Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Crescatorie de iepuri

Crescatorie de iepuri

Ratings: (0)|Views: 629 |Likes:
Published by benzzenhd

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: benzzenhd on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
CONCEPT DE AFACERI
    ✄
DOSAR I.A. NR. 300
Cresc`toriede iepuri
O afacere la \ndemånaabsolut oricui
Cresc`toriede iepuri
O afacere la \ndemånaabsolut oricui
R`spåndit ast`zi pretutindeni \n lume, iepurele estecrescut pentru carne, blan`, piele [i p`r. Simplitateacre[terii [i alimenta]ia lui variat` ([i care nu ridic`probleme) sunt argumente importante pentru \nfiin]area unei cresc`torii oriunde \n ]ar`, indiferentc` este vorba de cåmpie sau munte, localitate rural`sau urban`. Foarte rezisten]i la condi]iile atmosferice[i necesitånd ad`posturi simple [i ieftine \n spa]iireduse, iepurii pot aduce venituri frumoase oric`ruicresc`tor, chiar \ntr-o perioad` scurt` de timp [i cucosturi sc`zute de \ngijire. |n interval de un an, oiepuroaic` fat` de patru-[ase ori, ob]inåndu-se ast-fel 50-75 kg de carne de iepure tån`r, extrem deapreciat` de mul]i gurmanzi [i nu numai.Carnea deiepure estefoarte u[ordigerabil` [ipoate fipreparat` \nmulte moduri. Are caracteris-tici nutritivebogate, nuprovoac`efecte meta-bolice nefa- vorabile [imic[oreaz`riscul instal`riiunor boli gas-tro-intestinale. |n prezent, pepia]a mondi-al` (Fran]a,Olanda,Germania,Elve]ia, MareaBritanie etc.) exist` o cerere apreciabil` de iepuri defrigare la pre]uri modeste, tineri, cu musculaturabine dezvoltat`, cu carnea fin` [i fraged`. Pielea [iblana iepurelui sunt apreciate [i folosite \nmarochin`rie [i galanterie. Din p`rul de iepure sefabric` påsla [i fetrul pentru p`l`rii. Oasele, extre-mit`]ile membrelor, urechile [i resturile rezultate dinprelucrarea pieilor constituie materii prime pentrufabricarea cleiurilor. Din]ii sunt folosi]i \n artizanat.Iar dejec]iile acestui animal formeaz` un \ngr`[`månt valoros, contribuind la fertilizarea solu-lui [i, prin urmare, la ob]inerea unor produc]ii agri-cole \mbun`t`]ite. |n plus, \n domeniul cercet`rii[tiin]ifice, iepurele este un subiect bun pentru studiilede histologie, genetic`, citologie, embriologie etc.
 
INFORMA}II PE SCURT
Investi]ia ini]ial`
. . . .30.000.000 de lei
Cifra de afaceri
. .100.000.000 de lei/an
Situa]ia pie]ei
. . . . .concuren]` direct`inexistent`
Factori de risc
. . . . . . .men]inerea uneiexcelente st`ri des`n`tate a animalelor, identificarea beneficiarilor
Poten]ial de dezvoltare
. . . . . . . .mediu
Desf`[urarea afacerii ca o adoua ocupa]ie
. . . . . . . . . . . . . .posibil [irecomandabil
 
