Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Decreto toque de queda menores

Decreto toque de queda menores

Ratings: (0)|Views: 584|Likes:
Published by DAPIGO
Decreto de toque de queda para menores en Aguachica
Decreto de toque de queda para menores en Aguachica

More info:

Published by: DAPIGO on Jul 01, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2011

 
 
IBJ^BYM Am!# ,
‐WM^ B@ JRK@ ZB ^BF@KHBAYK @K ^BZY^LJJLMA IB ALÛMZ,
 ALÛKZ \ KIM@BZJBAYBZ BA B@ HRALJLWLM IBKFRKJCLJK JBZK^ ZB IB^MFKA ILZWMZLJLMABZ KAYB^LM^BZ
\ ZB ILJYKA MY^KZ ILZWMZLJLMABZ‘
 B` K`jk`ib ib` Hraljlwlm ib Kfrkjcljk ba rzm ib zrz dkjr`ykibz jmazylyrjlmak`bz |`bfk`bz ba bzwbjlk` `kz jmadb~likz wm~ b` k~yèjr`m :;2 ib `k Jmazylyrjlúa Akjlmak` b`k~yèjr`m <; ib `k @b| ;:4 ib ;<<9 `k @b| ;7<3 ib >774 |JMAZLIB^KAIM;, [rb `k Jmazylyrjlúa Akjlmak` jmazkf~k ba zrz k~yèjr`mz 99 | 92 b` layb~ìz zrwb~lm~ ib`hbam~ k` bzykn`bjb~ {rb `mz ib~bjcmz ib `mz alûmz alûkz | kim`bzjbaybz w~btk`bjbazmn~b `mz ib~bjcmz ib `mz ibhëz | bzykn`bjba wk~k b` Bzykim mn`lfkjlmabz ibkzlzybajlk | w~mybjjlúa!>, [rb ba ibzk~~m``m ib bzymz k~yèjr`mz ib ~kafm jmazylyrjlmak` zb w~mdl~lú `k @b| ;7<3 ib>774 `k jrk` ylbab wm~ dlak`liki b` fk~kaylk~ {rb `mz alûmz `kz alûkz | `mzkim`bzjbaybz ybafka ra w`bam | k~hmalmzm ibzk~~m``m wk~k {rb j~bjka ba b` zbam ib`k dkhl`lk | ib `k jmhraliki ba ra khnlbayb ib db`ljliki khm~ | jmhw~bazlúafk~kaylkaim kibhëz b` jrhw`lhlbaym ib `mz ib~bjcmz draikhbayk`bz k `k lfrk`iki |`k ilfaliki crhkak j~bjlbaim zla ilzj~lhlakjlúa k`frak bzykn`bjlbaim kibhëz {rbzma ylyr`k~bz ib bzymz ib~bjcmz `kz wb~zmakz hbam~bz ib ;3 kûmz!:, [rb k`framz ib `mz w~lajlwlmz ba {rb zb draikhbayk `k @b| ib `k Ladkajlk | `kKim`bzjbajlk wk~k {rb `kz krym~likibz zb mn`lfrba k ik~ jrhw`lhlbaym k `k w~mybjjlúalaybf~k` ib `mz alûmz `kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz zma?
‐K~yèjr` 
m 2·! Akyr~k`bk ib `kz am~hkz jmaybalikz ba bzyb júilfm! @kz am~hkz zmn~b `mz alûmz,`kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz, jmaybalikz ba bzyb júilfm, zma ib m~iba wÿn`ljm, ib jk~ëjyb~ l~~barajlkn`b | `mz w~lajlwlmz | ~bf`kz ba b``kz jmazkf~kimz zb kw`ljk~ëa ib w~bdb~bajlk k `kz ilzwmzljlmabz jmaybalikz ba my~kz `b|bz!K~yèjr`m 6·! W~mybjjlúa laybf~k`! Zb baylbaib wm~ w~mybjjlúa laybf~k` ib `mz alûmz, alûkz kim`bzjbaybz b` ~bjmamjlhlbaym jmhm zrobymz ib ib~bjcmz, `k fk~kayèk | jrhw`lhlbaym ib `mz hlzhmz, `k w~btbajlúa ib zr khbakk m tr`ab~kjlúa | `k zbfr~liki ib zr ~bzykn`bjlhlbaym lahbilkym ba ibzk~~m``m ib` w~lajlwlm ib` layb~ìz zrwb~lm~!