻧﺎﻣ
 
ہﻧ
 
ﮦو
 
رواہﻳ
 
ﻮﮨ
 
ﯽﺘﮩﮐ
 
روا
 
ﮯﮨﯽﮨ
 
ﯽﺘﮨﺎﭼ
 
ﺎﺴﻳا
 
ﻢﺗ
 
ہﮐ
 
ﮟﻴﺘﮩﮐ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ںﻮﻴﮐ
 
ہﻳ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺲﺑ
 
ےﺮﻴﻣ
 
تﺎﺑﮟﻴﮩﻧ
-"
زاوﺁ
 
ﯽﮑﺳاﯽﻬﺗ
 
ﯽﮨر
 
ﮓﻴﻬﺑ
 
ﮯﺳ
 
ںؤﻮﺴﻧﺁ
-
ﺎﻳد
 
ﺮﮐ
 
ﺪﻨﺑ
 
نﻮﻓ
 
ﮯﺳ
 
ﯽﮕﺘﺴﮨﺁ
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
-
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮏﻴﻬﭨ 
 
ﮯﻧ
 
ساﻮﺟ
 
ﻮﺗ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﯽﺘﮨﺎﭼ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺮﮔا
 
روا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺘﮨﺎﭼ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺎﺴﻳا
 
ﯽﻌﻗاو
 
ﮟﻴﻣﭻﻴﺑ
 
ﮯﮐ
 
ں
 
ﻮﻧود
 
ﮟﻳراﻮﻳدروا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
تﺎﺑ
 
ﯽﮐ
 
ﺲﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﺴﮐ
 
ﺎﻧﺮﮐ
 
رﺎﭘ
 
ﻦﻴﮩﻧا
 
ﮟﻴﻬﺗ
 
ﻞﺋﺎﺣﮯﮨ
 
ﯽﻤﮐ
 
ﯽﮐ
 
ﺰﻴﭼ
 
ﺲﮐ
 
ﮯﺳا
 
ﺮﻬﭘﮯﮨ
 
ﯽﺘﮨﺎﭼ
 
ﺎﻨﻴﻟ
 
ﻦﻴﻬﭼ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﻮﮐ
 
ﯽﺷﻮﺧ
 
ﺪﺣاو
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﮦو
 
ﻮﺟ
 
ںود
 
ﮯﻧﻮﮨ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺎﺴﻳا
 
ﮟﻴﻣ
 
با
 
ﺮﮕﻣ،ﯽﮔﮯﺳ
 
ﮯﻠﮔ
 
ﮯﻨﭘا
 
ﻮﺟ
 
ﮯﮨ
 
ﯽﮑﭼ
 
ﺮﻣ
 
ﻢﻳﺮﻣ
 
ﮦورﺎﮨ
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﭩﻧﺎﮐ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﻠﮔ
 