26 
Idei de AFACERI
CONCEPT DE AFACERI
Profitabilitatea afaceriipe scurt
Cre[terea iepurilor este oactivitate simpl`, pe care opute]i demara imediat, curesurse financiare modeste [i cape o a doua ocupa]ie pån`deprinde]i toate „secretele“ [iv` forma]i o pia]` de desfacere.Amenajarea unor ad`posturipropice pentru un efectiv de 20de iepuroaice [i trei-patru mas-culi pentru reproducere nece-sit` o investi]ie de cel mult5.000.000 lei, dac` v` implica]idirect \n confec]ionarea pado-curilor. Principala cheltuial`ulterioar` o reprezint` hr`nireaanimalelor. Cum \ns` princi-palele alimente ale iepurilorsunt \n propor]ie de peste 85%de origine vegetal`, costul aces-tora este foarte redus: 15.000lei/iepure/lun`. Valorificareaiepurilor se realizeaz` la vårstade 3 luni, cånd ating greutateade 2,5 kg [i au necesitat oinvesti]ie \n hran` de 45.000lei/cap de iepure. Jupui]i [i preg`ti]i pentru afi comercializa]i pe pia]`,iepurii au o greutate de apro-ximativ 2 kg. Pre]ul de vånzareal c`rnii c`tre m`cel`rii [i res-taurante este de circa 100.000lei/kg. Pentru ob]inerea bl`nii,iepurii sunt sacrifica]i la vårstade 3 luni [i doar \n perioadasezonului rece, atunci cånd ca-litatea acesteia este maxim`.Blana poate fi våndut` cu200.000 lei/buc.Rentabilitatea afacerii estede peste 200%. Dar poate fichiar mai mare \n cazul \n carese va recurge la epuizarea fizio-logic` a iepuroaicelor, ob]inån-du-se astfel nu doar 4 f`t`ri \nmedie pe an, ci mai mult de 7.Cheia succesului o reprezint`men]inerea unei excelente st`ride s`n`tate a \ntregului efectiv[i identificarea [i fidelizarea be-
    ✄
neficiarilor interesa]i de achizi-]ionarea c`rnii, bl`nii, p`rului[i pieilor de iepure. Iar dezvol-tarea afacerii poate fi unaexploziv` dac` identifica]i unimportator gata s` v` preiaaproape \ntreaga produc]iepentru a o livra \n ]`rile cu unconsum ridicat de carne deiepure.
 Alimenta]ia iepurilor:deloc preten]ioas`
Iepurii pot fi hr`ni]i cuaproape toate furajele existente\ntr-o gosp`d`rie. De aseme-nea, f`r` mare dificultate, pot fif`cute por]ii speciale. Nutre]u-rile recomandate sunt
de ori-
 
Uria[ul belgian.
Are o greu-tate corporal` de 6-9 kg la femele[i de 7-12 kg la masculi. Atingematuritatea sexual` la 10-12 luni.La o f`tare realizeaz` 4-6 pui.Are o vitez` deosebit` decre[tere [i se poate valorifica dela vårsta de 2-3 luni. Rezistent la boli [i la condi]ii dificile demediu, nu necesit` o \ntre]inerepreten]ioas`.
Uria[ul alb.
Are o greutate cetrece u[or de 5 kg, putånd ajungepån` la 8 kg. Atinge maturitateasexual` la 8-9 luni. Femelele rea-lizeaz` 3-5 f`t`ri pe an, prolifici-tatea medie fiind de 5-7 pui. Areo bun` dinamic` de cre[tere [i sepoate valorifica de la vårsta de 3luni, cånd are 2,6 kg. Carnea saeste deosebit de apreciat` [i degustoas`. Blana este asem`-n`toare cu cea de hermelin` [ipoate fi vopsit` \n orice culoaresau nuan]` dorit`.
Pestri]ul german
(Fluturelegerman). Atinge o greutate de
Rase de iepuri
Rasele de iepuri existente ast`zi \n lume sunt rezultatulefectelor conjugate ale selec]iei naturale [i artificiale,selec]ie care a condus la standardizarea a peste 100 derase, la care se adaug` numeroase alte variet`]i. Iat` \ncontinuare o succint` prezentare a acelor rase care au oimportan]` economic` ridicat` din punctul de vedere al pro-duc]iei de carne [i care sunt \n principal rase de talie mare.
 