@k w~mybjjlúa laybf~k` zb hkyb~lk`lk ba b` jmaoraym ib wm`èyljkz, w`kabz, w~mf~khkz | kjjlmabz {rb zb bobjryba ba `mz ëhnlymz akjlmak`, ibwk~ykhbayk`, ilzy~lyk` | hraljlwk` jma `k jm~~bzwmailbayb kzlfakjlúa ib ~bjr~zmz dlakajlb~mz, dèzljmz | crhkamz!K~yèjr`m <·! W~btk`bajlk ib `mz ib~bjcmz! Ba ymim kjym, ibjlzlúa m hbilik kihlalzy~kyltk, oriljlk` m ib jrk`{rlb~ akyr~k`bk {rb ibnk kimwyk~zb ba ~b`kjlúa jma `mz alûmz, `kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz, w~btk`bjb~ëa `mz ib~bjcmz ib bzymz, ba bzwbjlk` zl bslzyb jmad`ljym bay~b zrz ib~bjcmz draikhbayk`bz jma `mz ib jrk`{rlb~ my~k wb~zmak!Ba jkzm ib jmad`ljym bay~b imz m hëz ilzwmzljlmabz `bfk`bz, kihlalzy~kyltkz m ilzjlw`lak~lkz, zb kw`ljk~ë `k am~hk hëz dktm~kn`b k` layb~ìz zrwb~lm~ ib` alûm, alûk m kim`bzjbayb!K~yèjr`m ;7! Jm~~bzwmazknl`liki! Wk~k `mz bdbjymz ib bzyb júilfm, zb baylbaib wm~ jm~~bzwmazknl`liki, `k jmajr~~bajlk ib kjym~bz | kjjlmabz jmairjbaybz k fk~kaylk~ b` bob~jljlm ib `mz ib~bjcmz ib `mz alûmz, `kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz! @k dkhl`lk, `k zmjlbiki | b` Bzykim zma jm~~bzwmazkn`bz ba zr kybajlúa, jrlikim | w~mybjjlúa!@k jm~~bzwmazknl`liki | `k jmajr~~bajlk kw`ljka ba `k ~b`kjlúa {rb zb bzykn`bjb bay~b ymimz `mz zbjym~bz b lazylyrjlmabz ib` Bzykim!Am mnzykayb `m kayb~lm~, lazylyrjlmabz wÿn`ljkz m w~ltkikz mn`lfkikz k `k w~bzykjlúa ib zb~tljlmz zmjlk`bz, am wmi~ëa latmjk~ b` w~lajlwlm ib `k jm~~bzwmazknl`liki wk~k abfk~ `k kybajlúa {rb ibhkaib `k zkylzdkjjlúa ib ib~bjcmz draikhbayk`bz ib alûmz, alûkz | kim`bzjbaybz!K~yèjr`m ;2! Bob~jljlm ib `mz ib~bjcmz | ~bzwmazknl`likibz! Bz mn`lfkjlúa ib `k dkhl`lk, ib `k zmjlbiki | ib` Bzykim, dm~hk~ k `mz alûmz, `kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz ba b` bob~jljlm ~bzwmazkn`b ib `mz ib~bjcmz! @kz krym~likibz jmay~lnrl~ëa jma bzyb w~mwúzlym k y~ktìz ib ibjlzlmabz mwm~yrakz | bdljkjbz | jma j`k~m zbaylim wbikfúfljm!
 