ﮯﮑﺳا
 
ﺮﮐ
 
رﺎﺗا
 
رﺎﮨ
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﻟﻮﻬﭘسا
 
روا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺗﺮﮐ
 
ﺎﻴﻟ
 
ﻦﮩﭘﮯﮨ
 
ﺮﺘﮩﺑ
 
ﯽﮨ
 
ﺎﻧﺎﺟ
 
ﺮﻣ
 
ﺎﮐ
 
ﻢﻳﺮﻣ
-
 
 
ﯽﮨر
 
چﻮﺳ
 
ﮟﻴﻣ
 
ےرﺎﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﻦﻤﻳا
 
ﻞﺴﻠﺴﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﺘﻟﻮﻬﺟ
 
ﺮﭘ
 
ﯽﺳﺮﮐ
 
ﮯﺌﮐ
 
ﺪﻨﺑ
 
ﮟﻴﻬﮑﻧﺁﮯﮑﺳا
 
ﯽﻬﺗ
 
 ﻧﺁ
 
ﮯﮑﺳا
 
ﮯﻧ
 
ﺎﺠﺘﻟا
 
ﯽﮑﺳا
 
زاوﺁ
 
ﯽﮑﺳا
 
،ﮯﻧ
 
نﻮﻓﯼرﺎﺳ
 
ﯽﮐ
 
ںودﺎﻳ
 
ﮯﻧ
 
ںؤﻮﺴﯼد
 
لﻮﻬﮐ
 
ںﺎﻴﮐﮍﻬﮐ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﺊﮔ
 
ﮏﻬﺗ
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ﺪﻨﺑ
 
ﮟﻴﮩﻧا
 
ﮟﻴﻣ
 
روا
 
ﮟﻴﻬﺗ
-
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺘﮕﻟ
 
ﺎﻬﭼا
 
ﯽﻬﺒﮐ
 
ﯽﻬﺒﮐ
-
تار
 
ﮯﮐ
 
ںوﺮﻴﭘ
 
ﮯﮐ
 
پﺁ
 
ہﮐ
 
ﻮﮨ
 
ﻦﻴﻘﻳ
 
ﻮﮐ
 
پﺁ
 
ﺐﺟ
 
،ﺎﻨﮑﻧﺎﻬﺟ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﯽﺿﺎﻣ
 
ںﻮﻳ
 
ﺮﮩﭘ
 
سا
 
ﮯﮐﻦﻴﻣز
 
ﯽﮐ
 
ﮯﭽﻴﻧ
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
ﺮﭘ
 
ﺮﺳ
 
ہﮐ
 
ںﻮﮨ
 
ﮯﺘﻧﺎﺟ
 
ہﻳ
 
روا
 
ﯽﮔ
 
ےڑﻮﻬﭼ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ہﮕﺟ
 
ﯽﻨﭘا
 
بانﺎﻤﺳﺁنﺁ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺮﭘ
 
پﺁ
 
ﺎﮔ
 
ےﺮﮔ
-
ﺎﻨﺗا
 
،ﯽﺗﺮﮐ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
دﺎﻳ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ﮯﮐ
 
ںؤﻮﺴﻧﺁ
 
ﻮﮐ
 
ﯽﺿﺎﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
باےﺮﻴﻣ
 
ﮯﮨ
 
راﺮﻗ
 
ﺎﻨﺗا
 
ںﻮﮑﺳ
 
ﯽﻠﻬﮐ
 
،ﯽﺗﺮﮐ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
راﺮﻗ
 
ﮯﺑ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﺶﻠﺧ
 
ئﻮﮐ
 
ہﮐ
 
رﺪﻧاﮓﻟ
 
ﯽﻠﻬﺑ
 
ﺖﮩﺑ
 
اﻮﮨ
 
ﯽﻟاو
 
ﮯﻧﺁ
 
ﮯﺳ
 
ﯽﮐﮍﻬﮐ
 
ﮯﮨ
 
ﯽﮨر
-
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﺮﻤﻋ
 
ﯼرﺎﺳ
 
ﯽﮨ
 
ںﻮﻳ
 
ہﻳ
 
شﺎﮐ
 
ﮯﮨر
 
ﯽﺗﻼﮩﺳ
-"
ئﺎﻨﺳ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﯽﻧﺎﮩﮐ
 
ﯼرﻮﭘ
 
ﮯﻧ
 
پﺁ
 
رواﺎﻳد
 
ﻼﺳ
 
ﮯﻬﺠﻣ
-"
ﮟﻴﻣ
 
ےﺮﻴهﺪﻧا
 
ﻢﻴﻧ
 
ہﻣﺎﺳا
 
ﯼﺮﻬﺑا
 
زاوﺁ
 
ﮏﻳا
 
ﮏﻧﺎﭼا
 
ﮟﻴﻣ
 
ےﺮﻤﮐ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﯽﭨﻮﻣ
 
ﯽﭨﻮﻣ
 
ﯽﻨﭘاﺊﮔ
 
ﻞﻬﮐ
 
 ﻪﮑﻧﺁ
 
ﯽﮐ
 
سا
 
ﺖﻗو
 
ﺲﮐ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺎﺘﭘ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮨر
 