27 
Nr. 2(115)/februarie 2003
CONCEPT DE AFACERI
    ✄
 
5-7 kg. Maturitatea sexual` serealizeaz` \n jurul vårstei de 7-9luni. Poate avea 3-4 f`t`ri pe an,cu 5-6 pui la o na[tere. Tineretulcre[te rapid [i se poate valorificade la vårsta de 3 luni cånd are2,3-2,5 kg.
Berbecul francez.
Ajuns lamaturitate cånt`re[te 5,5-8 kg. Sereproduce de la vårsta de 9-10luni, are 4-5 f`t`ri pe an, cu 6-7pui la fiecare na[tere. Cre[terapid [i se poate sacrifica de lavårsta de 3 luni cånd are 2,5 kg.
Uria[ul normand.
Are o greu-tate corporal` de 5,5-7,5 kg.Atinge maturitatea sexual` la 7-9luni. La o f`tare face 6-7 pui. Areo vitez` mare de cre[tere [i sevalorific` de la vårsta de 3 luni,cånd are 2,7 kg. Este o ras` foarteapreciat`.
Fluturele francez.
Cånt`re[te5-6 kg, numeroase exemplareputånd ajunge \ns` [i la greut`]imai mari. Atinge maturitateasexual` la 6-7 luni. Femelele au4-5 f`t`ri pe an, prolificitateamedie fiind de 7-8 pui. Are o di-namic` apreciat` de cre[tere [ipoate fi sacrificat la vårsta de3 luni, cånd are 2,5 kg.
Uria[ul german cenu[iu.
Atinge o greutate medie de 7 kg.Maturitatea sexual` se realizeaz`\n jurul vårstei de 7-9 luni. 3-4f`t`ri pe an, cu 4-6 pui la ona[tere. Tineretul cre[te rapid [ise poate valorifica de la vårsta de3 luni, cånd cånt`re[te 2,5-2,8 kg.
Uria[ul maghiar.
Atinge ogreutate de 5-8 kg. Maturitateasexual` o atinge \n jurul vårsteide 10-12 luni. La fiecare f`tare seob]in 6-7 pui. Cre[te rapid [i sepoate valorifica de la vårsta de 3luni, cånd are 2,6 kg.
Berbecul englez.
Cånt`re[te4,5 kg. Atinge maturitatea sexu-al` la 7 luni. Femelele au 4-5f`t`ri pe an, prolificitatea mediefiind de 5 pui. Are o dinamic`apreciat` de cre[tere [i poate fisacrificat la vårsta de 3 luni, cåndare 2,3-2,5 kg.
Berbecul german.
Ajuns lamaturitate cånt`re[te 5-6 kg. Sereproduce de la vårsta de 7-8 luni[i are 3-4 f`t`ri pe an, cu 5-7 puila fiecare na[tere. Cre[te rapid [ise poate sacrifica de la vårsta de 3luni, cånd are 2,5 kg.
Chinchila mare.
Are o greu-tate corporal` de 3,5-5,5 kg.Atinge maturitatea sexual` la 6luni. La o f`tare face 7-8 pui. Areo vitez` mare de cre[tere [i sevalorific` de la vårsta de 3 luni,cånd are 2,0-2,2 kg. Este o ras`foarte apreciat` nu numai pentru bogata produc]ie de carne, dar [ipentru blana deas`, alb` [im`t`soas`.
Argintiul francez.
La maturi-tate cånt`re[te 4-5 kg. Se repro-duce de la vårsta de 6-7 luni, are3-5 f`t`ri pe an, cu 6-7 pui lafiecare na[tere. Cre[te rapid [i sepoate sacrifica de la vårsta de 3luni, cånd are 2,5 kg.
Albastrul vienez.
Atinge ogreutate medie de 7 kg.Maturitatea sexual` o atinge \n jurul vårstei de 7-9 luni. 3-4 f`t`ripe an, cu 4-6 pui la o na[tere.Tineretul cre[te rapid [i se poatevalorifica de la vårsta de 3 luni,cånd cånt`re[te 2,5-2,8 kg.
Neozeelandezul ro[u.
Ajunsla maturitate cånt`re[te 3,5-5,0kg. Se reproduce de la vårsta de5-6 luni, 4 f`t`ri \n medie pe andar cu 8-10 pui la fiecare na[tere.Se poate sacrifica de la vårsta de6 luni, cånd are 2,7 kg, sau la 9luni, cånd are 4 kg.
gine vegetal`
(suculente, fi- broase, concentrate),
de origineanimal`
(f`inuri animale, lapte[i derivate din lapte) [i
de ori-gine mineral`
(cret` furajer`,sarea de buc`t`rie, calciu furajeret.c)Iepurii apreciaz` \n moddeosebit suculentele reprezen-tate de plantele verzi, care au ocompozi]ie echilibrat` de sub-stan]e proteice cu valoare bio-logic` ridicat`, cu vitamine [is`ruri minerale u[or de asimi-lat. Datorit` prezen]ei clorofilei,plantele verzi au o ac]iune be-nefic` \n formarea hemoglo- binei \n sångele iepurilor. A-ceasta implic` o rezisten]` spo-rit`, o \mbun`t`]ire a parame-trilor reproductivi [i a speran]eide via]` a animalelor. Dar laadministrarea plantelor verzitrebuie avut \n vedere [i efectulnegativ al acestora – datorit`con]inutului ridicat de ap` potproduce enterite. Pentru evita-rea acestor situa]ii, planteleverzi sunt date iepurilor numaidup` o u[oar` p`lire.Cele mai indicate suculentepentru iepuri sunt lucerna, tri-foiul, m`z`richea, ov`zul, cim- bri[orul, m`rarul, cimbrul, ma-ghiranul, susaiul, salvia, trosco-tul, trifoiul s`lbatic, diferite

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ciulica liked this
TDCSoft liked this
paraschiv54 liked this
Popa Sorin liked this
Gigi Harbuz liked this
Paul Mihoc liked this
Michael Gibson liked this
Popa Sorin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->