 
B` alûm, `k alûk m b` kim`bzjbayb ybai~ëa m ibnb~ëa jrhw`l~ `kz mn`lfkjlmabz jètljkz | zmjlk`bz {rb jm~~bzwmaika k ra lailtlirm ib zr ibzk~~m``m!Ba `kz ibjlzlmabz or~lziljjlmak`bz m kihlalzy~kyltkz, zmn~b b` bob~jljlm ib `mz ib~bjcmz m `k lad~kjjlúa ib `mz ibnb~bz zb ymhk~ëa ba jrbayk `mz iljyëhbabz ib bzwbjlk`lzykz 
!
K~yèjr`m >:! Jrzymilk | jrlikim wb~zmak`! @mz alûmz, `kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz ylbaba ib~bjcm k {rb zrz wki~bz ba dm~hk wb~hkabayb | zm`lik~lk kzrhka il~bjyk | mwm~yrakhbayb zr jrzymilk wk~k zr ibzk~~m``m laybf~k`! @k mn`lfkjlúa ib jrlikim wb~zmak` zb bsylbaib kibhëz k {rlbabz jmatltka jma b``mz ba `mz ëhnlymz dkhl`lk~, zmjlk` m lazylyrjlmak`, m k zrz 
~bw~bzbaykaybz `bfk`bz!‘ 
 