 ﻪﮑﻳد
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﮯﻟﻮﻬﮐ
 
ﮟﻴﻬﮑﻧﺁ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﯽﻬﺗﺎﻳﺁ
 
رﺎﻴﭘ
 
ﺮﭘ
 
سا
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
ﮯﺑ
-
ﭗﻤﻴﻟ
 
ﻞﺒﻴﭨ 
 
روا
 
ﺊﮔﺁ
 
ﺮﭘ
 
ﮉﻴﺑ
 
ﺐﻳﺮﻗ
 
ﮯﮑﺳا
 
ﺮﮐ
 
 ﻪﭨا
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺎﻳد
 
ﻼﺟ
-"
ﺗ
 
ﮯﺌﮔ
 
ﻮﺳ
 
ﻢﺗﯽﺗﺎﻨﺳ
 
ﮯﺴﮐ
 
ﯽﻧﺎﮩﮐ
 
ﺮﻬﭘ
 
ﮯﻬ
-"
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﺗﻼﮩﺳ
 
ﻮﮐ
 
ںﻮﻟﺎﺑ
 
ﮯﮑﺳا
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
-"
ﮟﺌﻳﺎﻨﺳ
 
با
 
ﺮﻬﭘ
-"
ﺎﮑﺳا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮟﻳد
 
لاڈ
 
ﮟﻴﮩﻧﺎﺑ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﻠﮔ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﮯﻨﺳا
 
ﺎﻴﻟ
 
مﻮﭼ
 
ﺎﻬﺗﺎﻣلاو
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﻴﮔﺁ
 
ﺲﭘاو
 
ﮦو
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯼد
 
ئﺎﻨﺳ
 
زاوﺁ
 
ﯽﮐ
 
نرﺎﮨ
 
ﮏﻧﺎﭼا
 
ﺮﭘ
 
ﭧﻴﮔ
 
ﺮﭘ
 
ﮎﻼﮐﮯﻬﺗﮯﮨر
 
ﺞﺑ
 
ود
 
ﮯﮐ
 
تار
 
ﯽﻟاڈ
 
ﺮﻈﻧ
-"
ﺎﻨﺳ
 
ﯽﻧﺎﮩﮐ؟ہﻧ
 
ﮟﺌﻳ
"
شﻮﻣﺎﺧ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﮯﻧ
 
ہﻣﺎﺳا
 
ﺎﻴﮐ
 
راﺮﺻا
 
ﺮﮐ
 
 ﻪﮑﻳد
-"
ںﻮﮨ
 
ﯽﺗﺎﻨﺳ
 
ﺊﻬﺑ
 
ںﻮﮨ
 
ﯽﺗﺎﻨﺳ
-"
ئﺎﻨﺳ
 
ﮏﺗ
 
ںﺎﮩﮐ
 
ﮯﮨ
 
دﺎﻳ
 
ﮟﻴﮩﻤﺗ
 
؟
 
ﯽﻬﺗ
"
فﺮﻃ
 
ﯽﮑﺳا
 
ﮟﻴﻣ
 
ﯽﮐ
 
عوﺮﺷ
 
ﯽﻧاﺮﮨد
 
ﯽﻧﺎﮩﮐ
 
ﮯﻨﺳاﯽﻬﺗ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ہﺟﻮﺘﻣ
-
ﯽﻠﺧاد
 
ﮦو
 
ﺖﻗو
 
سا
 
ےزاﺪﻧا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
،ﺎﮔﻮﮨ
 
ﺎﻴﮔ
 
ﺁ
 
رﺪﻧا
 
ﺮﮐ
 
لﻮﻬﮐ
 
ﮦزاورد
 
زور
 
ﮟﻴﻣ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﮐ
 
ﺶﺷﻮﮐ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻧﺎﮕﻟﯽﮩﻳ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺗﺮﮐ
 
ﺎﻴﮐ
-"
ںﻮﮨ
 
ﯼﮍﮑﭘ
 
ﮟﻳﺰﻴﭼ
 
ﮯﺳ
 
سا
 
ﮯﻧ
 
مزﻼﻣ
 
،ﺎﮔ
 
ﻮﮨ
 
ﺎﻴﮔ
 
ﺁ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺞﻧؤﻻ
 
ﮦو
 
با
 
ﯽﮔ
-"
ﻖﺑﺎﻄﻣ
 
ﻦﻴﻋ
 
ﮯﮐ
 
ےزاﺪﻧا
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﮦو
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﮨر
 
ﺁ
 
زاوﺁ
 
ﯽﮐ
 
ںﻮﻣﺪﻗ
 
ﮯﮑﺳا
 
ﺮﭘ
 
ںﻮﻴهﮍﻴﺳ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮨر
 
 هﮍﭼ
 
ںﺎﻴهﮍﻴﺳ
-
ﮯﻧﺁ
 
ﮟﻴﻣ
 
ےﺮﻤﮐ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﮦو
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺮﻳد
 
ﯼڑﻮﻬﺗ
 
با
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺘﻧﺎﺟ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﻻاو
-
رﺎﻴﭘ
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
 ﻣﺎﺳا
 
ﮯﺳاﺮﻴﻬﭘ
 
 ﻪﺗﺎﮨ
 
ﺮﭘ
 
ےﺮﮩﭼ
 
ﮯﮐ
 
ہ
-
ا
 
Page # 03
ﯼداﺰﮩﺷ
Palace
ﯽﺗﺮﮐ
 
ﺎﻳور
 
زور
 
ﺮﮐ
 
 ﻪﭩﻴﺑ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﯽﮐﮍﻬﮐ
 
ﯽﮐ
 
دﺪﻣ
 
ﯽﮑﺳا
 
ئﻮﮐ
 
ﺮﮕﻣ
 
ﯽﻬﺗﮯﮔﺁ
 
با
 
،ارﺰﮔ
 
ﮦداﺰﮩﺷ
 
ﮏﻳا
 
ﮯﺳ
 
ںﺎﮨو
 
ند
 
ﮏﻳا
 
ﺮﻬﭘ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﺁ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﻮﮐ
 
ﮟﺌﻳﺎﻨﺳ
-"
ﮯﻧ
 
ہﻣﺎﺳاﺎﮐ
 
ﮯﻨﻨﺳ
 
ﯽﻧﺎﮩﮐ
 
ﮯﮔﺁ
 
ﮦو
 
با
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﻳد
 
ﺮﮐ
 
ﮦدﺎﻋا
 
ﺎﮐ
 
ﯽﻧﺎﮩﮐ
 
ئﻮﮨ
 
ﯽﻨﺳ
 
ﯽﻨﭘا
 
 ﻬﺗ
 
ﺮﻈﺘﻨﻣﺎ
-"
ﺎﻬﮑﻳد
 
ﻮﮐ
 
ﯼداﺰﮩﺷ
 
ﮯﻧ
 
ےداﺰﮩﺷ
 
ﺮﻬﭘ
-----"
ںﻮﻣﺪﻗ
 
ﯽﮐ
 
عوﺮﺷ
 
ﯽﻧﺎﮩﮐ
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
پﺎﭼ
 
ﯽﮐﺎﻳد
 
لﻮﻬﮐ
 
ﮦزاورد
 
روا
 
ﺎﻳﺎﻤﻬﮔ
 
لﮉﻨﻴﮨ
 
ﮯﻨﺳا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﺊﮔ
 
ﮎر
 
ﺮﭘ
 
ےزاورد
 
ےﺮﻴﻣ
----------------------------
ﺾﻌﺑ
 
ہﮑﻠﺑ
 
ﯽﻬﺗ
 
ترﻮﺼﺑﻮﺧ
 
ﺪﺣ
 
ﮯﺑ
 
ﯽﻬﺗ
 
ترﻮﺼﺑﻮﺧ
 
ﮦو
 
ﺎﻴﮐ
 
ہﮐ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺘﭼﻮﺳ
 
ﮟﻴﻣ
 
ہﻌﻓد
 
ﮯﺳ
 
سا
 
ئﻮﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺎﻴﻧدروا
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺘﮑﺳ
 
ﻮﮨ
 
ﯽﻬﺑ
 
ترﻮﺼﺑﻮﺧ
 
ﮦدﺎﻳز
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
رﺮﻣ
 
ﮏﺠﻴﻣ
 
اﺮﻴﻣﮟﻴﮩﻧ
 
ئﻮﮐ
 
ترﻮﺼﺑﻮﺧ
 
ﮦدﺎﻳز
 
ﮯﺳ
 
سا
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺎﻴﻧد
 
ہﮐ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﺎﺘﺑ
 
ﯽﮩﻳ
 
ہﺸﻴﻤﮨ
 
ﯽﮐ
 
ﮏﻳا
 
ﺮﮨ
 
،ﮯﮨﮦو
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﺁ
 
ﮏﺷر
 
ﺮﭘ
 
سا
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
روا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺗﻮﮨ
 