9, [rb `k wb~hkabajlk ib `mz alûmz `kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz ba `k jk``b ckzyk k`ykzcm~kz ib `k amjcb jma``btk k {rb zb dmhbayb b` jmazrhm ib nbnlikz bhn~lkfkaybz |jmazrhm ib bzyrwbdkjlbaybz ibyb~lm~kaim `k zk`ri dèzljk | hbayk` ib `mz oútbabzwmalbaim ba wb`lf~m `k tlik | `k laybf~liki dèzljk ib `mz hlzhmz zla ibzjmamjb~kibhëz {rb `k jmadm~hkjlúa ib k`framz f~rwmz ib oútbabz ibamhlakimz wkail``kzk`yb~ka `k y~ka{rl`liki | zbfr~liki jlrikikak imaib kibhëz ib `k k`yb~kjlúa ib`m~iba wÿn`ljm {rb fbab~ka knrzka ib` jmazrhm ib zrzykajlkz wzljmkjyltkz | nbnlikzbhn~lkfkaybz bajmay~kaim ba `kz cm~kz ib `k amjcb `k jmhw`ljliki ib `k mzjr~likiwk~k ~bk`lk~ jrk`{rlb~ ylwm ib kjyltlikibz l`èjlykz {rb wmaba ba wb`lf~m ykaym zrz tlikzjmhm `kz ib `mz ibhëz!2, [rb `mz alûmz `kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz wb~hkabjba ba `kz jk``bz ckzyk k`ykzcm~kz ib `k amjcb {rbikaim ba zlyrkjlúa ib laibdbazlúa wb`lf~m | tr`ab~knl`liki m bab` wbm~ ib `mz jkzmz m lajbayltkaim `k jmhlzlúa ib ib`lymz m kjymz wb~yr~nkim~bz ib `ky~ka{rl`liki jlrikikak hrjckz ib `kz tbjbz wm~ `k kjjlúa r mhlzlúa | ckzyk b` hk`bobhw`m ib k`framz ib `mz wki~bz ib dkhl`lk m kir`ymz ~bzwmazkn`bz ib bzyb f~rwmtr`ab~kn`b ib `k wmn`kjlúa ib Kfrkjcljk!4, [rb jmadm~hb k `mz bzyrilmz | bzykièzyljkz ib `kz lazylyrjlmabz jmhm `kz Jmhlzk~èkzib Dkhl`lk `k Wm`ljèk Akjlmak` b` Lazylyrym Jm`mhnlkam ib Nlbabzyk~ Dkhl`lk~Lazwbjjlúa ib Wm`ljèk Dlzjk`lkz | Hbiljlak @bfk` b` èailjb ib alûmz alûkz |kim`bzjbaybz latm`rj~kimz ba `k jmhlzlúa ib ib`lymz jmay~ktbajlmabz | {rb kibhëzzma bsw`mykimz zbsrk`hbayb ck krhbaykim jmazlib~kn`bhbayb ~kúa wm~ `k jrk` zbclm mn`lfkym~lm `k ymhk | hbilikz {rb ~biraiba ba `k w~mybjjlúa ib `mz alûmz alûkz |kim`bzjbaybz!6, [rb ba ~kúa k `m ibzj~lym kayb~lm~hbayb zb iljyk~ma hbilikz `mjk`bz jmhm b`Ibj~bym 73: ib >2 ib Hk|m ib >77; | ibj~bym ><< ib` >2 ib zbwylbhn~b ib >773  wm~`mz jrk`bz zb bzykn`bjlú `k w~mclnljlúa wk~k `mz alûmz `kz alûkz | `mz kim`bzjbaybz ibwb~hkabjb~ ba `kz jk``bz zla `k jmhwkûèk ib zrz wki~bz m ~bw~bzbaykaybz `bfk`bz ib@rabz k tlb~abz ba ièkz m~ilak~lmz ib majb #;;?77 WH, k jlajm ib `k hkûkak #2?77KH,ib` ièk zlfrlbayb zënkimz imhlafmz | dbzyltmz #;7?77wh, k jlajm ib `k hkûkak#2?77kh,!3, [rb ir~kayb b` ylbhwm ib kw`ljkjlúa ib `kz am~hkz `mjk`bz barajlkikz zb wrilb~mabzykn`bjb~ jlb~ykz jl~jrazykajlkz k ybab~ ba jrbayk jmhm `k jm~~bzwmazknl`liki ib `mzwki~bz ba b` w~mjbzm ~bzy~ljyltm | wbikfúfljm k bad~bayk~ jma `mz alûmz alûkz |kim`bzjbaybz {rb lajr~~ka ba bzyk w~mclnljlúa bay~b my~kz kw~bjlkjlmabz |ilzwmzljlmabz!Kzè `kz jmzkz bsk`ykaim b` layb~ìz zrwb~lm~ {rb ibnb w~btk`bjb~ zmn~b `mz alûmz alûkz |kim`bzjbaybz ba b` Hraljlwlm B` K`jk`ib ib` Hraljlwlm ib Kfrkjcljk ba rzm ib zrzdkjr`ykibz jmazylyrjlmak`bz | `bfk`bz5 ybalbaim ba jrbayk `m kayb~lm~hbayb bswrbzym!IBJ^BYKK^YÈJR@M W^LHB^M? W~mcènkzb `k wb~hkabajlk ib alûm alûk m kim`bzjbayb ba tèkzwk~{rbz w`kkz jk``bz `rfk~bz knlb~ymz k` wÿn`ljm bay~b `kz majb ib `k amjcb # ;;?77 WH,
 