ﺶﺋﺎﺘﺳ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
سا
 
ﮟﻴﻣ
 
 ﻪﮑﻧﺁ
 
 ﻟ
 
ﮯﺴﻴﺟ
 
ےﺮﻴﻣ
 
،ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﺁ
 
لﺎﻤﻌﺘﺳا
 
ﺎﮐ
 
ﯽﺗرﻮﺼﺑﻮﺧ
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮯﺳا
 
روا
 
ﯽﻬﺗ
 
ترﻮﺼﺑﻮﺧگﻮحاﺪﻣ
 
ﮯﮑﺳا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﭨﻮﻬﭼ
 
ﮯﺳ
 
 ﻪﺠﻣ
 
،ﯽﺘﻴﻟ
 
اوﺮﮐ
 
ﯽﺘﮨﺎﭼ
 
ﻮﺟ
 
ﮦو
 
ﮯﻬﺗ
 
لﻮﻤﻌﻣ
 
ﮯﮑﺳا
 
،ﮯﻬﺗ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﻟڈﻻ
 
ﮯﺌﻟ
 
سا
 
فﺮﺻ
 
روا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯼرﺎﻴﭘ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﮯﺌﻟ
 
سا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﻦﮩﺑ
 
ﯽﺗﻮﻠﮐا
 
ﯼﺮﻴﻣﯽﮨ
 
ﻮﮐ
 
ﺐﺳ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﯽﮨ
 
ﮯﻬﺠﻣ
-
ﮯﺘﮨر
 
ﮯﮕﻟ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﻨﻳد
 
ﺶﺋﺎﺳﺁ
 
ﻮﮑﺳا
 
ﺐﺳ
 
ﺎﺑا
 
،
 
ﯽﻣا
 
،ﮟﻴﻣ
-"
ﮦو
 
ﻮﮐ
 
ﻦﻤﻳا
 
ﮯﻴﮨﺎﭼ
 
ہﻳ
 
ﻮﮐ
 
ﻦﻤﻳا
 
 ﻤﻳا
 
،ﮯﺌﻴﮨﺎﭼﮟﻴﮩﻧ
 
ﺪﻨﺴﭘ
 
ﮦو
 
ﻮﮐ
 
ﻦﻤﻳا
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺪﻨﺴﭘ
 
ہﻳ
 
ﻮﮐ
 
ﻦ
-"
ﺮﻬﮔ
 
ﺖﻗو
 
ﺮﮨ
 
ﻮﺟ
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﻠﻤﺟ
 
ﮦو
 
ہﻳ
 
ﻢﮨ
 
روا
 
ﮯﺘﮨر
 
ﺮﭘ
 
نﺎﺑز
 
ﯽﮐ
 
دﺮﻓ
 
ﯽﺴﮐ
 
ہﻧ
 
ﯽﺴﮐ
 
ﮯﮐئﻮﮐ
 
فﻼﺧ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﺿﺮﻣ
 
ﯽﮑﺳا
 
ﯽﻬﺑ
 
ئﻮﮐ
 
ﮯﺳ
 
ﮟﻴﻣ
 
ارﻮﭘ
 
ہﺘﺴﮨﺁ
 
ہﺘﺴﮨﺁ
 
،ﺎﺗﺮﮐ
 
ہﻧ
 
مﺎﮐ
 
ﯽﻬﺑﯽﮑﺳا
 
مﺎﮐ
 
ﺮﮨ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺮﻬﮔ
 
،ﺎﮕﻟ
 
ﮯﻨﻠﭼ
 
ﮯﺳ
 
ﯽﺿﺮﻣ
 
ﯽﮑﺳا
 
ﺮﻬﮔ
 
ﺮﮨ
 
،ﺎﺗﻮﮨ
 
ﻖﺑﺎﻄﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﺪﻨﺴﭘ
 
ﺰﻴﭼﯽﺗﺎﺟ
 
ﯽﻬﮐر
 
ﻖﺑﺎﻄﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﺿﺮﻣ
 
ﯽﮑﺳا
 
روا
 
ﯽﺗﺁ
 
ﮯﺳ
 
ﺪﻨﺴﭘ
 
ﯽﮑﺳا
-
فﺮﺻ
 
ہﻳ
 
رواﻖﺑﺎﻄﻣ
 
ﮯﮐ
 
تروﺮﺿ
 
روا
 
ﯽﺿﺮﻣ
 
ﯽﻨﭘا
 
ﯽﻬﺑ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﮦو
 
ﺎﻬﺗ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺲﺑ
 
ﯽﮨ
 
ﺮﭘ
 
ﺮﻬﮔ
 
لﺎﻤﻌﺘﺳاﯼﺮﻴﻣ
 
ﺮﻬﭘ
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
ﺎﻳد
 
ﻮﮐ
 
ﻦﻤﻳا
 
ﻖﺣ
 
ﺎﮐ
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ﮯﻠﮩﭘ
 
ﯽﺗﺁ
 
ﺰﻴﭼ
 
ﻮﺟ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺮﻬﮔ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺗﺮﮐ
 
ﯼرﺎﺑ
 
ﻮﺟ
 
ہﺸﻴﻤﮨ
 
ﮟﻴﻣ
 
روا
 
ﻼﭼ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﯽﻬﺑ
 
ہﺘﭘ
 
ﺮﻬﭘ
 
روا
 
ﯽﺗﺁﻦﻳﺮﺘﮩﺑ
 
ﮯﺳ
 
ﮟﻴﻣ
 
سا
 
ﯽﺗﻻ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﺰﻴﭼ
 
ﮏﻳا
 
ﺮﮔا
 
ہﮐ
 
ﺎﺗﻮﮨ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﺎﺴﻳا
 
ﯽﻬﺒﮐ
 
،ﺊﮔ
 
ﻮﮨ
 
ﯼدﺎﻋ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻧﺮﮐ
 
ﮦﺪﺤﻴﻠﻋ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ﻦﻤﻳا
 
ﺰﻴﭼﮯﺴﻴﺟ
 
ﺮﮐ
 
 ظﻮﻔﺤﻣ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ﻊﻗﻮﻣ
 
صﺎﺧ
 
ﺮﮐ
 
اﻮﻠﺳ
 
ﺎﻨﭘا
 
ﻦﻤﻳا
 
ﻮﺗ
 
ﮯﺗﺎﺟ
 
ﺁ
 
ےﮍﭙﮐ
 
ﺎﻳ
 
ﮯﺗﻮﺟﯽﺴﮐ
 
روا
 
ﯽﺘﻳد
 
لﺎﻤﻌﺘﺳا
 
ﺎﺗﻮﺟ
 
ﺎﻳ
 
ٹﻮﺳ
 
ﻻاو
 
اﺮﻴﻣ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﻧﺎﺟ
 
ﺮﭘ
 
ہﮕﺟ
 
ﯽﺳ
 
مﺎﻋ ﻬﺠﻣ
 
،ﯽﺗﺮﮐسا
 
ﯽﻬﺒﮐ
 
 
ﮯﻟﮍهد
 
ےﮍﺑ
 
ﮦو
 
ﻮﺗ
 
ﺎﺗﻮﮨ
 
ﯽﻬﺒﮐ
 
ﻮﮐ
 
ﯽﻣا
 
ںﺎﮨ
 
اﻮﮨ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ضاﺮﺘﻋا
 
ﺮﭘﯽﺘﮩﮐ
 
ﮯﺳ
-"
ﮯﺴﻳا
 
ںﺎﮨ
 
ںﻮﻟ
 
ﺮﮐ
 
ب
 
اﺮﺧ
 
ﺮﮐ
 
ﻦﮩﭘ
 
ٹﻮﺳ
 
ﺎﻨﭘا
 
ﺮﭘ
 
ﻊﻗﻮﻣ
 
ﮯﺳ
 
مﺎﻋ
-""
ﻮﮨ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
باﺮﺧ
 
ﺎﮐ
 
ﻢﻳﺮﻣ
 
ﺎﻴﮐ
 
ﻮﺗ
 
ﺎﮔ
-"
ﮟﻴﺘﮩﮐ
 
ﯽﻣا
-"
ﺎﺗﻮﮨ
 
ﺎﻧﺎﺟ
 
ﺎﻧﺁ
 
ﺮﮨﺎﺑ
 
ﺎﻨﺗا
 
ﺎﺴﻧﻮﮐ
 
ﮯﺳا
 
ﮯﮨ
 
ﺮﻴﺧ
 
ﯽﮑﺳا
 
ﮯﮨ
-"Page # 04
ﯽﻣا
 
ہﺸﻴﻤﮨ
 
ﮟﻴﻣﯽﺘﻳد
 
ﮎور
 
ﮯﺳ
 
ﮯﻧﺎهﮍﺑ
 
تﺎﺑ
 
ﻮﮐ
-"
 ﻪﭽﮐ
 
ﯽﻣا
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
تﺎﺑ
 
ئﻮﮐﺎﺗﻮﮨ
 
ﮟﻴﮩﻧ
-"
اﻮﮨ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﮦﻮﮑﺷ
 
ئﻮﮐ
 
ﮯﺳ
 
سا
 
ﯽﻬﺑ
 
ﯽﻬﺒﮐ
 
ﮯﻬﺠﻣﮟﻴﻬﺗ
 
ﮟﻳﺰﻴﭼ
 
ﯽﺳ
 
مﺎﻋ
 