 
| `kz jlajm ib `k hkûkak #2?77 KH, zlam bzyë kjmhwkûkim ib ram ib zrz wki~bz mdkhl`lk~bz hk|m~bz ib biki jr|m wk~baybzjm ibnb~ë kj~bilyk~zb!K^YLJR@M ZBFRAIM? W~mclnkzb b` jmazrhm ib k`jmcm` m zrzykajlkz wzljmkjyltkz kbzyb f~rwm ib `k wmn`kjlúa Kfrkjcl{rbazb ba tbcèjr`mz ib y~kazwm~yb wÿn`ljm ibwkzkob~mz kzjbazm~bz `knm~kym~lmz jbay~mz hìiljmz | cmzwlyk`bz bzykjlmabz ibbswbailm ib jmhnrzyln`b bzykn`bjlhlbaymz birjkyltmz w`kkz wk~{rbz `rfk~bz wÿn`ljmzib ~bj~bkjlúa m ibzylakimz k `k w~ëjyljk ib` ibwm~yb tèkz wÿn`ljkz | ibhëz `rfk~bz ibrzm wÿn`ljm ib` Hraljlwlm ib Kfrkjcljk kibhëz zb ~blyb~k k y~ktìz ib bzyb kjymkihlalzy~kyltm `k w~mclnljlúa `bfk` ib {rb `mz alûmz alûkz | kim`bzjbaybz am wmi~ëawb~hkabjb~ ba bzykn`bjlhlbaymz ib jmhb~jlm imaib zb tbaika nbnlikz bhn~lkfkaybzir~kayb `kz tblayljrky~m #>9, cm~kz ib` ièk m `knm~kaim ba jmailjlmabz am krym~lkikz wm~`k @b|WK^KF^KDM? Alafÿa hbam~ ib biki wmi~ë bzyk~ ba f~rwm yrhr`ymz m jm~~l``mzmnzy~r|baim b` wkzm ba tèkz wÿn`ljkz al wb~hkabjb~ ba `rfk~bz ib bswbailm ib `ljm~bzknlb~ymz k` wÿn`ljm ba iljcm cm~k~lm!K^YLJR@M YB^JB^M? B` alûm alûk m kim`bzjbayb {rb am bzyì kjmhwkûkim wm~ zrzwki~bz ~bw~bzbaykaybz `bfk`bz wk~lbayb jb~jkam ~bzwmazkn`b m wm~ {rlba ybafk `kjrzymilk | jrlikim wb~zmak` ib` hbam~ jmadm~hb k` k~yèjr`m kayb~lm~ zb~ë jmairjlim wm~`k Wm`ljèk ib `k Ladkajlk | `k Kim`bzjbajlk jma `kz jmazlib~kjlmabz | ba `kz jmailjlmabz~b{rb~likz wm~ `k @b| k` cmfk~ ib wkzm rnljkim wk~k yk` bdbjym wm~ b` Hraljlwlm ibKfrkjcljk ba b` jrk` zb w~mwljlk~k ra bzwkjlm dm~hkyltm ba `mz ib~bjcmz ibnb~bzmn`lfkjlmabz ilzjlw`lak ~bzwbym hryrm ~m`bz k altb` dkhl`lk~ | ~bzwmazknl`likibz ibwki~bz clomz | kir`ymz ~bzwmazkn`bz nkom `k m~lbaykjlúa ib w~mdbzlmak`bz ba b` ë~bkwzljmzmjlk` | `bfk` kizj~lymz k `k Kihlalzy~kjlúa Hraljlwk` ib kfrkjcljk LazylyrymJm`mhnlkam ib Nlbabzyk~ Dkhl`lk~ | Wb~zmab~èk Hraljlwk` ib Kfrkjcljk!WK^KF^KDM L? Zla wb~orljlm ib `kz ibhëz zkajlmabz `bfk`bz `mz wki~bz m~bw~bzbaykaybz `bfk`bz ib `mz alûmz alûkz m kim`bzjbaybz {rb lajr~~ka ba jrk`{rlb~k ib`kz w~mclnljlmabz k~~lnk zbûk`kikz ibnb~ëa zrzj~lnl~ ra Kjyk ib Jmhw~mhlzm ba b` jrk`jmazyk~k b` jmhw~mhlzm ib` wki~b m hki~b ib kzlzyl~ ibay~m ib `kz jrk~bayk | mjcm #93,cm~kz zlfrlbaybz k `k Jmhlzk~èk ib Dkhl`lk jma b` dla ib {rb zb kimwyba `kz hbilikzwb~ylabaybz | abjbzk~lkz jmhm b` jmhw~mhlzm ib `mz wki~bz ib kzlzyl~ k `mz yk``b~bz ibjkwkjlykjlúa | ibhëz kjyltlikibz ybailbaybz k w~mjr~k~ {rb `mz hbam~bz zb ibil{rba kkjyltlikibz zkakz ibay~m ib `mz cm~k~lmz wb~hlylimz ba b` w~bzbayb kjym kihlalzy~kyltmbzymz yk``b~bz zb~ëa iljykimz wm~ `mz drajlmak~lmz ibnlikhbayb jmm~ilakimz |w~mf~khkimz wm~ B` Nlbabzyk~ Dkhl`lk~ Jmhlzk~èk ib Dkhl`lk Wb~zmab~èk Hraljlwk`Zbj~byk~lk ib Zk`ri Lazwbjjlúa ib Wm`ljèk Wm`ljèk ib Ladkajlk | Kim`bzjbajlk | Zbj~byk~lkib Birjkjlúa k y~ktìz ib `k Jmhlzk~èk ib Dkhl`lk! Ba jkzm ib lajrhw`lhlbaym ib `kzw~bzbaybz ilzwmzljlmabz zb zkajlmak~ë k `mz kir`ymz jma hr`ykz ib ckzyk ilb #;7,zk`k~lmz hèalhmz ilk~lmz `bfk`bz tlfbaybz ib jmadm~hliki jma b` k~yèjr`m <; `lyb~k` Iarhb~k` < ib `k `b| ;:4 ib ;<<9!WK^KF^KDM LL? Wk~k ik~ jrhw`lhlbaym k `m w~bjbwyrkim ba `mz k~yèjr`mz kayb~lm~bz baymimz `mz mwb~kyltmz amjyr~amz zb jmayk~ë jma b` kjmhwkûkhlbaym ib drajlmak~lmz ib `kzZbj~byk~èkz ib Zk`ri Zbj~byk~lk ib Fmnlb~am Y~ëazlym | Hmtl`liki Jmhlzk~èkz ibDkhl`lk Ibdbazm~ ib Dkhl`lk B{rlwm Layb~ilzjlw`lak~lm ib` Nlbabzyk~ Dkhl`lk~ Lazwbjjlúaib Wm`ljèk Wb~zmab~èk Hraljlwk` Wm`ljèk ib Ladkajlk | Kim`bzjbajlk Hbiljlak `bfk` jma b`mnobym ib fk~kaylk~ `mz ib~bjcmz ib `mz alûmz alûkz | kim`bzjbaybz ba ymimz `mzmwb~kyltmz amjyr~amz!WK^KF^KDM LLL? @kz Jmhlzk~èkz ib Dkhl`lk ``btk~ka ra ~bflzy~m zlzybhkylkim |jmazm`likim ib `mz laf~bzmz ib alûmz alûkz | kim`bzjbaybz wk~k bdbjymz ib zbfrlhlbaymbtk`rkjlúa | kw`ljkjlúa ib `kz hbilikz w~btlzykz ba b` w~bzbayb Ibj~bym!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->