ﻮﺗ
 
ہﻳ
 
ﺎﻬﺗﮯﻨﻳد
 
ﯽﻬﺑ
 
نﺎﺟ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
سا
 
ﺮﭘ
 
ﮯﻧﮍﭘ
 
تروﺮﺿ
 
ﻮﺗ
 
ﮟﻴﻣﯽﻬﺒﮐ
 
ﻊﻗﻮﻣ
 
ﺎﺴﻳا
 
ﺮﮕﻣ
 
ﯽﺗﺮﮐ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺰﻳﺮﮔ
 
ﮯﺳﮟﻴﮩﻧ
 
ﯽﮨ
 
ﺎﻳﺁ
-
 ﻋ
 
سا
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ہﮐ
 
ﻼﭼ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﯽﮨ
 
ﺎﺘﭘ
 
ﮯﻬﺠﻣﺎﻳد
 
ﺎﻨﺑ
 
ضﺮﻏ
 
دﻮﺧ
 
ﮯﺳا
 
ﺐﮐ
 
ﮯﻧ
 
تدﺎسا
 
ﺐﮐﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﻮﮨ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺪﺴﺣ
 
ئﻮﮐ
 
ﮯﺳ
 
سا
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ہﮑﻧﻮﭼ
 
ﺎﻴﻟ
 
ﺎﻨﺑ
 
تدﺎﻋ
 
ﺎﻨﻨﻴﻬﭼ
 
ﺰﻴﭼ
 
ﺮﮨ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﮯﻧ
 
ﮯﺋﺎﺠﺑ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﮯﻧ
 
ﺪﻌﺳ
 
ﺮﺘﻴﮕﻨﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﻦﭙﭽﺑ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﺐﺟ
 
اﻮﮨ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ضاﺮﺘﻋا
 
ﯽﻬﺑ
 
ﺐﺗ
 
ﮯﺌﻟ
 
ساﮯﺳ
 
ساﺎﻬﺗ
 
ﺎﻴﮐ
 
راﺮﺻا
 
ﺮﭘ
 
ﯼدﺎﺷ
-
ﺎﻤﮨ
 
ﻮﺗ
 
ﯽﻨﮕﻨﻣ
 
ﮦﺪﻋﺎﻗﺎﺑ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﭩﻴﺑ
 
ﺎﮐ
 
ہﻟﺎﺧ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﮦوﮟﻴﮩﻧ
 
ﯼرﺮﮨ
 
ﯽﮨ
 
ﮯﺳ
 
ﻦﭙﭽﺑ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
ﯽﻬﺗ
 
ئﻮﮨںﻮﻧود
 
ﻢﮨ
 
ﯽﮔ
 
ﻮﮨ
 
ﯽﮨ
 
ﮯﺳ
 
ﺪﻌﺳ
 
ﯼدﺎﺷ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ہﮐ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺘﻧﺎﺟ
 
ئﻮﮐﻢﮐ
 
ﯽﮨ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺲﭘﺁ
 
ﮟﻴﻣﻮﮔ
 
ﻢﮐ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﮦو
 
،ﻮﮨ
 
ئﻮﮨ
 
ﯽﻬﺒﮐ
 
ﯽﮨ
 
ﯼدﺎﺷ
 
ہﮑﻠﺑ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺗﻮﮨ
 
ﺖﮩﭼ
 
تﺎﺑﯽﻬﺑ
 
ﮦﺪﻴﺠﻨﺳ
 
روا
 
ﺎﻬﺗﺎﻬﺗ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺎﻧﺎﺟ
 
ﺎﻧﺁ
 
ﮦدﺎﻳز
 
ﺎﮑﺳا
 
ﺮﻬﮔ
 
ےرﺎﻤﮨ
-
ﮟﻴﻣ
 
ئﺎهﮍﭘ
 
ﮦو
 
ﮟﻴﻣ
 
عوﺮﺷ
 
فوﺮﺼﻣ
 
ﺖﮩﺑﺎﮨرﮯﮑﻧا
 
ہﺘﺴﮨﺁ
 
ہﺘﺴﮨﺁ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﻳد
 
ﺮﮐ
 
عوﺮﺷ
 
رﺎﺑورﺎﮐ
 
ﮯﻧ
 
سا
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺮﻬﭘ
 
رواﺖﮩﺑ
 
تﻻﺎﺣ
 
ﯽﻟﺎﻣﻮﻟﺎﺧ
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺘﻬﮐر
 
ﻖﻠﻌﺗ
 
ﮯﺳ
 
سﻼﮐ
 
لﮉﻣ
 
ﺮﺋﻮﻟ
 
حﺮﻃ
 
ﯼرﺎﻤﮨ
 
ﮦو
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺌﮔ
 
ﻮﮨ
 
ﮯﻬﭼاﺁﮉﭘاوﺎﻬﺗ
 
ئﺎﻬﺑ
 
ﺎﺗﻮﻠﮐا
 
ﺎﮐ
 
ںﻮﻨﮩﺑ
 
ود
 
ﮦو
 
ﮯﻬﺗ
 
ﭧﻧﮉﻨﭩﻧﺮﭙﺳ
 
ﮟﻴﻣ
-
روا
 
MBA
سا
 
ﺪﻌﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﻧﺮﮐﮯﻧا
 
ﺮﮐ
 
ﻞﻣ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﺘﺳود
 
 ﻪﭽﮐﺲﭩﮑﻴﺟ
 
رﺪﻴﻟ
 
ﮦو
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﻴﮐ
 
عوﺮﺷ
 
مﺎﮐﺎﮐ
 
ٹرﻮﭙﺴﮑﻳا
 
ٹرﻮﭙﻣ
 
سﻼﮐ
 
لﮉﻣ
 
ﺮﭘا
 
ﺮﮐ
 
ﻞﮑﻧ
 
ﮯﺳ
 
سﻼﮐ
 
لﮉﻣ
 
ﺮﺋﻮﻟ
 
ﮦو
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﺻﺮﻋ
 
ﻢﮐ
 
ﺖﮩﺑ
 
روا
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﺮﮐ
 
ﺎﻳاﻮﻨﺑﮟﻴﻣﮯﻬﺗ
 
ﮯﺌﮔ
 
ﺁ
-
ﮟﻴﻣ
 
ﻮﺗ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﺤﻤﻟ
 
ﺪﻨﭼ
 
ﻮﺗ
 
ﺎﻴﮐ
 
ﺮﮐز
 
ﺎﮐ
 
ﺪﺿ
 
ﯽﮐ
 
ﺪﻌﺳ
 
ﮯﺳ
 
 ﻪﺠﻣ
 
ﮯﻧ
 
ﯽﻣا
 
ﺐﺟﮯﺑ ﮨو
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺮﻬﭘ
 
ﯽﮨر
 
ﯽﺘﻬﮑﻳد
 
ﮟﻴﮩﻧا
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﻨﻴﻘﻳﯽﻬﺗ
 
ﯽﺘﮩﮐ
 
ہﺸﻴﻤﮨ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻮﺟ
 
ﺎﮩﮐ
 
-"
ﮯﮨ
 
ﺎﻴﮐ
 
ﯽﮨ
 
جﺮﺣ
 
ﮟﻴﻣ
 
سا
 
ﯽﻣا
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
تﺎﺑ
 
ئﻮﮐ
-"

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->